Tillväxtverket

Hämta beslut om korttidsstöd i
digital tjänst

I tjänsten Filtrera företagsuppgifter har du möjlighet att ta fram information i beslut om korttidsstöd på företags- och organisationsnivå. Du kan även göra sammanställningar på län, kommun och bransch. På den här sidan lär du dig mer om tjänsten.

Film om hur du använder tjänsten Filtrera företagsuppgifter.

I Tillväxtverkets nya tjänst där du kan filtrera företagsuppgifter kan du ta del av uppgifter som finns i beslut om enskilda företag och organisationer. Du kan ta del av följande information i beslut för korttidsstöd på företagsnivå:

 • om ett företag har fått avslag eller bifall,
 • vilket datum beslutet togs,
 • vilken som är företagets första stödmånad,
 • vilket stödbelopp som har beviljats,
 • om det finns beslut om återkrav.

Utöver information från beslut har du möjlighet att filtrera på län, bransch, kommun och SNI-koder (koder som visar vilken branschgrupp företagen hör till).

På grund av dataskyddsregleringen (GDPR) kommer inga uppgifter om enskilda personer synas på webben. Uppgifter som till exempel återkrav är bara vara synliga för företaget som helhet. Avslag och återkrav för enskilda personer är inte synliga i den här tjänsten.

Observera:

 • Informationen i tjänsten omfattar inte alla företag eller organisationer som har ansökt om korttidsstöd. Enskilda firmor eller ärenden där det går att identifiera vem ansökan avser finns inte med i tjänsten på grund av att personuppgifter inte får publiceras enligt GDPR.
 • Siffror som visas i tjänsten är preliminära och kan ändras så länge ärendet är öppet.

Vill du se en heltäckande statistik med alla företag kan du använda dig av statistikverktyget om korttidsarbete som visar information på en övergripande nivå utan att specificera några företag. Där hittar du bland annat statistik om totalt beviljat stöd, hur många som har ansökt både för korttidsstöd 2020 respektive 2021 (Korttid 2021:1 och Korttid 2021:2) och hur fördelningen av ansökningar och stöd ser ut mellan olika branscher och län.

Om du till exempel vill få en helhetsbild över det totala stödet för korttidsarbete kan du summera ansökt respektive nettobeviljat belopp för de olika stöden (2020, 2021:1, 2021:2).

Tänk på att många organisationer eller företag och deras anställda förekommer i flera av stöden. Det i sin tur leder till viss dubbelräkning av organisationer, företag eller anställda om du summerar antalet ärenden eller antal anställda för de olika stöden.

Förklaring av korttidsstatistik

All statistik som visas i tjänsten avser stöd till korttidsarbete. Alla ansökningar är preliminära från början. Alla ansökningar stäms av vid minst ett tillfälle innan ärendena avslutas. I takt med att allt fler ärenden stäms av och avslutas kommer det faktiska utfallet i både belopp och antal permitterade att bli allt säkrare.

Om tjänsten

Företag och organisationer som omfattas av korttidsstöd

Högst upp på sidan visas rutor där du kan välja olika filter för att sortera fram de företag och organisationer som är aktuella. Börja med att välja Beslut. Det går att välja Avslag, Bifall eller Både och. Tabellen på sidan uppdateras utifrån valt alternativ. Därefter kan du sortera på län, kommun, ansökningsmånad, första stödmånad, återkrav samt bransch på olika nivåer.

Tabellen visar organisationsnummer, företags- eller organisationsnamn, beslut, första beslutsdatum, första stödmånad, sista stödmånad, nettobeviljat och återkrävt belopp.

 • Du kan exportera innehållet i tabellen till Excel via ikonen Excel längst ner i tabellen. Vid stora mängder data kan det ta lite längre tid att ladda ner Excelfilen.
 • Samtliga belopp redovisas i kronor.
 • Uppgifterna på sidan uppdateras vanligtvis dagligen. Uppdateringen sker under natten.

Begrepp med förklaringar

Begrepp — tjänsten Filtrera företagsuppgifter


Information om variabler i tjänsten

Begrepp:

Förklaringar:

Ansökningsmånad

är den månad som ansökan har inkommit till Tillväxtverket.

Beslut

visar om ärendena har fått bifall eller avslag.

Bransch ärende Avdelning

branschindelning på bokstavsnivå, grövsta indelningen (21 stycken branscher). Indelning enligt SNI.

Bransch ärende Huvudgrupp

branschindelning på tvåsiffrig nivå (88 stycken branscher). Indelning enligt SNI.

Bransch ärende Grupp

branschindelning på tresiffrig nivå (272 stycken branscher). Indelning enligt SNI.

Bransch ärende Detaljgrupp

branschindelning på femsiffrig nivå (821 stycken branscher). Indelning enligt SNI.

Första beslutsdatum

är det datum då det första beslutet i ärendet fattades.

Har återkrav

visar om ett företag eller organisation har ett återkrav.

Kommun

Den geografiska fördelningen görs utifrån arbetsställets kommun. Varje ansökan registreras på ett arbetsställe. Ansökan registreras främst på huvudsakligt arbetsställe.

Län

Den geografiska fördelningen görs utifrån arbetsställets län. Varje ansökan registreras på ett arbetsställe. Ansökan registreras främst på huvudsakligt arbetsställe. 2,5 procent av företagen har fler än ett arbetsställe. Cirka 15 procent av de sysselsatta arbetar på företag med mer än ett arbetsställe. Detta medför generellt att större städer är överrepresenterade i vårt material. Några ansökningar saknar län, merparten av dessa är utländska företag. Det förekommer även svenska företag där adressen inte är uppdaterad.

Nettobeviljat belopp*

Det preliminära belopp som företaget eller organisationen ansökte om vid första tillfället och korrigering för ändringsbeslut, avstämningarna och eventuellt en ny preliminär period.**

Organisationsnamn

är namn på det företag eller organisation som har sökt stöd.

Organisationsnummer

är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer.

Sista stödmånad

är den sista månaden som företaget eller organisationen har sökt stöd för. Den här uppgiften finns bara i ärenden som har skickat in en slutavstämning.

SNI

I ansökan anges företagets branschtillhörighet med en femsiffrig SNI-kod. SNI står för ”Standard för svensk näringsgrensindelning” och är en indelning för hur företag kategoriseras i olika branscher. Branschindelningen presenteras på fem olika nivåer (Avdelning, Huvudgrupp, Grupp, Undergrupp och Detaljgrupp).

Sedan 2008 gäller SNI 2007.

Stödtyp

 • Korttid 2020 är stöd sökt enlig förordning 2020:208.
 • Korttid 2021:1 gäller för perioden december 2020–juni 2021 och är stöd sökt enligt lag 2021:54.
 • Korttid 2021:2 är en förlängning av det föregående stödet och gäller för perioden juli–september 2021 enligt lag 2021:54.

Återkrav nettobelopp

är den summa som företaget eller organisationen har fått återkrav på. Den vanligaste orsaken till återkrav är att det framgår vid slutavstämning att avstämt belopp är mindre än det som har angetts i ansökan och utbetalats för preliminärt stöd.

* Exempel nettobeviljat
När företag söker stöd för korttidsarbete första gången anger de ett belopp för den tidsperiod de vill ha stöd för. Den tidsperioden kan vara mellan 1 och 4 månader. Vid första avstämningen kan företaget söka ytterligare stöd för en period upp till 6 månader. I samband med andra avstämningen kan företaget söka ytterligare stöd.

 • 8 april söker företag A ersättning för korttidsarbete. Ansökan avser 64 miljoner kr och 860 anställda, för perioden 16 mars till 15 juli. Ansökan beviljas i sin helhet. Beviljat belopp = 64 milj. Anställda som omfattas = 860 personer.
 • Företaget gör i sin ansökan en preliminär uppskattning av belopp och antal anställda. Först när avstämningar inkommer visas det faktiska utfallet.
 • Företaget gör sin första avstämning den 30 juni. Avstämningen avser perioden mars till maj. Första avstämningen är uppdelad i tre delar:
  • Avstämningen är för perioden mars till maj.
  • Företagen kan söka ytterligare preliminärt stöd för en period upp till max 6 månader.
  • Företaget får svara på en fråga om eventuell förlängning efter dessa 6 månader.
 • Vid den första avstämningen blev det avstämda beloppet 39 miljoner för 880 anställda.
 • Företaget söker även stöd för perioden juni till augusti för 880 anställda och 46 miljoner.

När första avstämningen är hanterad och godkänd är Nettobeviljat belopp 85 miljoner kr (39 + 46 = 85). Företaget fick 64 miljoner utbetalt från början och får nu en ny utbetalning på 21 miljoner.

 • Den andra avstämningen görs i september. Avstämningen är uppdelad i två delar:
  • Dels en avstämning för perioden mars till augusti. Observera att den avstämningen görs för hela perioden, även den period som redan har stämts av vid första avstämningen.
  • Vid den här avstämningen har även företaget möjlighet att söka stöd för en ny period på 3 månader.
 • Företaget stämmer av 79 miljoner för perioden mars till augusti. Företaget söker nytt stöd på 30 miljoner för 600 anställda under perioden september till november.

När andra avstämningen är hanterad och godkänd är Nettobeviljat belopp 109 miljoner kr (79 + 30). Det innebär att företaget får ännu en utbetalning på 24 miljoner (109 minus 85).

 • I december kommer företaget att skicka in ytterligare en avstämning. Den avstämningen är för perioden mars till november.
 • Ärendet avslutas.

** Preliminärt belopp

Siffror som visas i tjänsten är preliminära och kan komma att ändras så länge ärendet är öppet. Det kan till exempel bero på att:

 • Stöd kan återkallas i sex månader efter att ärendet avslutats. Det kan finnas flera anledningar till att stödet återkallas, exempelvis att företaget har gjort en värdeöverföring eller beslutat om aktieutdelning för nära inpå stödperioden,
 • företaget har frivilligt återbetalat hela beloppet,
 • det kan i ett fåtal ärenden förekomma vissa avvikelser mellan uppgifter i de digitala tjänsterna och beslutsbreven. Det beror bland annat på att systemet har utvecklats under tiden och anpassats efter nya regler och riktlinjer för krisstödet.