Följ EU:s regler för statsstöd

När offentliga medel gynnar ett enskilt företag eller vissa grupper av företag och det finns risk för att konkurrensen snedvrids gäller reglerna för statsstöd. Reglerna begränsar möjligheterna att stödja företag.

Enligt EU-fördraget (artikel 107.1) gäller ett principförbud mot statsstöd inom den gemensamma marknaden. Det finns dock undantag från detta förbud och Tillväxtverket har möjlighet att besluta om vissa stöd som är tillåtna enligt EU:s statsstödsregelverk.

I projekt där genomförandet direkt eller indirekt medför att företag gynnas ekonomiskt blir det aktuellt att använda sådant undantag.

Om bestämmelser för statsstöd är aktuella för en finansieringsinsats framgår det i utlysningen.

Inom statsstödsreglerna gäller en vidare definition av vad som är ett företag. Det definieras som en heten som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Försumbart stöd (de minimis)

Ett vanligt sätt att hantera inslag av statsstöd i projekt är att tillämpa EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd (de minimis), enligt kommissionens förordning (EU) nr 2023/2831.

Tillväxtverket behöver då säkerställa att berörda företag får information om att det stöd som lämnas är ett försumbart stöd. Tillväxtverket behöver också kontrollera hur mycket försumbart stöd de företag som gynnas av projektet fått under den senaste treårsperioden, eftersom EU-reglerna anger ett takbelopp som inte får överskridas. Informations- och kontrollförfarandet hanteras med hjälp av särskilda intygsblanketter.

Sammanfattning av de villkor som gäller för att Tillväxtverket ska kunna lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna:

  • Subventioner eller bidrag i form av försumbart stöd som ett företag kan ta emot får inte överstiga 300 000 euro under en treårsperiod. Detta kallas takbeloppet.
  • Med treårsperiod avses den senaste treårsperioden.
  • Vid beräkning av takbeloppet ska samtliga försumbara stöd som företaget fått från olika offentliga stödgivare (stat, landsting eller kommun) summeras under treårsperioden.
  • Takbeloppet avser bruttobelopp, det vill säga före avdrag för skatt eller andra avgifter.
  • Om företaget ingår i en koncern gäller takbeloppet beräknat på försumbart stöd som lämnats i Sverige till hela koncernen.
  • Företag i vissa ekonomiska sektorer omfattas av särskilda restriktioner som begränsar utrymmet för försumbart stöd. Det gäller företag inom primär produktion av jordbruksprodukter*, och företag med verksamhet inom fiske- och vattenbrukssektorn.
  • Om takbeloppet för försumbart stöd överskrids gäller att hela det stödbelopp som medfört ett överskridande ska återkrävas från företaget.

*Med primär produktion avses produktion, uppfödning eller odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Dessutom inkluderas jakt, fiske och insamling av vilda produkter. Till primär produktion inom fiske- och vattenbrukssektorn räknas all verksamhet i samband med fiskeri, uppfödning eller odling av vattenorganismer, samt uppgifter som måste utföras vid vattenbruksanläggningen eller ombord för att förbereda djur eller växter för försäljning i första ledet, inbegripet rensning, fileande eller infrysning, och försäljning i första ledet till återförsäljare eller förädlare.

Övriga möjligheter att lämna stöd till företag

Tillväxtverket kan även utnyttja vissa bestämmelser för tillåtet statsstöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, det vill säga stöd som omfattas av det allmänna gruppundantaget (GBER). Det handlar då om stöd till små och medelstora företag för externa konsulttjänster, deltagande i mässor samt olika former av innovationsstöd. Möjlighet finns också att lämna stöd till innovationskluster eller till utbildning av anställda.

Vilka statsstödsbestämmelser som är aktuella för en finansieringsinsats anges i samband med utlysningen. Villkoren för stödet specificeras i Tillväxtverkets beslut om stöd.

Rättslig grund för Tillväxtverkets stöd är i regel:

Information om detta hittar du också på Tillväxtverkets webbplats. Vi har en mall för "Ansökan om och intyg om försumbart stöd/de miminis". Denna ska fyllas i av intermediär samt företag som gynnas indirekt av försumbart stöd/de minimis. Ni ska sedan skicka den till Tillväxtverkets handläggare som en komplettering. Tillväxtverkets handläggare kommer sedan att kontroller och godkänna eller avslå det försumbart stödet. Inga aktiviteter som innebär ett indirekt eller direkt gynnande av företag får påbörjas innan Tillväxtverket kontrollerat och godkänt aktiviteten.