Tillväxtverket

Informationen på denna sida gäller det stöd för korttidsarbete som gick att söka under 2020. Här kan du läsa om Korttidsarbete 2021

Slutavstämning

Om du inte söker mer stöd kommer din avstämning att vara en slutavstämning. Den kommer ge svar på om stödet för hela perioden har fördelats på rätt sätt.

I slutavstämningen kommer du få uppge samma typ av uppgifter som i tidigare avstämningar. Det du kan förbereda är att ha tillgång till tidrapporter, lönespecifikationer och liknande. Det är också bra att ha tillgång till samtliga avtal under stödperioden.

Film: Korttidsarbete - slutavstämning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inför slutavstämningen är det bra att se över det faktiska utfallet och jämföra den tid ni arbetat med det du fått utbetalt. Längre ner på sidan kan du se hur vi räknar när vi beräknar ditt stöd. Tänk på att du kan förlägga arbetstiden fritt under varje avtalsperiod och att det går att ingå retroaktiva avtal fram till tidpunkten för slutavstämningen. Läs mer om retroaktiva avtal och arbetstid här.

Om du blir återbetalningsskyldig

Om det efter slutavstämningen visar sig att du fått för mycket stöd och därmed blir återbetalningsskyldig kommer du få ett beslut om detta. Du kommer även få information om hur du går tillväga för att betala tillbaka det preliminära stödet. Innan beslut är fattat ska du inte göra någon återbetalning.

Mer om återbetalning och återkrav

Komplettera anställda som varit frånvarande under jämförelsemånaden

För att få stöd för arbetstagare som ingått i korttidsarbetet men som hade giltig frånvaro i jämförelsemånaden behöver du lämna uppgifter till oss. Det kan du göra även om du lämnat in slutavstämning. Om du vill komplettera med arbetstagare ska du fylla i excelfilen (Rapportering av giltig frånvaro) och skicka in via kompletteringsformuläret i Min ansökan.

Observera att Tillväxtverket också kan begära att du ska skicka in till exempel intyg för utbetalning för sjukfrånvaro, intyg från läkare, intyg från arbetsgivaren om ledighet tillsammans med bevis om anställning eller annat underlag.

Rapportering av giltig frånvaro Excel Excel, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du behöver komplettera löne- eller arbetstidsminskning

Om vi saknar information från dig om löne- och arbetstidsminskning efter din sista avstämning får du ett övervägande om återkrav. Du har då möjlighet att komplettera informationen så vi kan fatta beslut i ditt ärende.

Film om stöd- och avtalsperioder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kommer få fylla i en Excelfil med den information vi saknar. Du måste använda den Excelfil Tillväxtverket tillhandahåller, du får inte använda en egen. Från att övervägandet skickas har du två veckor på dig att komplettera med mer information. Även om du inte lämnar mer information kommer Tillväxtverket fatta beslut i ditt ärende.

Du ska fylla i:

 • avtal och avtalsperioder som gällt under korttidsarbetet
 • anställda som korttidsarbetat och vilket avtal de omfattas av
 • personal som varit uppsagd under korttidsarbetet.

Om du har andra skäl till att lönen inte stämmer ska du skicka in underlag som styrker det. Du ska endast lämna uppgifter om de anställda som omfattats av permitteringsstöd under respektive månad. Om en medarbetare exempelvis omfattades av korttidsarbete under mars och april men inte under maj så lämnas alltså inga uppgifter alls avseende den medarbetaren för maj månad. 

Det är viktigt att du i Excelfilen läser fliken LÄS MIG FÖRST innan du börjar fylla i.

Kompletteringen skickas in via Min ansökan. Under menyvalet ”Vad gäller din fråga?” välj alternativet ”Avtal och avtalsperioder”. Du måste bifoga bilaga.

Komplettera avtal och anställda Excel Excel, 416.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Film om hur du fyller i och komplettera avtalsperioder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag har fyllt i fel lön eller arbetstid

Om du fyllt i fel eller på annat sätt behöver komplettera din slutavstämning med rätt information, ska du göra det i kompletteringsformuläret via Min ansökan. Om det gäller en arbetstagare räcker det med att du uppger den informationen du vill ändra i meddelanderutan. Gäller det flera arbetstagare ska du använda beräkningsunderlag. Komplettera endast med information för arbetstagare som behöver rättas till.

Beräkningsunderlaget Excel Excel, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer info om beräkningsunderlag

Film om hur du kompletterar i Min ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här räknar vi

Här kan du läsa om hur vi räknar ut arbetstid- och löneminskning.

Definitioner löneminskning

Ordinarie månadslön (kr)

Ordinarie månadslön är den regelmässigt utgående kontanta lön inklusive rörliga ersättningar som den anställda skulle ha haft under stödmånaden om hen inte deltagit i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och provision, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden.

Hur det beräknas: Beräknas av stödmottagaren och anges i Min ansökan i samband med avstämning. Du hittar en sammanställning av inrapporterade ordinarie månadslöner för samtliga arbetstagare i Min ansökan.

Avtalad arbetstidsminskning (%)

Den avtalade arbetstidsminskningen för en enskild arbetstagare och avtalsperiod. Avtalad arbetstidsminskning (%) kan vara 20, 40, 60 eller 80 procent (80 procent var endast möjligt maj, juni och juli).

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning av arbetstidsminskningen för respektive arbetstagare och avtalsperiod i Min ansökan. 

Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%)

Anger hur mycket arbetstagaren i procent ska gå ner i lön för den aktuella avtalsperioden.

Beror på Avtalad arbetstidsminskning (%) enligt tabellen:

Löneminskning

Avtalad arbetstidsminskning (%)

Löneminskning enligt avtal

för avtalsperioden (%)

20 %

4 %

40 %

6 %

60 %

7,5 %

80 %

12 %

Antal dagar med korttidsarbete

Antal dagar som arbetstagaren har korttidsarbetat på en specifik nivå under den aktuella månaden (både arbetad tid och arbetsbefriad tid).

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Antal dagar med korttidsarbete för respektive månad beräknas utifrån start- och slutdatum för korttidsarbetet för den aktuella avtalsperioden.

Totalt antal dagar i månaden

Antal kalenderdagar i den aktuella månaden.

Andel av månaden med korttidsarbete

Anger hur stor del av en enskild månad som arbetstagaren har korttidsarbetat på en specifik arbetstidsminskningsnivå.

Hur det beräknas: Antal dagar med korttidsarbete / Totalt antal dagar i månaden. Om arbetstagaren har korttidsarbetat med flera arbetstidsminskningsnivåer under samma månad beräknas dessa för sig.

Ordinarie lön korttidsarbete (kr)

Den del av Ordinarie månadslön (kr) som stödet och löneminskningen beräknas på. Stödet och löneminskningen beräknas bara på lön upp till 44 000 kr och på den del av månaden som arbetstagaren har korttidsarbetat.

Hur det beräknas:

 • OM Ordinarie månadslön (kr) ÄR MINDRE ÄN 44 000 kronor:
  • Ordinarie månadslön (kr) x Andel av månad med korttidsarbete
 • OM Ordinarie månadslön (kr) ÄR STÖRRE ÄN 44 000 kronor:
  • 44 000 x Andel av månad med korttidsarbete

Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr)

Summan av Ordinarie lön korttidsarbete (kr) över alla stödmånader. Kan beräknas på hela stödperioden eller avtalsperioden.

Hur det beräknas: Se i beskrivning ovan.

Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)

Den del av Ordinarie månadslön (kr) som stödet och löneminskningen inte beräknas på.

Hur det beräknas: Ordinarie månadslön (kr) - Ordinarie lön korttidsarbete (kr).

Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)

Summan av Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) över alla stödmånader. Kan beräknas på hela stödperioden eller avtalsperioden.

Hur det beräknas: Se i beskrivning ovan.

Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)

Den minsta tillåtna totala löneminskningen enligt avtal. Kan beräknas på hela stödperioden eller avtalsperioden.

Hur det beräknas: SUMMAN AV Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%) x Ordinarie lön korttidsarbete (kr) över alla stödmånader.

Exempel:

 • Med en avtalsperiod med arbetstidsminskning på 20 procent blir Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%) = 4 procent.
 • Om Ordinarie månadslön (kr) är 50 000 kr och arbetstagaren har korttidsarbetat 15 av 30 dagar i första månaden (det vill säga precis halva månaden) och hela den efterföljande månaden så blir Ordinarie lön korttidsarbete (kr) enligt ovan: 44 000 x 0,5 + 44 000 x 1 = 66 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) blir då 4 % x 66 000 kr = 0,04 x 66 000 kr = 2 640 kr.

Största tillåtna totala löneminskning (kr)

Den största tillåtna löneminskningen enligt avtal. Kan beräknas på hela stödperioden eller avtalsperioden.

Om Ordinarie månadslön (kr) är mindre än 44 000 kronor och arbetstagaren har arbetat hela kalendermånader blir Största tillåtna totala löneminskning (kr) samma som Minsta tillåtna totala löneminskning (kr).

Om Ordinarie månadslön (kr) är större än 44 000 kronor och/eller arbetstagaren har arbetat delar av en kalendermånad är tillåten löneminskning från Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) och ett spann uppåt motsvarande Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr).

Hur det beräknas: Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) + Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)

Exempel:

 • I exemplet med Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) blev summan 2 640 kr.
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr) får vi genom att lägga till Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) som är summan för båda månaderna av Ordinarie månadslön (kr) - Ordinarie lön korttidsarbete (kr). För månad 1 blir detta 50 000 kr – 22 000 kr = 28 000 kr och för månad 2 blir det 50 000 kr – 44 000 kr = 6 000 kr och summerar till 34 000 kr.
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr) blir alltså 2 640 kr + 34 000 kr = 36 640 kr.

Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%)

Den löneminskningen i procent som arbetstagaren ska ha enligt avtal. Kan beräknas på en specifik avtalsperiod och blir då Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%).

Om beräkningen görs för hela stödperioden blir Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) ett genomsnitt av alla periodernas Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%) där respektive period får olika vikt beroende på hur lång perioden var. Se exempel nedan.

Hur det beräknas: Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr).

Exempel:

Arbetstagaren i exemplet ovan (Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)) hade två avtalsperioder, där andra avtalsperioden sträckte sig över tre hela kalendermånader. Arbetstidsminskningen var 60 procent och löneminskningen följde Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%) på 7,5 procent. Den Ordinarie lön korttidsarbete (kr) var 44 000 kr för varje stödmånad. Uträkningen blir enligt nedan:

 • (4 % x 66 000 kr + 7,5 % x 44 000 kr x 3) / (66 000 kr + 44 000 kr x 3) =
 • = (2 640 kr + 10 098 kr) / (66 000 kr + 132 000 kr) =
 • = 12 738 kr / 198 000 kr =
 • = 0, 0643 eller 6,43 procent
 • Alltså blir det uträknade Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) närmare 7,5 procent än 4 procent. Det beror på att arbetstagaren korttidsarbetade med en arbetstidsminskning på 60 procent betydligt längre än 20 procent.

Månadslön korttidsarbete (kr)

Den planerade månadslönen för en enskild stödmånad, eventuell oplanerad frånvaro är inte inräknad. Avser alltid HELA MÅNADEN även om arbetstagaren bara korttidsarbetat under del av månaden. Beräknas genom att korrigera den faktiska lönen för eventuell frånvaro.

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning av Månadslön korttidsarbete för dina arbetstagare i Min ansökan.

Faktisk löneminskning enskild månad (kr)

Det beräknade utfallet för löneminskningen för den aktuella månaden. Det är den planerade löneminskningen som skulle uppstått om ingen frånvaro fanns. Vid eventuell frånvaro ska alltså korrigering göras för detta så att värdet speglar den tilltänkta löneminskningen utan frånvaro.

Hur det beräknas: Ordinarie månadslön (kr)Månadslön korttidsarbete (kr).

Totala faktiska löneminskningen (kr)

Summan av Faktisk löneminskning enskild månad (kr) över alla månader. Kan beräknas på hela stödperioden eller avtalsperioden.

Hur det beräknas: Se i beskrivningen ovan.

Faktisk löneminskning (%)

Det beräknade utfallet för den genomsnittliga löneminskningen för den sammanlagda perioden angivet i procent. Det är detta värde som ska stämma överens med Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%). Kan beräknas på hela stödperioden eller avtalsperioden.

Beräknas:

 • OM Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr):
  • = Totala faktiska löneminskningen (kr) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr)
 • OM Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr):
  • = (Totala faktiska löneminskningen (kr)Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr)
 • OM (Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)) OCH Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr):
  • = Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%)

Räkneexempel löneminskning

Räkna ut avvikelser från genomsnittlig löneminskning enligt avtal

För att räkna ut avvikelse från Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%), gör så här:

 • Utgå från samtliga stödmånader för hela stödperioden alternativt hela avtalsperioden
 • Räkna ut Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)
 • Vid behov, räkna ut Största tillåtna totala löneminskning (kr)
 • Räkna ut Totala faktiska löneminskningen (kr)
 • Räkna ut Faktisk löneminskning (%)
 • Räkna ut Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%)
 • Jämför Faktisk löneminskning (%) med Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%). Skillnaden dem emellan är avvikelsen från den lagstadgade löneminskningen.

Löneminskning en avtalsperiod - lön under 44 000 kr - hela stödmånader

Räkneexempel för en avtalsperiod med lön under 44 000 kr och hela stödmånader.

 • Ordinarie månadslön (kr): 40 000 kr
 • Avtalad arbetstidsminskning (%): 20 procent under två hela kalendermånader
 • Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%:) 4 procent
 • Ordinarie lön korttidsarbete (kr): 40 000 kr för respektive månad
 • Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr): 80 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr): 3 200 kr
  • 4% x 80 000 kr = 3 200 kr
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr): 3 200 kr (ingen skillnad mot Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) då vi har hela kalendermånader och Ordinarie månadslön (kr) mindre än 44 000 kr).
 • Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) 4 procent (behöver ej beräknas då vi bara har en avtalsperiod och en stödnivå)
 • Månadslön korttidsarbete (kr): 39 000 kr
 • Faktisk löneminskning enskild månad (kr): 1 000 kr
 • Totala faktiska löneminskningen (kr): 2 000 kr
 • Faktisk löneminskning (%): 2,5 procent
  • eftersom Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) blir formeln för Faktisk löneminskning (%):
  • Totala faktiska löneminskningen (kr) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr) =
  • 2 000 kr / 80 000 kr =
  • = 0,025 eller 2,5 procent vilket är mindre än riktvärdet för Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) om 4 procent.

Löneminskning en avtalsperiod - lön över 44 000 kr - hela stödmånader

Räkneexempel för en avtalsperiod med lön över 44 000 kr och hela stödmånader:

 • Ordinarie månadslön (kr): 50 000 kr
 • Avtalad arbetstidsminskning (%): 20 procent under två hela kalendermånader
 • Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%): 4 procent
 • Ordinarie lön korttidsarbete (kr): 44 000 kr för respektive månad
 • Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr): 88 000 kr
 • Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr): 6 000 kr per månad
 • Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr): 12 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr): 3 520 kr
  • 4% x 88 000 kr = 3520 kr
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr): 15 520 kr
  • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) + Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) =
   = 3 520 kr + 12 000 kr = 15 520 kr
 • Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) 4 procent (behöver ej beräknas då vi bara har en avtalsperiod)
 • Månadslön korttidsarbete (kr): 43 000 kr
 • Faktisk löneminskning enskild månad (kr): 7 000 kr
 • Totala faktiska löneminskningen (kr): 14 000 kr
 • Faktisk löneminskning (%): 4 procent
  • eftersom (Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)) OCH Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr) blir per definition:
   • Faktisk löneminskning (%) = Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) = 4 procent

Löneminskning en avtalsperiod - lön under 44 000 kr - del av stödmånaden

Räkneexempel för en avtalsperiod med lön under 44 000 kr och del av stödmånad.

 • Ordinarie månadslön (kr): 40 000 kr
 • Avtalad arbetstidsminskning (%): 20 procent under två kalendermånader varav den ena månaden gäller för hela kalendermånaden och den andra månaden gäller för 15 av 30 dagar (det vill säga precis halva månaden).
 • Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%): 4 procent
 • Ordinarie lön korttidsarbete (kr): 40 000 kr för den hela stödmånaden och 20 000 kr för den halva stödmånaden.
 • Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr): 60 000 kr
 • Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)
  • 0 kr för den hela stödmånaden då lönen är under 44 000 kr och det är en hel stödmånad
  • 20 000 kr för den halva stödmånaden (Ordinarie månadslön (kr) - Ordinarie lön korttidsarbete (kr))
 • Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr): 20 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr): 2 400 kr
  • 4% x 60 000 kr = 2 400 kr
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr): 22 400 kr
  • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) + Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) = 2 400 kr + 20 000 kr = 22 400 kr.
 • Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) 4 procent (behöver ej beräknas då vi bara har en avtalsperiod)
 • Månadslön korttidsarbete (kr):
  • 32 000 kr för den halva stödmånaden
  • 24 000 kr vardera för den hela stödmånaden
 • Faktisk löneminskning enskild månad (kr):
  • 8000 kr för den halva kalendermånaden
  • 16 000 kr vardera för den hela kalendermånaden
 • Totala faktiska löneminskningen (kr): 24 000 kr
 • Faktisk löneminskning (%): 6,67 procent
  • eftersom Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr) blir formeln för Faktisk löneminskning (%):
   • (Totala faktiska löneminskningen (kr)Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr) =
    = (24 000 kr – 20 000 kr) / 60 000 kr = 4 000 kr / 60 000 kr = 6,67 % vilket är större än riktvärdet för Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) om 4 procent.

Löneminskning två avtalsperioder - lön över 44 000 kr - del av stödmånad

Räkneexempel för två avtalsperioder med lön över 44 000 kr och del av stödmånad.

 • Ordinarie månadslön (kr): 50 000 kr
 • Avtalad arbetstidsminskning (%):
  • Avtalsperiod 1: 20 procent under två kalendermånader varav den ena månaden gäller för hela kalendermånaden och den andra månaden gäller för 15 av 30 dagar (det vill säga precis halva månaden).
  • Avtalsperiod 2: 40 procent under en hel kalendermånad
 • Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%)
  • Avtalsperiod 1: 4 procent
  • Avtalsperiod 2: 6 procent
 • Ordinarie lön korttidsarbete (kr)
  • 22 000 kr för den halva kalendermånaden
  • 44 000 kr för de två hela kalendermånaderna
 • Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr): 110 000 kr
  • 22 000 kr + 2 x 44 000 kr = 110 000 kr.
 • Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)
  • 28 000 kr (50 000 kr – 22 000 kr) för den halva kalendermånaden
  • 6 000 kr för de två hela kalendermånaderna (50 000 kr – 44 000 kr)
 • Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr): 40 000 kr
  • 28 000 kr + 2 x 6 000 kr = 28 000 kr + 12 000 kr = 40 000 kr.
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr): 5 280 kr
  • Avtalsperiod 1: 4 % x (22 000 kr + 44 000 kr) = 2 640 kr
  • Avtalsperiod 2: 6 % x 44 000 kr = 2 640 kr
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr): 45 280 kr
  • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) + Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) =
   = 5 280 kr + 40 000 kr = 45 280 kr
 • Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%): 4,8 procent
  • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr) = 5 280 kr / 110 000 kr = 0,048 = 4,8 procent
 • Månadslön korttidsarbete (kr)
  • 47 000 kr för den halva kalendermånaden
  • 44 000 kr vardera för de två hela kalendermånaderna
 • Faktisk löneminskning enskild månad (kr):
  • 3000 kr för den halva kalendermånaden
  • 6 000 kr vardera för de två hela kalendermånaderna
 • Totala faktiska löneminskningen (kr): 15 000 kr
 • Faktisk löneminskning (%): 4,8 procent
  • eftersom (Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)) OCH Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr) blir per definition
   • Faktisk löneminskning (%) = Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) = 4,8 procent

Löneminskning två avtalsperioder - lön under 44 000 kr - del av stödmånad

Räkneexempel för två avtalsperioder med lön under 44 000 kr och del av stödmånad.

 • Ordinarie månadslön (kr): 40 000 kr
 • Avtalad arbetstidsminskning (%):
  • Avtalsperiod 1: 20 % under två kalendermånader varav den ena månaden avser hela kalendermånaden och den andra månaden avser 15 av 30 dagar (det vill säga precis halva månaden).
  • Avtalsperiod 2: 40 % under en hel kalendermånad
 • Löneminskning enligt avtal för avtalsperioden (%)
  • Avtalsperiod 1: 4 %
  • Avtalsperiod 2: 6 %
 • Ordinarie lön korttidsarbete (kr)
  • 20 000 kr för den halva kalendermånaden
  • 40 000 kr för de två hela kalendermånaderna
 • Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr): 100 000 kr
  • 20 000 kr + 2 * 40 000 kr = 100 000 kr.
 • Ordinarie lön ej korttidsarbete (kr)
  • 20 000 kr (40 000 kr – 20 000 kr) för den halva kalendermånaden
  • 0 kr för de två hela kalendermånaderna
 • Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr): 20 000 kr
  • 20 000 kr + 2 * 0 kr = 20 000 kr
 • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr): 4 800 kr
  • Avtalsperiod 1: 4 % * (20 000 kr + 40 000 kr) = 2 400 kr
  • Avtalsperiod 2: 6 % * 40 000 kr = 2 400 kr
 • Största tillåtna totala löneminskning (kr): 45 280 kr
  • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) + Totala ordinarie lön ej korttidsarbete (kr) = 4 800 kr + 20 000 kr = 24 800 kr
 • Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) 4,8 %
  • Minsta tillåtna totala löneminskning (kr) / Totala ordinarie lön korttidsarbete (kr) = 4 800 kr / 100 000 kr = 0,048 = 4,8 %
 • Månadslön korttidsarbete (kr)
  • 38 000 kr för den halva kalendermånaden
  • 37 000 kr vardera för de två hela kalendermånaderna
 • Faktisk löneminskning enskild månad (kr):
  • 2 000 kr för den halva kalendermånaden
  • 3 000 kr vardera för de två hela kalendermånaderna
 • Totala faktiska löneminskningen (kr): 8 000 kr
 • Faktisk löneminskning (%): 4,8 %
  • eftersom (Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR STÖRRE ÄN Minsta tillåtna totala löneminskning (kr)) OCH Totala faktiska löneminskningen (kr) ÄR MINDRE ÄN Största tillåtna totala löneminskning (kr) blir per definition
   • Faktisk löneminskning (%) = Genomsnittlig löneminskning enligt avtal (%) = 4,8 %

Definitioner arbetstidsminskning

Ordinarie arbetstid (timmar)

Månatliga arbetstiden i timmar som den anställda skulle haft om hen inte deltagit i korttidsarbete. Gäller endast arbetstiden för den del av månaden som den anställda korttidsarbetat.

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning av ordinarie arbetstid för dina arbetstagare i Min ansökan.

Totala ordinarie arbetstid (timmar)

Summan av ordinarie arbetstid för de ingående månaderna. Kan beräknas på hela stödperioden eller avtalsperioden.

Hur det beräknas: SUMMAN AV Ordinarie arbetstid (timmar).

Frånvaro

Det antal HELA DAGAR under perioden som den anställda varit frånvarande utifrån skälen nedan. För sammanhängande frånvarodagar ska även vilodagar (helger) räknas med.

Som Frånvaro ska endast frånvarotid som inte räknats av från ordinarie månadslön tas med. För frånvarotid som räknats av från ordinarie månadslön justeras istället den ordinarie arbetstiden.

Läs mer om frånvaro här.

Skäl som räknas som frånvaro:

 • Semesterdagar
 • Vård av barn
 • Dagar med sjukfrånvaro som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Föräldraledighet som inte räknats av från den ordinarie lönen
 • Facklig förtroendetid

Skäl som inte räknas som frånvaro:

 • Frånvaro som räknats av från den ordinarie lönen
 • Betald ledighet som inte är semester (till exempel arbetstidsförkortning, komptid, flextid och permission).

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning över inrapporterad frånvaron för dina arbetstagare i Min ansökan.

Arbetstid korttidsarbete (timmar)

Faktiska arbetstiden för en enskild stödmånad utan hänsyn tagen till eventuell Frånvaro. Gäller bara för den del av månaden som arbetstagaren har korttidsarbetat.

Arbetstid korttidsarbete (timmar) kan beräknas genom att justera den faktiska arbetstiden för eventuell frånvaro. Det vill säga, eventuell frånvaro under den del av månaden som arbetstagaren har korttidsarbetat ska adderas till den faktiska arbetstiden i den utsträckning som det var tänkt att arbetstagaren skulle ha arbetat under den tid hen varit frånvarande.

Hur det beräknas: Fås från Min ansökan. Du hittar en sammanställning av Arbetstid korttidsarbete (timmar) för respektive arbetstagare i Min ansökan.

Exempel:

En arbetstagare har arbetat 120 timmar under en månad med korttidsarbete. Arbetstagaren har samtidigt varit sjuk två dagar under samma månad och under dessa dagar skulle arbetstagaren enligt plan ha arbetat 6 timmar vardera dag.

Arbetstid korttidsarbete (timmar) blir då 120 timmar + 2 x 6 timmar = 132 timmar.

Arbetstidsminskning (timmar)

Den faktiska arbetstidsminskningen för en enskild stödmånad utan hänsyn tagen till eventuell Frånvaro. Gäller bara för den del av månaden som arbetstagaren har korttidsarbetat.

Hur det beräknas: Ordinarie arbetstid (timmar)Arbetstid korttidsarbete (timmar).

Totala arbetstidsminskningen (timmar)

Summan av arbetstidsminskningarna för stödmånaderna. Kan avse hela stödperioden alternativt avtalsperioden.

Hur det beräknas: SUMMAN AV Arbetstidsminskning (timmar).

Totala arbetstidsminskningen (%)

Den procentuella arbetstidsminskningen för stödmånaderna. Kan avse hela stödperioden alternativt avtalsperioden.

Hur det beräknas: Totala arbetstidsminskningen (timmar) / Totala ordinarie arbetstid (timmar)

Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%)

Den minsta arbetstidsminskning procentuellt som arbetstagaren ska ha enligt avtal. Kan avse en specifik avtalsperiod och blir då Avtalad arbetstidsminskning (%) för den aktuella avtalsperioden.

Om beräkningen görs för hela stödperioden blir Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%) ett genomsnitt av de ingående periodernas Avtalad arbetstidsminskning (%) där respektive period får olika vikt beroende på hur lång perioden var. Se exempel nedan.

Hur det beräknas:

 • OM beräkningen avser hela stödperioden:
  • = (SUMMAN AV (Andel av månad med korttidsarbete x Avtalad arbetstidsminskning (%) x Ordinarie arbetstid (timmar))) / Totala ordinarie arbetstid (timmar)
 • OM beräkningen avser enskild avtalsperiod:
  • = Avtalad arbetstidsminskning (%)

Exempel arbetstidsminskning

 Beräkning, hela stödperioden eller enskild avtalsperiod

Om Totala arbetstidsminskningen (%) ÄR MINDRE ÄN Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%) så är inte perioden godkänd. Detta innebär att den anställda arbetat mer än tillåtet.

Någon övre gräns för arbetstidsminskningen finns inte. Det är med andra ord alltid tillåtet att arbeta 0 timmar.

Exempel:

Korttidsarbete på 20 procent under en och en halv månad och 40 procent under en månad. Ingen frånvaro.

 • Ordinarie arbetstid (timmar): 160 timmar
 • Totala ordinarie arbetstid (timmar): 400 timmar
  • 2,5 månader x 160 timmar per månad = 400 timmar.
 • Arbetstid korttidsarbete (timmar)
  • Första månaden (halva månaden) med 20 procent arbetstidsminskning: 70 timmar
  • Andra månaden med 20 procent arbetstidsminskning: 110 timmar
  • Tredje månaden med 40 procent arbetstidsminskning: 92 timmar
 • Arbetstidsminskning (timmar):
  • Första månaden (halva månaden) med 20 procent arbetstidsminskning: 80 timmar - 70 timmar = 10 timmar
  • Andra månaden med 20 procent arbetstidsminskning: 160 timmar - 110 timmar = 50 timmar
  • Tredje månaden med 40 procent arbetstidsminskning: 160 timmar - 92 timmar = 68 timmar
 • Totala arbetstidsminskningen (timmar): 128 timmar
  • 10 timmar + 50 timmar + 68 timmar = 128 timmar
 • Totala arbetstidsminskningen (%): 32 procent
  • = Totala arbetstidsminskningen (timmar) / Totala ordinarie arbetstid (timmar) = 128 timmar / 400 timmar = 0,32 eller 32 procent
 • Minsta tillåtna arbetstidsminskning enligt avtal (%): 28 procent
  • = (SUMMAN AV (Andel av månad med korttidsarbete x Avtalad arbetstidsminskning (%) x Ordinarie arbetstid (timmar))) / Totala ordinarie arbetstid (timmar) =
  • = ((0,5 x 20 % x 160 timmar) + (1 x 20 % x 160 timmar) + (1 x 40 % x 160 timmar)) / 400 timmar = (16 timmar + 32 timmar + 64 timmar) / 400 timmar = 112 timmar / 400 timmar = 28 %