Stöd till företag inom innovation och investeringar i innovationsmiljöer

 • Stängd 19 mars 2024
 • Blekinge
 • Skåne

Nu söker vi er som vill arbeta med att stärka små och medelstora företags forskning- och innovationskapacitet. Ni kan söka finansiering för projekt med direkta insatser till företag och det finns också möjligheter att söka finansiering för uppbyggnad av testbäddar och demonstrationsmiljöer.

Vem kan söka?

Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, högskola/universitet, kommuner, idéburen sektor med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att stärka forskning och innovationsförmågan i näringslivet inklusive fysiska investeringar.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier kan få max 744 000 kronor. Totalt finns preliminärt cirka 57,7 miljoner för alla delutlysningar för Skåne-Blekinge.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysning uppdaterad 2023-12-15, öppningsdatum ändrat till 13 februari. Utlysning uppdaterad 2024-02-12 under Hur mycket kan ni få i stöd, angående utökad finansiering och förlängd projektperiod.

Utlysningen är öppen för projekt och förstudier inom specifikt mål 1.1 Innovation.

Låg privat forskning och utveckling är en utmaning för regionen Skåne-Blekinge. Små och medelstora företags innovationsresultat har sjunkit och samarbeten med den akademiska världen behöver stärkas. Det saknas testbäddar och demonstrationsmiljöer som företag och andra organisationer kan vända sig till för att utveckla, designa och testa innovationer som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar.

Stöd till företag och fysiska miljöer
I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt som ska bidra till att förbättra forsknings- och innovationsförmågan hos små- och medelstora företag. Projekten ska gynna flera företag och ha som potential att vara strukturpåverkande för att bidra till stärkt regional innovationskapacitet exempelvis genom att företag deltar i forskning och innovationsaktiviteter. Det kan även handla om företag som samarbetar i gemensamma forskningsprojekt med forskningsorganisationer.

Vi ser även gärna att aktörer samverkar och saminvesterar för fysiska investeringar i exempelvis forskningsinfrastruktur och innovationsmiljöer. Miljöer som sedan blir öppna för användning av företag. Ni kan söka finansiering för både fasta samt immateriella tillgångar. Infrastrukturer, testbäddar och demonstrationsmiljöer ska fokusera på framtagande eller tillämpning av innovationer och behöver falla inom ramen för ’living labs’, öppna testbäddar eller lösningar för exempelvis cirkulär ekonomi i linje med specialiseringsområden för regionen.

Det är viktigt att ni planerar ert projekt rätt med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

Styrkeområden i Skåne och Blekinge
Projektsatsningar som efterfrågas i denna utlysning ska vara kopplade till regionernas arbete med smart specialisering, så kallade styrkeområden. Det innebär att projekten måste på ett tydligt sätt beskriva hur de kopplar an och bidrar till regionens strategi för smart specialisering.

I Skåne är det följande tematiska områden som är utpekade:

 • Tech
 • Life Science och hälsa
 • Livsmedel
 • Avancerade material och tillverkningsindustri
 • Smarta hållbara städer
 • ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village.

I Blekinge är det följande tematiska områden som är utpekade:

 • Smart industri
 • Tech
 • Policymodellen Missions. Missions är en metod med fokus på samhällsutmaningar.

Läs mer om regionernas arbete med smart specialisering på deras hemsidor. Där hittar ni också kontaktuppgifter så ni kan stämma av den regionala relevansen.

Region Skåne: Smart specialiseringsområden Länk till annan webbplats.

Region Blekinge: Smart specialisering Länk till annan webbplats.

2. Ingen hunger. Senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rund matskål som det ångar ur.
3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer som arbetar med att främja företagande och innovation, idéburen sektor, myndigheter, universitet, högskolor, kommuner och regioner.

Ett enskilt vinstdrivande företag kan inte söka investeringsstöd för att utveckla/bygga ut test- och demonstrationsmiljöer eller för att utveckla sin affärsidé eller produkt.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt och förstudier ska ha som mål att bidra till ökade förmågor och i och med det skapa förändrade beteenden hos sin målgrupp. Det är möjligt att söka finansiering för insatser inom områden som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. Resultatkedjor som är aktuella inom denna utlysning är:

 • Direkta insatser till företag
 • Utveckling av stödstrukturer
 • Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa stärkta förmågor och förändrade beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter. Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

Det ska framgå i er ansökan hur projektkonstellationen har satts samman i förhållande till projektets fokus. Det vill säga om ni ska driva ett projekt tillsammans med andra parter. Det ska framgå i vilken mån ni har vänt er till aktörer ni vanligtvis inte arbetar med.

För specifikt mål 1.1 är jämställdhetsintegrering ett krav.

Projekt med direkta insatser till företag
Ni arbetar direkt med små och medelstora företag och bidrar till att de stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

 • projekt som skapar konkreta samarbeten och forskningsprojekt mellan företag och forskningsorganisation.
 • förbättra värde-, försörjningskedjor hos företag eller att möta för parterna relevanta samhällsutmaningar som bidrar till en bättre affär och ett mer hållbart samhälle t.ex. genom gemensam problemformulering, idégenerering, planering eller öppen innovation.
 • insatser som handlar om tekniköverföring från exempelvis forskare till företag

Projekt kan även kopplat till ovanstående utveckla en form av stödstruktur för konkreta samarbeten mellan företag och forskningsorganisationer.

Projekt med investeringar för uppbyggnad av en miljö eller infrastruktur
Här fokuserar projekt på att bygga upp miljöer och infrastrukturer för forskning. Miljöerna ska främja teknisk utveckling och att företag kan kommersialisera olika lösningar. Det handlar främst om fasta tillgångar men kan också omfatta immateriella. Det kan handla om följande:

 • investering i uppbyggnad och utveckling av testbäddar
 • investeringar i demonstrationsmiljöer
 • investering i infrastruktur och innovationsmiljö för tillämpad forskning och innovation

Infrastrukturer, testbäddar och demonstrationsmiljöer ska fokusera på framtagande eller tillämpning av innovationer och behöver falla inom ramen för 'living labs', öppna testbäddar eller lösningar för exempelvis cirkulär ekonomi. Alla insatser ska bidra till region Skåne och region Blekinge strategier för smart specialisering.

Projekt kan även kopplat till ovanstående utveckla en form av stödstruktur för test och demonstrationsmiljöerna. Forskare som använder forskningsanläggningen eller forskningsutrustningen ska involveras i projektet.

Offentliga medel till ekonomisk verksamhet
Insatser inom resultatkedja Utveckling av stödstrukturer gynnar ofta en eller flera aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet. Det innebär att stödet, för att kunna beviljas, måste vara förenligt med statsstödsreglerna och ni behöver undersöka om någon av våra beskrivna statsstödsboxar kan bli tillämpliga. Läs mer om våra statsstödsboxar i avsnittet Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag. Det är viktigt att ni i ansökan för ett resonemang kring hur ert projektupplägg ser ut och ger en utförlig motivering och koppling till hur det är förenligt med statsstödsreglerna.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Inom mål 1.1 avsätts maximalt 1 500 000 kronor till förstudieansökningar. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras. Kontakta Tillväxtverket för mer information. Se kontaktinformationen nedan.

Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 13 februari och stänger 19 mars. Prioritering av ansökningar sker i juni 2024 av Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är fyrtio månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni behöver ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under Kontakt.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok för EU-projekt 21-27.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Projekt som söker finansiering i denna utlysning ska bidra till att lösa dessa utmaningar. Utmaningarna inom mål 1.1 Innovation definieras på följande sätt:

 • Näringslivet och forskningsinstituten är inte tillräckligt involverade i innovationssystemet idag. Skåne och Blekinge behöver också öka graden av samverkansforskning, tillämpad forskning samt etablering och utveckling av testbäddar och demonstrationsmiljöer. Ett ökat samarbete och samverkansforskning mellan universitet, institut och företag är avgörande för att öka den kommersiella nyttan av innovation.
 • Idag är privat forskning och utveckling låg i Skåne-Blekinge. Det är särskilt problematiskt inom teknik för miljö- och klimatlösningar eftersom innovation är en viktig del i att möta miljö och hållbarhetsutmaningar.
 • Inom vissa områden saknas kapacitet att kraftsamla kring samhällsutmaningar till exempel i form av öppna mötes- och testarenor dit aktörer kan vända sig för att utveckla, designa och testa nya tvärsektoriella och branschöverskridande innovationer, även på systemnivå.
 • Insatser i Skåne koncentreras till styrkeområden som pekas ut i Skånes strategi för smart specialisering. Detta är områden där det finns ett produktivt näringsliv samt andra styrkor i programgeografin, men där mer kan göras för att dra nytta av mervärden med den koncentration av kompetenser som utgör grunden för områdena.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I er ansökan ska ni redogöra för vilka av de globala målen som projektet förväntas bidra till och motivera hur. Ni ska beskriva de förändringar som ska skapas i projektets målgrupp. De ska vara i linje med den förändring som beskrivs ska ske på samhällsnivå i de globala målen. Ni ska även redogöra för eventuella målkonflikter som kan uppstå i ert projekt och hur ni ska hantera dem – till exempel om era aktiviteter kan medför negativa konsekvenser för ett globalt mål.

Alla projekt ska bidra till:
Mål 5, jämställdhet
Mål 10, minskad ojämlikhet

Projektet ska dessutom bidra till ett eller fler av följande:

Mål 2. Ingen hunger.
Mål 3. God hälsa och välbefinnande .
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen.
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Skriv också gärna vilka specifika delmål projektet ska bidra till.

För projekt som ligger i linje med smart specialisering finns goda möjligheter bidra positivt till ovanstående globala mål.

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena tech, smart industri, avancerade material och tillverkningsindustri samt ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village bidrar till industriell omställning genom hållbar produktion genom ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn (mål 9). Insatser inom området Smarta hållbara städer genom grön-blå infrastruktur är centralt för att skapa städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (mål 11).

Insatser för att främja området livsmedel kan bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel (mål 12). Insatser inom området life Science och hälsa kan bidra till förbättrad hälsa och minska antalet dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt öka sjukvårdens tillgänglighet (mål 3).

Det smarta specialiseringsområdet Missions har förutsättningar att bidra horisontellt till ovan beskrivna och andra mål i Agenda 2030.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vi rekommenderar starkt att ni testar er projektidé med handläggarna som arbetar med regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under Kontakt hittar ni mer information. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé på vår hemsida.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på jämställdhet

Alla projekt ska omfattas av jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhet måste tas hänsyn till i projektet och alla projekt har gjort en jämställdhetsanalys. Analysen har påverkat projektets design och i aktiviteterna/någon av aktiviteterna finns en tydlig koppling till jämställdhet. Ni ska utifrån er förändringsteori beskriva varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 med flera.

Projektägare/partners kan vara företag
Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket.

Ert projekts upplägg och aktiviteter påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas. Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet.

Olika statsstödsboxar
Kommer ni att söka finansiering för projekt som arbetar med stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om möjligheterna i box 2, 3.

Kommer ni arbeta med investeringar i infrastruktur, så som immateriella investeringar till exempel patentregistrering eller intellectual property rights (IPR) eller fasta tillgångar till exempel maskiner så kan box 7 vara lämplig om miljön som ska byggas upp faller inom den ekonomiska verksamheten. På vår hemsida kan ni läsa om förutsättningar för att driva projekt som ska etablera eller uppgradera FoU-infrastruktur som används inom ramen för ekonomisk verksamhet. Syftet med projektet ska vara att underlätta tillgången till anläggningar och resurser som kan utnyttjas av forskarsamhället och näringslivet för att bedriva forskning med näringslivsanknytning.

Kommer ni även söka finansiering för att bygga någon form av stödjande struktur kring stöd till företag, samarbeten mellan forskningsorganisationer och företag och/eller infrastruktur så behöver ni göra en analys över vilka som gynnas i dessa aktiviteter och om den som eventuellt gynnas är ett företag eller inte. Insatser för att utveckla en stödstruktur gynnar ofta en eller flera aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet. Det innebär att stödet, för att kunna beviljas, måste vara förenligt med statsstödsreglerna och ni behöver undersöka om någon av våra beskrivna statsstödsboxar kan bli tillämpliga.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Kontakta Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i utlysningen och Skåne-Blekingeprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé och mejla sedan till: skaneblekinge@tillvaxtverket.se

Kontakta region Skåne eller region Blekinge för att stämma av om er idé är i linje med smart specialisering.

Ansökan till Skåne-Blekinge - Region Skåne Länk till annan webbplats.
Ansökan till regionalfonden - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

För att ta del Skåne-Blekinge programmet besök vår hemsida och läs mer om Regionalfonden i Skåne-Blekinge

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Forskningsmiljö