Framtida nettoinkomster minskar EU-stödet

Projekt som resulterar i en verksamhet som ger nettoinkomster efter att det avslutats, det vill säga går med vinst, ska ta hänsyn till det genom att de minska budgeten med de beräknade intäkterna redan i samband med budgeteringen av projektet.

Vilka projekt berörs?

De projekt som berörs är nettoinkomstgenererande projekt, med totala stödberättigande kostnader som är 1 000 000 euro (9 300 000 kr) eller mer. Det finns dock vissa undantag, exempelvis för vissa projekt där stödet omfattas av statsstöd.

Kontakta Tillväxtverket i ett tidigt skede för att diskutera om ert projekt omfattas och i så fall hur redovisningen ska göras i samband med er ansökan.

Syftet med kravet är att undvika att ett projekt överfinansieras på grund av framtida inkomster från verksamheten.

Vad är nettoinkomster?

Nettoinkomster är betalningar från användare av varor/tjänster som projektet tillhandahåller, exempelvis:

  • Avgifter för användning av infrastruktur.
  • Försäljning, uthyrning eller utarrendering av mark eller byggnader.
  • Betalning för tjänster.

Även minskade driftskostnader kan räknas som en inkomst om besparingen kan hänföras till projektet (alternativt kan dessa räknas av genom en minskning av driftsstödet).

Hur görs beräkningen?

Om ert projekt förväntas generera nettoinkomster ska de dras av från de stödberättigande utgifterna i budgeten, vilket leder till att det totala stödbeloppet blir lägre. Avdraget ska göras genom ett schablonavdrag för sektorerna enligt nedan. Skulle någon av sektorerna inte passa in på projektet så kontakta Tillväxtverket för hur ni ska beräkna framtida nettoinkomster.

Schablonavdrag

Vid användning av schablonavdrag ska de totala stödberättigande utgifterna minskas med fastställd procentsats för aktuell sektor.

‌Tabell över schablonavdrag

Tabell över schablonavdrag


Sektor


SchablonavdragForskning, utveckling och innovation20 %Vägar30 %Järnvägar20 %Stadstransporter20 %Vatten25 %Fast avfall20 %


Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.