Företagande

Ta del av olika typer av statistik om företag och företagande.

 • Attityder

  Andelen personer i åldern 18-70 år som kan tänka sig att starta företag har minskat från 57 procent år 2004 till 47 procent år 2016. Minskningen mellan 2012 och 2016 var dock marginell.

 • Basfakta om företag

  Här presenteras grundläggande fakta och statistik om företagen i Sverige. Först tittar vi på hur antalet företag, omsättningen och förädlingsvärdet fördelar sig på olika storleksklasser. Sedan visar vi mer i detalj hur utvecklingen i olika branscher ser ut.

 • Hinder för tillväxt

  Tillgång till lämplig arbetskraft samt lagar och myndighetsregler upplevs av de små och medelstora företagen som de största tillväxthindren.

 • Innovationsförmåga

  Nästan hälften av de små och medelstora företagen har utvecklat och sålt nya eller väsentligt förbättrade produkter de senaste tre åren. Detta kan ses som ett grovt mått på innovativitet.

 • Internationalisering

  Andelen små och medelstora företag som exporterar har ökat något under senare år. År 2020 var det 18 procent av de små och medelstora företagen som exporterade jämfört med 16 procent år 2011. Samtidigt är det 19 procent av företagen som importerar.

 • Kapitalförsörjning

  Färre små och medelstora företag har ansökt om och beviljats lån och krediter år 2020 jämfört med 2017. Andelen småföretag som får avslag på sin ansökan minskade mellan år 2014 och 2020.

 • Konkurrens

  År 2020 ansåg 21 procent av de små och medelstora företagen att konkurrensen från företag i utlandet har ökat under den senaste femårsperioden.

 • Kulturella och kreativa näringar

  Här hittar du statistik om kulturella och kreativa näringar i Sverige.

 • Kunskap

  Befolkningens kunskaper om företagande har minskat något mellan 2012 och 2016. Andelen i åldern 18-70 år som känner till eller ungefär känner till vad som krävs för att starta företag har minskat från 59 till 54 procent.

 • Miljöarbete

  Cirka 39 procent av de små och medelstora företagen arbetar aktivt med miljöfrågor utöver lagstiftning. Ju större företaget är ju vanligare är det att företaget har ett aktivt miljöarbete.

 • Offentlig upphandling

  Endast 14 procent av småföretagen har deltagit i en offentlig upphandling de senaste 12 månaderna. Siffran har legat på ungefär samma nivå sedan år 2008.

 • Tillväxtvilja

  Andelen små och medelstora företag i Sverige som vill växa har minskat från 77 procent år 2011 till 69 procent år 2020. Framför allt är det viljan att växa genom att både öka antalet anställda och omsättningen som har minskat.