Informera om att projektet fått EU-stöd

Här kan ni bland annat läsa om hur ni ska använda logotypen och vad som gäller för affischer, skyltar och plaketter.

Ni som stödmottagare är skyldiga att informera om det stöd ni erhållit från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Observera att Tillväxtverket kan återkräva hela eller delar av stödet om ni inte uppfyller informationskraven.

Allmänna krav

I allt material som ni framställer för att informera om eller marknadsföra ert projekt ska stödet från Europeiska regionala fonden framgå.

Under tiden som projektet pågår ska stödmottagaren informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom att:

1. ge en kort beskrivning av projektet, inklusive projektets syfte och resultat, på projektets webbplats, om det finns en sådan. På webbplatsen ska det också framgå att projektet fått stöd från Europeiska unionen, och

2. sätta upp minst en affisch med information om projektet och att projektet fått stöd från Europeiska unionen på en plats som är tydligt synlig för allmänheten. Affischen behövs inte för projekt som omfattas av punkterna 5 och 6 nedan

Stödmottagaren ska också se till:

3. att de som medverkar i projektet har fått information om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden, och

4. att alla handlingar som rör genomförandet av projektet och som är avsedda för allmänheten eller deltagarna, inklusive närvarointyg och andra intyg, innehåller en uppgift om att projektet fått stöd från Europeiska unionen, och

5. att det för varje projekt, där det totala offentliga stödet överstiger 500 000 EUR och som omfattar infrastruktur eller byggverksamhet, sätts upp en tillfällig skylt av betydande storlek.

På skylten eller plaketten ska projektets namn och huvudsakliga mål finnas med. Skylten ska placeras där projektet genomförs och där den är tydligt synlig för allmänheten.

Senast tre månader efter att projektet avslutats ska stödmottagaren

6. sätta upp en permanent skylt eller plakett av betydande storlek om projektet uppfyller följande kriterier:

 • a) Det totala offentliga stödet till projektet överstiger 500 000 EUR.
 • b) Projektet finansierar infrastruktur eller byggverksamhet eller inköp av fysiska föremål.

Skylten eller plaketten ska:

 • Innehålla projektets namn och huvudsakliga mål samt EU-logotypen
  - namn, mål och logotyp ska utgöra minst 25 procent av ytan. EU-logotypen ska vara minst lika stor, i höjd eller bredd, som den största av eventuella övriga logotyper. 
 • Placeras där projektet genomfördes och där den är tydligt synlig för allmänheten.

Om logotypen

Logotypen ska användas i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra ert projekts verksamhet. Det gäller exempelvis på webbplatsen och i material till konferenser, seminarier, mässor, utbildningar och tävlingar.

Exempel på material där logotypen ska finnas med är broschyrer, affischer, PowerPoint-presentationer, annonser och filmer.

Europeiska regionala utvecklingsfondens logotyp består av:

 • Europeiska unionens flagga.
 • Texten Europeiska unionen.
 • Texten Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Riktlinjer och exempel på hur ni bör använda logotypen

Det finns två olika varianter av logotypen:

 • Flagga till vänster med text till höger.
 • Flagga med centrerad text under.
Vänsterställd EU-logotyp
Centrerad EU-logotyp

Både den vänsterställda och den centrerade versionen av logotypen finns i färg och i svartvitt samt med svensk och engelsk text.

Båda varianterna, som också uppfyller de krav som anges i kommissionens förordningar, finns att ladda ner på sidan Logotyp.

Minsta storlek på logotypen

Logotypen får inte var mindre än att texten i logotypen går att läsa i det sammanhang där den förekommer. Om en skylt exempelvis placeras invid en gång- och cykelväg ska logotypen vara anpassad i storlek så att texten går att läsa från vägen.

Om det förekommer fler logotyper på materialet ska flaggan i EU-logotypen vara minst i samma storlek, till höjd eller bredd, som den största av övriga logotyper (artikel 4 punkt 5 i förordning (EU) nr 821/2014.)

På små reklamföremål, exempelvis en penna, där utrymmet är för litet för att hela logotypen ska få plats, har ni möjlighet att använda enbart flaggan med texten Europeiska unionen.

Som rekommendation bör bredden på flaggan inte vara mindre än 16 mm för vänsterställd logotyp och 24,5 mm för centrerad logotyp. För att logotypen ska synas tydligt bör inte heller något annat element eller text placeras närmare logotypen än en yta motsvarande emblemets halva höjd.

Placera logotypen väl synligt

Ni ska placera logotypen på en framträdande plats på materialet. På webbplatsen ska logotypen vara väl synlig utan att besökaren behöver skrolla.

Logotypen ska alltid kontrastera mot bakgrunden och en ljus bakgrundsfärg är att föredra. Om bakgrunden är mörk ska ni använda en logotyp med vit text och vit bård runt emblemet.

Logotypens färger

Logotypen ska publiceras i färg på ert projektets webbsidor. I andra fall får en enfärgad version användas om det inte är möjligt att använda logotypen i färg.

Använd färgkoderna nedan för att återge logotypens färger då den ska användas för tryck (CMYK och Pantone) och för att visas på skärm (RGB).

Pantone Reflex Blå (för den blå rektangelns yta)

Pantone Reflex Blå

För tryck - färgvärden i CMYK

 • Cyan 100 %
 • Magenta 80 %
 • Yellow 0 %
 • Black 0 %

För internet - färgvärden i RGB

 • R = 0
 • G = 51
 • B = 153

Pantone Gul (för stjärnorna)

Pantone Gul

Färgvärden i CMYK

 • Cyan 0 %
 • Magenta 0 %
 • Yellow 100 %
 • Black 0 %

För internet - färgvärden i RGB

 • R = 255
 • G = 204
 • B = 0

Enfärgad logotyp
Om det inte är möjligt att använda logotypen i färg ska rektangelns kontur vara svart, bakgrunden vit och stjärnorna svarta. Om bakgrunden måste vara mörk ska ni använda den enfärgade logotypen med vit text och vit bård.

Affisch i A3-format

Ni som tagit emot stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden ska sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad.

På affischen, som ska vara i minst A3-format, ska det framgå att ert projekt har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Affisch i A3-format


De projekt som omfattas av kraven om att sätta upp skyltar eller plaketter behöver inte sätta upp affischer. Vilka projekt det är läser du om under Skyltar och plaketter nedanför.

Ladda ner affischen

Tillväxtverket har tagit fram affischer i A3-format som projekt som beviljats stöd erbjuds att använda. I vissa fall delas de ut i samband med uppstartsmötet som ni kommer att bli kallade till.

Utforma eller skriv ut affischen själva

Tänk på att skriva ut affischen i A3-format.

Väljer ni att utforma en egen affisch i A3-format ska ni följa reglerna som gäller för detta vilket ni kan läsa om i förordningarna (EU) nr 1303/2013 och (EU) nr 821/2014.

Ladda ner en utskriftsvänlig version av A3-affischen Pdf, 412.6 kB.

Skyltar och plaketter

För er som stödmottagare i ett projekt som fått ett sammanlagt offentliga stöd (nationellt och från EU) större än 500 000 euro och om projektet finansierar infrastruktur eller byggverksamhet eller inköp av fysiskt föremål gäller särskilda regler för skyltar och plaketter, under och efter projekttiden.

Under projekttiden

Om det sammanlagda offentliga stödet (nationellt och från EU) är större än 500 000 euro och projektet finansierar infrastruktur eller byggverksamhet ska ni sätta upp en tillfällig skylt, i betydande storlek, på den eller de platser där ni genomför arbetet.

På skylten ska projektets namn och huvudsyfte finnas med. Namn, mål och logotyp för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska uppta minst 25 procent av skyltens yta.

Efter projekttiden

Om det sammanlagda offentliga stödet (nationellt och från EU) är större än 500 000 euro och projektet finansierar infrastruktur, bygg- och anläggningsarbeten eller inköp av fysiskt föremål ska ni som stödmottagare sätta upp en stor permanent plakett eller skylt senast tre månader efter att projektet är avslutat.

På plaketten eller skylten ska projektets namn och huvudsyfte finnas med. Namn, mål och logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden ska uppta minst 25 procent av skyltens yta.

Om det inte finns ett fysiskt föremål att sätta skylten eller plaketten på

Om det inte går att sätta upp en permanent plakett på ett fysiskt föremål ska ni som stödmottagare vidta andra lämpliga åtgärder för att informera om stödet från Europeiska unionen.

Driver ni exempelvis ett bredbandsprojekt kan det vara lämpligt att placera permanenta skyltar vid infarterna till de samhällen som fått bredband med stöd av EU och/eller att informera om stödet på de berörda aktörernas webbplatser.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.