Var med och stötta Östra Mellansveriges näringsliv till att blir mer hållbart

 • Stängd 19 mars 2024
 • Örebro
 • Östergötland
 • Sörmland
 • Uppsala
 • Västmanland

Vill ni vara med och skapa en hållbar utveckling med utgångspunkt i regionens gemensamma utmaningar? Nu finns möjlighet att söka finansiering för att stötta Östra Mellansveriges näringsliv för att detta ska bli mer hållbart.

Vem kan söka?

Företagsfrämjande aktörer som exempelvis samverkansorganisationer, offentlig sektor och lärosäten. Stöd kan inte ges direkt till företag för utveckling av egen verksamhet.

Vad kan ni söka för?

Projekt med syfte att skapa hållbar utveckling genom forskning och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag och forskningsinstitutioner med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Regionalfonden kan finansiera maximalt 40 procent av de totala kostnaderna.

Vad handlar erbjudandet om?

Nya krav om resiliens, som följd av klimatförändringarna, påverkar förutsättningarna för utvecklingen av nya koncept varför verklighetstrogna testmiljöer exempelvis i städer, stadsdelar eller glest befolkade kan bli föremål för stöd.

Stöd kan ges till att utveckla Forskning och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning.

Projekten kan arbeta med insatser direkt till företag eller genom att stärka och utveckla de befintliga företagsfrämjande strukturerna.

Projektsökande ska i ansökan beskriva hur insatserna förhåller sig till Östra Mellansveriges utmaningsområden:

 • Smart Industri
 • Morgondagens energilösningar
 • Hållbar livsmedelsförsörjning
 • Life science, värfärd och e-hälsa

Här kan ni läsa mer om Östra Mellansveriges utmaningsområden

Färdplaner för Östra Mellansverige 2023-2027 (regionvastmanland.se) Länk till annan webbplats.

3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
4. God utbildning för alla. Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. En uppslagen bok med en penna bredvid.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.

Mer information

Vem kan söka?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle med flera. Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Företag kan inte söka stöd för att utveckla sin egen verksamhet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Projekten i denna utlysning ska beskriva hur de förhåller sig till något/några av Östra Mellansveriges utpekade utmaningsområden:

Smart Industri
Morgondagens energilösningar
Hållbar livsmedelsförsörjning
Life science-välfärd och e-hälsa

Utgångspunkten för arbetet bör vara ett mer effektivt nyttjande av både naturresurser och humankapital för att de tre hållbarhetsdimensionerna ska nås. Genom att bedriva projekt ser vi att ni inom ramen för den här utlysningen kommer att bidra till att miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv.

Att försöka identifiera gränsytor med stor potential för samspel och generiska lösningar över dessa gränsytor är många gånger en nyckel. Satsningar i skärningspunkten mellan utmaningsområdena, smart industri, morgondagens energilösningar, hållbar livsmedelsförsörjning samt life science, välfärdsteknik och e-hälsa, ses därför som särskilt intressanta och värdeskapande. Likväl som satsningar som inkluderar såväl näringsliv, som akademi, offentlig sektor och civilsamhället.

Den här utlysningen syftar till att:
Utveckla Forskning och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och universitet med inriktning på en koldioxidsnål ekonomi, klimatresiliens och klimatanpassning.

Projekten kan arbeta med insatser direkt till företag eller genom att stärka och utveckla de befintliga företagsfrämjande strukturerna.

Projekten ska kunna mäta mot en eller flera av följande indikatorer:

 • Antal företag som får stöd
 • Antal organisationer som får stöd
 • Antal organisationer som utvecklar produkter och processer

Budgeten för utlysningen är 20 miljoner kronor.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Utökad finansiering
Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 13 februari 2024 och stänger 19 mars 2024. Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige sker 14 juni 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år . Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvarig i ert län.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Östra Mellansverige har pekat ut gemensamma utmaningsområden där det finns samlad kunskap, starka strukturer och förmåga att adressera utmaningar, behov och utvecklingsriktningar i näringslivet och samhället. Utmaningsområdena är definierade med utgångspunkt i länens smarta specialiseringsområden.

Smart industri
Industrins aktörer har stora utvecklingsbehov inom digitalisering, innovation och teknik.
Eftersom konkurrensen ökar och kraven höjs på hållbar produktion behöver företagen investera i innovation och produktionsprocesser.
Ökad konkurrens och ökade krav på hållbar produktion ställer krav på investeringar i processer för innovation och produktion.
Omställningsförmåga kräver även utveckling av nya hållbara affärsmodeller, att företag kan nå nya marknader. Därför behövs nya arbetsprocesser och därmed även ny kompetens och nya färdigheter.
Det behövs investeringar i innovationsstrukturer för att kunskaper ska kunna omsättas till nytta inom AI, visualisering, produktionsteknik, automation, materialutveckling och tillverkning inom Life science med mera
Företag och akademi behöver investera i nya strukturer för innovation, där vi kan omsätta nya kunskaper till nytta inom industrin, inom till exempel AI, visualisering, automation, life science.

Morgondagens energilösningar
Övergången mot innovativa och förändrade energisystem med nya produktions-, tjänsteleverans- och distributionssätt för energi samt en accelererande elektrifiering ställer krav. Det reser också nya behov runt utveckling av teknologi, ökad och ny kompetens och hållbarhet. Digitaliseringen medger nya lösningar inom områden som fastighet, stadsutveckling med byggnation, mobilitet/transporter, fordon och industriproduktion. Utmaningen för näringslivet är att kunna visa hur integrationen av fristående teknologier och produkter bidrar till framtida energi- och resurseffektiviseringslösningar. Detta samtidigt som affärsnyttan påvisas för kunder och leverantörer på befintliga och nya marknader.

Hållbar livsmedelsförsörjning
En hållbar, konkurrenskraftig livsmedelsdelskedja måste kunna möta de utmaningar som finns i form av till exempel lönsamhet och behov av säkrad kompetensförsörjning. Konkurrenskraften behöver stärkas, ny teknologi omfamnas i utvecklingen av nya affärsmodeller och en ökad hållbar produktion och förädling av livsmedel uppmuntras. Då kan även efterfrågan stärkas på nya marknader.
Livsmedelskedjan står inför utmaningar men utveckling medger även nya möjligheter genom till exempel digitalisering, ökad forskning och innovation. Här finns stora tillgångar inom hela kedjan från primärproduktion via förädling och förpackning, till handel- och konsumentledet samt ett utvecklat innovationssystem. Här finns kopplingar till smart industri.

Life science, välfärdsteknik och e-hälsa

Vård- och omsorgsorganisationer står inför betydande utmaningar, där bland annat demografiska förändringar kräver innovation och nytänkande. Det kräver också utveckling av kompetens, implementering av lösningar för digitalisering/välfärdsteknik och nya sätt att organisera välfärdssektorn. Området kräver förnyelse och innovationsutveckling och här kan den industriella Life science- sektorn bidra. Branschen inkluderar ledande företag inom utveckling, produktion och distribution av läkemedel och medicinteknik, men även grundforskning och klinisk forskning. Dess bidrag gäller både i verksamheter som generellt i näringslivet. Det gäller även inom de verksamheter som beställer och levererar vård och omsorg och där igenom skapar nya marknader. Inom vård- och omsorgssektorn är behovet av en väl fungerande informationsförsörjning mellan olika nivåer och aktörer helt avgörande.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De globala målen är en viktig del av Regionalfondens önskade långsiktiga effekter. 
 
Nedan listas de globala mål i Agenda 2030 som Tillväxtverket ser att ni kan bidra till. Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt ni bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan. 
 
Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen. 
 
Genom insatser som möter Östra Mellansveriges utmaningsområden förväntas projekten i denna utlysning bidra till ett eller flera av följande globala mål: 
 
3. God hälsa och välbefinnande 
5. Jämställdhet 
7. Hållbar energi för alla 
9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer 
10. Minskad ojämlikhet 
12. Hållbar konsumtion och produktion 
13. Bekämpa klimatförändringarna 
 
Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att kunna beviljas stöd från Regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett övergripande begrepp för jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok
 
Potentiella målkonflikter 
Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna är bland annat: 
 
För globalt mål 7 kan insatser för industriell omvandling vara mycket energikrävande, särskilt genom implementering och uppskalning av ny teknik. Det är därför viktigt att göra en bedömning av i vilken mån som investeringarna på kort sikt kan öka energiförbrukningen och därmed ha negativ effekt på delmål 7.2 "Öka andelen förnybar energi i världen". 
 
För globalt mål 8 kan insatser för hållbar produktion leda till att företag som lyckas implementera nya arbetssätt stärker sin konkurrenskraft, medan andra företag riskerar att slås ut. Detta medför i sin tur att arbetstillfällen kan förloras. Insatserna kan därmed få negativ effekt mot delmål 8.5 "Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor". 
 
För globalt mål 15 kan insatser för industriell omställning leda till ökad efterfrågan på förnybar elproduktion, energilagring och nätutbyggnad vilket har påverkan på ekosystem och biologisk mångfald. Efterfrågan på förnybar energi kan innebära exploatering med hög miljöpåverkan som kan göra att naturlandskapet blir mer fragmenterat. Detta kan bland annat göra det svårare för arter att förflytta sig när de anpassar sig till ett varmare klimat.​ 

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys
 • göra en grundlig utredning kring om stöd helt eller delvis utgör statsstöd och vilka statsstödsregler som i så fall är tillämpliga för respektive stödmottagare och respektive arbetspaket.

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Projektägare/partners kan vara företag

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2 eller box 3 .

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel:

 • metodutveckling
 • systemutveckling
 • processutveckling
 • nya modeller

så kan följande boxar vara aktuella: 5, 8, 9, 11,13. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.

Ta en tidig kontakt med en av tillväxtverkets projektrådgivare i Östra Mellansverigeom ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

 


programmets mejladress:

ostramellansverige@tillvaxtverket.se

 

Vi uppmanar till att tidigt i ansökningsprocessen ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Östra Mellansverige. Ta också kontakt med regionalt utvecklingsansvarig i ert län, det vill säga antingen Region Örebro län, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Östergötland eller Region Uppsala län. Vi kan ge återkoppling och svara på frågor inför kommande ansökan. Vid frågor som berör ert tilltänkta projektinnehåll ber vi er att fylla i mallen för tidig projektidé som vi sedan ger återkoppling på.

 

Länk till mallen för tidig projektidé

Tillväxtverket kommer arrangera ett digitalt informationstillfälle. Information om och anmälan till detta tillfälle görs via länken nedan.


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

en vuxen och ett barn går på en grusväg