Så får ni det stöd ni har beviljats

Ni ansöker om utbetalning i elektroniska tjänsten Min ansökan för att få ut det stöd ni har beviljats. Här läser ni om de krav som ställs på hur ni ansöker.

I Min ansökan är utgångspunkten att ni skickar in ansökan elektroniskt, men med en manuell signering av behörig person, läs mer om det nedan. Min ansökan är samma e-tjänst som ni använde då ni gjorde er ansökan om stöd.

Läs om kraven först

Innan ni fyller i ansökan om utbetalning ska ni ha läst sidan Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning. Där får ni veta vilka uppgifter och underlag som är obligatoriska att rapportera och vad ni ska skicka med er ansökan. För att ansökan ska bli korrekt är det viktigt att ni följer dessa anvisningar.

Då ska ni skicka er ansökan

Ni ansöker om utbetalning av beviljat stöd i efterhand. Det betyder att ni först betalar projektets kostnader, och därefter får ersättning. Har ni svag likviditet kan ni ansökan om förskottsbetalning. I beslutet om stöd står det oftast vilka datum ni ska ansökan om utbetalning.

Om inte något anges i beslutet om stöd gäller följande för när ni ska skicka er ansökan om utbetalning av stöd till Tillväxtverket:

  • Er första ansökan om utbetalning ska ni skicka senast sex månader efter projektperiodens första dag. Det datumet anges i beslutet om stöd.
  • Under projektperioden skickar ni in ansökan om utbetalning fortlöpande, minst var sjätte månad.
  • Er sista ansökan om utbetalning ska ni skicka senast på projektperiodens sista dag, vilket anges i beslutet om stöd.

Så lång ska perioden för ansökan vara

I beslutet om stöd kan det framgå när och för vilka perioder ni kan ansökan om utbetalning

Om inte annat anges i beslutet om stöd ska en ansökan om utbetalning omfatta en period om minst en och högst sex månader.

En ansökan om utbetalning ska alltid innehålla:

Ansökan ska vara undertecknad av en behörig person

Er ansökan om utbetalning ska vara undertecknad av en person som är behörig att företräda er som stödmottagare. Skicka in ett missiv med namnunderskrift till Tillväxtverket, missivet finns att hämta i Min ansökan efter att ansökan skickats elektroniskt. Du kan skanna in och skicka missivet via e-post, spara originalet själv.

Så handlägger Tillväxtverket er ansökan om utbetalning

Så här ser processen ut för hur Tillväxtverket handlägger en ansökan om utbetalning.

Tillväxtverket kontrollerar ansökan och beslutar om stöd

Tillväxtverket kontrollerar er ansökan för att sedan ta beslut om utbetalning. Om någon del av ansökan behöver kompletteras kommer Tillväxtverket att kontakta er. Det kan handla om uppgifter i läges- eller slutrapporten och/eller i den ekonomiska redovisningen.

Normalt har ni 14 dagar svarstid på kompletteringen till Tillväxtverket. Om ni har frågor om kompletteringen eller om ni behöver förlänga svarstiden ska ni kontakta Tillväxtverket.

Beslut om utbetalning inom 90 dagar

Inom 90 dagar, från det att Tillväxtverket har en ansökan om utbetalning, ska ni som stödmottagare ha fått beslutet om utbetalning. Om er ansökan om utbetalning behöver kompletteras kan handläggningstiden bli längre än 90 dagar.

Stödet betalas ut

När alla krav är uppfyllda och Tillväxtverket bedömer att era aktiviteter och kostnader är stödberättigande kommer stödet att betalas ut. Om några av de kostnader som ni ansökt om utbetalning för inte godkänns kommer Tillväxtverket att motivera detta i beslutet om utbetalning.

Om ni vill överklaga beslutet om utbetalning

Ni kan överklaga beslutet om utbetalning. Information om hur ni gör hittar ni i det aktuella beslutet.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.

  • Bifoga rapporter och ekonomisk redovisning

    Vid varje ansökan om utbetalning ska ni skicka med rapporter och ekonomisk redovisning. Vilka rapporter som ska bifogas beror på vilken period ni ansöker om utbetalning för.