Tillväxtverket

Korttids­arbete­­

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Vi informerar löpande om detta.

Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020.

Det går inte att ansöka om stöd före 7 april, alla ansökningar som inkommer före 7 april kommer att avvisas. Ansökan ska göras enligt de instruktioner som kommer att finnas tillgängliga inför öppningen av ansökan.

Vi kommer inte att ge några förhandsbesked gällande ansökningar.

Läs mer om processen för att fastställa lagen om korttidsarbete.

Så förbereder du som företagare dig

Du som företagare kan förbereda dig genom att se till att du har stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal. Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten.

Se förslag till avtalsmall under rubriken "Hur tar jag fram ett avtal?"

Vilka steg ingår i ansökan?

Ansökan öppnar 7 april och kommer att bestå av några enkla steg.

Se en övergripande beskrivning av stegen under rubriken "Vilka steg ingår i ansökan?"

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid
(Lönetaket är 44 000 kronor i månaden)

Nivå

Minskad
arbets-
tid

Minskad
lön

Arbets-
givare

Stat

Minskad
kostnad
arbets-
givare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

Klicka här för bild som visar kostnadsfördelningen.öppnas i nytt fönster

Klicka här för bild som visar procentuell fördelningöppnas i nytt fönster.

Se beräkningsexempel under rubriken "Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid under 2020?"

Frågor och svar om korttidsarbete

Vi uppdaterar frågor och svar löpande i takt med att vi har ny information.

Om korttidsarbete

Vad är korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering)?

Korttidsarbete är arbete där arbetstiden är kortare än den ordinarie arbetstiden, där partiell arbetsbefrielse införs med stöd av ett kollektivavtal (eller - om kollektivavtal saknas - med stöd av avtal med berörda medarbetare under vissa förutsättningar) under en begränsad period. Lönen är därför något lägre än den ordinarie lönen.

Det statliga stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Den tillfälliga höjningen av statens andel av kostnaden under 2020 innebär att systemet blir mer förmånligt för både arbetstagare och arbetsgivare.

Det aktuella stödet för korttidsarbete baseras på lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Initialt kallades stödet för stöd vid korttidspermittering.

Varför införs korttidsarbete nu?

Syftet är att företag som drabbas av en extern oförutsedd kris som covid-19 ska ha ekonomiska möjligheter att behålla sin personal och kunna växla upp snabbt igen när läget vänder.

Regeringen om korttidsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kan era medel till stöd för korttidsarbete ta slut så att vårt företag inte hinner ta del av dem?

Nej, stödmedlen kan inte ta slut. Stödet för korttidsarbete är ett rättighetsstöd för de företag som uppfyller kriterierna i regelverket och medel kommer att finnas för att finansiera alla bifallsbeslut.

Vilka kan ansöka?

Vem kan söka ersättning för korttidsarbete?

Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

Vad innebär det att arbetsgivaren inte får vara på obestånd för att få stöd?

Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivare vid datumet för ansökan inte är på obestånd, är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning eller är föremål för företagsrekonstruktion. Med obestånd avses att företaget saknar förmåga att betala sina skulder och att denna förmåga inte endast är tillfällig. Kontrollbalansräkning ska upprättas när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Vilka arbetsgivare kan ta del av stödet?

Stödet gäller arbetsgivare som är juridiska personer eller som är fysiska personer och bedriver näringsverksamhet. 

Stödet gäller dock inte 

 1. Staten, regioner, kommuner och kommunalförbund
 2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, regioner, kommuner och kommunalförbund har ett rättslig bestämmande inflytande, såvida inte verksamheten avser affärsverksamhet

Omfattas ensamföretagare av stödet?

Stöd för korttidsarbete kan lämnas till företag med anställda. Därför kan vi inte lämna stöd till ensamföretagare som bedriver sin verksamhet i företagsformen enskild firma. Begränsningen gäller emellertid enbart enskilda firmor, så om alla andra förutsättningar är uppfyllda kan du som företagare få stöd även om du är anställd i ditt eget företag.

Se mer under rubriken Vilka anställda omfattas av stödet?

Kan bemanningsföretag ta del av stödet?

Bemanningsföretag omfattas av möjligheten att söka stöd under perioden 16 mars till och med den 31 december 2020.

Kan företag som gör eller har gjort vinstutdelningar bli aktuella för stödet?

Tillväxtverket är av uppfattningen att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete. Ser vi att ett företag som fått stödet agerar på ett sätt som visar att det inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge har vi möjlighet att reglera stödet vid avstämningen som sker efter att stödet beviljats.

Är det bara svenska arbetsgivare som kan få stöd?

Stöd kan enbart utgå till arbetsgivare registrerade i Sverige och för anställda som organisationen betalar arbetsgivaravgift för i Sverige.

Införa korttidsarbete

Vad finns det för krav kopplat till korttidsarbete?

 • Det ska finnas stöd för korttidsarbete i centrala och lokala kollektivavtal.
 • Har man inte kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna på driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.
 • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader. Sådana åtgärder kan handla om att genomföra förändringar i skiftläggningen samt uppsägning av personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk, t.ex. konsulter, inhyrd personal eller tillfälligt anställd personal. I bedömningen ska alltså arbetsgivaren ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten. Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal. Bedömningen får göras i varje enskilt fall utifrån förhållandena hos den aktuella arbetsgivaren.
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60 procent som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre olika fallen. Det är endast vid arbetstidsminskning inom dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller. Du hittar en tabell för fördelningen av kostnaden under rubriken Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid?

Vem beslutar om införandet av korttidsarbete och vem beslutar när korttidsarbetet ska avslutas?

Arbetsgivaren tar beslut om både införande och avslut. Förutsättningarna ska vid detta tillfälle vara klargjorda i lokalt kollektivavtal, alternativt avtal med 70 procent av medarbetarna i de fall då kollektivavtal saknas.

Är deltagande frivilligt för medarbetarna?

Delvis. Är det reglerat i kollektivavtal så gäller det. Annars krävs godkännande i avtal med respektive medarbetare.

Hur tar jag fram ett avtal?

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidsarbete ska du förhandla det med facket. Redan nu kan du informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidsarbete, förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete. Kontakta din arbetsgivarorganisation för mer info kring detta!

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska istället skriva överenskommelse om korttidsarbete med minst 70 procent av de anställda på driftsenheten. Avtalen kan ingås först när korttidsarbete aktualiserats. Ett sådant avtal ska innehålla vilka anställda det innefattar och vilken fast procentnivå arbetstiden ska reduceras med (enligt gällande nivåer).

Avtalen kan ingås för att gälla retroaktivt.

Förslag till avtalsmallPDF. För att fylla i formuläret, ladda ner det till din dator. Öppna det sedan i Adobe Acrobat för att fylla i uppgifterna. Du kan installera Adobe Reader gratis härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan även ladda ner Adobe Reader-appen från Play Butik eller App Store.

Vad betyder det att man kan skriva avtal om korttidsarbete retroaktivt?

Det betyder att det som avtalats gäller från ett preciserat datum som inträffat före det att avtalet signeras.

Kan varslad och uppsagd personal inkluderas i avtal om korttidsarbete?

Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal. Varslad och uppsagd personal ska inkluderas i avtalet på samma villkor som andra anställda.

Måste man ha olika avtal om inte alla anställda lyder under ett centralt kollektivavtal? 

Nej, kollektivavtalet gäller i praktiken för samtliga anställda. Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med.

Kan man ha olika procentnivåer av korttidsarbete för olika medarbetare? 

Reglerna är olika beroende på om man har ett kollektivavtal eller inte.

Har man ett centralt kollektivavtal så regleras tillämpningen av korttidsarbete och vilka arbetstagare som ska omfattas av detta i ett lokalt avtal. Vilka arbetstagare som omfattas och i vilken grad arbetstid och lön minskas regleras i detta lokala avtal. Det kan alltså vara olika mellan olika grupper.

Har man inte ett kollektivavtal, så ska minst 70 procent av medarbetarna inom driftsenheten godkänna och delta i korttidsarbete. Den arbetstids- och löneminskning som har avtalats ska vara densamma för alla deltagande arbetstagare inom driftsenheten.

Är det möjligt att byta omfattning efter en tid, eller till och med återgå till normal arbetstid?  

Ja, man kan ändra korttidsarbetets omfattning. Detta ska regleras i ett nytt lokalt kollektivavtal (eller ett avtal med de deltagande 70 procent av medarbetarna, i de fall kollektivavtal saknas). Man kan på samma sätt återgå till ordinarie arbetstid. Detta kommer att påverka ersättningsgraden. 

Hur länge kan ett företag få stöd?

En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader. Det finns efter denna period en karenstid på 24 månader från tidpunkten från Tillväxtverkets godkännande av stöd. Dessutom kan den sammanlagda tiden för stöd inte överstiga 24 kalendermånader under en period om 36 kalendermånader.

Vem betalar ut lönen till de som har korttidsarbete?

Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet från Tillväxtverket utgår till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren.

Kan arbetstagarna göra vad de vill med den arbetsbefriade tiden? 

Under permitteringen är arbetstagarna skyldiga att infinna sig på arbetsplatsen när arbetsgivaren beordrar detta. I övrigt förfogar de fritt över ej arbetad tid, såvida inget annat är bestämt i lokala avtal t.ex avseende kompetensutvecklande insatser eller bisysslor.  

Kan arbetsgivaren kräva att jag ska arbeta mer än vad vi kommit överens om i avtalet om korttidsarbete?

Nej, arbetsgivaren får inte kräva att arbetstagaren arbetar mer än den avtalade tiden. Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Om arbetsgivaren kräver att arbetstagaren arbetar mer än den tid som stödet avser strider det mot regelverket och arbetsgivaren blir då återbetalningsskyldig.

Hur fördelar man den kvarvarande arbetstiden?

Arbetsgivare leder och fördelar arbetet under arbetstiden. Den nedsatta tiden beräknas på basis av kalendermånad.

Hur ser möjligheterna ut att anordna kompetensutveckling under arbetsbefriad tid? 

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt.
Ersättning för korttidsarbete betalas ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid. De lokala parterna har möjlighet att komma överens om att det ska ske kompetensutveckling under korttidsarbetet. Möjligheten finns att t.ex anordna interna eller externa utbildningar, gå bredvid en kollega eller genomföra kompetensvalidering.

Kan man införa korttidsarbete och sedan säga upp personalen? Eller tvärtom, kan man säga upp personal och införa korttidsarbete för dem?

Ja, enligt undantagsreglerna för 2020 är det är fullt möjligt att få stöd även under uppsägningstiden om personal man infört korttidsarbete för sägs upp. På samma sätt är det även möjligt att under 2020 införa korttidsarbete för redan uppsagd personal. Enligt de ordinarie reglerna kan dock stöd inte utgå under uppsägningstid.

För vad och vilka får man ersättning?

Vilka anställda kan omfattas av stödet?

 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
 • Stödet gäller för de arbetstagare som arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för under stödmånaden.
 • Tidigare var inte arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj stödberättigande. Familjemedlemsundantaget har dock slopats för stödmånader som infaller under perioden fr.o.m. den 16 mars 2020 t.o.m. den 31 december 2020. Därför kan stöd även sökas för familjemedlemmar som är anställda i arbetsgivarens företag.

Kan man få stöd för varslad eller uppsagd personal?

Ja. Man kan enligt ordinarie lagstiftning få stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden 2020 även för uppsagd personal. 

Omfattas ägare som är anställd av det egna bolaget?

Stöd för korttidsarbete kan lämnas till företag med anställda. Därför kan vi inte lämna stöd till ensamföretagare som bedriver sin verksamhet i företagsformen enskild firma. Begränsningen gäller emellertid enbart enskilda firmor, så om alla andra förutsättningar är uppfyllda kan du som företagare få stöd även om du är anställd i ditt eget företag.

Kan man säga upp personal som är tillsvidareanställd, samtidigt som andra delar av arbetskraften omfattas av korttidsarbete?

Ja, det är fullt möjligt. Ordinarie turordningsregler ska följas.

Hur fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid under 2020?

Så fördelas kostnaderna för nedgång i lön och arbetstid

Nivå

Minskad
arbets-
tid

Minskad
lön

Arbets-
givare

Stat

Minskad
kostnad
arbets-
givare

1

20 %

4 %

1 %

15 %

-19 %

2

40 %

6 %

4 %

30 %

-36 %

3

60 %

7,5 %

7,5 %

45 %

-53 %

Klicka här för bild som visar kostnadsfördelningen.öppnas i nytt fönster

Klicka här för bild som visar procentuell fördelning.öppnas i nytt fönster

Stödet är tänkt att motsvara 75 procent av arbetsgivarens kostnader för arbetstidsminskningen. Beräkningsgrunden är ordinarie lön exklusive arbetsgivaravgifter, men för att ändå ta hänsyn till de lagstadgade arbetsgivaravgifterna på 31,42 procent kommer stödandelen att vara 98,6 procent, dvs 75 procent gånger 1,3142 = 98,565 procent

Räkneexempel stödnivå för medarbetare med en lön över 44 000

Stina har en anställningsgrad på 100 procent med en månadslön om 60 000 kr. I och med korttidsarbetet har parterna avtalat att Stina bara ska arbeta 40 procent, det vill säga en arbetstidsminskning om 60 procent. Hon har inte haft någon frånvaro i form av sjukdom, semester eller föräldraledighet under stödmånaden.

Stina har en lön som överstiger takbeloppet. Arbetsgivaren får bara använda 44 000 kronor för att beräkna stödbeloppet. 

Stödberäkningen blir:

44 000 kronor x 60 % minskad arbetstid x 100 % närvaro av den förkortade arbetstiden x 98,6 % = 26 030 kronor ersättning för Stinas arbetstidsförkortning. 

 • Ordinarie månadslön: 60 000 kronor 
 • Anställningsgrad enligt anställningsbevis: 100 % 
 • Arbetstidsminskning: 60 %
 • Närvarokvot: 100 % av dagarna
 • Ersättningsnivå: 98,6 %
 • Beräkningsmodell: 44 000 x 0,6 x 1 x 0,986 = 26 030 kronor i stöd
 • 26 030 kr per månad är också det högsta möjliga stödbeloppet per anställd.

Stinas nedsatta lön baseras på takbeloppet på 44 000 kronor och ska – såvida inget annat avtalats mellan parterna – minskas med 7,5 % av 44 000, det vill säga 3 300 kr.

Finns det ett tak på maximala antalet medarbetare som en arbetsgivare kan få stöd för?

Nej, det finns inget tak.

Kan detta stöd kombineras med andra typer av stöd?

Generellt påverkar stödet för korttidsarbete inte möjligheter till andra typer av stöd.

Finns det något lönetak för korttidsarbete?

Stödet beräknas på arbetstagarens ordinarie lön upp till maximalt 44 000 kronor i månaden. Det gäller även för arbetstagare vars lön är högre än 44 000 kronor. Även när det gäller den procentuella löneminskningen så beräknas stödet på en lön på maximalt 44 000 kronor i månaden. Belopp därutöver regleras inte i lagstiftningen och får därför avtalas mellan arbetsmarknadens parter.

Gäller löneökning som trätt i kraft efter jämförelsemånad? 

Nej, ordinarie lön från jämförelsemånad gäller.

Vilket är det högsta stödet man kan få per anställd och månad?

Det högsta stödet är 26 030 kr per person och månad. Detta om den ordinarie lönen är över 44 000 kr och arbetstidsminskningen är 60 procent.

Påverkas stödnivåerna på korttidsarbete av de aviserade sänkningarna av arbetsgivaravgifter?

Nej, stödnivåerna påverkas inte av dessa. Ej heller påverkas de av att vissa grupper har en lägre arbetsgivaravgift även med gällande regler.

Vad gäller för anställda som uppbär anställningsstöd från Arbetsförmedlingen?

Korttidsarbete påverkar inte anställningsstöd via Arbetsförmedlingen. Anställningsstöden är inte företagsstöd utan ett ekonomiskt stöd kopplat till en person.
Tillväxtverket är medvetna om att kombinationen av korttidsarbete och anställningsstöd kan innebära en negativ lönekostnad.

Hur beräknas ordinarie lön för de som till exempel har Ob-tillägg eller provisionsbaserad lön?

Ordinarie lön är den regelmässigt utgående kontanta lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden om han eller hon inte hade deltagit i korttidsarbete. Med regelmässigt utgående lön avses sådana ersättningar som normalt ingår i den månatliga lönen om det inte hade varit för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete. Det kan exempelvis vara normalt förekommande ersättningar för obekväm arbetstid och skifttillägg, i den mån de verkligen skulle ha tjänats in under den aktuella månaden. Provision som regelmässigt utgår varje månad räknas med.

Kan stöd utgå även för visstidsanställda?

Stödet kan gälla visstidsanställda om de varit anställda vid jämförelsemånaden och om arbetsgivaren bedöms uppfylla de grundkrav som finns för stödet i övrigt, exempelvis att ha vidtagit åtgärder för att minska personalkostnaden.

Påverkas den sjukpenninggrundande inkomsten av den sänkta lönen?

Nej, under tiden för korttidsarbete är den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) skyddad. Den anställdes bör dock upplysa Försäkringskassan om att den deltar i korttidsarbete när den ansöker om en socialförsäkringsförmån.

Påverkas pensionen av den sänkta lönen?

Ja, pensionen påverkas. Detta bedöms dock vara marginellt, då korttidsarbete är under en kort period av ett helt yrkesliv.

Får arbetsgivaren stödet under arbetstagarens sjukdom, föräldraledighet eller semester?

Stödet till arbetsgivare kommer att beräknas utifrån den anställdes närvaro. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom, föräldraledighet och semester är frånvaro och inkluderas inte i stödet.

Kan arbetsgivaren få stöd för tex 60 procent av tiden men permittera 100 procent av tiden?

Det står arbetsgivaren fritt att permittera på heltid. Stödet utgår dock för maximalt 60 procent arbetstidsförkortning.

Kan jag anställa nya medarbetare när jag har infört korttidsarbete?

Arbetsgivare ska i möjligaste mån bemanna behov inom organisationen med anställda som deltar i korttidsarbetet. Finns det behov av viss typ av kompetens som ingen av de permitterade personerna har, t.ex pga att någon med verksamhetskritisk kompetens har sagt upp sig, kan det dock vara nödvändigt att nyanställa. Den nya medarbetaren omfattas emellertid inte av korttidsarbetet.

Gäller stöd för korttidsarbete även för dem som arbetar deltid?

Ja, minskningen av arbetstid och lön ska i sådana fall beräknas på omfattningen av deltiden och ordinarie deltidslön. Det innebär att om en arbetstagare arbetar deltid på 50 procent och får en arbetstidsminskning på 60 procent ska hen alltså arbeta 20 procent av en heltid.

Räknas röda dagar (helgdagar) som frånvaro?

Närvarokvoten beräknas utifrån hur arbetstagaren vanligtvis skulle ha arbetat under månaden.

Hur påverkar stödet provanställda?

Arbetsgivaren kan få stöd även för provanställda så länge arbetsgivaren uppfyller de krav som ställs på stödet i övrigt. Ett av grundkraven är att arbetsgivare måste ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft.

Kan anställda som fått ändrad anställningsform efter jämförelsemånaden ingå i korttidsarbete?

Ett grundkrav för att kunna söka stöd för korttidsarbete är att arbetsgivaren gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft. Är den anställde med ny anställningsform kvar efter dessa åtgärder, med uppvisad lägre eller samma sysselsättningsgrad jämfört med jämförelsemånaden, kan denne ingå i stödet.

Praktiska frågor

När kan jag söka stödet?

Ansökan öppnar den 7 april 2020. Tiden som stödet kan omfatta är dock från och med den 16 mars 2020. Stöd kan beviljas för högst sex månader i följd med möjlighet att – inom en lagstadgad frist - ansöka om tre ytterligare månader.

Hur ansöker jag?

Ansökan öppnar den 7 april, då kommer rutiner finnas på plats för att företag ska kunna ansöka om stödet. Vi kommer att uppdatera informationen om hur ansökan ska gå till löpande fram till dess.

Ansökan kommer att ske via tillvaxtverket.se. Processen består av flera steg, såsom godkännande och därefter beslut om preliminärt stöd. Den första stödmånaden i stödperioden får infalla senast 45 dagar efter godkännandet. I annat fall får stöd inte lämnas. Vi återkommer med detaljer kring hur du gör din ansökan.

Preliminärt stöd kan utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt och beviljat ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt.

Efter beviljat preliminärt stöd är arbetsgivaren skyldig att med jämna mellanrum (i enlighet med vad som anges i lagen om korttidsarbete) göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd.

Hur snabbt kommer handläggningen att kunna ske?

Vi kommer göra vårt yttersta för en skyndsam handläggning. Vi har dock svårt att uppskatta söktrycket, dvs hur många ansökningar som kommer komma in. Exakt handläggningstid går därför inte att svara på.

Kan man ansöka innan den 7 april?

Nej, det går inte att ansöka om stöd före 7 april. Alla ansökningar som inkommer före 7 april kommer att avvisas. Ansökan ska göras enligt de instruktioner som kommer att finnas tillgängliga inför öppningen av ansökan.

Godkänner Tillväxtverket digitalt signerade avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare?

Ja. På Tillväxtverkets begäran behöver dock arbetsgivaren kunna verifiera den digitala signaturen, det vill säga att det är angiven person som har signerat aktuellt dokument.

Vilka steg ingår i ansökan?

Ansökan öppnar 7 april och består av några enkla steg. Här beskrivs de kortfattat:

Dina uppgifter:
Här fyller du i uppgifter om det företag du söker stöd för. Här ska du ange:

 • Organisationsnummer (kan skrivas in eller sökas fram i ett sökverktyg i ansökan).
 • Branschkod (SNI-kod, söks fram via ett sökverktyg i ansökan).
 • Bankuppgifter för utbetalning av stödet om du blir beviljad.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för. Det kommer att finnas ett räkneverktyg som hjälper dig att ta fram rätt belopp.
 • Om du har färre än 50 anställda behöver du bifoga uträkningen du fått fram via räkneverktyget. Har du fler än 50 anställda kan du bifoga eget räkneunderlag.

Bakgrundsfrågor
Du kommer att få svara på ett antal grundläggande frågor kring din verksamhet och den situation företaget befinner sig i. Frågorna är ja- och nej frågor.

Förhandsgranska
Nu är det dags att kontrollera alla uppgifter innan du skickar in din ansökan. Kom ihåg att det är viktigt att alla uppgifter är korrekta. Ta dig tid att kontrollera alla uppgifter en extra gång, en ofullständig ansökan kräver längre handläggningstid.

Signera och skicka in
Du signerar din ansökan med bank-id. När du signerar din ansökan ska du också intyga att du har rätt att företräda sökanden, att uppgifterna i ansökan är fullständiga och uppriktiga, att du känner till att falska uppgifter medför återbetalningsskyldighet och är straffbart, samt att du godkänner att Tillväxtverket kontrollerar uppgifterna i ansökan mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

Definitioner

Om en koncern har flera olika bolag ska varje enhet ses som separat?

Ja. Man ska dessutom se olika driftsenheter inom ett bolag som separata.

Räknas korttidsarbete som statsstöd?

Nej, det är inte statsstöd eftersom åtgärden inte är selektiv.

Vad är en driftsenhet?

En driftsenhet är en geografiskt avgränsad enhet, inte en organisatorisk. Exempelvis en butik, fabrik, inhägnat industriområde. En driftsenhet behöver inte vara självgående ekonomisk enhet, utan det handlar mer om att den ska vara en fast utgångspunkt för arbetet.Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.
Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor via formuläret.