Bidra till en cirkulär omställning i små och medelstora företag

 • Stänger 19 mars 2024
 • Blekinge
 • Skåne

Har ni idéer på satsningar som bidrar till att fler små och medelstora företag arbetar cirkulärt? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering till utvecklingsprojekt som fokuserar på olika delar av den cirkulära ekonomin i Skåne och Blekinge.

Vem kan söka?

Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, kommuner, idéburen sektor med flera.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier som bidrar till cirkulär omställning. Projekt ska skapa nytta i Skåne och Blekinge.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Förstudier kan max få 744 000 kronor. Totalt finns preliminärt cirka 57,7 miljoner för alla delutlysningar för Skåne-Blekinge.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysning uppdaterad 2023-12-15, öppningsdatum ändrat till 13 februari. Utlysning uppdaterad 2024-02-12 under Hur mycket kan ni få i stöd, angående utökad finansiering och förlängd projektperiod.

Utlysningen är öppen för projekt och förstudier inom specifikt mål 2.6 Främja cirkulär ekonomi.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt som bidrar till att små och medelstora företag i Skåne- Blekinge är en del av den cirkulära ekonomin i högre grad. Det finns också möjligheter att söka finansiering för uppbyggnad av infrastrukturer och testbäddar.

Projektet ska

 • anpassa sina insatser efter behov i små och medelstora företag
 • skapa nytta för flera små och medelstora företag
 • bidra till större energi- och resurseffektivitet.

Nedan kan ni läsa exempel på typer av projekt som kan söka finansiering. Ni är välkomna att kontakta oss och regionalt utvecklingsansvariga för att diskutera era idéer. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet, med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

Utveckling som sparar resurser
Projektet får gärna bidra till att fler små och medelstora företag arbetar med att till exempel

 • identifiera nya marknader och systemlösningar
 • reparera, renovera och underhålla hela eller delar av saker
 • designa och utveckla produkter som får en längre livslängd
 • tillhandahålla begagnade produkter till andrahandsmarknaden
 • erbjuda delning av varor och tjänster
 • återanvända eller återvinna material av olika karaktär, biologiska eller tekniska
 • optimerar nyttjandet av restflöden i processer

Projektet får gärna fokusera på industriell symbios, där flera verksamheter samarbetar för att spara resurser.

Uppbyggnad av miljöer/infrastruktur
För att testa och demonstrera cirkulära lösningar krävs ofta större satsningar på infrastruktur eller testbäddar där flera aktörer kan testa olika typer av lösningar i en och samma miljö. Finansiering kan sökas för att bygga upp denna typ av miljö där aktörer kan testa eller skala upp cirkulära lösningar.

Minska ekonomiska risker i omställningen
Projekt får gärna utveckla lösningar som minskar den ekonomiska risken för företag som gör en omställning till att arbeta mer cirkulärt. Många behöver höja sin kompetens, utveckla nya arbetssätt och utveckla sina affärsmodeller. För att bidra till detta kan projektet till exempel jobba för att höja beställarkompetens och annan utveckling av offentlig upphandling inom cirkulär ekonomi.

Ni kan fokusera på behov inom vissa branscher eller flöden
Projektet kan fokusera på behov i en eller flera branscher om det sammanfaller med utpekade områden för smart specialisering i Skåne och Blekinge*. Ni får gärna stimulerar lärande och samverkan mellan olika branscher, exempelvis genom industriell symbios. Projektet kan också fokusera på ett visst flöde, till exempel för plast, textilier, matrester, livsmedelsvaror, byggmaterial, energi eller vatten.

Projektet får gärna fokusera på industriell symbios, där flera verksamheter samarbetar för att spara resurser.

Exempelvis: Inom livsmedelsbranschen (inte primärproduktion) kan ni som projekt till exempel fokusera på matsvinn och hantering av överskottsprodukter, design för cirkulära förpackningar, industriella testbäddar, vattenanvändning och nya cirkulära resursflöden som nyttjar sidoströmmar. Projektet kan också jobba med industriell symbios, där olika verksamheter kan kopplas ihop för att optimera användandet av resurser, till exempel lösningar inom råvaruhantering, logistik, transport eller energianvändning.

* Länk till smart specialisering hos Region Skåne Länk till annan webbplats. och hos Region Blekinge. Länk till annan webbplats.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
6. Rent vatten och sanitet. Ljusblå kvadrat, text och symbol i vitt. Ett fullt vattenglas med en blå vattendroppe på. Under glaset finns ett avloppsrör, som avslutas i en pil nedåt.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
15. Ekosystem och biologisk mångfald. Limegrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett träd som står på två vågräta streck. Bredvid trädet finns tre flygande fåglar.

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer som arbetar med att främja företagande och innovation, idéburen sektor, myndigheter, universitet, högskolor, andra utbildningsaktörer, kommuner och regioner.

Ett enskilt vinstdrivande företag kan inte söka investeringsstöd för att utveckla/bygga ut test- och demonstrationsmiljöer eller för att utveckla sin affärsidé eller produkt.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt och förstudier ska ha som mål att bidra till ökade förmågor och i och med det skapa förändrade beteenden hos sin målgrupp. Det är möjligt att söka finansiering för insatser inom tre områden som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. Resultatkedjorna är:

 • direkta insatser till företag
 • utveckling av stödstrukturer
 • uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa stärkta förmågor och förändrade beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.
Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

Projekt med direkta insatser till företag
Ni arbetar direkt med små och medelstora företag och bidrar till att de stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

 • Rådgivning till små och medelstora företag, individuellt eller i grupp, genom att:
  - Utveckla och implementera nya cirkulära affärsmodeller som fokuserar på delning, reparation och återbruk
  - Förbättra designprocessen
  - Testa nya tekniker och processer
  - Identifiera nya marknader för restflöden
  - Utnyttja digitaliserings möjligheter
  - Utveckling av innovativa varor och tjänster
 • Nätverk för företag som kan samarbeta och lära av varandra
  - inom leverantörskedjor där små och medelstora företag deltar
  - inom en särskild bransch eller mellan branscher.
 • Samarbeten mellan små och medelstora företag och akademi

Projekt som utvecklar stödstrukturer runt företagen
Ni arbetar med den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Med stödstruktur avses aktörer såsom offentliga organisationer, företags- och innovationsfrämjande aktörer vars syfte är att stötta företag. Insatserna ska vara förutsättningsskapande och bidra till att stödstrukturens aktörer stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Det leder indirekt till att företagen får bättre förutsättningar. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom:

 • Aktiviteter som stärker främjaraktörernas metoder och verktyg som används i dialog med små och medelstora företag
  - Arbete med lärande för att förbättra arbetet med offentliga cirkulär upphandlingar
  - Nätverk för att stärka lärandet mellan olika företagsfrämjande organisationer

Projekt som bygger upp miljö eller infrastruktur
Det finns även möjlighet att söka finansiering för projekt där ni bygger miljöer och infrastrukturer. De ska främja teknisk utveckling och att företag kan kommersialisera olika lösningar. Det handlar främst om fasta tillgångar men kan också omfatta immateriella. Det kan handla om följande:

 • Organisationer saminvesterar och samverkar i uppbyggnad och utveckling av testbäddar för att testa eller skala upp cirkulära lösningar.
 • Investeringar i infrastruktur/anläggningar

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Inom mål 2.6 avsätts maximalt 1 500 000 kronor till förstudier. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras. Kontakta Tillväxtverket för mer information. Se kontaktinformationen nedan.

Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 13 februari och stänger 19 mars. Prioritering av ansökningar sker i juni 2024 av Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är fyrtio månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni behöver ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under Kontakt.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets EU-handbok för EU-projekt 21-27.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Projekt som söker finansiering i denna utlysning ska bidra till att lösa dessa utmaningar. Utmaningarna inom mål 2.6 Cirkulär ekonomi definieras på följande sätt:

Miljöutmaningar
De miljömässiga utmaningarna handlar om att välfärdssamhället till stora delar är uppbyggt på uttag av ändliga naturresurser med efterföljande utsläpp av föroreningar som påverkar ekosystem och ekosystemtjänster negativt. Skåne-Blekinge uppfyller inte några av de nationella miljömålen inom miljö och klimat. För att bemöta utmaningarna krävs en förändring i hur vi producerar och använder produkter. Nya krav ställs på företag att gå från inte hållbara lösningar till fossilfria och resurseffektiva. Det finns goda förutsättningar att få till stånd en förändring då många svenska företag ligger långt fram i detta arbete.

Små och medelstora företag
I Skåne-Blekinge krävs ett djupgående arbete hos små och medelstora företag inom affärsutveckling och internt förändringsarbete för att stötta ökad resurseffektivitet och cirkulära affärsmodeller. Vidareutveckling och skalning av cirkulära lösningar kräver bland annat investeringar i innovation, utveckling av nya produkter och affärsmodeller, ökad kunskap om marknaden och bättre ramvillkor.

För att stödja utveckling, innovation och främja investeringar från privata aktörer krävs också en ökad efterfrågan genom cirkulär upphandling.

Testbäddarna är få i Skåne-Blekinge
För att testa och demonstrera cirkulära lösningar krävs ofta större satsningar på infrastruktur eller testbäddar där flera aktörer kan testa olika typer av lösningar i en och samma miljö. Här kan regionalfonden Skåne-Blekinge fylla en viktig funktion i att vara samlande för aktörer som inte enskilt kan finansiera, men är i behov av sådan testinfrastruktur för sin process- eller produktutveckling.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I er ansökan ska ni redogöra för vilka av de globala målen som projektet förväntas bidra till och motivera hur. Ni ska beskriva de förändringar som ska skapas i projektets målgrupp. De ska vara i linje med den förändring som beskrivs ska ske på samhällsnivå i de globala målen. Ni ska även redogöra för eventuella målkonflikter som kan uppstå i ert projekt och hur ni ska hantera dem – till exempel om era aktiviteter kan medför negativa konsekvenser för ett globalt mål.

Alla projekt ska bidra till

 • Mål 5, jämställdhet
 • Mål 10, minskad ojämlikhet

Projektet ska dessutom bidra till ett eller flera mål:
Mål 6, Rent vatten och sanitet för alla
Mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 12, hållbar konsumtion och produktion.
Mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald

Skriv också gärna vilka specifika delmål projektet ska bidra till, till exempel:
Delmål 8.4: Använd resurser effektivt i konsumtion och produktion.
Delmål 12.2 Hållbar användning av naturresurser.
Delmål 12.5 Minska mängden avfall markant.
Delmål 12.6: Motivera företag att agera hållbart.
Delmål 12.7: Främja hållbarhet i offentlig upphandling

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027. Vi rekommenderar starkt att ni testar er projektidé med handläggarna som arbetar med regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under Kontakt hittar du mer information. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé här.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på jämställdhet

Under programperioden ska hälften av budgeten användas till projekt som når upp till krav för jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhet måste tas hänsyn till i projektet och alla projekt har gjort en jämställdhetsanalys. Analysen har påverkat projektets design och i aktiviteterna/någon av aktiviteterna finns en tydlig koppling till jämställdhet. Ni ska utifrån er förändringsteori beskriva varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till. För övriga projekt får det finnas en neutral påverkan på jämställdhet (varken positiv eller negativ) och det ska säkerställas att insatserna inte påverkar jämställdheten negativt.


Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Projektägare/partners kan vara företag
Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket.

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas. Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet.

Olika statsstödsboxar
Kommer ni att söka finansiering för projekt som arbetar med stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om möjligheterna i box 2, 3.

Kommer ni arbeta med investeringar i infrastruktur, så som immateriella investeringar tillexempel patentregistrering eller intellectual property rights (IPR) eller fasta tillgångar till exempel maskiner så läs mer i box 7. På vår hemsida kan ni läsa om förutsättningar för att driva projekt som ska etablera eller uppgradera FoU-infrastruktur som används inom ramen för ekonomisk verksamhet. Syftet med projektet ska vara att underlätta tillgången till anläggningar och resurser som kan utnyttjas av forskarsamhället och näringslivet för att bedriva forskning med näringslivsanknytning.

Kommer ni även söka finansiering för att bygga någon form av stödjande struktur kring stöd till företag, samarbeten mellan forskningsorganisationer och företag och/eller infrastruktur så behöver ni göra en analys över vilka som gynnas i dessa aktiviteter och om den som eventuellt gynnas är ett företag eller inte. Insatser för att utveckla en stödstruktur gynnar ofta en eller flera aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet. Det innebär att stödet, för att kunna beviljas, måste vara förenligt med statsstödsreglerna och ni behöver undersöka om någon av våra beskrivna statsstödsboxar kan bli tillämpliga.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Kontakta Tillväxtverkets handläggare för att diskutera er idé och om idén passar in i utlysningen och Skåne-Blekingeprogrammet. Läs mer om hur ni kan testa er projektidé och mejla skaneblekinge@tillvaxtverket.se.


Kontakta gärna region Skåne eller region Blekinge för att stämma av om er idé är i linje med smart specialisering. Ni kan även förhöra er om möjligheter för medfinansiering eller om andra initiativ som pågår som kan vara bra att känna till.


Ansökan till Regionalfonden - Utveckling Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats.
Ansökan till Regionalfonden - Region Bleking Länk till annan webbplats.e

För att ta del Skåne-Blekinge programmet besök vår hemsida.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

 

Processlinje