Informera om ändringar i projektet

Ni som stödmottagare ska snarast informera Tillväxtverket om förutsättningarna ändras, på ett sätt som kan få betydelse för projektet. Informationen ska göras skriftligen.

Beskriv kortfattat vilka förutsättningar som ändrats, eller vad ni önskar ändra på, och vilka konsekvenser det kan få för genomförandet av projektet. Ange också hur mål, aktiviteter, budget och indikatorer kommer att påverkas.

Krav på att ändringarna är godkända

Vissa ändringar förutsätter att ni först får ett godkännande av Tillväxtverket och att beslutet om stöd ändras innan ändringen genomförs. Det gäller följande ändringar:

 • Ändring av projektets inriktning.
 • Väsentliga ändringar i projektets budget och/eller tids-och aktivitetsplan. En väsentlig ändring i budget är om kostnaderna i ett enskilt kostnadsslag överstiger budget med mer än 20 procent. Ändringar i ett enskilt kostnadsslag som är mindre än 50 000 kronor räknas dock aldrig som väsentliga.
 • Ändringar avseende finansiering, inklusive medfinansiering.
 • Väsentliga ändringar i projektorganisationen.
 • Om stödmottagares verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person.
 • Väsentliga ändringar av samverkansavtal.
 • Vid annan ändring av betydelse för projektets genomförande.

Vanliga ändringar som kräver Tillväxtverkets godkännande är förlängning av projekttiden, ändring av aktiviteter genom att någon aktivitet ställs in och någon annan tillkommer, ändring av medfinansiering och ändring av budgeten.

För förstudier, som använder redovisningsalternativet klumpsumma, är det inte aktuellt med ändringar mellan kostnadsslagen eftersom den faktiska kostnadsförbrukningen inte kontrolleras.

Ändringar där det inte krävs något godkännande

Om ändringen avser något av det som anges nedan krävs det inget godkännande från Tillväxtverket, men ni ska ändå snarast informera Tillväxtverket skriftligen om ändringen:

 • Stödmottagares namn.
 • Stödmottagares adress.
 • Stödmottagares plusgiro eller bankgiro.
 • Behörig företrädare för stödmottagare.
 • Andra uppgifter som har betydelse i projektet.

Mindre ändringar av budgeten ska ni kommentera i läges- eller slutrapporten. En mindre ändring är om om kostnaderna i ett enskilt kostnadsslag överstiger budget med mindre än 20 procent eller om summan totalt understiger 50 000 kr.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.