Informera och sprid kunskap om EU-finansieringen

Det är viktigt att kunskapen sprids om de satsningar som EU finansierar via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Med stödet följer därför en skyldighet att kommunicera om projektet, men också en möjlighet att informera om att ert projekt är så bra att det har fått EU:s stöd.

Här visar vi vilka aktiviteter för att informera/kommunicera om projektet som stöd­mottagaren ska genomföra.

Vi ger också tips om andra åtgärder som inte är obligatoriska, men som hjälper er att sprida kunskap om ert projekt, genom en kommunikationsplan.

Det ni ska göra

Stödmottagaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom:­

 1. Att i allt material som framställs för att informera om och/eller marknadsföra projektets verksamhet använda logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. Logotypen består av EU:s flagga, texten Europeiska unionen, och texten Europeiska regionala utvecklingsfonden.
  – Om andra logotyper finns med i materialet ska logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden vara minst lika stor, i höjd eller bredd, som den största av de övriga logotyperna
  – Även i filmer, radioreklam och dylikt ska Europeiska regionala utvecklingsfonden nämnas eller synas.
 2. Att på webbplatsen, om en sådan finns, ge en kort beskrivning av verksamheten, inklusive syfte och resultat, och framhäva unionens ekonomiska stöd.
  – På webbplatsen ska logotypen för Europeiska regionala utvecklingsfonden vara väl synlig utan att besökaren behöver skrolla.
 3. Att sätta upp minst en affisch med information om projektet på en plats som är synlig för allmänheten, exempelvis i entrén till en byggnad. Affischen måste vara i minst A3-format, och av den ska framgå att projektet har fått stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden. (Detta gäller inte projekt som omfattas av punkterna 4 och 5 nedan.)
 4. Att under projekttiden sätta upp en stor, synlig skylt om projektet har ett sammanlagt offentligt stöd (nationellt och från EU) på mer än 500 000 euro och om det finansierar infrastruktur eller byggverksamhet.
 5. Att efter projekttiden sätta upp en stor, permanent plakett eller skylt om projektet har ett sammanlagt offentligt stöd (nationellt och från EU) på mer än 500 000 euro och om det finansierar infrastruktur eller byggverksamhet eller inköp av ett fysiskt föremål.

Arbetet med att informera om EU-stödet underlättas om ni också gör en plan för er kommunikation.

Hur skyltar och plaketter ska vara utformade finns att läsa om i avsnittet Informationsansvar.

Läs mer om stödmottagarens skyldigheter vad gäller information/kommunikation i artikel 115 och bilaga XII i förordning (EU) nr 1303/2013.

​Informera projektets deltagare

Det är viktigt att ni som stödmottagare ser till att alla som deltar i projektet känner till Europeiska regionala utvecklingsfondens roll för ert projekt.

Lärande och spridning av resultat från uppföljning och utvärdering

Som en del av arbetet med uppföljning och utvärdering ska projektet beskriva hur resultatet från utvärderingsinsatser kommer att användas som underlag för reflektion, kunskapsspridning och lärande såväl inom projektet som i extern kommunikation med finansiärer och intressenter.

Mer om uppföljning och utvärdering finns att läsa på sidan Uppföljning, utvärdering och lärande.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.