Allmänna villkor - flera projektpartner

2023 års allmänna villkor för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Fonden för en rättvis omställning – flera projektpartner

Villkoren ska gälla såvida inte annat följer av förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, relevanta EU-förordningar¹,Tillväxtverkets beslut om stöd eller utlysningstext.

Villkoren gäller för beviljade medel som beslutats från och med den 1 januari 2023.

I Tillväxtverkets beslut och system mm använder vi begreppen ”projektpartner” och ”projektägare”. När det bara finns en part motsvarar begreppen ”stödmottagare”.

¹Se 1 kap 2§ förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU- fonder

Definitioner

Definitioner av begrepp som används i allmänna villkor

Begrepp

Definition

Stöd

Tillväxtverkets finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Fonden för en rättvis omställning, av stödmottagares stödberättigande kostnader i projektet.

Statligt stöd

Offentligt stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet och som omfattas av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, se vidare Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (2016/C 262/01).

Indirekt stöd

Stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (försumbart stöd*), om kostnaderna för aktiviteten redovisas hos en projektpartner. Stödet lämnas i form av en ekonomisk förmån som erhålls genom en projektaktivitet. En sådan förmån kan vara till exempel värdet av en utförd tjänst eller värdet av deltagande i en aktivitet.

* Även benämnt de minimis

Stödmottagare

En organisation som beviljas stöd enligt Tillväxtverkets beslut om stöd.

Mottagare av indirekt stöd

En organisation som får indirekt stöd genom Tillväxtverkets beslut om försumbart stöd.

Projektpartner

En organisation som deltar i utformningen av projektet och bidrar till dess genomförande.

En organisation som endast är mottagare av indirekt stöd är inte en projektpartner.

En organisation som endast bidrar med extern finansiering är inte heller en projektpartner.

Projektägare

Den projektpartner som samordnar projektet, är mottagare av Tillväxtverkets beslut om stöd och utbetalning av stöd och som i övrigt har särskilda åtaganden enligt 1.7.

Projektets organisation

Samtliga projektpartner som ingår i projektet. Begreppet innefattar även deras roller och ansvar i projektet.

Medfinansiering

En organisations finansiering av projektet som framgår av projektbeskrivningens budget.

Projektbeskrivning

Beskrivning av projektet, inklusive budget och aktivitetsplan, som finns i Tillväxtverkets beslut om stöd.

Bekräftelse av åtagande

Stödmottagarens bekräftelse av sitt åtagande att genomföra projektet enligt Tillväxtverkets beslut om stöd.

Ansökan och intyg om försumbart stöd

Ansökan om försumbart stöd, tillika intyg från mottagare av indirekt stöd avseende tidigare mottaget försumbart stöd.

§1. Genomförande av projektet

Projektpartner ska genomföra projektet i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd, inklusive projektbeskrivning.

Samtliga projektpartner ansvarar gemensamt för projektets genomförande.

1.1 Lagar och regler

Projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska vid genomförande av projektet följa tillämpliga författningar, lagar och regler.

Projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska respektera de grundläggande rättigheterna i rättighetsstadgan (Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02).

1.2 Bekräftelse av åtagande

Samtliga projektpartner ska underteckna formuläret ”Bekräftelse av åtaganden”, som tillhandahålls av Tillväxtverket.

1.3 Kostnadseffektivitet

Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet*.

Utgifter som bedöms avvika från dessa principer är inte skäliga.

*Principerna framgår av artikel 63 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

1.4 Uppföljning och rapportering

I samband med ansökan om utbetalning ska stödmottagaren rapportera och följa upp

 • de aktiviteter som har genomförts i projektet
 • de resultat som har uppnåtts.

Uppföljningen och rapporteringen ska följa Tillväxtverkets beslut och anvisningar*. Uppgifterna ska vara tillförlitliga, exakta och av god kvalitet.

*Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

1.5 Utvärdering av projektet

Projektägaren ska, utöver det som framgår av andra stycket, utvärdera projektet under projektets genomförande om det krävs enligt Tillväxtverkets beslut om stöd.

I projekt med en totalbudget på mer än 12 miljoner kronor ska utvärdering göras av en extern utvärderare under projektets genomförande. Upphandlingen ska ske enligt mall för förfrågningsunderlag som Tillväxtverket tillhandahåller.

Utvärderingen ska följa Tillväxtverkets anvisningar* och mallar.

*Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

1.6 Indirekt stöd

Innan aktivitet som innebär indirekt stöd påbörjas ska projektägaren

 • informera mottagare av indirekt stöd i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar*
 • kontrollera ansökan och intyg om försumbart stöd från mottagare av indirekt stöd och skicka kopior av dessa till Tillväxtverket
 • avvakta Tillväxtverkets beslut om försumbart stöd

*Anvisningar finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida

1.7 Projektägarens övriga särskilda åtaganden

Projektägaren har följande åtaganden, utöver de som gäller för alla projektpartner.

Projektägaren ska

 • ha behörighet att företräda övriga projektpartner avseende projektet i förhållande till Tillväxtverket
 • samordna projektet
 • inom fyra veckor från Tillväxtverkets beslut om stöd, skicka in kopior av samtliga bekräftelser av åtagande till Tillväxtverket
 • förvara samtliga bekräftelser av åtaganden i original
 • ta emot Tillväxtverkets utbetalningar av stöd
 • överföra Tillväxtverkets stöd till övriga stödmottagare i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd
 • på begäran visa hur varje utbetalning har fördelats mellan stödmottagarna
 • under projekttiden följa upp och rapportera enligt Tillväxtverkets beslut och anvisningar
 • under projekttiden utvärdera projektet enligt Tillväxtverkets anvisningar och mallar för utvärdering
 • genast vidarebefordra, till övriga projektpartner och mottagare av indirekt stöd, all information från Tillväxtverket som är relevant för dem, inklusive alla Tillväxtverkets beslut och eventuella ändringsbeslut
 • vidarebefordra återbetalningar från andra stödmottagare till Tillväxtverket
 • genast underrätta Tillväxtverket
  • om projektet försenas eller riskerar att försenas
  • om sådant som kan påverka projektets genomförande eller finansiering
  • om det finns behov av ändringar i projektbeskrivningen
  • om eget eller annan projektpartners obestånd
  • om det finns misstanke om oegentligheter, jäv eller intressekonflikter hos projektpartner
  • om utebliven medfinansiering
  • om ändringar i projektets organisation
  • om ändring av företagsnamn, firmatecknare och adress
  • om ändring av plusgiro eller bankgiro
  • om byte av projektledare.

Projektägaren är ansvarig för projektledaren. Projektledaren ska i förhållande till Tillväxtverket vara behörig att företräda projektägaren avseende projektet.

1.8 Underlag till projektägare med mera

Alla projektpartner ska lämna den information och de underlag som projektägaren behöver för att denne ska kunna fullgöra sina åtaganden mot Tillväxtverket.

Stödmottagare eller mottagare av indirekt stöd, som är återbetalningsskyldig enligt 9.2, ska återbetala beloppet till projektägaren som sedan ska betala till Tillväxtverket utan dröjsmål.

En projektpartner som kommer på obestånd under projektet, ska genast informera projektägaren och Tillväxtverket om detta.

§ 2. Upphandling och leverantör

2.1 Upphandling och andra köp

Stödmottagare som inte omfattas av

 • lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,
 • lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller
 • lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,

ska vid köp, hyra och leasing, följa principerna som framgår av 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och Tillväxtverkets anvisningar avseende det särskilda inköpsförfarandet*.

Stödmottagare som ska tillämpa någon av ovanstående lagar får inte dela upp upphandlingar mellan sig i syfte att kringgå upphandlingslagarna.

*Information om det särskilda inköpsförfarandet finns i ”Handbok för EU-projekt 2021-2027” på Tillväxtverkets hemsida.

2.2 Leverantör

Uppgift om leverantörens organisationsnummer ska framgå av upphandlingskontraktet.

Projektpartner ansvarar för sin leverantör såsom för sig själv.

§3. Ändring i projektet

3.1 Ändring i projektets organisation

Rätten till stöd eller indirekt stöd får inte överlåtas utan Tillväxtverkets skriftliga godkännande. Detsamma gäller om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.

En projektpartner får inte ansluta till eller lämna projektet utan att först ha fått Tillväxtverkets skriftliga godkännande.

3.2 Ändringar och tillägg

Följande ändringar eller tillägg i projektbeskrivningen förutsätter godkännande genom ändring av Tillväxtverkets beslut om stöd

 • ändring av projektets inriktning
 • väsentliga ändringar i projektets
  • budget
  • tidsplan
  • aktivitetsplan
 • ändrad finansiering
 • väsentliga ändringar i projektets organisation
 • andra väsentliga ändringar som påverkar möjligheterna att genomföra projektet.

Även andra ändringar i projektbeskrivningen ska meddelas Tillväxtverket i samband med att ändringen genomförs.

§4. Ändrade förutsättningar

Om den ekonomiska, administrativa eller operativa förmågan att genomföra projektet (genomförandekapaciteten) har försämrats hos projektets organisation, eller om förutsättningarna för nyttjande av projektresultatet har minskat i väsentlig omfattning, får projektpartner inte fortsätta driva projektet, utan att Tillväxtverket skriftligen godkänner det.

Detsamma gäller om det uppkommer tekniska, ekonomiska eller andra omständigheter som har väsentlig inverkan på projektets genomförande.

 §5. Finansiella bestämmelser

5.1 Projektkostnader och stödberättigande kostnader

Projektkostnad är en kostnad i projektet som uppfyller kraven på stödberättigande kostnad. En projektpartner kan ha en projektkostnad utan att vara stödmottagare.

De stödberättigande kostnaderna är de kostnader som beräkningen av stödet baseras på. Tillväxtverkets beslut om stöd anger om stödet utgörs av en klumpsumma eller av redovisade kostnader, samt vilket av följande redovisningsalternativ som gäller för projektet.

Följande redovisningsalternativ kan förekomma

 • klumpsumma
 • enhetskostnader
 • schablonkostnader
 • faktiska kostnader
 • en kombination av ovanstående

För att en redovisad kostnad ska vara stödberättigande ska den, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd,

 • ha uppkommit hos en stödmottagare
 • ha uppkommit under projekttiden som anges i Tillväxtverkets beslut om stöd,
 • vara förenlig med unionsrättsliga och nationella bestämmelser, samt med villkoren i Tillväxtverkets beslut om stöd
 • vara skälig
 • ha uppkommit enbart för att genomföra projektet
 • kunna styrkas
 • följa stödmottagarens policyer och riktlinjer, särskilt gällande påverkan på miljö och klimat.

För enhetskostnader gäller ovanstående i förhållande till antal redovisade enheter.

För att en faktisk kostnad ska vara stödberättigande ska den också

 • vara bokförd i ett separat redovisningssystem, eller med en särskild redovisningskod för alla transaktioner som rör projektet
 • vara bokförd och fastställd i enlighet med god redovisningssed
 • vara betald.

Följande kostnadsslag är stödberättigande såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd.

 • personalkostnader (löne- och lönebikostnader)
 • externa tjänster
 • indirekta kostnader (enligt schablon)
 • resor och logi
 • investeringar, material och lokaler

Moms är en stödberättigande kostnad om projektets totala budget uppgår till högst
5 000 000 euro* (inklusive moms) eller om stödmottagaren saknar avdragsrätt för ingående moms på projektets verksamhet.

Om stödet är ett statligt stöd avgör stödgrunden vilka kostnadsslag som är stödberättigande.

Vid beräkning av de stödberättigande kostnaderna ska avräkning göras för de intäkter som genereras vid genomförande av aktiviteter i projektet, såvida inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd.

Följande kostnader är inte stödberättigande

 • kostnader för upprättande av avtal mellan projektpartner
 • räntekostnader
 • böter, sanktionsavgifter eller rättegångskostnader

En kostnad får aldrig täckas två gånger genom offentligt stöd.

Tillväxtverket prövar om en redovisad kostnad är helt eller delvis stödberättigande vid granskningen av ansökan om utbetalning.

Tillväxtverket kan besluta om finansiella korrigeringar i enlighet med kommissionens tillkännagivande – Vägledning om undvikande och hantering av intressekonflikter enligt budgetförordningen (2021/C 121/01).

* Växelkurs, se förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU-budgeten

5.2 Utbetalning

För att stödet ska betalas ut ska projektägaren ansöka om utbetalning.

När ansökan om utbetalning ska göras framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd.

Krav på innehåll i ansökan om utbetalning av stöd framgår av Tillväxtverkets ansökningsformulär i e-tjänsten Min ansökan.

Ansökan om utbetalning ska omfatta en period om 1–6 månader, om inte annat framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd.

För att stödet ska betalas ut krävs även att

 • läges- respektive slutrapporten och ansökan om utbetalning har lämnats in till Tillväxtverket i tid
 • projektet har genomförts i enlighet med Tillväxtverkets beslut om stöd
 • kostnaderna som rapporterats i ansökan om utbetalning är stödberättigande
 • Tillväxtverket har fått eventuella kompletteringar som begärts.

För den första utbetalningen krävs även att Tillväxtverket har fått kopia av samtliga projektpartners bekräftelse av åtaganden.

Om en projektpartner är på obestånd har Tillväxtverket rätt att ändra förutsättningarna för utbetalning.

5.3 Förskott

Stödmottagarna kan efter ansökan få upp till halva stödet utbetalat i förskott, dock maximalt fyrahundratusen (400 000) kronor totalt för projektet under projektperioden.

För att förskott ska kunna beviljas förutsätts att stödmottagaren

 • har svag likviditet eller annat särskilt skäl
 • inte har skulder hos Skatteverket
 • inte har skulder för indrivning hos Kronofogden.

Krav på innehåll i ansökan om förskott framgår av Tillväxtverkets ansökningsformulär i e-tjänsten Min ansökan.

 5.4 Kvittning

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig har Tillväxtverket rätt att kvitta fordran mot framtida utbetalningar av beviljat stöd från Tillväxtverket enligt förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder.

§6. Information om projektet och nyttiggörande av projektresultat

6.1 Informationsansvar

Stödmottagarna ska

 • informera om projektet
 • informera om att projektet delfinansieras av Europeiska unionen
 • även i övrigt följa bestämmelserna om informationsansvar i artikel 47 och 50 samt bilaga IX i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060*.

*Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/1060 av den 24 juni 2021 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden samt finansiella regler för dessa och för
Asyl-, migrations- och integrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och viseringspolitik.

6.2 Spridning och nyttiggörande av resultat med mera

Projektpartner ska sprida kunskap om sådana resultat från projektet som kan vara av allmänt intresse och även i övrigt nyttiggöra projektresultatet. Till exempel kan projektpartnerna göra resultaten offentliga, kommersialisera dem eller licensiera dem.

Den som offentliggör projektresultat ska ta hänsyn till projektpartnernas behov av att skydda immateriella tillgångar och företagshemligheter.

En stödmottagare får inte överlåta eller upplåta projektresultat, eller på annat sätt vidta någon åtgärd, som medför att det blir fråga om otillåtet indirekt statligt stöd*.

Tillväxtverket gör inte anspråk på äganderätt till projektresultat.

* Se kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om (2016/C 262/01) samt punkten 2.2 i kommissionens rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2014/C 198/01)

6.3 Rätt för Tillväxtverket med flera att sprida information från projektet

Europeiska unionen, Tillväxtverket och andra svenska myndigheter har rätt att kopiera och sprida kommunikations- och marknadsföringsmaterial om projektet.

Tillväxtverket har också rätt att

 • publicera den inlämnade projektsammanfattningen
 • kopiera och sprida hela eller delar av rapporter från projektet
 • i övrigt sprida information från och om projektet.

Tillväxtverket kommer att behandla uppgifterna i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

§7. Investeringars varaktighet

I projekt som innehåller investeringar i infrastruktur eller produktiv investering, har stödmottagaren ansvar för att investeringen består även efter projektavslut.*

Om investeringen säljs, avyttras, upphör, flyttas eller det sker någon annan väsentlig förändring kan Tillväxtverket komma kräva tillbaka utbetalat stöd i upp till fem år efter slututbetalningen.

*Bestämmelserna om insatsers varaktighet återfinns i artikel 65 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060.

§8. Granskning (revision), uppföljning och utvärdering

8.1 Handlingars tillgänglighet

Under projekttiden och under en period om sex (6) år efter beslutet om slututbetalning, har följande organ rätt att granska, följa upp och utvärdera projektet:

 • Tillväxtverket
 • nationella revisionsorgan
 • nationella kontrollorgan
 • EU-kommissionen
 • Europeiska revisionsrätten
 • en person som är utsedd av dessa organ.

Ovanstående har rätt att få alla handlingar som kan ge upplysningar om förhållandena i projektet, till exempel ekonomiska eller tekniska förhållanden.

Alla projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska därför spara alla handlingar som rör projektet. Projektpartner och mottagare av indirekt stöd ska på egen bekostnad tillhandahålla allt material, och alla uppgifter i övrigt, i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar och förfrågningar.

För statligt stöd och försumbart stöd gäller ovanstående i tio (10) år efter Tillväxtverkets beslut om stöd.

8.2 Revisorsintyg

Om Tillväxtverket begär det, ska ett revisorsintyg bifogas till ansökan om utbetalning. I intyget ska revisorn intyga att de uppgifter som lämnas in är riktiga. Intyget ska i övrigt utformas enligt Tillväxtverkets anvisningar.

Intyget ska utfärdas av en godkänd eller auktoriserad revisor.

För kommuner och regioner accepteras också intyg från en sådan revisor som avses i 12 kap. kommunallagen (2017:725).

För statliga myndigheter accepteras också intyg från en sådan internrevisor som avses i internrevisionsförordningen (2006:1228).

 §9. Sanktioner

9.1 Hinder mot utbetalning

Tillväxtverket kan besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut

 • om en stödmottagare genom att lämna oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift, eller på annat sätt har förorsakat att stödet beslutats felaktigt eller med för högt belopp
 • om stödet av andra skäl beslutats felaktigt eller med för högt belopp och stödmottagaren borde ha förstått det
 • om stödet inte har utnyttjats eller använts eller kommer att utnyttjas eller användas för det ändamål som det har beviljats
 • om en stödmottagare inte har följt villkoren för stödet.

9.2 Återbetalning och återkrav

En stödmottagare är helt eller delvis återbetalningsskyldig om någon av grunderna i 9.1 föreligger.

En stödmottagare är även återbetalningsskyldig när det gäller stöd till investering i infrastruktur eller produktiv investering om kriterierna i artikel 65.1 första stycket i förordning (EU) 2021/1060 är uppfyllda.

Därutöver är en stödmottagare återbetalningsskyldig om denne fått mer pengar än den har rätt till enligt Tillväxtverkets beslut om stöd. Stödmottagaren är i så fall skyldig att återbetala det överskjutande beloppet.

Om återbetalningsskyldighet föreligger kommer Tillväxtverket fatta beslut om återkrav. Ränta kommer att utgå enligt räntelagen (1975:635).

Om stödet eller det indirekta stödet visar sig utgöra ett olagligt stöd kommer Tillväxtverket att kräva tillbaka beloppet och ränta i enlighet med lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Stödmottagare som inte är projektägare och ska återbetala det återkrävda beloppet till projektägaren, som sedan ska vidarebefordra pengarna till Tillväxtverket utan dröjsmål.

Allmänna villkor för beslut fattade 2022