Förändringsteori i projektet

En förändringsteori beskriver hur olika händelser i ett projekt förmodas hänga samman, från utmaningar till aktiviteter och aktiviteternas resultat. Genom att ta fram en förändringsteori för ert projekt blir det lättare för er själva att beskriva vad ni vill göra, varför ni vill göra det och vad det leder till.

Varför förändringsteori?

Förändringsteorin hjälper er att planera ert projekt. Förändringsteorin är en logisk karta över projektets upplägg, som visar hur projektets olika delar förhåller sig till varandra och till projektets mål. Förändringsteorin hjälper er i genomförandet av ert projekt, då ni ska kunna visa vilka resultat som ert projekt bidrar till. Ansökningsformuläret i Min ansökan är uppbyggd för att stödja er beskrivning av ert projekts förändringsteori.

Resultatkedjor tydliggör var effekterna ska uppstå

En resultatkedja, ibland förkortat RK, visar sambandet mellan aktiviteter och förväntade resultat. Resultatkedjan utgör en del av förändringsteorin och kan ha olika längd. Regionalfonden investerar inom tre resultatkedjor som förtydligar var effekterna är tänkt att uppstå inom projekttiden.

Tabell över resultatkedjor

Direkta insatser till företag

Utveckling av stödstrukturer

Uppbyggnad av miljöer/infrastruktur

Effekten förväntas uppstå direkt i det enskilda företaget även om stödet till företaget går via en intermediär.

Effekten förväntas uppstå i de stödjande strukturer som ska främja och förbättra förutsättningar för företag.

Effekten förväntas uppstå i de fysiska miljöer eller i den infrastruktur som byggs upp.

Hur planerar ni med förändringsteori?

Förändringsteorin tar sin början i en samhällsutmaning – ni ser en utmaning och har en idé om hur ni vill bidra till förändring.

 1. I första steget i förändringsteorin beskriver ni hur er projektidé kopplar till utmaningen. Utlysningen innehåller information om vilka samhällsutmaningar som Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning jobbar för att förändra och er beskrivning ska koppla till utlysningens innehåll. I första steget behöver ni även klargöra vilken eller vilka målgrupper ni har.
 2. Andra steget handlar om de aktiviteter som ni vill genomföra. Aktiviteter ska leda till de förändringar ni vill uppnå med ert projekt. Dessa förändringar ska uppstå i den eller de målgrupper ni fokuserar i er projektidé.
 3. I tredje steget ska ni beskriva resultat på kort sikt. Med resultat på kort sikt avser vi de förändringar som sker i målgruppen/målgrupperna i samband med att aktiviteterna genomförs. Resultat på kort sikt handlar om att förändra förmågor i målgruppen/målgrupperna, det vill säga ge målgruppen tillgång till en ny, eller förändra en befintlig, resurs.
 4. I fjärde steget ska ni beskriva resultat på medellång sikt. Med resultat på medellång sikt avser vi vad målgruppen/målgrupperna gör med hjälp av deras nya eller förändrade resurs. Resultat på medellång sikt handlar om att förändra målgruppen eller målgruppernas beteende.
 5. Femte steget handlar om effekter på lång sikt. Effekter på lång sikt handlar om de förändringar som sker i samhället när målgrupperna börjar göra det som ni eftersträvar med er projektidé. Det vill säga den effekt era aktiviteter får på samhällsutmaningen ni kopplar er projektidé till.

Frågor att ta i beaktande under er planering

För att komma igång med att ta fram en förändringsteori kan ni ta hjälp av de här frågorna:

 • Hjälper aktiviteterna er att lösa de utmaningar ni ser?
 • Har ni med rätt aktörer i projektet?
 • Har målgruppen/-erna förmåga att lösa projektets utmaningar?
 • Saknar ni någon aktivitet eller någon aktör?
 • Leder aktiviteterna ni planerar att göra till förändringar hos målgruppen?
 • Leder aktiviteterna ni planerar att göra till de resultat och effekter ni vill uppnå?