Ökad takt i klimat­omställningen och utvecklingen för en bättre miljö

 • Stängd 19 mars 2024
 • Gotland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg

Har ni idéer som främjar företagens gröna omställning?
Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för utvecklingsprojekt inom energieffektivisering, smarta energisystem och cirkulär omställning i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län.

Vem kan söka?

Organisationer med huvudsakligen små och medelstora företag som målgrupp samt högskola och akademi. Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter eller i huvudsak offentligt ägda organisationer.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier som främjar: Energieffektivitet, smarta energisystem, smarta nät och smart lagring samt cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

Hur mycket kan ni få i stöd?

40 procent av era projektkostnader. Totalt finns preliminärt 66 miljoner kronor till alla delutlysningar för Småland och Öarna.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifika mål:

 • 2.1 Främja energieffektivitet
 • 2.3 Utveckla smarta energisystem
 • 2.6 Främja cirkulär ekonomi

Med de globala hållbarhetsmålen i fokus behöver Småland och Öarna anta utmaningarna kopplat till miljö och klimat. Insatser behövs för att stärka utvecklingen för en bättre miljö och öka takten i klimatomställningen hos små och medelstora företag och offentliga sektor.
Inom denna utlysning går det att söka finansiering inom det politiska målet 2 – Ett grönare Europa, inom ett av följande tre specifika mål:

Specifikt mål 2.1 Främja energieffektivitet och minska utsläppen av växthusgaser
Insatserna inom detta specifika mål ska leda till att små och medelstora företag och organisationer inom offentlig sektor blir mer energieffektiva.

Projekten får gärna stärka företagens kunskap och medvetenhet om energieffektivisering så att fler små och medelstora företag ska kunna minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan. Det kan exempelvis handla om att hjälpa företag att titta på sin verksamhets energianvändning och föreslå ändringar av olika typer. Det skulle också kunna handla om att titta på de produkter och tjänster som företagen erbjuder för att deras kunder i nästa steg ska få en lägre och effektivare energianvändning.

Projekten kan bidra till ökad energieffektiv produktion genom:

 • Utvecklade produktionsprocesser, modeller och strukturer
 • Utvecklade energisystem
 • Energieffektiva inköp, lagring och försäljning

För ökad energieffektivitet kan projekten också fokusera på utveckling av samverkansarenor och nätverk för kunskapsutbyte. Projektet bör samarbeta med andra aktörer som är viktiga för den lokala och regionala utvecklingen. Projektet bör också samarbeta med aktörer i andra delar av Sverige, för att säkerställa att ni tar vara på lärdomar och lösningar som finns på andra platser.

Energieffektivt och hållbart byggande:
Enskilda byggföretag, fabriker och fastighetsutvecklare har ett behov av att utveckla energieffektivt och hållbart byggande. Projektens insatser kan bidra till ökad kunskap och utveckling av energieffektiv nyproduktion och renovering.

Specifikt mål 2.3 Utveckla smarta energisystem
I det här specifika målet kan ni söka finansiering för projekt som bidrar till att fler små och medelstora företag deltar i utvecklingen av ett hållbart smart energisystem. Målet handlar också om att utveckla smarta nät, smart lagring och att utveckla stödstrukturer för ökad samverkan och stöd i omställningen.
Projekten bör bidra till ökad flexibilitet i energisystemet, så att den tillgängliga energin i elnätet kan användas så effektivt som möjligt för att matcha företagens energi-och elanvändning. Ni kan gärna arbeta med småskaliga lösningar och med lösningar för att underlätta för energianvändare att minska sin elanvändning eller dela med sig av energi vid överskott. Det kan exempelvis handla om att identifiera viktiga platser för minskning av el, lokal lagring eller omvandling av energi där det kan skapas symbios mellan olika aktörers energianvändande.

För att framtidssäkra elförsörjningsbehovet behövs dels kartläggningar och analyser av effekt- och kapacitetsbehovet dels uppbyggnad av testbäddar för möjlighet att prova nya lösningar.

Projekten kan gärna arbeta med att stärka samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv för att tillsammans utveckla och etablera nya cirkulära modeller, system och metoder för att minimera resursuttaget.

Specifikt mål 2.6 Främja en cirkulär och resurseffektiv ekonomi
I det här specifika målet kan ni söka finansiering för projekt som bidrar till att små och medelstora företag och organisationer inom offentlig sektor är en del av den cirkulära ekonomin i högre grad.

Projekten ska gynna flera företag och ha som potential att vara strukturpåverkande för att bidra till den cirkulära utvecklingen i Småland och Öarna.

Projekten får gärna bidra till att fler små och medelstora företag arbetar med till exempel:

 • Design- och produktutveckling för ökad livslängd av varor
 • Reparation och underhåll av produkter
 • Begagnade produkter till andrahandsmarknaden
 • Delning av varor och tjänster
 • Återanvändning och/eller återvinning av råvaror och resurser

Projekten får gärna fokusera på industriell symbios, där flera verksamheter samarbetar för att spara resurser.

Fler företag behöver fungerande affärsmodeller:
För många små och medelstora företag är det särskilt utmanande att hitta en fungerande cirkulär affärsmodell som är lönsam samtidigt som företagen behöver genomföra stora förändringar i verksamheten. Exempelvis krävs ofta kompetenshöjande insatser, nya arbetssätt och investeringar i nödvändig teknik.
Därför är det ett särskilt stort värde i att projekt som finansieras i denna utlysning fokuserar på att bidra med lösningar till företagen som minskar de ekonomiska risker som företagen tar när de genomför en cirkulär omställning.

Projektet kan fokusera på behov i en eller flera branscher. Ni får gärna stimulera lärande och samverkan mellan olika branscher, exempelvis genom industriell symbios. Det kan också fokusera på ett visst flöde, till exempel för plast, byggmaterial, restvärme, biogas eller vatten.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Exempel på organisationer som förväntas söka är offentliga, ideella och privata organisationer inom det regionala företagsfrämjandesystemet. Dessa ska huvudsakligen ha små och medelstora företag som målgrupp för de insatser som man ansöker om. Denna ram omfattar bland annat branschorganisationer, ägare av miljöer och infrastrukturer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och organisationer som arbetar med att stödja sociala innovationer.

Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter kan vara sökande. Organisationer med säte utanför området är också varmt välkomna att söka för insatser som stärker små och medelstora företag inom Småland och Öarna.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka genom utlysningen. Enskilda näringsidkare kan få indirekt stöd genom projektet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt ska bidra till att målgruppen får ökade förmågor och i och med det även förändrade beteenden.
Projektets aktiviteter ska leda till resultat inom det som Tillväxtverket kallar resultatkedjor:

 1. Direkta insatser till företag
 2. Utveckling av stödstrukturer
 3. Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa förändrade förmågor och beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.
Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och mål för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå.

1. Projekt och förstudier med direkta insatser till företag
Ni arbetar direkt med små och medelstora företag och bidrar till att de utvecklar förändrade beteenden och förmågor. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

☒Rådgivning till små och medelstora företag, individuellt eller i grupp

 • Företagsspecifika insatser
 • Pilot- och demonstrationsprojekt
 • Ökad medvetenhet
 • Bidra med kunskapsunderlag
 • Utveckla processer och nya affärsmodeller

☒Nätverk för företag

 • Nätverk för ökad samverkan och lärande

☒Kompetensutveckling

 • Informationsinsatser
 • Goda exempel

☒Ramprojekt exempelvis affärsutvecklingscheckar (Ej möjligt inom specifikt mål 2.3 Smarta energisystem)

2. Projekt och förstudier som utvecklar stödstrukturer runt företagen
Ni arbetar med den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Insatserna ska vara förutsättningsskapande och bidra till att aktörerna ska utveckla förändrade beteenden och förmågor. Det leder indirekt till att företagen får bättre förutsättningar. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

☒Utveckling av metoder och arbetssätt inom främjandesystemet
☒Stärka kompetensen i främjandesystemet
☒Förbättrade samverkansarenor mellan offentliga och privata aktörer

3. Projekt och förstudier med investeringar för uppbyggnad av en miljö eller infrastruktur (Ej möjligt inom specifikt mål 2.1 Energieffektivitet)
Det finns även möjlighet att söka finansiering för projekt där ni bygger miljöer och infrastrukturer. Det kan handla om följande:
☒ Investeringar i testbäddar
☒ Investeringar i forskningsinfrastruktur

Statsstöd

Observera att insatserna ovan kan påverkas av statsstödsreglerna. Läs mer om statsstöd och våra statsstödsboxar under avsnittet Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Utökad finansiering
Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Min ansökan öppnar den 13 februari och stänger den 19 mars.

Prioritering av ansökningar sker av Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna i juni 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett projekt rekommenderas att pågå i maximalt 40 månader.
 • En förstudie rekommenderas att pågå i maximalt 9 månader.

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De fyra regionerna inom Småland och Öarna har enats om att gemensamt arbeta för att möta sex gemensamma utmaningar.

Långsam klimatomställning
Det går för långsamt med klimatomställningen. För att nå målen i klimat och energiplanen behöver utsläppen minska, samtidigt som åtgärderna inte får försämra konkurrenskraften.

Icke jämställd arbetsmarknad
Småland och Öarna behöver skapa förutsättningar för en mer jämställd regional utveckling. För att stärka attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättning ska allas potential tas tillvara. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att vara delaktiga i utvecklingsarbete och ta del av resurser på lika villkor. Normer behöver vidgas, och attityder förändras, för att bryta ett rådande traditionellt sätt att se på företagande, ledarskap och innovation.

Svag kompetensförsörjning
Det är bristande matchning på arbetsmarknaden. Arbetskraftens utbildningsnivå är låg samtidigt som många människor med hög kompetens flyttar från Småland och Öarna. Samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut är avgörande för smart specialisering, men hindras av att utbildningsnivån är låg i många små och medelstora företag, vilket kan göra det svårt att ta till sig akademisk kunskap.

Svag konkurrenskraft
Småland och öarna har en svag konkurrenskraft, bland annat i form av lågt nyföretagande, lågt kunskapsinnehåll och låg internationalisering. Tillväxten är svag och lönsamheten låg inom små och medelstora företag. Näringslivet behöver breddas med bland annat fler tjänsteföretag och kunskapsintensiva företag.

Låg innovationsgrad
Vi har en låg grad av innovation, jämfört med andra regioner. För att vi ska ha en god konkurrenskraft behövs bättre förutsättningar för innovation, till exempel mer investeringar i avancerad teknik och i stödfunktioner till befintliga kluster.

Svårt att få ut effekter av digitalisering
Småland och öarna har en stark industriförädling, men en för låg grad av automatisering, robotisering och användning av artificiell intelligens (AI). Det behövs ett digitaliseringslyft för att säkra nyttan av tjänster till invånare, företag och organisationer.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Globala mål

Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska i ansökan beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt det bidrar. Utgå från projektets aktiviteter och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.
I ansökan ska ni också beskriva de förändringar som ert projekt ska skapa i målgrupperna – förändringarna ska vara i linje med det som ska ske på samhällsnivå enligt respektive globalt mål.

Beskriv också eventuella målkonflikter och hur dessa ska hanteras i projektet. Med målkonflikter menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Alla projekt ska bidra till mål 5 Jämställdhet och 10 minskad ojämlikhet.

Projektet ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet och mångfald även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet och mångfald. Verktyg kommer finnas i ansökningsprocessen för att säkerställa jämställdhetsintegrering. Då fokus i insatserna i första hand är att öka takten i klimatomställningen och utvecklingen för en bättre miljö är resultat inom jämställdhet och mångfald två sekundära men viktiga bieffekter.
Insatserna förväntas exempelvis arbeta för motverka diskriminering, delmål 5.1 och 10.3, och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser, delmål 5.5 och 10.2.

I övrigt ska ansökan ligga i linje med ett eller fler av de globala målen som är mest aktuella för utlysningens innehåll.
Insatser för klimatomställning och utvecklingen för en bättre miljö förväntas ha en bred positiv påverkan på bland annat mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.
Genom exempelvis ökad kunskap och implementering av cirkulära processer kan insatserna bidra till:
12.1 Hållbara konsumtions och produktionsmönster
12.2 Hållbar användning av naturresurser
12.5 Minska mängden avfall
12.6 Hållbara metoder och hållbarhetsredovisning

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Er ansökan ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna
För att säkerställa att ansökningar svarar mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras i god tid hos den regionalt utvecklingsansvariga organisationen i berört eller berörda län.

Vi rekommenderar därför att ni tidigt fyller i mallen "Testa er projektidé” och får återkoppling på denna innan ni ansöker. Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Skicka er ifyllda mall till Tillväxtverket och den av Tillväxtverkets kontaktpersoner nedan där idén är tänkt att genomföras:

Tillväxtverket:
smalandochoarna@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 91 00

Region Kalmar län: Maria Stegefors
maria.stegefors@regionkalmar.se
Tel: 0480-44 83 99

Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson
josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköpings län: Johanna Stejdahl
johanna.stejdahl@rjl.se
Tel: 072-204 94 48

Region Gotland: William Cöster
william.coster@gotland.se
Tel: 070-447 67 31

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Projektägare/partners kan vara företag

Det är viktigt att ni som sökande, och era projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket.

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas. Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, informationsaktiviteter, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2 eller box 3.

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel: metod-,system- eller processutveckling eller nya modeller så kan följande boxar vara aktuella: 5, 7, 8, 9, 11,13.

Kommer ni att arbeta med att bygga upp miljöer eller infrastruktur så läs mer om box 7.

Ta en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Jönköping för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Som komplement till Tillväxtverkets krav och kriterier har Strukturfondsparterskapet beslutat om kompletterande regionala prioriteringsgrunder för Småland och Öarna.

Så ansöker ni

Ansökan är stängd.

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: Erik Wennerhag, Emma Wixe, Eric Andersson, Henrik Blomberg.

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

 

Mer information om Regionalfondsprogrammet för Småland och Öarna Öppnas i nytt fönster.


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

 

skugga av träd på gräs