Tillväxtverket

Korttidsarbete 2021

Stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till juni 2021. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete.

När kan jag som företagare söka det nya stödet?

Den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen träder i kraft 15 februari 2021. Det är först då alla förutsättningar för stödet finns på plats och vi kan slutföra arbetet med att anpassa och utveckla systemet för att hantera det nya stödet.

Vi bedömer att ansökan av det nya stödet kan öppna 5-8 veckor efter att den nya lagen beslutats. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

För att kunna ta del av det nya stödet behöver du göra en ny ansökan. Du kan inte göra en ny ansökan innan det nya stödet öppnar.

Väsentliga förändringar i det nya lagförslaget och i förordningen

De kommande ändringarna i lagen och de redan beslutade ändringarna i förordningen innebär flera skillnader i det nya stödet jämfört med det nuvarande stödet. Du kan läsa om samtliga förslag till ändringar i pm på regeringen.se.

Karenstiden borttagen

Enligt förslaget kommer karensen på 24 månader efter stödperioden slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det betyder att alla som haft stöd under 2020 kommer att kunna ansöka om nytt stöd. Detta gäller även företag som sökt stödet men sedan inte använt det.

Olika långa perioder för stöd beroende på ansökningstillfälle

Du kan få stöd totalt 7 månader med det nya stödet, från 1 december 2020 till 30 juni 2021. Ansöker du för senare startdatum blir antalet stödmånader färre.

Så mycket kan du få i stöd

Enligt förslaget kommer permitteringsnivåerna fortsatt att vara 20, 40 eller 60 procent. Under januari, februari och mars kan du också söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.

Från december 2020 till och med mars 2021 står staten fortsatt för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från april till och med juni 2021 står staten för 50 procent av kostnaden. Lönetaket om 44 000 kronor i månaden kvarstår.

Jämförelsemånad

Jämförelsemånaden föreslås i lagförslaget vara samma som den som legat till grund för beräkning av stöd vid korttidsarbete som lämnats under 2020 eller, om arbetsgivaren inte har fått stöd tidigare, september 2020. Har du fler ansökningar sedan tidigare är din jämförelsemånad utifrån det ärende som har tidigast stödmånad. 

Förtydligande om jämförelsemånad kommer under januari 2021.

Striktare kontroller

Vid ansökan om nytt stöd ska du som företagare enligt förordningen lämna underlag som styrker att du har allvarliga ekonomiska svårigheter orsakade av omständigheter utanför din egen kontroll, så som till exempel pandemin.

Du ska vid ansökan lämna kopior på avtal eller kollektivavtal för de medarbetare som ingår i korttidsarbetet.

Månadsvisa utbetalningar

Enligt förordningen ska utbetalningen av stöd i godkända ansökningar ske månadsvis i det nya stödet.

Ordinarie lön för beräkning av stödet

Förslaget medför även att löneökningar som avser tid efter jämförelsemånaden inte kommer att ingå i den ordinarie lönen. Det innebär att lönehöjningar som skett efter jämförelsemånaden, och personal som anställts efter jämförelsemånanden, inte omfattas av stödet.

Företag som omfattas av stödet

Alla som omfattades av stödet under 2020 kommer att omfattas av det nya stödet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma kan inte få stödet eftersom de inte är anställda. Däremot kan stödet beviljas för andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven för stödet är uppfyllda.

Anställda som omfattas av stödet

Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj och uppsagd personal föreslås även fortsatt att omfattas av stödet.

Värdeöverföringar

Du har inte rätt till stöd om du under perioden, två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden beslutar om eller verkställer vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna. Om ni ingår i en koncern gäller samma regler för det moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen. Du kan däremot lämna koncernbidrag under stödperioden.

I pressmeddelande från Tillväxtverket den 30 november förtydligas hur värdeöverföringar som vinstutdelningar och koncernbidrag kommer att hanteras fram till lagen förväntas träda i kraft 15 februari 2021.

Avtal

Det finns en del saker som skiljer sig från det tidigare stödet och som därför är bra att tänka på när du tecknar avtal.

Från den 1 december 2020 till den 31 mars 2021 står staten för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Från den 1 april står staten för 50 procent av kostnaden.

Under stödet 2021 är det inte längre möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Arbetstiden kan fortfarande förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden kan alltså inte längre omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd. En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 31 mars – 1 april 2021. Detta gäller oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.

Det kommer alltså inte vara möjligt att flytta arbetade timmar mellan de två perioderna december 2020 – mars 2021 och april – juni 2021 och inte heller mellan olika avtalsperioder.

Läs mer om förutsättningarna för avtal.

Kompetensinsatser under korttidsarbete

Du som företagare kan få ersättning för kompetensinsatser som genomförs av arbetstagarna under den arbetsbefriade tiden i och med korttidsarbete. Kompetensinsatser kan vara en möjlighet för företag att inte bara överleva de allvarliga ekonomiska svårigheter det nu är i, utan att också investera i kompetens som kan stärka företaget på kort och lång sikt. För individen kan det också vara en möjlighet att stärka sin ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden som helhet.

Ersättning ska kunna sökas retroaktivt från 1 januari 2021, även om ansökan öppnar först i april.

Läs mer om kompetensinsatser

Vi samlar alla frågor vi får och publicerar svar löpande på vår webbplats, i takt med att ramverket för stödets utformning klargörs.