Bidra till Östersjöstrategin

Östersjöstrategin är en vägledning och hjälp för att prioritera och samlas kring gemensamma insatser i Östersjöregionen. Strategin är en överenskommelse mellan medlemsstaterna i EU och Europeiska kommissionen om att fördjupa samarbetet mellan länderna runt Östersjön för att möta de gemensamma utmaningar som länderna i regionen står inför.

Det finns inga särskilda pengar avsatta till strategins genomförande men det finns möjligheter att söka pengar för gränsöverskridande samarbete i de flesta EU-program, till exempel i Europeiska regionalfonds-, socialfonds- och landsbygdsprogrammen. Att samarbetet i Östersjöregionen uppmuntras ännu mer än tidigare visar sig genom att Östersjöstrategin finns inskriven i dessa program. Östersjöstrategin omnämns i samtliga nio regionalfondsprogram och finns även med som ett eget urvalskriterium för programmen.

Strategin berör EU:s medlemsstater i regionen – norra Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland, Sverige och Danmark. Det finns även länder utanför EU som deltar aktivt i arbetet med Östersjöstrategin. Norge är ofta med i arbetet, likaså Ryssland som är ett viktigt samarbetsland. Även Island och Belarus medverkar ibland.

Strategin har tre huvudsakliga mål:

  • Rädda havsmiljön.
  • Länka samman regionen.
  • Öka välståndet.

Handlingsplan för Östersjöregionen

Det finns en handlingsplan, kopplad till EU:s strategi för Östersjöregionen, där de tre målen preciseras. I handlingsplanen, beskrivs också flaggskeppsprojekt som ska tjäna som inspiration.

Till målen finns policyområden med utpekade ansvariga myndigheter och departement i de olika länderna.

Varje policyområde i Östersjöstrategin har en ansvarig samordnare. De kan till exempel ge råd och hjälp vid bedömning av projekt.

Kan ert projekt bidra till strategin?

Ett projekt anses bidra till strategin när det har en transnationell påverkan, det vill säga att projektet har effekt på flera länder i regionen.

Vanligtvis kräver det att insatserna genomförs i partnerskap mellan minst två länder, men det kan finnas undantag, som till exempel vattenreningsverk och andra insatser som hindrar förorening av havet och som därmed förbättrar vattenmiljön för flera länder.

Huvudregeln är dock att det krävs samverkan mellan aktörer i olika länder för att projektet ska ha en transnationell påverkan.

Insatserna kan omfatta egna eller gemensamma aktiviteter och täcka kostnader som kan anses gynna det egna programområdet. Se även avsnittet om projekt med aktiviteter utanför programområdet.

Hur får jag mer information?

För ytterligare information kan du kontakta en Interreg- och Östersjösamordnare på enheten för Internationell regionsamverkan.

Planerar du att göra en ansökan rekommenderar vi att du som sökande tar kontakt med en handläggare innan du ansöker, för att diskutera möjligheterna till att genomföra aktiviteterna och tillgången på medel att söka.

Senast uppdaterad: 2020-12-08

Version 5.6 av Handbok för EU-projekt 2014-2020