Medfinansiering från annan än EU

Ert projekt ska medfinansieras av andra än Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU-medel

Hur stor andel EU-medel som ert projekt kan få beräknas utifrån de totala kostnaderna i er budget. EU:s finansieringsgrad varierar mellan programmen. Därför är det viktigt att ni läser i respektive program hur hög den maximala finansieringsgraden är.

EU:s andel av finansieringen är alltid minst 30 procent i de projekt som beviljas stöd. Resterande andel av kostnaderna ska medfinansieras av andra aktörer.

Medfinansiering

Medfinansiering i ert projekt kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar.

Ni ska bekräfta er medfinansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas ansökan om stöd.

Planerade intäkter i projektet som inte kan bekräftas genom ett medfinansieringsintyg, i samband med ansökan om stöd, ska hanteras som intäkt i budgeten.

En medfinansiär kan normalt sett inte vara leverantör till projektet. Detta beror på att en medfinansiär troligen har en sådan kännedom om projektet att det kan ge fördel gentemot konkurrerande leverantörer vid en upphandling. Ett sådant upplägg ställer stora krav på upphandlande myndighet som måste visa att medfinansiären/leverantören inte får en otillbörlig konkurrensfördel genom sin tidigare kännedom om projektet.

Det är den upphandlande myndigheten som ansvarar för att upphandlingsprinciperna följs vilket innebär att man aktivt måste vidta åtgärder för att neutralisera medfinansiärens fördel.

Det finns inget förbud mot att en medfinansiär även är leverantör men i praktiken är det nästan omöjligt att vidta tillräckliga åtgärder. Om en upphandlande myndighet visar på sådana aktiva åtgärder sker en bedömning från fall till fall om det var tillräckligt.

Tillväxtverkets definition på intressekonflikt:

När en person har motstående intressen i en situation uppstår en intressekonflikt. Ett exempel kan vara att man är partisk i en sakfråga, släkt med någon som berörs av ett beslut eller haft en tidigare anställning eller ett uppdrag som kan påverka situationen.

Offentlig medfinansiering

Offentlig medfinansiering innebär att projektet får kontanta medel eller bidrag i annat än pengar från en offentlig organisation eller offentligrättsligt organ på nationell, regional eller lokal nivå.

Privat medfinansiering

Privat medfinansiering innebär att projektet får kontanta medel eller bidrag i annat än pengar från privata aktörer.

Bidrag i annat än pengar

Med bidrag i annat än pengar menas att projektet tillförs ett värde (ej kontanta medel) från någon annan aktör än stödmottagaren. Bidraget kan komma från offentliga eller privata aktörer.

Det kan till exempel vara:

  • Varor.
  • Tjänster (till exempel arbetstid).
  • Mark och fastigheter.
  • Bygg- och anläggningsarbeten.

Bidrag i annat än pengar får högst uppgå till 50 procent, av den totala nationella medfinansieringen. Det vill säga minst hälften av medfinansieringen ska bestå av kontanta medel.

För att arbetad tid ska kunna räknas som bidrag i annat än pengar ska det tydligt tillföra projektet något. Medfinansiären ska aktivt bidra till projektets genomförande. Ett aktivt bidrag kan till exempel vara ett arbete som projektet annars hade varit tvungna att köpa in som en tjänst till projektet.

Arbetad tid som ska utföras av stödmottagarens egen personal eller av personal hos en samverkanspart ska inte redovisas som bidrag i annat än pengar. Den ska redovisas som kontant medfinansiering och i kostnadsslaget personal.

Ett passivt deltagande i projektets verksamhet, alternativt passivt mottagande av projektets tjänster godkänns inte som bidrag i annat än pengar. Exempel på passivt deltagande är deltagande på seminarier och i workshops.

Planera för en finansieringsbudget

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.