2. Så fyller ni i ansökan om stöd

Innan ni fyller i ansökan om stöd är det viktigt att planera och fundera utifrån de frågor och områden som ansökan ska innehålla.

Anvisningar om uppgifter till Min ansökan

I den elektroniska tjänsten Min ansökan ska ni fylla i uppgifter om projektet. Som stöd finns hjälptexter direkt i tjänsten (klickbara "i"). Nedan finns en översikt över de uppgifter som ansökan innehåller och kompletterande anvisningar.

Er ansökan ska också kompletteras med ett antal bilagor, se nedan under Dokument vilka det är.

Sökande

Ange din organisation

Fritextsök fram ert organisationsnamn och markera det, alternativt att fyller ni i organisationsnummer.

Välj arbetsställe

Markera det arbetställe som är aktuellt i listan och spara. Saknar ni ett arbetsställenummer, kontakta Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister. Har ni ett arbetsställenummer i företagsregistret men det ändå inte dyker upp i menyn - gör en felanmälan via Teknisk support i Min ansökan.

Är organisationen momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Omfattas organisationen av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller annan upphandlingslagstiftning, t.e.x. LUF?

Webbplats

Ange adressen till er webbplats.

Samverkansparter

Lägg till samverkansprojekt

Ni ska ange projektets samverkansparter om projektet är ett samverkansprojekt.

Fritextsök fram samverkansparten/samverkansparternas organisationsnamn och markera det, alternativt fyll i organisationsummer. För varje part ska ni ange arbetsställe, momsstatus och om parten omfattas av någon upphandlingslagstiftning.

Projektinformation

Vilket/vilka problem vill projektet lösa?

Beskriv syftet med projektet. Vad saknas, behöver utvecklas, förändras eller lösas? Utgå från utlysningen när ni besvarar frågorna.

Läs mer om hur ni identifierar problem och skapar en förändringsteori på sidan Planera projektet innan ni ansöker.

Sammanfattande beskrivning till projektbanken

Om ni beviljas stöd kommer texten att visas i Projektbanken. Beskriv projektet kort och enkelt med högst 1 000 tecken.

Vilken/vilka är projektets målgrupp(er)

Redogör för projektets målgrupper, dvs vilka grupper omfattas av projektets aktiviteter? Beskriv även eventuella indirekta målgrupper.

Beskriv projektdeltagare, eventuella samverkans- eller samarbetsparter och mottagare av projektresultat och på vilket sätt dessa grupper påverkas. Läs mer om att identifiera projektets målgrupper på sidan Planera projektet innan ni ansöker.

Vad förväntar ni er att projektets planerade aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt?

Beskriv vilka utfall hos/för målgruppen som projektet ska leda till på kort sikt, exempelvis en genomförd utbildning/konferens eller ökad kunskap/förmåga hos målgruppen.

Läs mer om hur ni kopplar aktiviteter till utfall i en förändringsteori på sidan Planera projektet innan ni ansöker.

Vilka effekter - hos målgruppen eller i samhället - förväntar ni er att projektet ska uppnå på lång sikt?

Effekter på lång sikt, så kallade effektmål, uttrycker det resultat som uppstår när målgruppen använder sin nya kunskap i konkreta handlingar. Det vill säga när målgruppen förändrar sitt beteende och därigenom bidrar till de förändringar i samhället som projektet syftar till vilket också är anledningen till varför projektet behöver genomföras.

Läs mer om hur ni kopplar aktiviteter till effekter på lång sikt i en förändringsteori på sidan Planera projektet innan ni ansöker.

Hur ska projektet organiseras och styras?

Läs mer om förankring och bemanning av projektet på sidan Planera projektet innan ni ansöker.

Hur ska projektet avgränsas från ordinarie verksamhet?

Hur är hållbarhetsaspekter integrerade i projektet?

Vilken/vilka kommuner eller län ska projektet omfatta?

Klicka på pilen framför ordet Sverige så fälls en lista med alla Sveriges län ut, under varje län går det att klicka ut länets kommuner. Välj de kommuner eller län som omfattas av ert projekt.

Aktivitetsplan

Projektets startdatum

Projektets slutdatum

Lägg till aktiviteter

Få stöd och hjälp för att planera projektets aktiviteter på sidan

För att lägga till en aktivitet tryck på lägg till aktivitet.

 • I tabellen ska alla projektets aktiviteter finnas med och ha angivna start- och slutdatum samt uppskattad kostnad.
 • Ange gärna delaktiviteter till huvudaktiviteterna för att konkretisera. Du lägger till delaktiviteter genom att klicka på det gröna plustecknet.

Budget

Skapa budget

Få stöd och hjälp för att planera projektets budget på sidan:

Se i utlysningstexten vilka kostnadsslag ni kan söka stöd för.

Läs mer om vilka kostnader som är stödberättigande inom varje kostnadsslag på sidan:

Se i utlysningstexten vilka krav som finns på medfinansiering. Det finns ingen automatisk spärr i beräkningen av stöd utan ni måste själva kontrollera att den sökta andelen stöd från Tillväxtverket inte är för hög.

Förskott

Ansökan om förskottsutbetalning

Om ni väljer att söka förskott ska ni ange sökt belopp och en motivering till varför ni behöver förskott.

Mina kontakter

Lägg till kontakt

Lägg till kontaktuppgifter till den som kan svara på frågor om er ansökan. Lägg även till kontaktuppgifter till projektledare och ekonom om ni redan har rekyterat/bemannat dessa tjänster.

Dokument

Lägg till dokument

Lägg till de bilagor som är aktuella för ert projekt.

Följande bilagor är obligatoriska:

 • underlag som styrker firmateckningsrätt för den som skrivit under ansökan.
 • eventuella ytterligare underlag som framgår av utlysningen.

Beroende på projekttyp och vilka kostnader/finansiering projektet innehåller kan också följande bilagor vara obligatoriska:

 • beräkningsunderlag för indirekta kostnader
 • beräkningsunderlag för kostnad för del av lokal
 • beräkningsunderlag för värdet, om medfinansieringen består av bidrag i annat än pengar
 • samverkansavtal för samverkansprojekt

Kontrollera, skicka och signera er ansökan

Validera att ni fyllt i alla uppgifter innan ni skickar in er ansökan.

Efter ni har skickat in ansökan ska den skrivas under manuellt om ni har loggat in med användarkonto. För att skriva under använder ni ett signeringsunderlag som kan skrivas ut i Min ansökan efter ansökan är inskickad. Det är behörig firmatecknare som ska skriva under.

Signeringsunderlaget ska därefter skannas in och mejlas till den e-postadress som anges i utlysningen alternativt skickas per post. Se kontaktuppgifter i utlysningen.

Signeringsunderlaget kommer inte att komma in till Tillväxtverket samtidigt som ansökan. Om Tillväxtverket börjar handlägga er ansökan innan vi fått ert signeringsunderlag, kommer ni att få en begäran från handläggaren att komplettera med detta.

Frågor och svar om Min ansökan

Varför kommer jag inte in i Min ansökan?

Tjänsten är överbelastad eller startas om. Försök igen vid ett senare tillfälle.

Omstart av systemet sker regelbundet när tjänsten är överbelastad.

Du kan också kontakta Tillväxtverkets support. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kontaktuppgifterna till supporten hittar du längst ner på sidan "Frågor och svar."

Varför får jag inget e-postmeddelande då jag registrerat ett användarkonto?

Efter att du registrerat ett användarkonto i Min ansökan ska du bekräfta det via ett mejl som skickas till den e-postadress du angett. Om du inte får meddelandet, kontakta Tillväxtverkets support. Skicka ett meddelande genom formuläret "Kontakta teknisk support". Ange den e-postadress du registrerat i meddelandet.

Varför går det så långsamt och varför visas inte mina sparade uppgifter?

Om systemet är hårt belastat kan det ta lång tid (ibland flera minuter) att öppna, redigera och spara ansökningar. Uppgifter försvinner och vissa uppgifter visas inte alls i ansökan. Logga ut eller stäng ner webbläsaren, vänta i cirka 15 minuter och försök igen.

Det är viktigt att du inte stannar kvar i Min ansökan, då systemet är hårt belastat. Eftersom din webbläsare håller kvar information om ansökan kan du ibland fortsätta att arbeta men detta kommer inte att sparas.

Skulle du få ett felmeddelande av typen Proxy error, Internal server error etcetera, stäng ner webbläsaren, vänta cirka 15 minuter och försök att logga in på nytt.

Varför kan jag inte skicka iväg min ansökan?

Ibland visas meddelandet "Tyvärr gick det inte att skicka iväg din ansökan. Var god försök igen senare!"

Delaktiviteter ligger kvar trots att de är raderade

Att din ansökan inte gick att skicka iväg kan bero på att vissa delaktiviteter ligger kvar trots att de är raderade, som till exempel för Tids- och aktivitetsplan.

Om delaktiviteter som du tidigare har raderat fortfarande visas och är ofullständiga, gå till Mina ansökningar och välj Redigera ansökan. Försök att ta bort den eller de delaktiviteter som inte ska vara med.

Om det inte händer något när du tar bort delaktiviteten, prova att logga ut eller stäng ner webbläsaren, vänta i cirka 15 minuter och försök igen. Fungerar heller inte det, skriv Ta bort i delaktivitet och beskrivning, sätt två godtyckliga datum och ange 0 i kostnad.

Tillväxtverkets handläggare känner till detta fel och kommer i beredningen att plocka bort delaktiviteterna inför eventuellt beslut.

Bilagor som tar mycket utrymme

Att ansökan inte skickas iväg kan också bero på de bifogade bilagorna tar mycket utrymme.

Välj att plocka bort eller komprimera någon av de större bilagorna.

Hur skickar jag ansökan om jag inte lyckas med det i Min ansökan?

Om ni är klar med ansökan men inte lyckas skicka in den så rekommenderar vi att ni skriver ut er ansökan som PDF-format och mejlar den till ansvarig handläggare på Tillväxtverket för den utlysning som ni söker stöd från. Ange i mejlet ert web-ID och användarnamnet för det användarkonto ni använt då ni skapade ansökan. Användarnamnet är den e-postadress som används för inloggning till kontot.

Om ansökan inte skickas in i Min ansökan kommer ni inte ha tillgång till det automatgenererade missivet som ska signeras och skickas in. Använd då blanketten för missiv. Missivet fylls i, signeras och skickas per post till ansvarig handläggare för utlysningen på Tillväxtverket. Ange i mailet ert web-id samt användarkonto.

Manuellt missiv hittar du under rubriken nedan.

Lyckas du inte ladda ner ansökan eller signeringsunderlaget i pdf-format?

Vid kontakt vill vi att du anger:

 • vad du har problem med
 • web-id
 • användarnamn (mejladress som används för inloggning till kontot) för det användarkonto som använts då du skapade ansökan
 • projektnamnet och namnet på er som sökande organisation