Insatserna ska vara varaktiga

Varaktiga insatser handlar om att projekt som fått EU-finansiering för olika insatser ska bidra till nytta, enligt de mål som anges i det aktuella operativa programmet, en viss tid efter projektavslut.

Om nyttan med insatserna försvagas väsentligt gentemot programmålen kan det bli aktuellt med återkrav, till exempel om en insats läggs ner, flyttas utanför programområdet eller om det sker andra stora förändringar.

Bestämmelsen om insatsernas varaktighet gäller för:

  • Investeringar i infrastruktur eller produktiva investeringar.
  • Projekt för programperioden 2014-2020.

Exempel på investering i infrastruktur är investeringar i bredband, järnväg, hamnar eller byggnader.

Produktiv investering är en investering i produktion av varor och tjänster som bidrar till värdeökning/omsättning eller sysselsättning. En sådan investering kan både vara i fasta tillgångar (anläggningstillgångar) och i immateriella tillgångar.

Exempel på fasta tillgångar kan vara en maskin som används för produktion. En immateriell investering kan avse köp av patent eller varumärke.

En testanläggning som endast ska användas för forskning är, enligt definitionen ovan, däremot inte en produktiv investering.

Bestämmelsen gäller även för de delprojekt som beviljas medel från ett ramprojekt om delprojekten innehåller investeringar som omfattas av regeln.

Bestämmelsen om insatsernas varaktighet gäller inte

  • Om insatsen upphört på grund av konkurs där det inte rör sig om bedrägeri.
  • Finansieringsinstrument.

Så länge gäller bestämmelserna

Bestämmelserna gäller upp till fem år efter att ett projekt fått sin sista utbetalning och upp till tio år om investeringen flyttas utanför EU. Om det är fråga om statsstöd kan det vara andra tidsfrister.

Under perioden då bestämmelserna gäller kommer Tillväxtverket följa upp insatsernas varaktighet. Det är därför av särskild vikt att ni som stödmottagare, redan då ni planerar för projektet, också planerar för verksamheten efter projektavslut.

Återkrav

Återkrav kan bli aktuellt i upp till fem år om något av följande inträffar:

  1. En produktionsverksamhet upphör eller omlokaliseras så att den hamnar utanför programområdet.
  2. Ägandeförhållandena för en infrastruktur förändras vilket innebär att ett företag eller ett offentligt organ får en felaktig förmån.
  3. Det sker en väsentlig förändring som påverkar insatsens karaktär, mål eller villkoren för dess genomförande, som skulle resultera i att de ursprungliga målen underminerades/försvagades.

Återkrav kan även bli aktuellt om den produktiva verksamheten omlokaliseras utanför EU inom tio år.

Omfattningen av återkravet avgörs i proportion till den period under vilken kravet inte uppfyllts.

Senast uppdaterad: 2020-05-15