Uppfyll EU-programmens mål

Alla projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden ska tillsammans bidra till att uppfylla målen i Europa 2020-strategin. Projektet ska därför bidra till att uppfylla de specifika mål som finns beskrivna i det program ni söker från.

För att kunna följa utveckling och resultat i programmen finns ett system för att mäta och följa upp genom indikatorer.

Resultatfokus i programmen

Såväl programmen som de enskilda projekten ska fokusera på att åstadkomma resultat. Detta resultatfokus vilar på tre grundpelare som EU-kommissionen har bestämt:

  1. Det ska finnas en tydlig röd tråd mellan programmens övergripande mål, specifika mål och indikatorer. Dessa är i sin tur är kopplade till målvärden.
  2. Medlemsländerna måste uppfylla ett antal förhandsvillkor för att programmen ska kunna genomföras effektivt. Förhandsvillkoren finns beskrivna i partnerskapsöverenskommelsen och i programmen.
  3. Programmen ska innehålla tydliga och mätbara milstolpar och mål som kommer att följas upp för att se om programmen löper enligt planerna.

Resultatfokus i projekten

I er ansökan ska ni beskriva projektets mål samt förväntade resultat och effekter. Ni ska också ange ett antal aktivitetsindikatorer som är kopplade till projektets verksamhet.

De resultat och effekter projektet uppnår kommer sedan att följas upp och utvärderas av Tillväxtverket. Detta beskrivs under avsnittet Projektet ska följas upp, utvärderas och arbeta med lärande.

Utgå gärna från vägledande frågor när ni planerar projektets resultat, till exempel dessa:

  • Vilka resultat är viktigast att nå?
  • Är resultaten relevanta för projektets målgrupper?
  • Åstadkommer förändringen eller nyttan någon skillnad?
  • Vilka resultat är mest användbara?
  • Vilka resultat är det troligt att projektet kan nå med hänsyn till de resurser ni har?

I ansökan ska ni ange de resultat ni förväntar er att projektet ska nå, det vill säga vad projektet kommer att resultera i. Ni ska också beskriva hur projektet ska arbeta för att nå dit. Beskrivningar av hur ni har arbetat gör det möjligt att sprida värdefulla erfarenheter och lärdomar till andra, liknande projekt.

Det är viktigt att projektets resultat tas tillvara efter projektperioden av de målgrupper som kommer att ha nytta av resultaten.

Projekt kan även leda till oväntade resultat och effekter. De kan ibland vara lika viktiga som de förväntade effekterna, eftersom de kan ge helt nya kunskaper och insikter.

Er ansökan bedöms, av Tillväxtverket, utifrån hur väl ert projekt möter målen i programmet

Ju mer relevant projektet är för målen, desto större är chansen att få stöd.

De aktörer som skrivit de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet har tagit fram ett antal principer för projekturval. Varje ansökan om stöd måste uppfylla minst en princip för projekturval för att projektet ska anses bidra till att uppfylla programmets mål och därmed lämnas för prioritering. Det är Tillväxtverket som gör bedömningen. Vid bedömningen utgår Tillväxtverket från principer för projekturval och bedömer varje projekt utifrån ett antal urvalskriterier.

Sök ur rätt program, rätt insatsområde och fond

Ert projekts aktiviteter ska stämma överens med den fond, det program och det insatsområde som är aktuellt för projektet att ansöka från.

I Sverige finns åtta strukturfondsprogram som är geografiskt indelade med varsitt programdokument. Det finns också ett nationellt program. Varje program är indelade i ett antal insatsområden. Vad ni kan ansöka om framgår i programdokumenten. Klicka dig in på programmens sidor från EU-programs startsida.

Däremot är det under vissa förutsättningar möjligt att genomföra aktiviteter, som egentligen skulle finansieras av Europeiska socialfonden, inom ett regionalfondsprojekt.

Projekt i flera programområden

Det är fullt möjligt att genomföra projektverksamhet i flera geografiska programområden, men ni ska då ansöka om stöd för separata projekt, ett för varje programområde. Ni behöver göra en ansökan till varje program, med de kostnader och aktiviteter som gäller för respektive programområde.

Om projektet dessutom berör olika insatsområden inom samma program måste ni dela upp i ytterligare projekt. Läs mer om detta i stycket nedan.

Verksamheten måste passa in i alla de program som omfattas.

Projekt i flera insatsområden

Om den projektverksamhet som ni ansöker om stöd för har delar som passar in i olika insatsområden, ska ni dela upp verksamheten på separata projekt och ansöka om stöd ur olika insatsområden. Det är alltså inte möjligt att söka ur ett insatsområde och ha aktiviteter som inte passar in i det insatsområdet.

Finansiering från olika EU-fonder

Ett och samma projekt kan inte ha finansiering från två eller flera olika strukturfonder eller EU-program. EU-medel kan alltså inte medfinansiera ett EU-projekt. Ni kan till exempel inte ha ESF-rådet (Europeiska socialfonden) som medfinansiär när ni ansöker om stöd för ett projekt från de regionala strukturfondsprogrammen via Tillväxtverket.

Mer om medfinansiering på sidan Finansiering av projekt

Däremot är det under vissa förutsättningar möjligt att genomföra aktiviteter, som egentligen skulle finansieras av Europeiska socialfonden, inom ett regionalfondsprojekt.

Aktiviteter av socialfondskaraktär

Det är också möjligt, och även önskvärt, att ni ansöker om stöd för olika projekt från olika fonder och att projekten förstärker varandra. Ni kanske har en projektidé som passar i ett regionalt strukturfondsprogram men att ni också behöver genomföra en lokal utvecklingsinsats för några av deltagarna. Då kan ni exempelvis ansöka om stöd för ett projekt från Tillväxtverkets regionalfondsprogram och för ett annat från Landsbygdsprogrammet eller programmet för Lokalt ledd utveckling. Projekten ska dock redovisas helt åtskilt.

Stöd från det nationella regionalfondsprogrammet

Om ert projekt är av nationell betydelse och har kopplingar till verksamhet på nationell nivå kan ni söka stöd från det nationella strukturfondsprogrammet.