Krav att följa när projektet beviljats EU-stöd

När ni har beviljats EU-stöd förbinder ni er till att följa ett antal regler. Detta avsnitt innehåller de formella krav som ställs på er som stödmottagare när ni ska genomföra ert projekt.

 • Arbeta mot projektets mål

  När ni genomför ert projekt ska ni utgå från ert beslut om stöd. I det finns era mål samt de aktiviteter ni ska genomföra för att uppnå dem.

 • Skilj projektet från ordinarie verksamhet

  Ert projekts aktiviteter ska vara utöver ordinarie verksamhet. Ni som stödmottagare ska säkerställa att aktiviteter och kostnader i projektet är skilda från ordinarie verksamhet.

 • Driv projektet kostnads­effektivt

  Alla EU-projekt ska präglas av kostnadseffektivitet. Det innebär att EU-medlen ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt, och att alla åtgärder ska genomföras till lägsta möjliga kostnad.

 • Följ reglerna för kostnader

  Ni behöver följa Tillväxtverkets grundläggande krav på kostnader för att de ska vara stödberättigande. Avsnittet ger också exempel på kostnader som inte är stödberättigande.

 • Följ reglerna för offentlig upp­handling och andra köp

  Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att era upphandlingar och köp följer aktuell upphandlingslagstiftning eller det särskilda inköpsförfarandet som bygger på principerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU).

 • Informera om att projektet fått EU-stöd

  Här kan ni bland annat läsa om hur ni ska använda logotypen och vad som gäller för affischer, skyltar och plaketter.

 • Utvärdera projektet löpande

  Vilken metod för utvärdering som gäller för ert projekt anges i ert beslut om stöd. I det här avsnittet beskriver vi vilka krav som ställs på ert projekt utifrån detta.

 • Informera om ändringar i projektet

  Ni som stödmottagare ska snarast informera Tillväxtverket om förutsättningarna ändras, på ett sätt som kan få betydelse för projektet. Informationen ska göras skriftligen.

 • Dokumentera projektet och arkivera handlingarna

  Tillväxtverket har rätt att följa upp ert projekt genom att ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om projektet, inklusive information om räkenskaper hos stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer.

 • Särskilda genom­förande­krav för vissa typer av projekt

  Några typer av projekt och aktiviteter omfattas av särskilda krav. I avsnittets flikar kan ni läsa om vilka krav som ställs när ni genomför ert projekt.

 • Hävning och återbetalning

  Om ni som stödmottagare inte följer det som står i ert beslut om stöd kan beslutet hävas, antingen helt eller delvis. Det kan innebära att projektet avbryts och ni blir tvungna att betala tillbaka det stöd ni fått.