Följ EU:s regler för statsstöd

EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Därför ska ni i er ansökan beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna.

Ni bedömer själva själva om hela projektet på något sätt berörs av statsstödsreglerna. Utifrån ansökninguppgifterna gör sedan Tillväxtverket den slutgiltiga bedömningen av förhållandet till statsstödsreglerna.

Statsstöd kan se ut på många olika sätt. Om ert projekt exempelvis gynnar ett företag eller en grupp företag kan det räknas som en form av statsstöd. Exempel på vad sådana insatser kan gälla:

 • Rådgivning.
 • Kompetens- eller affärsutveckling.
 • Projekt för internationalisering.
 • FoU.
 • Innovation.
 • Kluster- och nätverkssatsningar.

Andra exempel på statsstöd är finansiering av bredband, flygplatser, hamnar eller annan infrastruktur som upplåts i utbyte mot ekonomisk ersättning.

Ibland behövs ett särskilt godkännande av EU-kommissionen, vilket i så fall kräver speciella förberedelser.

Hänsyn till statsstödsreglerna kan också tas genom att tillämpa kommissionens regler om så kallat försumbart stöd/de minimis. Då krävs inte något särskilt godkännande av EU-kommissionen. Det gäller också för projekt där det är möjligt att utnyttja EU:s regler om så kallat gruppundantag.

Omfattar ert projekt exempelvis att stötta företag inom forskning och utveckling kan det vara möjligt ge stöd enligt gruppundantagsbestämmelserna.

Kontakta Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor, redan innan ni börjar utforma projektet.

Vad är statsstöd?

Vad som är statsstöd framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt:

 • Artikel 107.1 EUF
  ”Om inte annat föreskrivs i detta fördrag, är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning det påverkar handeln mellan medlemsstaterna”.

Artikel 107.1 kan sammanfattas som att fyra kriterier måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska utgöra statsstöd:

 • Statliga/offentliga medel tas i anspråk
  Enligt statsstödsreglerna räknas alla statliga eller offentliga medel som nationella myndigheter förfogar över som statliga medel. Det innebär att EU-medel från regionalfonden omfattas av reglerna. Även medfinansiering från andra offentliga aktörer, exempelvis stat, landsting och kommuner omfattas av reglerna.
 • Företag får en ekonomisk fördel
  Kriteriet om ekonomisk fördel är uppfyllt när statliga/offentliga medel lämnas i form av stöd i pengar, men omfattar även annat stöd som innebär att företag slipper kostnader som de annars skulle ha haft för att uppnå avsedda ändamål. EU-rättsligt sett är ett ”företag” en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett juridisk form. Med ekonomisk verksamhet avses tillhandahållandet av varor eller tjänster på en given marknad. En ekonomisk verksamhet kan bedrivas såväl med som utan vinstsyfte.
 • Stöd är selektivt/konkurrenspåverkande
  Kriteriet handlar om att stödet gynnar vissa företag framför andra, dvs vissa får en ekonomisk fördel. Det kan exempelvis vara fråga om stöd som riktar sig till företag i vissa branscher. Det kan också handla om att stöd är särskilt avsett för små och/eller medelstora företag, stora företag, företag i vissa regioner, företag som är nystartade, företag som drivs i viss juridisk form eller där något annat specifikt förhållande begränsar urvalet av mottagare.
 • Handeln mellan EU-medlemsstaterna berörs
  Stödet omfattas av statsstödsreglerna när stödet gynnar företag vars verksamhet äger rum på en marknad där handel förekommer mellan EU:s medlemsstater. Enligt praxis är det förhållandevis låga krav för att kriteriet ska vara uppfyllt. Det är inte avgörande om de berörda företagen själva ägnar sig åt export eller import, utan det räcker med att stödet medför en risk för att konkurrenter inom samma sektor påverkas negativt.

Sammanfattning

 • Insatser som utgör statsstöd gäller inte bara tillfällen då ett enskilt företag får ekonomiskt stöd i form av kontanta medel. Det kan också vara fråga om stöd när en viss grupp av företag gynnas ekonomiskt eller får indirekta förmåner, till exempel när tjänster tillhandahålls till en subventionerad kostnad eller helt gratis.
 • Tröskeln för att tillämpa statsstödsreglerna är låg ifråga om påverkan på konkurrens och gränsöverskridande handel.
 • Statsstödsreglerna behöver inte beaktas när en ansökan om finansiering bedrivs av en aktör som inte är ett företag och projektet inte heller i nästa led innebär gynnande av något enskilt företag eller en grupp av företag. Det kan till exempel gälla finansiering av offentliga aktörer för investeringar i infrastruktur som hålls tillgänglig på lika villkor för alla användare, utan avgiftsfinansiering (t.ex. vägar, broar, cykelleder och vandringsstigar).
 • Projekt som gäller uppgifter som normalt utförs inom ramen för offentliga aktörers myndighetsutövning utgör inte heller statsstöd, vilket också inkluderar samhällsplanering och olika typer av myndighetssamverkan.

Om ert projekt berörs av reglerna om statsstöd sätter Tillväxtverket upp särskilda villkor som ni måste följa när ni genomför projektet. Villkoren står i beslutet om stöd och begränsar till exempel vilka kostnader ni kan få stöd för. Villkoren kan också innebära att de företag som gynnas av ert projekt måste vara med och medfinansiera projektet.

Om ert projekt är ett ramprojekt gäller särskilda regler för statsstöd.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta Tillväxtverkets kontor i er region.