Uppföljning och projektutvärdering

Tillväxtverkets krav på uppföljning omfattar alla projekt, medan kraven på projektutvärdering endast omfattar projekt som har en totalbudget på minst 12 miljoner kronor. Alla projekt ska använda indikatorer för att mäta projektets resultat.

Vad är skillnaden mellan uppföljning och utvärdering?

Uppföljning är insamling av information om aktiviteter i projektet under tiden aktiviteterna pågår. Informationen hjälper er att besvara frågan: Är projektet på rätt väg?

Utvärdering är en bedömning av ert projekt som görs när aktiviteter avslutats. Utvärdering handlar förenklat om att utifrån information om projektets resultat, bedöma om de aktiviteter ni gjort i projektet bidragit till de resultat ni ser. Vi brukar också prata om att det handlar om att verifiera projektets resultat.

På projektnivå är det ni i projektet som ansvarar för att planera och genomföra er uppföljning och utvärdering. På programnivå är det Tillväxtverket som ansvarar för att upphandla och genomföra utvärderingar.

Krav på uppföljning

Krav på uppföljning gäller alla projekt. Ni ska samla in information löpande under projekttiden. Ni har skyldighet att följa den struktur för uppföljning som Tillväxtverket har för projekt. Detta innebär att:

 • ni ska mäta och rapportera in värden för de indikatorer som finns angivna i beslutet från Tillväxtverket
 • att ni ska mäta indikatorerna på det sätt som Tillväxtverkets anvisningar för indikatorer anger
 • att ni ska samla in information som behövs för att kunna rapportera enligt Tillväxtverkets anvisningar.

En sammanfattning över vilka indikatorer som finns hittar ni på undersidan Sammanfattning över indikatorer per område.

 

Användning av indikatorer

Indikatorer syftar till att mäta vad som händer i ert projekt. En indikator mäter vad projektet gör samt vilka resultat som projektet leder till.

Det finns två olika typer av indikatorer:

 1. Aktivitetsindikator mäter resultat av de aktiviteter som ert projekt genomför
 2. Resultatindikator mäter resultat kopplat till de mål som ert projekt ska bidra till

Ni ska ange förväntat utfall på indikatorer i ansökan till Tillväxtverket

I samband med er ansökan ska ni ange ett förväntat värde på de indikatorer som är aktuella för ert projekt. Vilka indikatorer som är aktuella för ert projekt beror på inom vilket program och specifikt mål ni söker det, och kommer att bli tydligt för er i Min ansökan.

När ska ni mäta indikatorerna?

Under genomförandet av ert projekt ska ni säkerställa att de uppgifter som krävs för varje indikator samlas in på det sätt som framgår av beskrivningen. Uppgifterna ska sparas i upp till 6 år efter det att projektet har upphört om inget annat framgår av ert beslut om stöd.

Vilka uppgifter, på vilket sätt och vid vilken tidpunkt ni ska rapportera uppgifter till Tillväxtverket framgår i indikatormanualen, som ni hittar under Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027.

Information om vilka indikatorer ert projekt ska mäta finns också i ert beslut om stöd från Tillväxtverket.

Hur ska ni mäta indikatorerna?

Varje indikator har en särskild beräkningsmetod som ni ska följa när ni mäter utfall på en indikator. Instruktionerna finns i indikatormanualen.

Krav på lärande utvärdering

Krav på lärande projektutvärdering framgår av ert beslut om stöd. Standard är att krav på lärande projektutvärdering gäller projekt som har en totalbudget 12 miljoner eller mer. Följande projekt omfattas vanligtvis inte av kravet:

 • Förstudier
 • Projekt inom specifikt mål 1.5
 • Projekt inom politiskt mål 3
 • Investeringsprojekt inom Fonden för en rättvis omställning.

Syftet med projektutvärdering är att:

 • Säkerställa att ert projekt kan utvärderas
 • Verifiera projektets resultat
 • Ni lär er av projektets genomförande
 • Lärdomar sprids till andra som är berörda av lärdomarna

Tillväxtverkets anvisningar

Enligt Tillväxtverkets anvisningar gäller följande för projekt som ska utvärderas, om inget annat anges:

 • Om ert projekt har en totalbudget på mer än 12 miljoner kronor ska projektet utvärderas i enlighet med Tillväxtverkets anvisningar
 • Ni ska upphandla utvärderare, det vill säga en extern part ansvarar för att genomföra utvärderingen
 • Ni ska upphandla enligt den mall för förfrågningsunderlag som Tillväxtverket tagit fram
 • Ni ska rapportera enligt den mall för slutrapport som Tillväxtverket tagit fram
 • Kostnad för lärande projektutvärdering ska uppgå till minst 300 000 kr (exklusive moms), vilket motsvarar 2,5 procent av projektbudgeten för ett projekt med totalbudget på 12 miljoner kronor. För projekt med en budget som överstiger 12 miljoner kronor görs en bedömning av vad som kan anses lämpligt i det specifika fallet. Det handlar om intresse för och behov av lärande projektutvärdering.
 • Lärande projektutvärdering ska ha upphandlats senast inom sex månader från projektstart.
 • Lärande projektutvärdering ska genomföras i de tre modulerna som beskrivs i Bilaga A i mallen för förfrågningsunderlag

Mall för förfrågningsunderlag och slutrapport finns under sidan "Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027".

Kriterier för utvärdering

I bedömningen/verifiering av projektet används så kallade utvärderingskriterier. Ett kriterium talar om vad bedömningen/verifieringen går ut på, det vill säga vad är det vi vill bedöma/verifiera. Här följer några exempel på utvärderingskriterier som gäller för Regionalfonden:

 • Relevans
  Detta kriterium handlar om att bedöma hur rätt man tänkte när projektet planerades. Kriteriet innebär att utvärderingen ska bedöma frågor som till exempel är ditt projekt relevant utifrån det sammanhang det finns i.
 • Samstämmighet
  Detta kriterium handlar om att bedöma i vilken grad projektet och projektets aktiviteter passar med andra projekt/insatser eller annat som händer i ert projekts omvärld.
 • Måluppfyllelse (Effekt)
  Detta kriterium handlar om att bedöma i vilken grad ert projekt uppnått planerade resultat och effekter.
 • Bärkraftighet
  Detta utvärderingskriterium handlar om att bedöma om insatsen genererar positiva eller negativa (förväntade eller oväntade) långsiktiga effekter. Utvärderingskriteriet bedömer om och i vilken grad observerade uppnådda effekter som projektet bidragit till är bestående över tid.

Sammanfattning över indikatorerna

Indikatorerna är indelade utifrån vilket område som indikatorn gäller. För att få en fördjupad information om varje indikator måste ni använda er av manualen för indikatorerna.

Näringslivsfrämjande och stödjande strukturer

SWO01 Organisationer som får stöd

Den här indikatorn är avsedd att fånga alla organisationer som på något sätt deltar i projekt. Det kan vara organisationer som driver aktiviteterna, deltar i aktiviteterna eller på annat sätt får stöd i aktiviteterna. Vinstdrivande organisationer räknas som företag och ska inte inkluderas.

Samband

Följande indikatorerna mäter resultat:

 • SWR02 Organisationer som utvecklar produkter och processer
 • SWR03 Användare av implementerade stödstrukturer

Mer information om hur ni ska mäta indikatorerna finns i indikatormanualen.

SWR02 Organisationer som utvecklar produkter och processer

Den här indikatorn mäter antal organisationer som utvecklar, i gemenskap eller självständigt, nya produkter, tjänster, processer, organisatoriska metoder, kommunikationskoncept eller strategier. Även de organisationer som organiserar samverkan/koordinera aktörer/insatser i det företags- och innovationsstödjande systemet ingår. Syftet med förändringen ska vara att väsentligt förbättra kapacitet, användarvänlighet, ingående komponenter eller delsystem. Utvecklingen sker som ett direkt resultat genom deltagande i projektet.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat av SWO01 Organisationer som får stöd.

SWR03 Antal användare av implementerade stödstrukturer

Den här indikatorn mäter antal företag, organisationer och individer som nyttjar de stödstrukturer som utvecklas och skapas genom projekt.

Den här indikatorn ska mätas och delas upp i två indikatorer:

 • SWR02a Användare av implementerade stödstrukturer – individer
 • SWR02b Användare av implementerade stödstrukturer – företag/organisationer

Samband

Den här indikatorn mäter resultat av SWO01 Organisationer som får stöd.

Indikatorer som mäter antal företag

RCO01-RCO04 Företag som får stöd

De här indikatorerna mäter företag som får stöd i ett projekt.

Följande indikatorer beskrivs i avsnittet nedan:

 • RCO01 – Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små, medelstora, stora företag)
  • RCO02 – Företag som får stöd genom bidrag
  • RCO03 – Företag som får stöd genom finansieringsinstrument
  • RCO04 – Företag som får icke-finansiellt stöd

Samband

Ett företag som får stöd (RCO01) ska alltid också registreras på minst en av RCO02-RCO04.

Indikatorerna som listas nedan mäter resultat i företag som får stöd (RCO01-RCO04)

 • SWR01 Företag som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller,
 • RCR03 Företag som inför produkt- eller processinnovationer,
 • RCR04 Små och medelstora företag som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer
 • RCR05 Små och medelstora företag som gör innovationer inom företaget.

För företag som får stöd genom bidrag (RCO02) mäts resultaten också genom

 • RCR02a Privata investeringar som matchar offentligt stöd – bidrag

För företag som får stöd genom finansieringsinstrument (RCO03) mäts resultaten också genom RCR02b Privata investeringar som matchar offentligt stöd – finansieringsinstrument.

RCR02a Privata investeringar som matchar offentligt stöd - bidrag

Den här indikatorn mäter den privata andelen av en investering som ett företag får bidrag till genom projektet (RCO02). I summan som rapporteras ska även kostnader som inte är berättigade till stöd, som exempelvis moms, ingå.

Samband

Den här indikatorn används tillsammans med indikatorn företag som får stöd genom bidrag (RCO02)

RCR02b Privata investeringar som matchar offentligt stöd - finansieringsinstrument

Den här indikatorn mäter den privata andelen av en investering som ett företag får stöd till genom finansieringsinstrument i projektet (RCO03). I summan som rapporteras ska även kostnader som inte är berättigade till stöd, som exempelvis moms, ingå.

Den här indikatorn är endast aktuell i det specifika målet 1.3 “Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft” samt i de projekt som upphandlats särskilt av Tillväxtverket.

Den här indikatorn mäter den privata medfinansieringen till investeringar som helt eller delvis får stöd genom projekt och där formen för stödet är finansieringsinstrument. I summan som rapporteras ska även kostnader som inte är berättigade till stöd ingå, som exempelvis moms. I stödet ska även eventuell privat medfinansiering från intermediär räknas in.

Samband

Den här indikatorn används tillsammans med indikatorn företag som får stöd genom finansieringsinstrument (RCO03)

SWR01, RCR03-RCR05 Företag som utvecklar och/eller introducerar produkter, processer och affärsmodeller med mera

Projekt som avser stödja företag ska även använda indikatorer för att mäta resultatet av detta stöd. I samtliga program finns således två eller fler av följande indikatorer:

 • SWR01 Antal företag som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller
 • RCR03 Små och medelstora företag som inför produkt- eller processinnovationer
 • RCR04 Små och medelstora företag som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer
 • RCR05 Små och medelstora företag som gör innovationer inom företaget

För mätning av dessa krävs en enkät/ undersökning av de företag som fått stöd genom projektet. Organisationsnummer och kontaktuppgifter för de företag som får stöd har ni samlat in genom indikator RCO01 Företag som får stöd.

Ett standardiserat undersökningsformulär återfinns i Bilaga 1.

SWR01 Antal företag som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller

Den här indikatorn mäter företag som utvecklar, i gemenskap eller självständigt, nya produkter, tjänster, processer, organisatoriska metoder, marknadsföringskoncept eller strategi samt affärsmodeller.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat i företag som fått stöd i projektet. Den används alltså tillsammans med indikatorerna som mäter antal företag som får stöd (RCO01-RCO04)

I det fall företag genomför en marknadsintroduktion ska företaget även ingå i någon av följande indikatorer:

 • Små och medelstora företag som inför produkt- eller processinnovationer (RCR03)
 • Små och medelstora företag som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer (RCR04)
 • Små och medelstora företag som gör innovationer inom företaget (RCR05)

SWR01b Antal företag som utvecklar cirkulära produkter, processer och affärsmodeller

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.6. “Cirkulär ekonomi”.

Indikatorn avser endast mäta de företag som utvecklar cirkulära produkter, processer och affärsmodeller. Företaget behöver inte ha hunnit implementera de produkter, processer och affärsmodeller som avses. Utveckling kan i gemenskap med annat företag/organisation eller på egen hand

Samband

Den här indikatorn mäter resultat i företag som fått stöd i projektet. Den används alltså tillsammans med indikatorerna som mäter antal företag som för stöd (RCO01-RCO04)

I det fall företag genomför en marknadsintroduktion ska företaget även ingå i någon av följande indikatorer:

 • Små och medelstora företag som inför produkt- eller processinnovationer (RCR03)
 • Små och medelstora företag som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer (RCR04)
 • Små och medelstora företag som gör innovationer inom företaget (RCR05)

RCR03 Små och medelstora företag som inför produkt- eller processinnovationer

Den här indikatorn mäter de företag som fått stöd av projektet och som inför en produkt- eller processinnovation. Indikatorn täcker inte rent organisatoriska innovationer.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat i företag som fått stöd i projektet. Den används alltså tillsammans med indikatorerna som mäter antal företag som för stöd (RCO01-RCO04)

Den används också tillsammans med SWR01 Antal företag som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller.

RCR04 Små och medelstora företag som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer

Den här indikatorn gäller endast projekt som stöd från programmet för Övre Norrland eller för Stockholm. I Stockholmsprogrammet är indikatorn endast aktuell för projekt som får stöd från specifikt mål 1.3. “Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft”.

Den här indikatorn mäter antal små och medelstora företag som inför marknadsförings- eller organisationsinnovationer.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat i företag som fått stöd i projektet. Den används alltså tillsammans med indikatorerna som mäter antal företag som för stöd (RCO01-RCO04)

Den används också tillsammans med SWR01 Antal företag som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller.

RCR05 Små och medelstora företag som gör innovationer inom företaget

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats stöd i programmet för Övre Norrland eller i det Nationella regionalfondsprogrammet och specifikt mål 1.3. “Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft”.

Den här indikatorn mäter antalet små och medelstora företag som gör innovationer inom företaget.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat i företag som fått stöd i projektet. Den används alltså tillsammans med indikatorerna som mäter antal företag som för stöd (RCO01-RCO04)

Den används också tillsammans med SWR01 Antal företag som utvecklar produkter, processer och affärsmodeller.

Forskningsmiljöer och fysisk infrastruktur

SWO02 Investeringar i MSEK

Indikatorn avser fånga den beräknade kostnaden för investeringar i miljö/fysisk infrastruktur, inklusive de delar som inte finansieras av programmet. Det handlar om att fånga det mervärde som programmet skapar genom finansieringen av fysisk infrastruktur och miljöer. För att beräknade kostnader ska kunna inkluderas krävs att investeringen möjliggörs genom projektets finansiering och annars inte skulle ha genomförts. I de fall det rör sig om en upprustning/uppgradering så krävs att det rör sig om en signifikant förbättring/förändring jämfört med tidigare. Planeringskostnader inkluderas.

Samband

Indikatorn SWR05 Användare av färdigställd infrastruktur mäter resultat av denna indikator.

Denna indikator ska mätas och följas upp genom två indikatorer:

 • SWO02a Investeringar i MSEK - planeringsfas
 • SWO02b Investeringar i MSEK – genomförandefas

SWR05 Användare av färdigställd miljö/infrastruktur

Den här indikatorn mäter antal användare av färdigställd miljö eller infrastruktur.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat av de investeringar som genomförs i projektet och mäts genom SWO02 Investeringar i MSEK.

För projekt som genomförs inom det specifika målet 1.1 ”Stärka forskning och innovation” mäter denna indikator resultat av indikator RCO08 Nominellt värde på forsknings- och innovationsutrustning.

Indikatorn är uppdelad i SWR05a Användare av färdigställd miljö/infrastruktur – individer och SWR05b Användare av färdigställd miljö/infrastruktur – Företag/organisationer

Sysselsättning

RCR01 Antal skapade arbetstillfällen i enheter som får stöd

Den här indikatorn används i alla program i specifikt mål 1.3 ”Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft” förutom i Nationella programmet där den också används i specifikt mål 2.6 ” Cirkulär ekonomi”.

Den här indikatorn mäter sysselsättningsökningen i de organisationer och företag som får stöd av projektet. De nya tjänsterna/anställningarna måste vara fyllda (vakanser räknas inte), och de kan vara heltid, deltid eller säsongsanställningar. Utöver detta förväntas de nya tjänsterna/anställningarna finnas kvar en rimligt lång tid (minst 1 år) efter projektets avslutande.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat i organisationer och företag som har fått stöd. Den används därför ofta tillsammans med indikatorer som mäter företag som får stöd RCO01-RCO04 och organisationer som får stöd (SWO01)

Forskning och innovation

RCO06 Forskare som arbetar vid forskningsanläggningar som får stöd

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.1. “Stärka forskning och innovation”.

Den här indikatorn mäter de antal forskare som använder den forskningsanläggning eller forskningsutrustning som har fått stöd genom projektet. Projektet måste förbättra forskningsanläggningen /miljön eller kvaliteten på forskningsutrustningen. Byten av utrustning utan en kvalitetshöjning är exkluderat, då det är att räkna som underhåll. Forskningsanläggningen kan vara offentlig eller privat.

Samband

Om ni har ett projekt som investerar i forskningsutrustning så finns ett samband med indikatorn RCO08 Nominellt värde på forsknings- och innovationsutrustning som fångar investeringar i forskningsanläggningar. Det finns också samband med RCO07 Forskningsorganisationer som deltar i gemensamma forskningsprojekt samt RCO10 företag som samarbetar med forskningsorganisationer. RCR102 Antal skapade arbetstillfällen inom forskning i enheter som får stöd mäter antal nya forskningstjänster som skapats genom stödet.

RCO07 Forskningsorganisationer som deltar i gemensamma forskningsprojekt

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.1 “Stärka forskning och innovation” i Nationella programmet eller prioritering 1 “Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län” eller prioritering 3 “Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län” i Fonden för en rättvis omställning.

Indikatorn avser fånga antal forskningsorganisationer som samarbetar i gemensamma forskningsprojekt. Samarbetet i forskning- och utvecklingsaktiviteter (FoU-aktiviteter) bör fortsätta under hela projektperioden och kan både vara ett nytt eller redan existerande samarbete.

Samband

Den här indikatorn kan ha ett samband RCO10 företag som samarbetar med forskningsorganisationer när den ena samarbetspartnern är ett företag.

RCO08 Nominellt värde på forsknings- och innovationsutrustningen

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.1 “Stärka forskning och innovation”.

Indikatorn avser fånga det totala värdet på införskaffad forsknings- och innovationsutrustning som helt eller delvis är föremål för stöd i projektet.

Samband

Indikatorn RCO06 Forskare som arbetar vid forskningsanläggningar som får stöd avser bland annat att fånga det antalet forskare som använder forskningsutrustning som fått stöd. Det finns också samband med RCO07 Forskningsorganisationer som deltar i gemensamma forskningsprojekt samt RCO10 Företag som samarbetar med forskningsorganisationer. RCR12 Antal skapade arbetstillfällen inom forskning i enheter som får stöd mäter antal nya forskningstjänster som skapats genom stödet.

SWR05 Mäter resultat av den här indikatorn.

RCO10 Företag som samarbetar med forskningsorganisationer

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.1 “Stärka forskning och innovation” eller i Fonden för en rättvis omställning.

Indikatorn avser fånga de antal företag som samarbetar med forskningsorganisationer i gemensamma forskningsprojekt.

Samband

De forskningsorganisationer som företagen samarbetar med ska rapporteras på indikator RCO07 Forskningsorganisationer som deltar i gemensamma forskningsprojekt.

RCR102 Antalet skapade arbetstillfällen inom forskning vid enheter som får stöd

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel genom programmet för Fonden för en rättvis omställning eller i specifikt mål 1.1. “Stärka forskning och innovation” i det Nationella programmet.

Indikatorn avser mäta antal nya forskningstjänster som skapats i de enheter som får stöd. Indikatorn mäts genom årliga heltidsekvivalenter.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat i forsknings och innovationsprojekt. Den kan därför ha samband med följande indikatorer:

 • SWO01 Organisationer som får stöd
 • RCO07 Forskningsorganisationer som deltar i gemensamma forskningsprojekt

RCR08 Publikationer från projekt som får stöd

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.1 “Stärka forskning och innovation” i Övre Norrland.

Indikatorn avser fånga antal publikationer som granskats enligt peer review-förfarande från projekt som får stöd.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat från gemensamma forskningsprojekt. Den har samband med följande indikatorer:

 • SWO01 Organisationer som får stöd
 • RCO07 Forskningsorganisationer som deltar i gemensamma forskningsprojekt
 • RCO10 Företag som samarbetar med forskningsorganisationer

Digitalisering

RCO13 Värdet av digitala tjänster, produkter och processer som utvecklats för företag

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.2 “Säkra nyttan av digitaliseringen” i Övre Norrland, Norra Mellansverige och Östra Mellansverige samt projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.3 ”Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft” i Mellersta Norrland. Även Nationella regionalfondsprogrammet har denna indikator.

Indikatorn ska fånga det totala värdet av digitala tjänster, produkter och processer som nyligen utvecklats eller uppgraderats för företag genom projektet. Endast tjänster, produkter och processer som utvecklas och är digitala ska räknas med.

Samband

Ett företag som får stöd för att utveckla digitala tjänster, produkter och processer för företag ska också mätas genom RCO01 Företag som för stöd och dess underindikatorer RCO02 och/eller RCR04. De som använder dessa digitala tjänster, produkter och processer ska också fångas genom RCR12 Användare av nya och uppgraderade digitala tjänster, produkter och processer som utvecklats av företag

En offentlig organisation som får stöd för att utveckla digitala tjänster, produkter och processer för företag ska också mätas genom RCO14 Offentliga institutioner som får stöd för att digitalisera tjänster, produkter och processer.

RCR11 Användare av nya och uppgraderade offentliga digitala tjänster, produkter och processer mäter resultatet av RCO14 Offentliga institutioner som får stöd att digitalisera tjänster, produkter och processer. Därmed finns ett samband mellan dessa tre indikatorer då det är en offentlig organisation som får stöd.

RCO14 Offentliga institutioner som får stöd att digitalisera tjänster, produkter och processer

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.2 “Säkra nyttan av digitaliseringen” i Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Småland och Öarna samt Nationella programmet.

Indikatorn avser fånga antal offentliga organisationer som får stöd för att utveckla eller uppgradera digitala tjänster, produkter och processer.

Samband

I programmet Övre Norrland samrapporteras den här indikatorn med SWO01 Organisationer som får stöd. Dessa två indikatorer avser mäta samma sak.

En offentlig organisation som får stöd för att utveckla digitala tjänster, produkter och processer för företag ska också mäta RCO13 Värdet av digitala tjänster, produkter och processer som utvecklats för företag.

RCR11 Användare av nya och uppgraderade offentliga digitala tjänster, produkter och processer mäter resultatet av RCO14 Offentliga institutioner som får stöd att digitalisera tjänster, produkter och processer. Därmed finns ett samband mellan dessa tre indikatorer då det är en offentlig organisation som får stöd.

RCR11 Användare av nya och uppgraderade offentliga digitala tjänster, produkter och processer

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.2 “Säkra nyttan av digitaliseringen” i Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Småland och Öarna samt Nationella programmet.

Indikatorn avser fånga antal årliga användare av nya och/eller väsentligt uppgraderade offentliga digitala tjänster, produkter och processer. Tjänsterna, produkterna och processerna ska ha utvecklats eller uppgraderats med stöd från projektet och av offentliga organisationer. Endast tjänster, produkter och processer som utvecklats och är digitala ska räknas med.

Samband

Den här indikatorn mäter resultatet av det stöd som offentliga organisationer fått för att digitalisera tjänster, produkter och processer. Se indikator RCO14 Offentliga institutioner som får stöd att digitalisera tjänster, produkter och processer.

RCR12 Användare av nya och uppgraderade digitala produkter, tjänster och processer som utvecklats av företag

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.2 “Säkra nyttan av digitaliseringen” i Övre Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, och Småland och Öarna.

Indikatorn fångar årliga användare av nya och/eller uppgraderade digitala produkter, tjänster och processer som utvecklats av företag. Endast tjänster, produkter och processer som utvecklats och är digitala ska räknas med.

Samband

Den här indikatorn mäter resultatet av det stöd som företag fått för att digitalisera tjänster, produkter och processer. Därmed finns ett samband med indikator RCO01 Företag som får stöd. Se även RCO13 Värdet av digitala tjänster, produkter och processer som utvecklats för företag.

Företagsinkubation

RCO15 Skapad kapacitet för företagsinkubation

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.3 “Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft” i programmen Norra Mellansverige och Småland och Öarna.

De antal företag som, på årlig basis, ingår i en ny företagsinkubator eller en företagsinkubator som utökat sin kapacitet med stöd från projekt.

Samband

RCR18 Små och medelstora företag som använder inkubatortjänster efter att inkubatorn skapats mäter resultat av en ökad kapacitet för företagsinkubation.

RCR18 Små och medelstora företag som använder inkubatortjänster efter att inkubatorn skapats

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.3 “Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft” i Småland och Öarna.

Indikatorn fångar de företag som använder företagsinkubatorn som skapats eller utökats genom projektet.

Samband

Den här indikatorn mäter resultatet av RCO15 skapad kapacitet för företagsinkubation.

Smart specialisering och kompetensförsörjning

RCO16 Deltaganden av institutionella intressenter i entreprenörsprocessen

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.4 “Kompetens för smart specialisering och omställning” i Övre Norrland, Mellersta Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Småland och Öarna, och Skåne-Blekinge.

Indikatorn avser fånga antal deltagande organisationer i en entreprenörsprocessen som får stöd i projektet.

Samband

Indikatorn har samband med SWO01 Organisationer som får stöd samt dess resultatindikator SWR02 Organisationer som utvecklar produkter och processer.

RCO101 Små och medelstora företag som investerar i kompetens för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.4 “Kompetens för smart specialisering och omställning” eller i prioritering 1 ” Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län” och prioritering 2 ” Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län” i Fonden för en rättvis omställning.

Indikatorn avser fånga hur många företag som får stöd genom projektet för att investera i kompetensutveckling för smart specialisering, industriell omvandling och entreprenörskap.

Samband

Följande indikator mäter resultat av investeringar i kompetens inom företag - RCR98 Personal i små och medelstora företag som avslutar kompetensutveckling för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap (per färdighet: teknik, ledning, entreprenörskap, grön kompetens, annan).

RCR98 Personal i små och medelstora företag som avslutar kompetensutveckling för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap (per färdighet: teknik, ledning, entreprenörskap, grön kompetens, annan)

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.4 “Kompetens för smart specialisering och omställning” eller i prioritering 1 ” Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län” och prioritering 2 ” Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län” i Fonden för en rättvis omställning.

Den här indikatorn avser fånga antal individer som avslutar kompetensutveckling som finansieras genom projektet.

Samband

De individer som indikatorn syftar till att mäta ska vara anställda i ett företag som får stöd, se indikatorerna:

RCO101 Små och medelstora företag som investerar i kompetens för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap

RCO01 Företag som får stöd.

SWO101 Stora företag som investerar i kompetens för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i prioritering 1 “Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län” eller prioritering 2 “Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län” i Fonden för en rättvis omställning.

Den här indikatorn mäter stora företag som får stöd genom projektet för att investera i kompetensutveckling för smart specialisering, industriell omvandling och entreprenörskap.

Samband

De anställda som företagen utbildar ska fångas genom indikatorn SWR98 Personal i stora företag som avslutar kompetensutveckling för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap (per färdighet: teknik, ledning, entreprenörskap, grön kompetens, annan)

SWR98 Personal i stora företag som avslutar kompetensutveckling för smart specialisering, industriomställning och entreprenörskap (per färdighet: teknik, ledning, entreprenörskap, grön kompetens, annan)

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i prioritering 1 “Stålindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Norrbottens län” eller prioritering 2 “Metallindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Västerbottens län” i Fonden för en rättvis omställning.

Samband

Den här indikatorn mäter antal individer som avslutar kompetensutveckling som finansieras genom projektet. Individerna ska vara anställda i det företag som får stöd, det vill säga företag som rapporteras under indikator SWO101.

Bredband

RCO41 Ytterligare hushåll med bredband med mycket hög kapacitet (accessnät)

Viktig information

Den här indikatorn är identisk med MNR01 Ytterligare hushåll med bredband med mycket hög kapacitet, men ska mäta olika saker. RCO41 mäter accessnät och MNR01 mäter ortsammanbindande nät

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.5 “Digital konnektivitet” i Övre Norrland.

Den här indikatorn avser att fånga de antal hushåll som får tillgång till bredband med mycket hög kapacitet genom att projektet finansierar bredbandsutbyggnad i form av accessnät.

Samband

Resultatet av att hushåll får tillgång till bredband fångas genom indikator RCR53 Hushåll med abonnemang på bredband med mycket hög kapacitet. Ska projektet också finansiera utbyggnad av bredband genom ortssammanbindande nät ska MNR01 Ytterligare hushåll med bredband med mycket hög kapacitet användas.

RCO42 Ytterligare företag med bredband med mycket hög kapacitet (accessnät)

Viktig information

Den här indikatorn är identisk med MNR02 Ytterligare företag med bredband med mycket hög kapacitet, men ska mäta olika saker. RCO42 mäter accessnät och MNR02 mäter ortsammanbindande nät

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.5 “Digital konnektivitet” i Övre Norrland.

De antal företag som får tillgång till bredband med mycket hög kapacitet genom att projektet finansierar bredbandsutbyggnad i form av accessnät. Den ska inte användas om projekteten enbart ska finansiera ortssammanbindande nät.

Samband

Resultatet av att företag får tillgång till bredband fångas genom indikator RCR54 Företag med abonnemang på bredband med mycket hög kapacitet. Ska projektet också finansiera utbyggnad av bredband genom ortssammanbindande nät ska MNR02 Ytterligare företag med bredband med mycket hög kapacitet användas.

RCR53 Hushåll med abonnemang på bredband med mycket hög kapacitet

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.5 “Digital konnektivitet” i Övre Norrland.

Totalt antal hushåll som ansluter sig (tecknar ett avtal) till ett bredband som har finansierats av projektet.

Samband

Den här indikatorn mäter hur många hushåll som slutligen valt att teckna avtal av de företag som fått tillgång till bredbandet, vilket mäts genom indikator RCO42 Ytterligare hushåll med bredband med mycket hög kapacitet.

RCR54 Företag som abonnerar på bredband med mycket hög kapacitet

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.5 “Digital konnektivitet” i Övre Norrland. De antal företag som ansluter sig (tecknar ett avtal) till ett bredband som har finansierats genom projektet.

Samband

Den här indikatorn mäter hur många företag som slutligen valt att teckna avtal av de företag som fått tillgång till bredbandet, vilket mäts genom indikator RCO42 Ytterligare företag med bredband med mycket hög kapacitet.

MNO01 Antal tillkommande kilometer bredband

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.5 “Digital konnektivitet” i Övre Norrland. De antal företag som ansluter sig (tecknar ett avtal) till ett bredband som har finansierats genom projektet.

Samband

Den här indikatorn mäter hur många företag som slutligen valt att teckna avtal av de företag som fått tillgång till bredbandet, vilket mäts genom indikator RCO42 Ytterligare företag med bredband med mycket hög kapacitet.

MNR01 Ytterligare hushåll med bredband med mycket hög kapacitet (ortsammanbindande)

Viktig information

Den här indikatorn är identisk med RCO41 Ytterligare hushåll med bredband med mycket hög kapacitet, men ska mäta olika saker. RCO41 mäter accessnät och MNR01 mäter ortsammanbindande nät

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 1.5 “Digital konnektivitet” eller specifikt mål 2.1 “Energieffektivitet” i programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland.

Totalt antal hushåll som får tillgång till bredband med mycket hög kapacitet genom projektet.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat av MNO01 Antal tillkommande kilometer bredband och fångar de antal hushåll som får möjlig tillgång till bredband genom att ortssammanbindande nät byggs.

MNR02 Ytterligare företag med bredband med mycket hög kapacitet (ortsammanbindande)

Viktig information

Den här indikatorn är identisk med RCO 42 Ytterligare företag med bredband med mycket hög kapacitet, men ska mäta olika saker. RCO42 mäter accessnät och MNR02 mäter ortsammanbindande nät

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland specifikt mål 1.5 “Digital konnektivitet”.

De antal företag som får tillgång till bredband med mycket hög kapacitet genom projektet.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat av MNO01 Antal tillkommande kilometer bredband och fångar de antal företag som får möjlig tillgång till bredband genom att ortssammanbindande nät byggts.

Energieffektivisering

RCR26 Årlig förbrukning av primärenergi (fördelad per bostäder, offentliga byggnader, företag, övriga)

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.1 “Energieffektivitet” i programmen Skåne och Blekinge, Småland och Öarna samt Östra Mellansverige

Indikatorn avser att mäta den årliga minskade förbrukningen av primärenergi hos de enheter som får stöd i projektet för att minska sin energiförbrukning. Både ett startvärde (MWh/år) innan stödet och förbrukning efter stödet (MWh/år) ska räknas fram. Mäts genom energideklarationer eller energirevisioner. Till denna indikator finns ett beräkningsverktyg framtaget som du ska använda för att följa upp indikatorn i projektet¹. Mätningen fördelas på bostäder, offentliga byggnader, företag och andra. Det innebär att indikatorn i praktiken blir fyra skilda indikatorer vid mätning och rapportering.

Samband

Den här indikatorn har ett samband med RCR29 Uppskattade växthusgasutsläpp. En minskad förbrukning av primärenergi förväntas leda till minskade växthusgasutsläpp.

¹ Blanketter och mallar för EU-projekt 2021-2027

RCR29 Uppskattade växthusgasutsläpp

Projekt som beviljats medel i Fonden för en rättvis omställning ska använda RCR29a Uppskattade växthusgasutsläpp från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga 1 direktiv 2003/87/EG.

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.1 “Energieffektivitet”, 2.2 ”Förnybar energi” och 2.6. ”Cirkulär ekonomi”

Indikatorn fångar minskade utsläpp av växthusgaser som förväntas bli resultatet av stödet i projektet. Det kan handla om exempelvis stöd till energieffektivisering eller produktion av förnybar energi.

Samband

Den här indikatorn mäts endera genom årlig primärenergianvändning eller produktion av energi. Det innebär att indikatorn RCR26 Årlig förbrukning av primärenergi är relevant att utgå ifrån. Viktigt att läsa igenom informationen om den indikatorn och dess definitioner.

RCR29a Uppskattade växthusgasutsläpp från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG i företag som får stöd

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i Fonden för en rättvis omställning.

Indikatorn fångar minskade utsläpp av växthusgaser från sådan verksamhet som avses i bilaga I till direktiv 2003/87/EG och som är ett resultat av stödet i projektet.

Samband

De företag som får stöd ska först rapporteras på RCO121a Företag som får stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG. Den här indikatorn (RCR29a) mäter resultat av det stöd företagen får.

RCO121a Företag som får stöd för att minska växthusgasutsläppen från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG

Den här indikatorn gäller endast projekt som stöd från Fonden för en rättvis omställning.

Samband

Resultatet av den här indikatorn mäts genom indikator RCR29a Uppskattade växthusgasutsläpp från sådan verksamhet som förtecknas i bilaga I till direktiv 2003/87/EG i företag som får stöd. De företag som får stöd ska också rapporteras på indikator RCO01 Företag som får stöd och dess underindikatorer RCO02 samt RCO04. För mer information se indikator RCO01.

Förnybar energi

RCO22 Ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi (fördelad per el, värme)

Den här indikator gäller bara projekt som beviljats medel i programmen Övre Norrland, Mellersta Norrland i specifikt mål 2.2 “Förnybar energi” och Fonden för en rättvis omställning prioritering 3 “Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län”.

Den här indikatorn fångar tillkommande produktionskapacitet för förnybar energi som byggs eller utökas genom stöd i projekt. Anläggningen behöver inte vara ansluten till ett nät eller så pass färdig att den kan tas i bruk.

Samband

Resultatet av denna indikator mäts genom RCR32 Ytterligare operativ kapacitet installerad för förnybar energi och RCR31 Total mängd förnybar energi som producerats (fördelat på el, värme). RCR31 gäller endast projekt som beviljats medel i Fonden för en rättvis omställning prioritering 3 “Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län”.

RCR31 Total mängd förnybar energi som producerats (fördelat på el, värme)

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i Fonden för en rättvis omställning prioritering 3 “Mineralindustrin ställer om till koldioxidneutralitet i Gotlands län”.

Den här indikatorn mäter den totala mängden förnybar energi som har producerats som har byggts eller utökats genom stöd i projekt. Anläggningen ska vara ansluten till nät och ha börjat att producera.

Samband

Den här indikatorn mäter resultat av RCO22 Ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi (fördelad per el, värme).

RCR32 Ytterligare operativ kapacitet installerad för förnybar energi

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.2 “Förnybar energi” i programmen Övre Norrland och Mellersta Norrland.

Den här indikatorn mäter tillkommande produktionskapacitet för förnybar energi som har byggts eller utökats genom stöd i projekt. Anläggningen ska vara ansluten till nät och fullt kapabel att producera men behöver inte ha börjat att producera.

Samband

Den här indikatorn mäter resultatet av RCO22 Ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi (fördelad per el, värme).

Smarta energisystem

RCO23 Digitala förvaltningssystem för smarta energisystem

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats stöd i specifikt mål 2.3. “Smarta energisystem” i programmen Övre Norrland, Norra Mellansverige samt Småland och Öarna.

Den här indikatorn mäter antalet komponenter som skapats, installerats eller avsevärt uppgraderats för smart digital hantering, det vill säga drift och övervakning, av ett energisystem, till exempel ett elnät eller värmenät.

Samband

Den här indikatorn har samband med indikatorerna RCO01 Företag som får stöd och SWO01 Organisationer som får stöd. Samtliga program har räknat med att det är företag eller organisationer som skapar systemkomponenter i ett digitalt förvaltningssystem.

RCR33 Antal användare anslutna till ett smart energisystem

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.3. “Smarta energisystem” i Övre Norrland.

Den här indikatorn mäter årligt antal slutanvändare som är anslutna till ett energisystem som med hjälp av insatser i projektet blivit föremål för digitala förbättringar kopplat till drift och övervakning av energisystemet i fråga.

Samband

Den här indikatorn har samband med RCO01 Företag som får stöd och SWO01 Organisationer som får stöd beroende på om kraftbolaget räknas som en vinstdrivande organisation eller inte. Det är kraftbolagen i programområdets största tätorter som antas driva projekt och möjliggöra anslutning för användare i närområdet. Det finns också ett samband med RCR34 Lansering av projekt för smarta energisystem.

RCR34 Lansering av projekt för smarta energisystem

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.3 Smarta energisystem i Övre Norrland, Norra Mellansverige samt Småland och Öarna.

Den här indikatorn mäter antal projekt för smarta energisystem som lanseras som en följd av ett projekt som fått stöd genom programmet.

Samband

Den här indikatorn har samband med SWO01 Organisationer som får stöd. Indikatorn fångar hur många projekt för smarta energisystem som skapas genom att organisationer får stöd inom det specifika målet.

Klimatanpassning

RCO26 Grön infrastruktur för anpassning till klimatförändringarna som byggts eller uppgraderats

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.4. “Anpassa till klimatförändringarna” i det Nationella programmet.

Indikatorn avser fånga områden med nybyggd eller väsentligt uppgraderad grön infrastruktur. Indikatorn mäts i hektar.

Samband

Indikatorn mäter grön infrastruktur som byggts eller uppgraderats. Hur många personer som sedan omfattas av åtgärder mäts genom tre resultatindikatorer.

 • RCR35 Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning
 • RCR36 Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot okontrollerade skogsbränder
 • RCR37 Antal människor som gagnas av åtgärder för skydd mot klimatrelaterade naturkatastrofer (andra än översvämningar och okontrollerade skogsbränder)

RCO27 Nationella och subnationella strategier för anpassning till klimatförändringarna

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.4. “Anpassa till klimatförändringarna” i programmen Övre Norrland och det Nationella programmet.

Indikatorn avser fånga antalet nationella och regionala/lokala strategier som tagits fram gällande anpassning till klimatförändringar och som finansieras av stödet.

Samband

Indikatorn mäter antalet strategier för anpassning till klimatförändringarna. För programmet Övre Norrland så mäts också de antal människor som omfattas av dessa strategier genom:

 • RCR35 Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning
 • RCR36 Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot okontrollerade skogsbränder
 • RCR37 Antal människor som gagnas av åtgärder för skydd mot klimatrelaterade naturkatastrofer (andra än översvämningar och okontrollerade skogsbränder)

I det nationella programmet handlar det om underliggande strategier till de territoriella strategierna och har samband med SWR02 Organisationer som utvecklar produkter och processer samt SWR03 Antal användare av implementerade stödstrukturer.

RCR35 Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.4. “Anpassa till klimatförändringarna” i programmen Övre Norrland och det Nationella programmet.

Indikatorn mäter befolkning i områden som omfattas av åtgärder där skydd mot översvämning byggts eller uppgraderats.

Samband

För programmet Övre Norrland mäter denna indikator de antal individer som omfattas av en strategi för anpassning till klimatförändringar och med fokus på översvämningar. Den strategin mäts genom RCO27 Nationella och subnationella strategier för anpassning till klimatförändringarna

I nationella programmet som omfattas de antal personer som är bosatt i närheten av insatser som mäts genom RCO26 - Grön infrastruktur för anpassning till klimatförändringarna som byggts eller uppgraderats.

RCR36 Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot okontrollerade skogsbränder

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.4. “Anpassa till klimatförändringarna” i Övre Norrland.

Den här indikatorn mäter befolkning i områden som omfattas av åtgärder för skydd mot okontrollerade skogsbränder. Indikatorn räknar befolkning som bor i områden med hög risk för okontrollerade skogsbränder.

Samband

Denna indikator mäter de antal individer som omfattas av en strategi för anpassning till klimatförändringar och med fokus på skogsbränder. Den strategin mäts genom RCO27 Nationella och subnationella strategier för anpassning till klimatförändringarna.

RCR37 Antal människor som gagnas av åtgärder för skydd mot klimatrelaterade naturkatastrofer (andra än översvämningar och okontrollerade skogsbränder)

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.4. “Anpassa till klimatförändringarna” i programmen Övre Norrland och Nationella regionalfondsprogrammet.

Den här indikatorn mäter befolkning i områden som omfattas av åtgärder för skydd mot klimatrelaterade naturkatastrofer (andra än översvämningar och okontrollerade skogsbränder).

Samband

För programmet Övre Norrland mäter denna indikator de antal individer som omfattas av en strategi för anpassning till klimatförändringar och med fokus på annat än översvämningar och skogsbränder. Den strategin mäts genom RCO27 Nationella och subnationella strategier för anpassning till klimatförändringarna

I nationella programmet som omfattas de antal personer som är bosatt i närheten av insatser som mäts genom RCO26 - Grön infrastruktur för anpassning till klimatförändringarna som byggts eller uppgraderats.

Cirkulär ekonomi

RCO34 Ytterligare kapacitet för avfallsåtervinning

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.6. “Cirkulär ekonomi ” i Övre Norrland.

Den här indikatorn mäter tillkommande kapacitet för avfallsåtervinning som nyligen byggts eller utökats genom stöd i projektet. Underhåll av befintliga anläggningar inräknas inte.

Samband

Den här indikatorn mäter hur mycket kapacitet för återvinning av avfall som skapats genom stöd i projektet. RCR47 Avfall som återvinns används för att mäta hur mycket avfall som sedan har återvunnits på grund av den ökade kapaciteten.

RCR47 Avfall som återvinns

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 2.6. “Cirkulär ekonomi ” i Övre Norrland.

Indikatorn mäter antal ton avfall per år som återvunnits.

Samband

Indikatorn mäter det antal ton avfall som har återvunnits genom att ytterligare kapacitet för återvinning har skapats i projektet (RCO34 Ytterligare kapacitet för avfallsåtervinning). Det är endast det tillkommande ton avfall som ska räknas in i RCR47 Avfall som återvinns.

Transporter och infrastruktur

RCO59 Alternativ bränsleinfrastruktur (tank- och laddningsstationer)

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 3.2. “Hållbara transporter” i Övre Norrland.

Den här indikatorn mäter infrastruktur som tillhandahåller tank- och laddningsstationer för rena fordon.

Samband

Den här indikatorn har inget samband med någon annan indikator.

RCO49 Längd på ombyggd eller moderniserad järnväg – TEN-T

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 3.1. “Hållbara TEN-T-nät” i Mellersta Norrland.

Den här indikatorn mäter längd i form av kilometer på ombyggd eller moderniserad järnväg i det transeuropeiska transportnätet (TENT-T). Indikatorn mäter den del av rälsen som omfattas av aktiviteter i projektet.

Samband

Indikatorn mäter längd på järnväg. Effekten av projektet möts sedan genom antal användare och tidsbesparingar på järnvägen. Detta mäts genom två resultatindikatorer:

 • RCR58 Användare av nyligen byggda, uppgraderade, ombyggda eller moderniserade järnvägar per år
 • RCR101 Tidsbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur

RCO50 Längd av ombyggd eller moderniserad järnväg – utanför TEN-T

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 3.2. “Hållbara transporter” i Övre Norrland.

Den här indikatorn mäter total längd på ombyggd eller moderniserad järnväg som inte ingår i det transeuropeiska transportnätet (TENT-T). För ombyggd eller moderniserad järnväg i det transeuropeiska transportnätet (TENT-T) se indikator RCO49.

Indikatorn täcker in arbete med räls såsom arbete med elektrifiering, hastighet eller säkerhet. Indikatorn mäter rälsens längd i kilometer.

Samband

Indikatorn mäter längd av järnväg. Effekten av projektet mäts sedan under RCR101 Tidsbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur.

RCO54 Nya eller moderniserade intermodala förbindelser

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 3.1. “Hållbara TEN-T-nät” eller specifikt mål 3.2 “Hållbara transporter” i Övre Norrland.

Den här indikatorn mäter antalet nya eller moderniserade intermodala förbindelser kopplat till TEN-T-nätet (specifikt mål 3.1) respektive utanför TEN-T-nätet (specifikt mål 3.2).

Samband

Indikatorn fångar antalet intermodala förbindelser som byggts eller moderniserats genom projektet. Effekten av projektet mäts sedan under RCR59 Godstransport på järnväg.

RCR58 Användare av nyligen byggda, uppgraderade, ombyggda eller moderniserade järnvägar per år

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 3.1. “Hållbara TEN-T-nät” i Mellersta Norrland.

Den här indikatorn mäter antal passagerar-km per år som reser på järnväg som är nybyggd, har uppgraderats, byggts om eller moderniserats med stöd från projektet.

Indikatorn ska ha ett startvärde och ett målvärde. Projektet ska ange ett startvärde om insatserna i projektet avser uppgraderad, ombyggd eller moderniserad järnväg. Startvärdet är uppskattat antal passagerar-km ett år innan stödet genom projektet. Om projektet avser bygga helt ny järnväg är startvärdet 0.

Samband

Indikatorn syftar till att mäta användare av den järnväg som byggts om eller moderniserats på indikatorn RCO49 Längd på ombyggd eller moderniserad järnväg – TEN-T.

RCR101 Tidsbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur

Den här indikator gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 3.1. “Hållbara TEN-T-nät” i Mellersta Norrland eller specifikt mål 3.2 “Hållbara transporter” i Övre Norrland.

Den här indikatorn mäter totala sparade restimmar per år som är ett direkt resultat av projektets insatser.

Samband

Indikator ska mäta tidsbesparingar på nya, uppgraderade, ombyggda eller förbättrade järnvägar som rapporterats in via två outputindikatorer:

 • RCO49 Längd på ombyggd eller moderniserad järnväg – TEN-T för Mellersta Norrland respektive
 • RCO50 Längd av ombyggd eller moderniserad järnväg – utanför TEN-T för Övre Norrland.

För projekt i Mellersta Norrland används indikator RCR58 Användare av nyligen byggda, uppgraderade, ombyggda eller moderniserade järnvägar per år för att få antalet passagerare.

RCR59 Godstransport på järnväg

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 3.1. “Hållbara TEN-T-nät” i Övre Norrland.

Den här indikatorn mäter total godstransport på järnväg som nybyggts, byggts om, uppgraderats eller moderniserats med hjälp av projektet.

Samband

Observera att den här indikatorn avser fånga resultat av de aktiviteter som genomförs i specifikt mål 3.1 Hållbara TEN-T-nät och mäts med indikator RCO54. Det innebär att endast godstransport på järnväg som sker med koppling till att en ny eller moderniserad intermodal förbindelse har upprättats som avser förbättra länken och kopplingen mellan hamn och järnväg.

Startvärdet är total godstransport för respektive tågsträcka som kopplar till en moderniserad intermodal förbindelse (RCO54). När tågsträckan är ny, det vill säga har inte tidigare kopplat till en intermodal förbindelse, är startvärdet alltid 0.

SWR04 Nationella/regionala/lokala strategier

Den här indikatorn gäller endast projekt som beviljats medel i specifikt mål 3.2. “Hållbara transporter” i Övre Norrland.

Samband

Den här indikatorn har inget uppenbart samband med övriga indikatorer i programmet.