Skilj projektet från ordinarie verksamhet

Ert projekts aktiviteter ska vara utöver ordinarie verksamhet. Ni som stödmottagare ska säkerställa att aktiviteter och kostnader i projektet är skilda från ordinarie verksamhet.

Aktiviteter som normalt ingår i er ordinarie verksamhet kan inte finansieras med EU-stöd. För att en kostnad i projektet ska vara stödberättigande krävs därför att den är tillkommande vilket innebär att det är en kostnad som ni som stödmottagare inte skulle haft om inte projektets verksamhet direkt medfört att kostnaden uppstått.

Det är ett krav att projektets kostnader, intäkter och finansiering särredovisas i bokföringen. Stöd som ni får baserat påförenklade redovisningsalternativ, såsom schablonkostnader och klumpsumma är undantagna från kravet på projektbokföring.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.