Tillväxtverket

Basfakta om företag

Här presenteras grundläggande fakta och statistik om företagen i Sverige. Först tittar vi på hur antalet företag, omsättningen och förädlingsvärdet fördelar sig på olika storleksklasser. Sedan visar vi mer i detalj hur utvecklingen i olika branscher ser ut.

Det finns idag cirka 1,2 miljoner företag i Sverige. Flertalet av dessa, drygt 96 procent, är småföretag med färre än 10 anställda (se figur nedan). Små och medelstora företag (0-249 anställda) utgör tillsammans 99,9 procent av samtliga företag. De stora företagen med 250 eller fler anställda utgör således endast en promille av det totala antalet företag.

Tittar vi istället på antalet anställda, omsättningen och förädlingsvärdet förändras bilden. Trots att storföretagen bara utgör en mycket liten andel av antalet företag så står de för nästan 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet i näringslivet, samt en dryg tredjedel av antalet anställda. Småföretagen (0-49 anställda) står för cirka 40 procent av omsättningen och förädlingsvärdet, samt cirka 45 procent av de anställda i näringslivet. De medelstora företagen (50-249 anställda) står i sin tur för cirka 20 procent av omsättningen, förärdlingsvärdet och de anställda i näringslivet.

Flest anställda och högst förädlingsvärde inom Tillverkning

I diagrammet nedan visas de olika branschernas andel av antalet företag, antalet anställda, nettoomsättningen och förädlingsvärdet inom näringslivet.

Ser vi till branschernas andel av det totala antalet företag i näringslivet så ligger Jordbruk, skogsbruk och fiske i topp med 21 procent följt av Jurirdik, ekonomi, vetenskap och teknik (företagstjänster) med 17 procent.

Tillverkning och Handel har störst andel av det totala antalet anställda i näringslivet. Tillverkning har 18 procent av de anställda i näringslivet medan Handel har 17 procent. Dessa båda branscher ligger även i topp när det gäller nettoomsättning och förädlingsvärde.

Gör dina egna analyser på en finare branschnivå

I diagrammet nedan kan du göra egna jämförelser på en lite finare nivå mellan olika branscher (SNI 1-96) när det gäller antal företag, antal anställda, omsättning och förädlingsvärde. Här kan du se hur olika branscher har utvecklats under perioden 2000-2019. Branscher som saknar värde något år är exkluderade i diagrammet.

Gör så här:

1. Välj först i dropdown-menyn ovanför diagrammet om du vill titta på antalet företag, antalet anställda, förädlingsvärde, produktionsvärde eller nettoomsättning.

2. Välj sedan vilka branscher du vill titta på i dropdown-menyn under diagrammet. Genom att välja nya branscher på detta sätt och genom att klicka bort andra branscher gör du enkelt dina egna jämförelser. Det går även att själv bestämma tidsperioden genom att dra i handtagen i ändarna på tidsskalan. Du kan också ladda ner datan i excel-format och ladda ned just det diagram du har tagit fram.

Mer information

Den statistik som presenteras på denna sida kommer från SCB:s databas Företagens ekonomi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där kan du själv på egen hand söka ytterligare statistik om företagen i Sverige. Tillväxtverket tar inte fram statistik på beställning från denna databas utan hänvisar till SCB för den som vill specialbeställa statistik om företag och branscher i Sverige.

Kontakt

Jan Persson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 91 84