Sök finansiering för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Övre Norrland

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Norrbotten
 • Västerbotten

Vill ni vara med och främja utbyggnad av bredband i Övre Norrland? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska bidra till att möta behovet av att bygga ut bredbandsinfrastrukturen i Västerbotten och Norrbotten.

Vem kan söka?

Offentliga och privata nätägare som bygger ortssammanbindande nät och accessnät i överensstämmelse med regionala bredbandsstrategier och Post- och Telestyrelsen bestämmelser för stöd till bredbandsinvesteringar.

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till utbyggnad av ortssammanbindande nät och/eller accessnät.

De sträckor som går att söka finns angivna i den behovskartläggning som presenteras i samband med öppet samråd (8 maj-7 juni) för utbyggnation av bredband.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i stöd. Budget för utlysningen är 30 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att höjas.

Vad handlar erbjudandet om?

1.5 Utveckla den digitala tillgängligheten

Övre Norrland behöver stärka utbyggnaden av bredbandsinfrastrukturen för att förbättra den digitala konnektiviteten. Regionen är glest befolkad och digital täckningskapacitet är en förutsättning för en hållbar samhällsstruktur. Tillgången till bredband med mycket hög kapacitet har stor betydelse för möjligheten att arbeta samt driva och utveckla företag. Det är också en förutsättning för att säkra god samhällsservice, utbildning, anständiga arbetsvillkor och en hållbar ekonomisk utveckling, och inte minst för att öka jämställdheten och mångfalden i samhället. Genom digitalisering går det att minska fysiska, ekonomiska och sociala avstånd, både inom regionen och till övriga regioner inom EU.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för utbyggnation av ortssammanbindande bredbandsnät och accessnät. Projektmedel riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala bredbandsstrategierna och/eller de regionala behovskartläggningarna.

För att kunna ansöka om finansiering i denna utlysning så behöver ni ha lämnat in en intresseanmälan i det offentliga samråd som sker mellan 8 maj och 7 juni. Endast sträckor som finns presenterade i behovskartläggningen i samrådet är sökbara.

Förbered er ansökan genom att läsa i handboken och i Min ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken

Mer information

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan offentliga och privata aktörer som investerar i infrastruktur i form av ortssammanbindande bredband och accessnät.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier som kan leda till kommande genomförandeprojekt.

Projektet ska bidra till utbyggnad av ortssammanbindande nät och accessnät med optisk fiber eller annan teknisk lösning med motsvarande överföringskapacitet som krävs för att nå det nationella bredbandsmålet 2025. Projektmedlen riktas till insatser i de områden som prioriteras i de regionala bredbandsstrategierna och/eller de regionala behovskartläggningarna.

Viktiga resultat av insatser för utbyggt ortssammanbindande nät och accessnät är att fler hushåll och företag får tillgång till bredband med hög överföringskapacitet. Stödet ska bidra till att nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Effekter på kort och medellång sikt:

 • lokala nät som möjliggör anslutning av hushåll och företag byggs upp på fler platser
 • avancerad trådlös kommunikation leder till tillgång till bredband för fler boende i glesa områden
 • fler företag får förutsättningar att nå en bredare marknad
 • fler kvinnor och män får tillgång till snabbt bredband

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Tillväxtverket kan komma att inom programperioden erbjuda beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod om det finns EU-medel kvar inom programmets budget i enlighet med gällande regelverk. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 12 augusti och stänger den 13 september.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 12 december, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Stora områden i Övre Norrland saknar tillgång till bredband av god kvalitet och med hög överföringskapacitet. Dessa områden präglas av få boende och långa avstånd. Det saknas marknadsmässiga förutsättningar för utbyggnaden eftersom investeringskostnaderna inte täcks upp av intäkterna från användarna. Programmets medel kan därför användas för att möjliggöra byggnation i områden där marknadsmässiga förutsättningar saknas.

Förbättrad digital infrastruktur i Övre Norrland är en grundförutsättning för fortsatt utveckling av regionens attraktionskraft. Bredband med mycket hög kapacitet ger bättre möjligheter för Övre Norrlands framtida hållbara utveckling, konkurrenssituation och sysselsättning. Regionen är glesbefolkad och tillgången till bredband med mycket hög kapacitet är av stor betydelse för möjligheten att arbeta, driva och utveckla företag, samt för att tillhandahålla en god samhällsservice. Genom digitalisering kan avstånd, såväl fysiska som ekonomiska och sociala, förkortas både inom regionen samt till övriga regioner inom EU.

Tillgång till bredband med högre kvalitet och kapacitet ska skapa bättre förutsättningar för utveckling av regionens existerande branscher, marknader och företag men också ge möjligheter för etablering av helt nya företag och näringar. Det ger innovatörer, entreprenörer och företag i regionen stabila och långsiktiga förutsättningar att utveckla effektiva, attraktiva och hållbara metoder, affärsmodeller, tjänster och produkter med syfte att nå en global marknad.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) och minskad ojämlikhet (Mål 10).

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

En förutsättning för att ni ska kunna ansöka om medel i den här utlysningen är att ni anmäler intresse för utbyggnation av ortssammanbindande nät och/eller accessnät i det offentliga samråd som genomförs 8 maj-7 juni. Efter avslutat samråd så kommer ni att återkoppling från Tillväxtverket.

För bredband sker en särskild ansökningsprocess

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende). När ni söker ert projekt ska ni utgå från en huvudsaklig resultatkedja, även om projekten kopplar an till fler. Val av huvudsaklig resultatkedja är styrande för de utfallsindikatorer som ni ska rapportera in utfall för.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet ”Planera” i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

För bredbandsprojekt finns särskilda krav

Läs mer om särskilda krav för vissa typer av projekt här.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning är direkt gynnande stöd till företag inte aktuellt.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
Programansvarig Övre Norrland, Malin Ylinenpää, 08 - 681 66 54


Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Offentligt samråd

För att kunna ansöka om finansiering i denna utlysning så behöver ni ha lämnat in en intresseanmälan i det offentliga samråd som genomförs mellan 8 maj och 7 juni offentligt samråd. Endast sträckor som finns presenterade i behovskartläggningen i samrådet är sökbara.

Tidiga projektidémöten

I juni kommer vi att anordna tidiga projektidémöten. Då har ni chansen att diskutera Er projektidé och Er kommande ansökan med Tillväxtverket, Region Norrbotten och Region Västerbotten. Den 4–5 juni kan ni träffa oss i Umeå och den 13–14 juni kan ni träffa oss i Luleå.

Anmälan till tidiga projektidémöten görs via:

Anmälan tidiga projektidémöten Umeå 4-5 juni Länk till annan webbplats.

Anmälan tidiga projektidémöten Luleå 13-14 juni Länk till annan webbplats.

Använd den mall för tidig projektidé som finns i handboken Testa er projektidé.

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland 2021–2027 hittar ni här: Regionalfonden Övre Norrland.

Kablage