Driv projektet kostnads­effektivt

Alla EU-projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att EU-medlen ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, och att alla åtgärder ska genomföras till lägsta möjliga kostnad.

Detta gäller för både handläggningen och genomförandet av projekten. Syftet med det är att EU-medlen ska användas på ett riktigt sätt och att projekten ska fokusera på att uppnå sina resultat.

Bestämmelserna om kostnadseffektivitet finns i EU:s budgetförordning. (artikel 4.8 och 125 i EU-förordningen 1303/2013).

Där står det att strukturfonderna ska förvaltas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning

Eftersom strukturfonderna genomförs inom ramen för så kallad delad förvaltning gäller EU:s budgetförordning 966/2012 delvis även för den nationella förvaltningen.

Enligt artikel 30 i EU:s budgetförordning bygger principen om sund ekonomisk förvaltning på begreppen sparsamhet, effektivitet och ändamålsenlighet.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.