Uppföljning och projektutvärdering

Tillväxtverkets krav på uppföljning omfattar alla projekt, medan kraven på projektutvärdering endast omfattar projekt som har en totalbudget på minst 12 miljoner kronor. Alla projekt ska använda indikatorer för att mäta projektets resultat.

Vad är skillnaden mellan uppföljning och utvärdering?

Uppföljning är insamling av information om aktiviteter i projektet under tiden aktiviteterna pågår. Informationen hjälper er att besvara frågan: Är projektet på rätt väg?

Utvärdering är en bedömning av ert projekt som görs när aktiviteter avslutats. Utvärdering handlar förenklat om att utifrån information om projektets resultat, bedöma om de aktiviteter ni gjort i projektet bidragit till de resultat ni ser. Vi brukar också prata om att det handlar om att verifiera projektets resultat.

På projektnivå är det ni i projektet som ansvarar för att planera och genomföra er uppföljning och utvärdering. På programnivå är det Tillväxtverket som ansvarar för att upphandla och genomföra utvärderingar.

Krav på uppföljning

Krav på uppföljning gäller alla projekt. Ni ska samla in information löpande under projekttiden. Ni har skyldighet att följa den struktur för uppföljning som Tillväxtverket har för projekt. Detta innebär att:

 • ni ska mäta och rapportera in värden för de indikatorer som finns angivna i beslutet från Tillväxtverket
 • att ni ska mäta indikatorerna på det sätt som Tillväxtverkets anvisningar för indikatorer anger
 • att ni ska samla in information som behövs för att kunna rapportera enligt Tillväxtverkets anvisningar

Användning av indikatorer

Indikatorer syftar till att mäta vad som händer i ert projekt. En indikator mäter vad projektet gör samt vilka resultat som projektet leder till.

Det finns två olika typer av indikatorer:

 1. Aktivitetsindikator mäter resultat av de aktiviteter som ert projekt genomför
 2. Resultatindikator mäter resultat kopplat till de mål som ert projekt ska bidra till

Ni ska ange förväntat utfall på indikatorer i ansökan till Tillväxtverket

I samband med er ansökan ska ni ange ett förväntat värde på de indikatorer som är aktuella för ert projekt. Vilka indikatorer som är aktuella för ert projekt beror på inom vilket program och specifikt mål ni söker det, och kommer att bli tydligt för er i Min ansökan.

När ska ni mäta indikatorerna?

Ni ska mäta både aktivitetsindikatorerna och resultatindikatorerna under projekttiden alternativt i direkt anslutning till projektavslut. Information om vilka indikatorer ert projekt ska mäta finns också i ert beslut om stöd från Tillväxtverket.

Hur ska ni mäta indikatorerna?

Varje indikator har en särskild beräkningsmetod som ni ska följa när ni mäter utfall på en indikator. Tillväxtverket tar fram instruktioner för hur mätningen ska ske.

En första version av manual för indikatorer finns att ladda ner på sidan Ansök om stöd.

Krav på lärande utvärdering

Krav på utvärdering gäller projekt som har en totalbudget 12 miljoner eller mer, om inget annat anges i ert beslut om stöd. Följande projekt omfattas vanligtvis inte av kravet:

 • Förstudier
 • Projekt inom specifikt mål 1.5
 • Projekt inom politiskt mål 3
 • Investeringsprojekt inom Fonden för en rättvis omställning.

Syftet med projektutvärdering är att:

 • Säkerställa att ert projekt kan utvärderas
 • Verifiera projektets resultat
 • Ni lär er av projektets genomförande
 • Lärdomar sprids till andra som är berörda av lärdomarna

Tillväxtverkets anvisningar

Enligt Tillväxtverkets anvisningar gäller följande för projekt som ska utvärderas, om inget annat anges:

 • Om ert projekt har en totalbudget på mer än 12 miljoner kronor ska projektet utvärderas i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar
 • Ni ska upphandla utvärderare, det vill säga en extern part ansvarar för att genomföra utvärderingen
 • Ni ska upphandla enligt en mall för förfrågningsunderlag som Tillväxtverket tagit fram
 • Ni ska rapportera enligt en mall för slutrapport som Tillväxtverket tagit fram
 • Kostnad för utvärdering ska uppgå till cirka 2,5 procent av projektbudgeten (motsvarande minst 300 000 kr)

Anvisningar för projektutvärdering och mallar kopplat till projektutvärdering finns under sidan "Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027".

Kriterier för utvärdering

I bedömningen/verifiering av projektet används så kallade utvärderingskriterier. Ett kriterium talar om vad bedömningen/verifieringen går ut på, det vill säga vad är det vi vill bedöma/verifiera. Här följer några exempel på utvärderingskriterier som gäller för Regionalfonden:

 • Relevans
  Detta kriterium handlar om att bedöma hur rätt man tänkte när projektet planerades. Kriteriet innebär att utvärderingen ska bedöma frågor som till exempel är ditt projekt relevant utifrån det sammanhang det finns i.
 • Samstämmighet
  Detta kriterium handlar om att bedöma i vilken grad projektet och projektets aktiviteter passar med andra projekt/insatser eller annat som händer i ert projekts omvärld.
 • Måluppfyllelse (Effekt)
  Detta kriterium handlar om att bedöma i vilken grad ert projekt uppnått planerade resultat och effekter.
 • Bärkraftighet
  Detta utvärderingskriterium handlar om att bedöma om insatsen genererar positiva eller negativa (förväntade eller oväntade) långsiktiga effekter. Utvärderingskriteriet bedömer om och i vilken grad observerade uppnådda effekter som projektet bidragit till är bestående över tid.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program under Regionalfonden.