Krav på projektet

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande krav. I det här avsnittet hittar ni en sammanfattning av alla krav som är viktiga att känna till redan när ni planerar projektet, samt hur de förhåller sig till ansökan om stöd.

Förordningar, lagar och föreskrifter

Ni som söker stöd och eventuellt blir stödmottagare ansvarar för att ta del av de regler som gäller. Det gör ni enklast genom att ta del av all information som finns under avsnitten Planera, Ansöka, Genomföra och Avsluta och som utgör Handbok för EU-projekt.

 • Uppfyll EU-programmens mål

  Alla projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden ska tillsammans bidra till att uppfylla målen i Europa 2020-strategin. Projektet ska därför bidra till att uppfylla de specifika mål som finns beskrivna i det program ni söker från.

 • Bidra till Östersjöstrategin

  Östersjöstrategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i Östersjöregionen. Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför.

 • Medfinansiering från annan än EU

  Ert projekt ska medfinansieras av andra än Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 • Informera och sprid kunskap om EU-finansieringen

  Det är viktigt att kunskapen sprids om de satsningar som EU finansierar via Europeiska regionala utvecklingsfonden. Med stödet följer därför en skyldighet att kommunicera om projektet, men också en möjlighet att informera om att ert projekt är så bra att det har fått EU:s stöd.

 • Följ upp, utvärdera och arbeta med lärande

  Alla projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden ska följas upp och utvärderas kontinuerligt. Det är ni själva som ansvarar för att följa upp och utvärdera projektet.

 • Följ reglerna för offentlig upphandling och andra köp

  Det är ni som stödmottagare som ansvarar för att era upphandlingar och köp följer aktuell upphandlingslagstiftning eller det särskilda inköpsförfarandet som bygger på principerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU). Planera projektet så att ni har både den kompetens och den tid som behövs för att genomföra upphandlingarna och köpen på ett korrekt sätt.

 • Följ EU:s regler för statsstöd

  EU:s så kallade statsstödsregler begränsar möjligheterna att stödja företag med EU-medel. Därför ska ni i er ansökan beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna.

 • Särskilda krav för vissa typer av projekt

  Några typer av projekt och aktiviteter omfattas av särskilda regler, eller måste organiseras på ett speciellt sätt.

 • Framtida nettoinkomster minskar EU-stödet

  Projekt som resulterar i en verksamhet som ger nettoinkomster efter att det avslutats, det vill säga går med vinst, ska ta hänsyn till det genom att de minska budgeten med de beräknade intäkterna redan i samband med budgeteringen av projektet.

 • Insatserna ska vara varaktiga

  Varaktiga insatser handlar om att projekt som fått EU-finansiering för olika insatser ska bidra till nytta, enligt de mål som anges i det aktuella operativa programmet, en viss tid efter projektavslut.