Stärk ekosystemet för halvledare

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Hela Sverige
 • Blekinge
 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Gotland
 • Halland
 • Jämtland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg
 • Norrbotten
 • Örebro
 • Östergötland
 • Skåne
 • Sörmland
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Värmland
 • Västerbotten
 • Västernorrland
 • Västmanland
 • Västra Götaland

Vill ni vara med och bidra till att stärka ekosystemet för halvledare? I Sverige finns flera starkt specialiserade noder av kompetenser om halvledare och halvledarmaterial. Dessa behöver kopplas samman och utvecklas i samverkan för att vi ska stärka Sveriges position i halvledarsektorn när andra länder storsatsar. Vi välkomnar projekt som vill bidra till en kraftsamling regionalt och nationellt för att stärka Sveriges position som innovationsland för halvledare.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, innovationsmiljöer, regionala och nationella aktörer i innovationssystemet.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier som syftar till att stärka ekosystemet för halvledare samt bidra till en kraftsamling för regional och nationell samverkan inom ekosystemet för halvledare.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ni kan få finansiering för upp till 40 procent av era projektkostnader (50 procent i Norra Mellansverige).

Vad handlar erbjudandet om?

I den här utlysningen riktar vi oss till aktörer som vill samarbeta i gemensamma projekt för att dels genomföra förstudier på halvledarområdet, dels stötta innovations- och utvecklingsprojekt till nytta för företag. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter. Projekten ska skapa förutsättningar för svenska aktörer i samarbete ska kunna utveckla ett starkt ekosystem för halvledare genom att:

 • Stärka regional och nationell i samverkan inom halvledarområdet.
 • Samverka med kommande Competence Centre som etableras inom Chips Joint Undertaking (Chips JU) under 2025.
 • Investera och stärka forskningsinfrastrukturen inom halvledarområdet.

Projekten som finansieras ska ligga i linje med regionala strategier för smart specialisering.

Övergripande mål med utlysningen är att stärka ekosystemet för halvledare i Sverige och därmed stärka Sveriges position som ett innovationsland för halvledare och främja investeringar i forsknings- och innovationsinfrastruktur.

För att uppnå dessa mål krävs ett nära samarbete mellan akademi, forskningsinstitut, innovativa miljöer, industri och offentligt finansierade aktörer inom innovationssystemet. Halvledare är en kunskapsintensiv sektor som ställer höga krav på gemensam mobilisering för att kraftsamla och därmed maximera möjligheterna för svenska innovationer och företag inom halvledar- och elektroniksektorn. För att lyckas med detta och att skapa tillväxt i branschen krävs ett starkt svenskt ekosystem. De starkt specialiserade noder av kompetenser som finns i många delar av landet behöver knytas samman.

Exempel på vad insatserna ska möjliggöra:

 • Tekniköverföring, kapacitets- och kunskapsuppbyggnad i innovativa miljöer som stärker svenska positioner i det europeiska och globala ekosystemet för halvledare och halvledarmaterial.
 • Tekniköverföring, kapacitets- och kunskapsuppbyggnad hos leverantörer i den globala halvledarsektorn eller hos leverantörer av halvledarmaterial och elektronikkomponenter till svensk industri.
 • Stöd till att vidareutveckla och sprida konceptet MyFab (öppna renrum som är en förutsättning för produktion av halvledare) till företag och fler aktörer inom forskning och akademi.
 • Ökade möjligheter till produktutveckling och pilotproduktion, genom att företag får ökad tillgång till kompetens och innovativa miljöer inriktade på halvledare och halvledarmaterial.
 • Ökad kapacitet och förmåga till innovationer inom halvledarsektorn som möjliggör skalbara lösningar.
 • Etablering av nya affärsmodeller och partnerskap eller insatser för att öka kunskapen om halvledare och elektronik i startup-bolag samt små och medelstora företag.
 • Samarbete mellan små och medelstora företag och med aktörer i Sverige samt andra delar av Europa, för kunskapsöverföring och för att kunna ta del av goda exempel, lärdomar och lösningar.
 • Bättre förutsättningar för framtida investeringar för nischad produktion av halvledare.
 • Stärkt nationell samverkan inom design av halvledare.
 • Mer hållbara strukturer och systematiskt samarbete mellan noder med hög kompetens inom halvledarsektorn för ökad långsiktig konkurrenskraft.
 • Ökat kompetensutbyte och tekniköverföring mellan akademi och industri.

Med denna utlysning vill vi bidra till ett stärkt ekosystem regionalt och nationellt. Vi ser därför gärna ansökningar som samlar viktiga aktörer i samma projekt för att undvika ett fragmentiserat ekosystem regionalt och nationellt.

I denna utlysning kan inte företag söka finansiering till produktutveckling i det egna företaget.

Vad är halvledare?
Halvledare är en viktig komponent och "hjärnan" i alla digitaliserade produkter inom kommunikation, transport, försvar, jordbruk, medicinsk teknik med mera. Halvledare är avgörande för digitalisering, elektrifiering och en kritisk komponent för att klara klimatomställningen. Sverige har forsknings- och produktionskompetens i internationell toppklass inom flera områden för halvledare. Det gäller bland annat kraftelektronik och komponenter för kvantdatorer. Efterfrågan på kraftelektronik ökar stort till följd av exempelvis elektrifieringen i fordonsindustrin och utbyggnaden av grön energi i smarta elnät. I Sverige utvecklas också material för 6G telekom.

Var noga med att bidra till regionala behov
Finansieringen kommer från nio svenska program inom EU:s Regionala utvecklingsfond. De nio programmen är Skåne-Blekinge, Västsverige, Småland och öarna, Östra Mellansverige, Stockholm, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland och Nationella Regionalfondsprogrammet. Respektive program omfattar ett programområde där flera regioner ingår. Sök finansiering i det programområde där insatserna i huvudsak ska bedrivas.

Obs! Du behöver läsa om de skillnader som finns mellan programmen under fliken ”Särskilda förutsättningar för respektive program”. Där framgår ytterligare information som gäller särskilt för respektive program.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Universitet, högskolor, forskningsinstitut, innovationsmiljöer, regionala och nationella aktörer i innovationssystemet med flera. I denna utlysning kan inte företag söka finansiering till produktutveckling i det egna företaget.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Projektets aktiviteter ska leda till resultat inom det som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa förändrade förmågor och beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

1) Direkta insatser till företag.
Effekten förväntas uppstå direkt i det enskilda företaget även om stödet till företaget går via en intermediär.

2) Utveckling av stödstrukturer.
Effekten förväntas uppstå i de stödjande strukturer som ska främja och förbättra förutsättningar för företag.

3) Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.
Effekten förväntas uppstå i de fysiska miljöer eller i den infrastruktur som byggs upp.

I er ansökan väljer ni den resultatkedja som passar bäst med huvudsaklig inriktning. Observera att det kan finnas skillnader mellan programmen i vilka resultatkedjor som är aktuella för utlysningen, läs avsnittet ”Särskilda förutsättningar för respektive program” för mer information.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden (50 procent för programmet Norra mellansverige). Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Det kan finnas begränsningar i hur mycket pengar det finns att söka i de olika programmen. Kontakta oss för mer information och ta del av avsnitten ” Särskilda förutsättningar för respektive program”.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 12 augusti 2024 och stänger 13 september 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är 40 månader, för förstudier är rekommendationen nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Hur ska finansieringen bidra till övergripande utmaningar?

Sverige och EU påverkades starkt av bristen på halvledare under coronapandemin. Sedan dess har EU agerat för att stärka Europas resiliens inom området. Den europeiska förordningen om halvledare, eller Halvledarakten (på engelska: European Chips Act), togs fram med målet att fördubbla EU:s marknadsandel inom halvledarområdet till 2030. Halvledare är vidare en viktig förutsättning för en accelererad grön och digital omställning i näringsliv och samhälle och ofta avgörande för att finna lösningar för att klara såväl klimatomställningen som andra samhällsutmaningar.

Det finns tre huvudsakliga övergripande utmaningar som behöver hanteras för att stärka ekosystemet för halvledare i Sverige. Beskriv i er ansökan hur ert projekt bidrar till att möta en eller flera av följande utmaningar.

Behov av ökad regional och nationell samverkan inom ekosystemet för halvledare

Även om halvledarsektorn är relativt okänd i Sverige har Sverige en betydande roll i nischer inom den globala halvledarindustrin. För att stärka Sveriges position inom halvledarsektorn krävs nu en kraftsamling in i framtiden och en stärkt samverkan i ekosystemet för halvledare. Relevanta regionala och nationella aktörer som universitet, forskningsaktörer, innovationsmiljöer, innovativa små och medelstora företag inom halvledarsektorn samt offentligt finansierade aktörer i innovationssystemet på regional, nationell och europeisk nivå behöver komma samman i ett ekosystem som hänger samman. Det behövs samverkansinsatser som involverar behovsägare och aktörer från industrin som har nytta av lösningen, samt utveckling av såväl nya som befintliga samverkansmodeller. En effektiv samarbetsstruktur mellan akademin och näringslivet på regional och nationell nivå är viktig för vidareutveckling av svensk halvledare- och elektronikindustri. Idéer och kunskap kan utbytas mellan olika regionala och nationella aktörer och resurser för innovation uppgraderas, delas och blir mer tillgängliga för företag. Ett väl fungerande ekosystem för halvledare kan leda till nya lösningar och användningsområden, inte minst kopplat till halvledarmaterial, som kan driva halvledarsektorn framåt och öka konkurrenskraften.

Behov av stärkt forskningsinfrastruktur inom halvledarområdet

Forsknings- och innovationsinfrastrukturer som kan användas av både akademi, företag och andra organisationer utgör en viktig del i ekosystemet för halvledare. De ska exempelvis användas för att utveckla och testa nya material och komponenter. Inom öppna forskningsanläggningar och testning inför eventuell pilotproduktion är MyFab en grundläggande del i svensk forskningsinfrastruktur för både akademi och näringsliv. Myfab består idag av öppna renrum på fyra orter. Företag och andra aktörer kan få tillgång till dessa för att testa potentiella produkter och producera komponenter i mindre serier och för forskningsändamål inom nanoteknologi. Behovet av förnyelse och uppgradering inom befintliga MyFab är stort. Även nya MyFab-anläggningar behöver byggas upp för att öka tillgängligheten till testning och möjlighet till pilotproduktion, samt för att möjliggöra och skapa tillväxt för svenska startups respektive scaleup-bolag i halvledarsektorn. För att stärka Sveriges position behövs även investeringar i befintliga och nya testbäddar och innovationsmiljöer som stimulerar till teknikutveckling.

Behov av att ta vara på synergier med Competence Centre inom Chips JU, som ska etableras i Sverige under 2025

Halvledarakten syftar till att stärka ekosystemet för halvledare i EU, öka motståndskraften i försörjningskedjor och minska externa beroenden. Målet är att Europa ska fördubbla sin globala marknadsandel inom halvledare till 20 procent inom ett decennium. Detta ska bland annat göras genom ett nätverk av Competence Centres som ska etableras runtom i Europa, minst ett i varje medlemsland. I Sverige planeras för ett Competence Centre inom Chips JU som ska bygga upp en verksamhet under 2025 och ska bland annat fungera som en knutpunkt för kunskapsförmedling och utveckling av utbildningsinsatser med fokus på tekniktunga små och medelstora företag i Sverige och EU. Initiativet syftar till att skapa ett nätverk av Competence Centre i medlemsländerna för att bygga broar mellan företag och forskningsaktörer inom EU:s olika ekosystem, och erbjuda utvecklingsstöd till företag i halvledarsektorn. Genom samarbete och fokus på olika målgruppers behov kan duplicering av insatser då undvikas och i stället riktas till att effektivt adressera företagens varierande utmaningar och behov. Samverkan mellan Sveriges Competence Centre och regionala och nationella aktörer inom ekosystemet kan stärka utbudet av relevanta utbildningsinsatser inom strategiskt viktiga områden inom halvledarsektorn. Detta skulle kunna leda till ökad innovation och konkurrenskraft inom halvledarbranschen i Sverige och Europa.

Särskilda förutsättningar för respektive program

Regionalfonden är en viktig finansiering för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. I det här avsnittet framgår vad som gäller särskilt för alla program.

Skåne-Blekinge – Särskilda förutsättningar

I programområdet ingår Skåne och Blekinge län. Utlysningen omfattar det specifika målet 1.1 Stärk forskning och innovation.

Samtliga resultatkedjor är aktuella för Skåne-Blekinge. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”. Det ska i projektbeskrivningen framgå hur projektkonstellationen har satts samman i förhållande till projektets fokus.

Västsverige – Särskilda förutsättningar

I programområdet ingår Västra Götalands och Hallands län. Utlysningen omfattar det specifika målet 1.1 Stärk forskning och innovation.

Gemensamt utpekade prioriteringar i programmet är;

 • Intelligent och hållbar industri
 • Life science och informationsdriven vård
 • Hållbara material och energisystem
 • Framtidens transporter och mobilitet
 • Kreativ affärs- och produktionsutveckling
 • Food tech och maritim utveckling

Samtliga resultatkedjor är aktuella för Västsverige. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”.

Budget för samtliga Västsveriges utlysningar inom programområde 1 är preliminärt 35 mkr. Det innefattar denna utlysning och utlysningarna "Stärk forskningsdriven och smart omställning i Västsverige” och "Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv".

Småland och öarna – Särskilda förutsättningar

I programområdet ingår Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Utlysningen omfattar det specifika målet 1.1 Stärk forskning och innovation.

Gemensamt utpekade områdena för smart specialisering inom Småland och Öarna är:

 • Skog och trä
 • digital tjänsteutveckling
 • industriell utveckling
 • Besöksnäring
 • Livsmedel

Kontakta regionalt utvecklingsansvariga för mer information.

Samtliga resultatkedjor är aktuella för Småland och Öarna. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”.

Östra Mellansverige – Särskilda förutsättningar

I programområdet ingår Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län. Utlysningen omfattar det specifika målet 1.1 Stärk forskning och innovation.

Samtliga resultatkedjor är aktuella för Östra Mellansverige. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”.

Stockholm – Särskilda förutsättningar

I programområdet ingår Stockholms län. Utlysningen omfattar det specifika målet 1.1 Stärk forskning och innovation.

Stockholmsregionen har starka aktörer inom halvledarekosystemet men det saknas samlad kunskap, mobilisering och samverkan. Därför behöver vi öka kunskapen om det regionala halvledarekosystemet och mobilisera aktörerna för ökad samverkan. Det ger goda förutsättning för att ta vara på de möjligheter som EU:s Chips Act erbjuder och skapa gynnsamma förutsättningar för företag att utvecklas och växa samt för akademin att bidra med excellent forskning. Tillsammans med andra svenska regionala halvledarkluster bidrar det till ökad konkurrenskraft i Sverige och i Europa i en fråga som har stor betydelse i den globala konkurrensen.

Exempel på viktiga inriktningsområden:

 • Ökad kunskap om Stockholmsregionens halvledarekosystem (till exempel en kartläggning om vilka företag vi har, vilka styrkeområden och vilka starka forskningsinriktningar som finns).
 • Ökad kompetens genom ökad samverkan mellan Stockholmsregionens universitet, forskningsinstitut och företag (till exempel tekniköverföring, kapacitets- och kunskapsuppbyggnad).
 • Ökade möjligheter till produktutveckling och pilotproduktion hos företag, etablering av nya affärsmodeller och partnerskap hos start-ups.
 • Säkerställa nyttjandet av Chips Act Pilot Line 4 för stärkt kompetens inom Stockholmsregionens särskilda styrkeområde krafthalvledare, genom mobilisering av regionens aktörer för att ytterligare skapa gynnsamma förutsättning för akademi, institut och företag inom krafthalvledare.
 • Mobilisering och samverkan regionalt och nationellt samt inom EU för ökat svenskt nyttjande av möjligheterna kopplat till EU:s Chips Act.

Resultatkedja 1och 2 är aktuella för Stockholm. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”.

Norra Mellansverige – Särskilda förutsättningar

I programområdet ingår Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. Utlysningen omfattar det specifika målet 1.1 Stärk forskning och innovation.

Samtliga resultatkedjor är aktuella för Norra Mellansverige. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”.

Mellersta Norrland – Särskilda förutsättningar

I programområdet ingår Jämtlands och Västernorrlands län. Utlysningen omfattar det specifika målet 1.1 Stärk forskning och innovation.

Samtliga resultatkedjor är aktuella för Mellersta Norrland. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”

Övre Norrland – Särskilda förutsättningar

I programområdet ingår Västerbottens och Norrbottens län. Utlysningen omfattar det specifika målet 1.1 Stärk forskning och innovation.

Samtliga resultatkedjor är aktuella för Övre Norrland. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”.

Nationella Regionalfondsprogrammet – Särskilda förutsättningar

Programmet omfattar hela Sverige.

Projektet behöver vara i linje med de strategier för smart specialisering som gäller för de regioner där projektet har sina parter. Kopplingen till berörda regioners strategier för smart specialisering ska tydliggöras i ansökan.

Projekten ska genomföras av partnerskap med minst en part med nationellt uppdrag samt involvera minst en regional eller lokal part. Partnerskapet ska bestå av parter i minst två programområden.

Resultatkedja 1 och 2 är aktuella för Nationella Regionalfondsprogrammet. Se mer information i avsnittet ”vad kan ni söka för?”.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till samt på vilket sätt projektet bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan. Beskriv också eventuella målkonflikter och hur de dessa ska hanteras i projektet.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till:
-Mål 5 Jämställdhet
-Mål 10 Minskad ojämlikhet

Insatser inom utlysningen kan också bidra till:
- Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
- Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
- Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Jämställdhetsintegrering
Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Det ska tydligt beskrivas i ansökningar förväntade resultat kopplat till jämställdhet. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar detsamma.
Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet.

Krav på hållbar förändring
För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att leva ett liv fritt från diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Ni har möjlighet att kontakta och ha en dialog med Tillväxtverket som förvaltar Regionalfondsprogrammen innan ni skickar in en ansökan. Dialogen kan utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte kan ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Box 7: Stöd till investeringar i FoU-infrastruktur

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket gör först en bedömning av om ansökan är komplett och uppfyller kraven i aktuella förordningar och lagar, samt om ni har ekonomisk och administrativ förmåga att genomföra planerat projekt.

Projektansökan ska vara helt färdigställd när den skickas in i “Min ansökan”. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapen i respektive Regionalfondsprogrammen ska yttra sig över vilka ansökningar som ska prioriteras bland de ansökningar som godkänts av Tillväxtverket (Detta gäller inte Nationella Regionalfondsprogrammet).

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Ni har möjlighet att kontakta Tillväxtverket och ha en dialog innan ni skickar in en ansökan. Dialogen kan utgå från en tidig projektidé. Testa er projektidé.

 

Kontakt till programmen


För övriga frågor om utlysningen, kan ni kontakta:

Mohamed Ben Abdelhamid

Daniel Hallberg

Julius Rosenlund

förnamn.mellannamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Informationsmöte

Välkommen att delta i informationsmöte om den kommande utlysningen, Stärk ekosystemet för halvledare.

Person med laptop framför en server