Var med och stärk näringslivets kompetensförsörjning och kompetensutveckling

 • Stängd 19 mars 2024
 • Norrbotten
 • Västerbotten

Har ni idéer för projekt som främjar flexibla och behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser hos näringslivet i Västerbotten och Norrbotten? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som bidrar till att möta näringslivets kompetensförsörjningsbehov.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, utbildningsaktörer och aktörer inom det företagsfrämjande systemet.

Vad kan ni söka för?

Projekt som bidrar till att möta näringslivets kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsbehov.

Hur mycket kan ni få i stöd?

​​​​​​Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i stöd. Budget för utlysningen är 20 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att höjas.​​​​​

Vad handlar erbjudandet om?

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Kompetensbrist är idag det största tillväxthindret för företags och organisationers utveckling. Genom att främja geografiskt oberoende kompetensutvecklingsinsatser så stärks möjligheten för att utbudet ska kunna matchas mot regionens näringslivsstruktur och arbetsmarknadens behov.

I regionen finns kunskapsintensiva fysiska miljöer främst koncentrerande till orter med närhet till regionens universitet och forskningsinstitut. Det ställer krav på uppbyggnad och utveckling av de fysiska kunskapsmiljöerna. Investeringar behöver göras i ändamålsenliga fysiska miljöer. Teknik för distansutbildning skapar viktiga förutsättningar för en ökad tillgänglighet och minskade restider för regionens mer glesa miljöer. Genom strategiska samarbeten mellan aktörer i innovationssystemet utvecklas dess kapacitet och förmåga att vidareutveckla strategiska styrkeområden med smart specialisering som metod.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för insatser som främjar flexibla och behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser. De ska främja det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

Det är viktigt att de fysiska och digital miljöerna är inkluderande i sin utformning för att skapa goda förutsättningar till kompetensutveckling för kvinnor och män med olika ålder, bakgrund och från olika geografier.

Projektinsatserna ska ha en tydlig koppling till Norrbottens och Västerbottens utpekade områden för smart specialisering.

Region Norrbottens sida med publikationer Länk till annan webbplats. söker du fram dokumentet Smart Specialisering i Norrbotten strategi.

På sidan Regional innovationsstrategi Länk till annan webbplats. läser du mer om Region Västerbottens innovationsstrategi.

Läs också i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet utifrån de regler som finns för statsstöd som gynnar företag. Statsstödsreglerna kan exempelvis ställa krav på en större del privat medfinansiering.

 

4. God utbildning för alla. Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. En uppslagen bok med en penna bredvid.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan offentliga aktörer, utbildningsaktörer och aktörer inom det företagsfrämjande systemet söka medel.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Endast juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga, kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Krav på er som ansöker.


Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier som kan leda till kommande genomförandeprojekt.

Exempel på åtgärder som ni kan söka finansiering för är insatser med syfte:

 • Att genomföra behovsanpassad kompetensutveckling som bidrar till att möta näringslivets kompetensförsörjningsbehov.
 • Att genomföra insatser för att bygga långsiktiga strukturer för strategiskt kompetensförsörjningsarbete i företag.
 • Att utveckla ett system för rådgivning, gärna ambulerande, där företag kan få coaching i kompetensfrågor, rådgivning och utbildning nära sin verksamhetsort.
 • Att utveckla modeller för parrekrytering tillsammans med ett utvalt antal företag i smart specialiseringsbranscher och ett par kommuner med syftet att underlätta inflyttning av arbetskraft.
 • Att öka tillgången till kompetens inom smart specialiseringsområden genom att få fler universitetsstudenter att stanna i regionen efter examen.
 • Att främja det livslånga lärandet, kompetensutveckling och karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.
 • Att använda kunskap om jämställdhet, integration och mångfald som konkurrensfördelar och attraktionskraft för stärkt entreprenörskap och företagande.
 • Att främja kunskapsväxling och kunskapshöjande insatser i näringslivet genom samverkan med lärosäten, vilket också kan främja ungas samt studenters entreprenörskap och företagande.
 • Att främja den samiska befolkningens entreprenörskap och företagande genom kompetenshöjande insatser.
 • Att främja social innovation och socialt entreprenörskap och företagande genom kompetenshöjande insatser med fokus på det utpekade området för smart specialisering Smarta samhällen.
 • Att utveckla system för att möta snabbt föränderliga kompetensbehov, och behov som uppstår på grund av teknikskiften eller stora etableringar.
 • Att förbättra flexibiliteten kring modeller för tillhandahållande av yrkesutbildning och högre utbildning samt utveckla nya metoder för utbildning och lärande, exempelvis arbetsintegrerat lärande.
 • Att utveckla fysisk infrastruktur och digitala lösningar för att hitta nya sätt för samverkan och kompetensutveckling samt överbrygga geografiska hinder för att tillgängliggöra relevant utbildning för branscher, sektorer och företag.
 • Att stimulera framväxten av fler entreprenörer inom kunskapsintensiva branscher genom kompetenshöjande insatser.
 • Att stimulera funktionell, geografiskt oberoende samverkan och kompetensutbyte mellan utbildningsaktörer, företag och organisationer för stärkt entreprenörskap och företagande.

Vi efterfrågar särskilt insatser för utveckling av stödstrukturer som leder till att fler deltar i utbildningar. Vi efterfrågar också satsningar på uppbyggnad av miljöer och infrastruktur för utbildning.

Vi vill att projekten ska vara väl förankrade och ha förmåga att bidra med tydlig nytta för målgruppen.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 13 februari och stänger den 19 mars.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 11 juni, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar i Övre Norrland?

Regionens rekryteringsbehov är stort. Kompetensförsörjningsutmaningar beror bland på de stora industriinvesteringar som sker i Norrbotten och Västerbotten. Andra orsaker är gles befolkningsstruktur, en åldrande befolkning, en starkt könssegregerad arbetsmarknad, låg digitaliseringsgrad och långa avstånd till högskolor och universitet samt utflyttning.

Kompetensbrist är idag det enskilt största tillväxthindret för företagens utveckling. Genom att främja geografiskt oberoende kompetensförsörjning för såväl spets- och nyckelkompetenser som för grundläggande breddkompetens så ökar möjligheten till att omställning till hållbara affärsmodeller och livslångt lärande matchas mot regionens näringslivsstruktur och arbetsmarknad. I regionen finns kunskapsintensiva fysiska miljöer främst koncentrerade till orter med närhet till regionens universitet och forskningsinstitut. Det finns därför ett behov av investeringar i fysiska miljöer och teknik för distansutbildning för att öka förutsättningar till en ökad tillgänglighet och minskade restider för regionens mer glesa miljöer.

Systemen för kompetensförsörjning är komplexa med en mängd aktörer inom olika politikområden som påverkar utvecklingen på lokal, regional och nationell nivå. Regionala och lokala aktörer som kan tydliggöra och driva näringslivets behov av kompetensförsörjning är därför viktiga för att utveckla strategisk samverkan för kompetensförsörjning.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete ökar innovationsförmågan, resurseffektiviteten och sektorers samt branschers förmåga att attrahera och bibehålla kompetens. Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt samverkansformer som tillför nya perspektiv, skapas goda förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar så väl regionalt som globalt.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd. Hela interventionslogiken ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och inventioner ska bidra till att utjämna skillnaderna. Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17). Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gentemot en ökad jämställdhet och en minskad ojämlikhet gjorts.

Utöver baskravet bör projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevanta för denna utlysning: God utbildning för alla (Mål 4); Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål för respektive särskilt mål man avser arbeta mot.

När ni gör er ansökan kommer ni att få besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs.

Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021 -2027.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende). När ni söker ert projekt ska ni utgå från en huvudsaklig resultatkedja, även om projekten kopplar an till fler. Val av huvudsaklig resultatkedja är styrande för de utfallsindikatorer som ni ska rapportera in utfall för.

Exempel på insatser inom de olika resultatkedjorna:

Direkta insatser till företag:

 • Bygga långsiktiga strukturer för strategiskt kompetensförsörjningsarbete i företag.
 • Nya metoder för utbildning och lärande, exempelvis arbetsintegrerat lärande.
 • Utveckla system för rådgivning och coachning till företag i kompetensfrågor.
 • Använda kunskap om jämställdhet, integration och mångfald som konkurrensfördelar och attraktionskraft för stärkt entreprenörskap och företagande.
 • Främja den samiska befolkningens entreprenörskap och företagande genom kompetenshöjande insatser.
 • Främja social innovation och socialt entreprenörskap och företagande.

Utveckling av stödstrukturer:

 • Stimulera samverkan och kompetensutbyte mellan utbildningsaktörer, företag och organisationer för stärkt entreprenörskap och företagande.
 • Insatser för att få fler universitetsstudenter att stanna i regionen efter examen.
 • Utveckla modeller för att underlätta inflyttning av arbetskraft.
 • Samverkan med lärosäten för kunskapsväxling och kunskapshöjande i näringslivet.
 • Utveckla system för att möte snabbt föränderliga kompetensbehov och behov som uppstår på grund av teknikskiften eller stora etableringar.
 • Öka flexibiliteten i modeller för tillhandahållande av yrkesutbildningar och högre utbildning samt utveckla nya metoder för utbildning och lärande.

Uppbyggnad av miljöer/infrastruktur:

 • Investera i ändamålsenlig fysisk infrastruktur och miljöer.
 • Utveckla fysisk infrastruktur och digitala lösningar för nya sätt att samverka på och genomföra kompetensutvecklingsinsatser.
 • Främja teknik för distansutbildning.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .

Om Förändringsteori i projektet

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Bidra till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats.

Att tänka på

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.


Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga boxar.

EU:s regelverk tillåter stöd som lämnas till organisationer/företag ur ett statsstödsperspektiv som egentligen anses som ett gynnande av företaget/organisationen (statsstöd enligt gruppundantagsförordningen). Exempel är stöd till Investeringar, FoU hos företag, innovationskluster (vilket inkluderar digitala innovationshubbar), testbäddar, stöd till infrastruktur för FoU och annan infrastruktur såsom bredband, hamnar eller multifunktionell rekreationsinfrastruktur.

Är det fråga om begränsade stödbelopp eller ett gynnande av begränsat ekonomiskt värde finns också möjlighet att tillämpa särskilda bestämmelser om så kallat försumbart stöd/de minimis.

Ett vanligt scenario vid genomförande av projekt i Regionalfonden är att de genomförs i regi av en projektägare där ett antal företag berörs som målgrupp för projektets insatser. Detta kan ha formen indirekt stöd där företag gynnas i form av subventionerade tjänster. Men även projektägaren kan betraktas som mottagare av stöd som faller under detta regelverk. Tex vid plattformsbyggande, metodutveckling, investeringar och liknande. Detta kan ställa specifika krav på bland annat medfinansieringens sammansättning då det ofta behövs en viss andel privat medfinansiering.

Vid en ansökan om stöd är det därför viktigt att definiera aktiviteter och därtill knutna kostnader som är statsstödsrelevanta. Det är viktigt att ni för ett tydligt resonemang och bifogar beräkningar för aktiviteter som omfattas av reglerna för statsstöd.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget. Då flertalet av gruppundantagen innebär att ni behöver använda er av redovisningsalternativet ”faktiska kostnader” så ser vi gärna att ni redan i ansökan skickar in en tydligt specificerad kostnads- och aktivitetsbudget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Namn på kontaktperson
Programansvarig Övre Norrland

Malin Ylinenpää, telefon: 08-681 66 54


Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland 2021–2027 hittar ni här.

Kvinna arbetar vid dator