Allmänna villkor

Allmänna villkor för stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning - 2024

Villkoren ska gälla såvida inte annat följer av förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, relevanta EU-förordningar¹,Tillväxtverkets beslut om stöd eller utlysningstext.

Villkoren gäller för beviljade stöd som beslutats under 2024.

¹Se 1 kap 2§ förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU- fonder

1. Definitioner

Definitioner av begrepp som används i allmänna villkor

Begrepp

Definition

Stöd

Tillväxtverkets finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Fonden för en rättvis omställning, av stödberättigande kostnader i projektet.

Indirekt stöd

Stöd i form av en ekonomisk förmån som erhålls genom deltagande i en projektaktivitet. En sådan förmån kan till exempel vara värdet av en utförd tjänst eller värdet av deltagande i en aktivitet.

Indirekt stöd till företag ges som försumbart stöd/de minimis.

Statligt stöd

Offentligt stöd till en organisation som bedriver ekonomisk verksamhet och som omfattas av artikel 107.1 i EU-fördraget.²

 

² Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, se vidare Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01).

Försumbart stöd/de minimis

Stöd enligt kommissionens förordning nr 2023/2831 om stöd av mindre betydelse.³

 

³ Kommissionens förordning (EU) nr 2023/2831 av den 13 december 2023 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse

Projektet

Den insats eller investering som är avgränsad från den ordinarie verksamheten i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats och som beslutet om stöd avser.

Projektbeskrivning

Beskrivning av projektet, inklusive budget och aktivitetsplan som finns i beslutet om stöd.

Stödmottagare

En projektpartner som beviljats stöd enligt beslutet om stöd.

Projektpartner

En organisation som deltar i utformningen av projektet och bidrar till dess genomförande.

Utöver stödmottagare är även en organisation som bidrar med ”annat än pengar” i form av tid en projektpartner.

En organisation som endast är mottagare av indirekt stöd är inte en projektpartner.

En organisation som endast bidrar med extern medfinansiering är inte heller en projektpartner.

Projektägare

Den projektpartner som samordnar projektet, är mottagare av beslutet om stöd och utbetalning av stöd och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt 2.3 nedan.

Projektets organisation

Samtliga projektpartner som ingår i projektet. Begreppet innefattar även deras roller och ansvar i projektet.

Ansökan och intyg om försumbart stöd/de minimis

Ansökan om försumbart stöd/de minimis från mottagare av indirekt försumbart stöd/de minimis, tillika intyg avseende tidigare mottaget försumbart stöd/de minimis.

MedfinansieringFinansiering av projektet, såväl av projektpartner som externa finansiärer, och som framgår av projektbeskrivningens budget.
Stödnivå

Den i beslutet angivna procentandel av de stödberättigande kostnaderna som utgör stödet. Stödet uppgår dock maximalt till det i beslutet angivna stödbeloppet.

Stödgrund

Den legala grunden för beslutet om stöd.

2. Genomförande

Projektpartner ska genomföra projektet enligt beslutet om stöd, inklusive bilagor.

Samtliga projektpartner ansvarar gemensamt för projektets genomförande.

2.1. Lagar och regler

Projektpartner och mottagare av indirekt stöd, ska vid genomförande av projektet

 • följa tillämpliga författningar, lagar och regler
 • följa och respektera de grundläggande rättigheterna i rättighetsstadgan*

Det är stödmottagares skyldighet att ansöka om nödvändiga tillstånd för projektets genomförande och att säkerställa att dessa beviljas.

* Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02

2.2. Bekräftelse av åtagande

Samtliga projektpartner ska bekräfta sitt åtagande att genomföra projektet enligt beslutet om stöd genom att underteckna formuläret ”Bekräftelse av åtaganden”, som tillhandahålls av Tillväxtverket.

Projektägaren ska förvara samtliga bekräftelser i original samt. skicka in kopior av dessa till Tillväxtverket i samband med första ansökan om utbetalning.

2.3. Projektägarens särskilda åtaganden

Projektägaren ska samordna projektet och ha behörighet att företräda övriga projektpartner avseende projektet i förhållande till Tillväxtverket.

Projektägaren är ansvarig för projektledaren. Projektledaren ska i förhållande till Tillväxtverket vara behörig att företräda projektägaren avseende projektet.

Projektägaren ska genast vidarebefordra, till övriga projektpartner och mottagare av indirekt stöd, all information från Tillväxtverket som är relevant för dem, inklusive Tillväxtverkets beslut och eventuella ändringsbeslut

2.4. Underlag till projektägaren med mera

Alla projektpartner ska lämna den information och de underlag som projektägaren behöver för att denne ska kunna fullgöra sina åtaganden mot Tillväxtverket.

2.5. Upphandling och andra inköp

Stödmottagare som inte omfattas av upphandlingslagarna* ska vid köp, hyra och leasing, följa principerna som framgår av 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Tillväxtverkets anvisningar avseende det särskilda inköpsförfarandet**.

Stödmottagare som ska tillämpa någon av upphandlingslagarna får inte dela upp upphandlingar mellan sig i syfte att kringgå dessa.

Uppgift om leverantörens organisationsnummer ska framgå av upphandlingskontraktet.

Projektpartner ansvarar för sin leverantör på samma sätt som för sig själv.

* lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner

** Information om det särskilda inköpsförfarandet finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

2.6. Uppföljning och rapportering

I samband med ansökan om utbetalning ska projektägaren rapportera och följa upp

 • de aktiviteter som har genomförts i projektet
 • de resultat som har uppnåtts.

Uppföljningen och rapporteringen ska följa Tillväxtverkets beslut och anvisningar*. Uppgifterna ska vara tillförlitliga, exakta och av god kvalitet.

* Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

2.7. Utvärdering av projektet

Projektägaren ska utvärdera projektet under dess genomförande såvida inte annat framgår av beslutet om stöd. Utvärderingen ska följa Tillväxtverkets anvisningar* och mallar.

* Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

2.8. Indirekt stöd

Innan aktivitet som innebär indirekt försumbart stöd/de minimis påbörjas, ska projektägaren

 • informera mottagaren i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar*
 • kontrollera ansökan och intyg om indirekt försumbart stöd/de minimis och skicka kopior till Tillväxtverket
 • avvakta Tillväxtverkets beslut om försumbart stöd/de minimis.

* Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

3. Ändringar

3.1. Byte av stödmottagare

Rätten till stöd eller indirekt stöd får inte överlåtas utan Tillväxtverkets skriftliga godkännande. Detsamma gäller om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

En projektpartner får inte ansluta till eller lämna projektet utan att först ha fått Tillväxtverkets skriftliga godkännande.

Projektägaren ska genast underrätta Tillväxtverket om

 • direkt eller indirekt ändring i äganderätten till [stödmottagares/bidragsmottagares] verksamhet
 • ändring av projektpartners företagsnamn, firmatecknare eller adress
 • ändring av plusgiro eller bankgiro
 • byte av projektledare.

3.2. Ändringar och tillägg i projektet

Följande ändringar eller tillägg i projektbeskrivningen förutsätter godkännande genom ändring av beslutet om stöd

 • ändring av projektets inriktning
 • väsentliga ändringar i projektets budget, tidsplan eller aktivitetsplan
 • ändrad finansiering
 • väsentliga ändringar i projektets organisation
 • andra väsentliga ändringar som påverkar möjligheterna att genomföra

Projektägaren ska även meddela Tillväxtverket om andra ändringar i projektbeskrivningen i samband med att ändringen genomförs.

3.3. Ändrade förutsättningar

Om den ekonomiska, administrativa eller operativa förmågan att genomföra projektet (genomförandekapaciteten) har försämrats hos projektets organisation, eller om förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet har minskat i väsentlig omfattning, får projektpartner inte fortsätta driva projektet utan att Tillväxtverket skriftligen godkänner det.

Detsamma gäller om det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra omständigheter som har väsentlig inverkan på projektets genomförande.

Projektägare ska genast underrätta Tillväxtverket om

 • projektet försenas eller riskerar att försenas
 • sådant som kan påverka projektets genomförande eller finansiering
 • det finns behov av ändringar i projektbeskrivningen
 • eget eller annan projektpartners obestånd
 • det finns misstanke om oegentligheter, jäv eller intressekonflikter hos projektpartner
 • utebliven

En projektpartner som kommer på obestånd under projekttiden ska genast informera projektägaren och Tillväxtverket om detta.

4. Finansiella bestämmelser

4.1 Projektkostnader och stödberättigande kostnader

Projektkostnad är en kostnad i projektet som uppfyller kraven på stödberättigande kostnad. En projektpartner kan ha projektkostnader utan att vara stödmottagare, men ska då endast redovisa dessa som ”bidrag i annat än pengar”.

De stödberättigande kostnaderna är de kostnader som beräkningen av stödet baseras på. Av beslutet om stöd framgår vilken stödnivå som gäller för varje stödmottagare, dvs vilken procent av de stödberättigande kostnaderna som stödmottagaren har rätt till.

Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet*. Kostnader som bedöms avvika från dessa principer är inte skäliga.

Beslutet om stöd anger om stödet utgörs av en klumpsumma eller av redovisade kostnader, samt vilket av följande redovisningsalternativ som gäller för projektet.

 1. klumpsumma
 2. enhetskostnader
 3. schablonkostnader
 4. faktiska kostnader
 5. en kombination av b-d.

För att en redovisad kostnad ska vara stödberättigande ska den, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd,

 • ha uppkommit hos en stödmottagare
 • ha uppkommit under den projekttid som anges i beslutet om stöd
 • ha uppkommit enbart för att genomföra projektet
 • vara förenlig med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, samt med villkoren i beslutet om stöd
 • vara skälig
 • kunna styrkas
 • följa stödmottagarens policyer och riktlinjer, särskilt gällande påverkan på miljö och klimat.

För enhetskostnader gäller ovanstående i förhållande till antal redovisade enheter.

För att en faktisk kostnad ska vara stödberättigande ska den också

 • vara betald
 • vara bokförd i enlighet med god redovisningssed
 • vara bokförd i ett separat redovisningssystem, eller med en särskild redovisningskod för alla transaktioner som rör projektet.

Vid beräkning av stödberättigande faktiska kostnaderna ska avräkning göras för de intäkter som genereras vid genomförande av aktiviteter i projektet, såvida inte annat framgår av beslutet om stöd.

Vilka kostnadsslag som är stödberättigande framgår av beslutet om stöd.

Förutsatt att stödet inte är ett statligt stöd är mervärdesskatt en stödberättigande kostnad om projektets totala budget uppgår till högst 5 000 000 euro (inklusive moms), eller om stödmottagaren saknar avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på projektets verksamhet.

En kostnad får aldrig täckas två gånger genom offentligt stöd.

Följande kostnader är inte stödberättigande såvida inte annat framgår av särskilda villkor i beslutet om stöd

 • kostnader för upprättande av avtal mellan projektpartner
 • köp av tjänst eller vara från annan projektpartner
 • räntekostnader
 • böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader
 • kostnader för i projektet nödvändiga tillstånd
 • kostnader för underleverantörskontrakt, om
  • anlitandet av en underleverantör ökar kostnaden för projektet utan att tillföra något motsvarande värde, eller
  • utgiften för underleverantören beräknats med en procentuell andel av totalkostnaden för projektet.

Tillväxtverket prövar om en redovisad kostnad är helt eller delvis stödberättigande vid granskningen av ansökan om utbetalning.

* Principerna framgår av artikel 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

4.2. Utbetalning av stöd

För att stödet ska betalas ut ska projektägaren ansöka om utbetalning. När ansökan om utbetalning och rapportering ska göras framgår av beslutet om stöd.

Krav på innehåll i ansökan om utbetalning framgår av Tillväxtverkets ansökningsformulär i Min ansökan på Tillväxtverkets hemsida och i ”Handbok för EU-projekt 2021–2027" på Tillväxtverkets hemsida.

Ansökan om utbetalning ska omfatta en period om 1–6 månader, om inte annat framgår av beslutet om stöd.

För att beviljat stöd ska betalas ut krävs även

 • att läges- respektive slutrapporten och ansökan om utbetalning har lämnats in till Tillväxtverket i tid
 • att projektet har genomförts i enlighet med beslutet om stöd
 • att kostnaderna som rapporterats i ansökan om utbetalning är stödberättigande
 • att Tillväxtverket har fått eventuella kompletteringar som begärts
 • att stödmottagare inte är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen om olagligt statligt stöd.

För den första utbetalningen krävs även att Tillväxtverket har fått kopia av samtliga projektpartners bekräftelse av åtaganden.

Om någon projektpartner är på obestånd* har Tillväxtverket rätt att ändra förutsättningarna för utbetalning.

Beslut om utbetalning fattas när Tillväxtverket har granskat och godkänt stödmottagarens kostnadsredovisning och rapporter.

Tillväxtverket kan besluta om finansiella korrigeringar i enlighet med kommissionens tillkännagivande**.

Tillväxtverket kan också besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut

 • om stödmottagare genom att lämna oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift, eller på annat sätt har förorsakat att stödet beslutats felaktigt eller med för högt belopp
 • om stödet av andra skäl beslutats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha förstått det
 • om stödet inte har utnyttjats eller använts eller det finns anledning att anta att stödet inte kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats
 • om stödmottagare inte har följt villkoren för stödet.

Projektägaren är den som för samtliga stödmottagare tar emot Tillväxtverkets utbetalningar. Projektägaren ska därefter överföra stödet till övriga stödmottagare i enlighet med beslutet om stöd och ska på Tillväxtverkets begäran visa hur varje utbetalning har fördelats mellan stödmottagarna.

* Obestånd (även kallat insolvens) innebär att en aktör inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och att det inte heller handlar om endast tillfälliga betalningssvårigheter

** Vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen (2021/C 121/01).

4.3. Förskott

Stödmottagare som har svag likviditet eller annat särskilt skäl, kan efter ansökan få upp till halva stödet utbetalat i förskott, dock maximalt fyrahundratusen (400 000) kronor totalt för projektet under projektperioden.

För att förskott ska kunna beviljas förutsätts att stödmottagaren

 • inte har skulder hos Skatteverket
 • inte har skulder för indrivning hos Kronofogden.

Krav på innehåll i ansökan om förskott framgår Tillväxtverkets ansökningsformulär i Min ansökan på Tillväxtverkets hemsida.

5. Information om projektet och nyttiggörande av projektresultat

5.1. Informationsansvar

Stödmottagare ska

 • informera om projektet
 • informera om att projektet delfinansieras av Europeiska unionen
 • även i övrigt följa bestämmelserna om informationsansvar i artikel 47 och 50 samt bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060*.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik

5.2. Spridning och nyttiggörande av resultat mm

Stödmottagare ska sprida kunskap om sådana resultat från projektet som kan vara av allmänt intresse och även i övrigt nyttiggöra resultatet. Till exempel kan resultaten göras offentliga, kommersialiseras eller licensieras.

Den som offentliggör projektresultat ska ta hänsyn till projektpartners behov av att skydda immateriella tillgångar och företagshemligheter.

Resultat från projektet får inte överlåtas eller upplåtas, eller någon annan åtgärd vidtas, som medför att det blir fråga om otillåtet indirekt statligt stöd*.

Tillväxtverket gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat.

* Se kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om (2016/C 262/01) samt punkten 2.2 i kommissionens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2014/C 198/01)

5.3. Rätt för Tillväxtverket med flera att sprida information från projektet

Europeiska unionen, Tillväxtverket och andra svenska myndigheter har rätt att

 • kopiera och sprida kommunikations- och marknadsföringsmaterial om projektet
 • publicera den vid ansökan inlämnade projektsammanfattningen
 • kopiera och sprida hela eller delar av rapporter från projektet
 • i övrigt sprida information från och om projektet.

Tillväxtverket kommer att behandla uppgifterna i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

6. Revision, uppföljning och utvärdering

6.1. Handlingars tillgänglighet

Under projekttiden och en period om sex (6) år efter beslutet om slututbetalning, har följande organ rätt att granska, följa upp och utvärdera projektet

 • Tillväxtverket
 • nationella revisionsorgan
 • nationella kontrollorgan
 • EU-kommissionen
 • Europeiska revisionsrätten
 • en person som är utsedd av dessa organ.

Ovanstående har rätt att få alla handlingar som kan ge upplysningar om förhållandena i projektet, till exempel ekonomiska eller tekniska förhållanden.

Alla projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska därför spara alla handlingar som rör projektet.

Projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska på egen bekostnad tillhandahålla allt material, och alla uppgifter i övrigt, i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar och förfrågningar.

För statligt stöd och försumbart stöd/de minimis gäller ovanstående i tio (10) år efter beslutet om stöd.

6.2. Revisorsintyg

Om Tillväxtverket begär det, ska ett revisorsintyg ges in till Tillväxtverket. I intyget ska revisorn intyga att de uppgifter som lämnas in är riktiga. Intyget ska i övrigt utformas enligt Tillväxtverkets anvisningar.

Intyget ska utfärdas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

För kommuner och regioner accepteras också intyg från en sådan revisor som avses i 12 kap. kommunallagen (2017:725).

För statliga myndigheter accepteras också intyg från en sådan internrevisor som avses i internrevisionsförordningen (2006:1228).

7. Återbetalning och återkrav

7.1. Återbetalningsskyldighet och återkrav

Stödmottagare är helt eller delvis återbetalningsskyldig om någon av grunderna som framgår av 4.2. nionde stycket ovan föreligger. Stödmottagaren är även återbetalningsskyldig om denne fått mer pengar än den har rätt till enligt Tillväxtverkets beslut om stöd. Stödmottagaren är i så fall skyldig att återbetala det överskjutande beloppet.

Om återbetalningsskyldighet föreligger kommer Tillväxtverket fatta beslut om återkrav. Ränta kommer att utgå från och med en månad efter beslutet om återkrav med en räntesats som motsvarar statens utlåningsränta plus två procentenheter, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om återkrav.

Om stödet eller det indirekta stödet visar sig utgöra ett olagligt statligt stöd kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka beloppet och ränta i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

7.2. Kvittning

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig har Tillväxtverket rätt att kvitta fordran mot framtida utbetalningar av stöd som beviljats enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

7.3. Återbetalning från stödmottagare eller mottagare av indirekt stöd

Stödmottagare eller mottagare av indirekt stöd, som är återbetalningsskyldig, ska återbetala beloppet till projektägaren samordnande aktören som sedan ska betala till Tillväxtverket utan dröjsmål.