Schablon för indirekta kostnader med 25 procent

Schablonen ska ni använda om ert projekt är av en viss typ av forsknings-, innovations- och entreprenörskapsprojekt. Den beräknas som ett påslag med 25 procent på de totala direkta kostnaderna exklusive externa tjänster.

Det är typen av projekt, inte vem som är stödmottagare, som avgör om projektet räknas som ett forsknings, innovations- och entreprenörskapsprojekt.

Projektet ska ingå i någon av insatstyperna i tabell 1 och någon av investeringsprioriteringarna i tabell 2 för att ni ska få använda schablonsatsen 25 procent.

Tabell. 1 Insatstyper

Insatstyper

Forskning, utveckling och innovation

056

Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i små och medelstora företag, direkt kopplade till forskning och innovation

057

Investeringar i infrastruktur, kapacitet och utrustning i stora företag, direkt kopplade till forskning och innovation

060

Forskning och innovation vid offentliga forskningscenter och kompetenscenter, inklusive nätverkande

061

Forskning och innovation vid privata forskningscenter, inklusive nätverkande

062

Tekniköverföring och samarbete mellan högskola och näringsliv som i första hand gynnar små och medelstora företag

063

Stöd till kluster och företagsnätverk som i första hand gynnar små och medelstora företag

064

Forsknings- och innovationsprocesser i små och medelstora företag (inklusive kupongsystem och innovation i processer, design, tjänstesektorn och den sociala sektorn)

065

Forsknings- och innovationsinfrastruktur, processer, tekniköverföring och samarbete i företag med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar

Tabell 2. Investeringsprioriteringar

Investeringsprioriteringar

InvesteringsprioriteringarTematiskt mål 1

Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation genom att:

a)

förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse,

b)

främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation och utveckla kopplingar och synergieffekter mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och den högre utbildningssektorn, särskilt främjande av investering i produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion, särskilt vad gäller viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.

Tematiskt mål 2

Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT (Informations- och kommunikationstjänster) genom att:

b)

utveckla IKT-produkter och IKT-tjänster, e-handel och främja efterfrågan på IKT

Tematiskt mål 3

Att öka konkurrenskraften för SMF (små och medelstora företag) genom att:

a)

främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, inklusive genom företagskuvöser,

b)

stödja skapandet och utvidgandet av avancerade kapaciteter för produkt- och tjänsteutveckling

Tematiskt mål 4

Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer genom att:

f)

främja forskning och innovation i samt tillämpning av koldioxidsnål teknik

Ni beräknar schablonen som ett påslag med 25 procent på de totala direkta kostnaderna exklusive externa tjänster.

Exempel

Ett projekt har budgeterat följande kostnader:

  • Personal, löner 1 000 000 kronor
  • Externa tjänster 1 000 000 kronor
  • Resor och logi 50 000 kronor
  • Investeringar, materiel och lokaler 300 000 kronor
  • Schablonkostnader: lönebikostnader 452 400 kronor

Beräkning av schablon för indirekta kostnader:

(Personal 1 000 000 + Schablon för lönebikostnader 452 400 + Resor och logi 50 000 + Investeringar, materiel och lokaler 300 000 kronor) x 0,25 =
1 802 400 kronor x 0,25 = 450 600 kronor.

Projektet kan ta upp 450 600 kronor för indirekta kostnader i kostnadsslaget Schablonkostnader.

Exempel på tidigare beviljade projekt med de kombinationer av klassificeringar som nämns i tabell 1 och 2 ovan

Exempel på tidigare beviljade projekt med de klassificeringar som nämns ovan

Stödmottagare

Projektnamn

Insatstyp

Investeringsprioritet

Byggdialog Dalarna

Excellent Building Region

063

1 a)

Chalmers Tekniska Högskola AB

Effektivisering av MedTech West

060

1 b)

GU Ventures AB

VINK - Västsvenska inkubatorers kvalitetshöjning

060

1 b)

Gävleborgs Läns Landsting

Verklighetslabb hållbara transportsystem

065

1 b)

Hudiksvalls Hydralikkluster

Klusterutveckling Hudiksvalls Hydraulik Kluster

062

1 b)

Högskolan Dalarna

Energiinnovation

060

1 b)

Högskolan i Borås

Ways2Taste

062

1 b)

Högskolan i Gävle

Spatial Data Innovation

062

2 a)

Högskolan i Halmstad

HIcube - behovsorienterad hälsoinnovationsarena

060

1 b)

Innovation Skåne AB

Affärsdriven Materialutvecklin

064

1 b)

Innovatum AB

Tillverka i trä

062

1 b)

Jämtlands Läns Landsting

Jämtland Härjedalen - A Business Region on the Move

063

1 b)

Jönköpings Läns Landsting

e-merge

062

1 b)

Karlstads Universitet

Karlstad Lean Factory genomförandefas (KLF2)

062

1 b)

Linnéuniversitetet

Hållbara utvecklingsstrategier inom skogssektorn (HUS)

063

1 b)

Luleå Tekniska Universitet

Wireless Innovation Arena

064

1 b)

Malmö kommun

Wisdome Innovation

064

4 f)

Mälardalens Högskola

Kommersialisering av tvärsektoriell robotteknik

062

1 b)

Piteå Science Park AB

Bothnia BioIndustries Network steg 2

063

1 b)

Region Dalarna

Smart specialisering i Norra Mellansverige II

063

1 b)

RISE LignoDemo AB

Koldioxidsnål ekonomi genom utveckling av LignoCity

065

1 b)

Sahlgrenska Science Park AB

Inn2Health

062

1 b)

Sandvikens kommun

Säker Virtuell Industri

063

4 f)

Science City Skellefteå AB

Gaming cluster collaboration in the Baltic Sea Region

064

1 b)

Stift Adopticum

RIO - Regional Innovation genom Optisk Mätteknik

064

1 b)

Stift Högskolan i Jönköping

TRANSFORM to AAA

062

1 b)

Stiftelsen Teknikdalen

SPINN Science Park - Innovativ Nyskapande Nod

063

1 b)

Sveriges Lantbruksuniversitet

Green Innovation Park

062

1 b)

Umeå Biotech Incubator AB

Life science motorn (v2.0)

062

1 b)

Umeå Universitet

Safety & Security Test Arena

062

1 b)

Varbergs kommun

SolReg Halland

065

1 b)