Omprövning av jämförelse­månad

Företag som har fått ett slutligt beslut, som har fått laga kraft kan begära att få sitt ärende omprövat när det gäller jämförelsemånad. Slutligt beslut innefattar både avslag på ansökan om stöd samt beslut om slutavstämning.

Vad innebär omprövning?

Tillväxtverket får, med vissa begränsningar, ändra ett beslut om jämförelsemånad om det är felaktigt. Om ett företag skickar in en begäran om omprövning av jämförelsemånad prövar Tillväxtverket om kraven för att ändra jämförelsemånaden är uppfyllda.

Hur begär jag omprövning?

För att begära omprövning (ändring) av Tillväxtverkets beslut avseende jämförelsemånad skickar du in begäran med e-post till registraturen@tillvaxtverket.se. Du kan också skicka den som ett brev till Tillväxtverket, Box 4044, 102 61 Stockholm. När du ska skicka in begäran om att ompröva beslutet ska du ange “Omprövning jämförelsemånad” och vilket beslut du vill att Tillväxtverket omprövar genom att ange ärendets referensnummer och datum för beslutet.

Tänk på att om du vill ompröva beslut gällande jämförelsemånad i både stödet 2020 och 2021 så ska du skicka in två begäranden om omprövning, en för respektive stöd.

Är du i en överklagandeprocess?

Företag som sedan tidigare har överklagat Tillväxtverkets beslut behöver vänta in domstolens avgörande. Dessa företag ska alltså inte kontakta Tillväxtverket för att begära omprövning innan domstolens avgörande vunnit laga kraft.