Hållbarhetsaspekter

Tillväxtverket vill veta om och hur ert projekt kommer att arbeta med hållbarhetsaspekter.

Det ingår i Tillväxtverkets uppdrag att främja hållbar tillväxt i näringslivet. Därför ska ni i ansökan beskriva hur projektet kommer att arbeta med hållbarhetsaspekterna miljö, mångfald och jämställdhet i planering, genomförande och uppföljning. Detta kommer att ingå i Tillväxtverkets samlade bedömning av er ansökan.

Det framgår av aktuell utlysning om hållbarhetsaspekter är ett urvalskriterium för att få stöd och om det finns mer specifika krav kopplat till hållbarhetsaspekter.

I ansökan bör ni beskriva vilka hållbarhetsaspekter som är relevanta utifrån den investering/det projekt ni föreslår. Använd nedanstående frågor som stöd och inspiration för att planera insatsen.

  • Vilka förändringar ser ni som har koppling till insatsens område, syfte och målgrupp? Lagkrav skärps, materialtillgångar ändras, nya konsumtionsmönster uppstår, klimatet förändras. Att fundera på omvärlden utifrån ett hållbarhetsperspektiv är ett bra sätt att snabbt identifiera hur förutsättningarna för företag, branscher och regionalt näringsliv påverkas och förändras.
  • Kommer insatsen bidra till att bygga framtidens ekonomi? Att använda ett hållbarhetsperspektiv handlar även om att fundera över riktningen framåt. Framtiden är cirkulär och resurseffektiv, har 0-utsläpp och bygger på förnybara material och energislag. Det kräver omvandling, omställning, nya affärsmodeller och nya lösningar. Bidrar ni till detta?
  • Finns det relevanta etiska risker och överväganden?
  • Kommer insatsen omfatta resor, anordnande av möten och konferenser, produktion av material, inköp av förbrukningsvaror? Fundera på hur ni och kan minska miljöpåverkan!
  • Fundera på betydelsen av mångfald (i form av kön, ålder och bakgrund men även organisationsformer, branscher etc) för innovationsförmåga, attraktionskraft och kompetensförsörjning. Vilka omfattas av insatsen – direkt och indirekt? Vilka kommer ta del av insatsens resultat?

Utifrån de hållbarhetsaspekter ni identifierat som särskilt relevanta för den föreslagna investeringen/projektet, ange vilka åtgärder ni avser genomföra. Ange även vilka resultat och mål ni ska nå och följa upp på.

Har ni frågor?