Var med och kraftsamla för ökad spetskompetens inom områdets gemensamma styrkeområden

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Gotland
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Kronoberg

Nu söker vi er som har idéer som bidrar till stärkt hållbarhet, digitalisering och kompetens inom Småland och Öarnas gemensamma styrkeområden. Små och medelstora företag är slutlig målgrupp för insatserna.

Vem kan söka?

Organisationer med huvudsakligen små och medelstora företag som målgrupp samt högskola och akademi. Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter eller i huvudsak offentligt ägda organisationer.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier som stärker hållbarhet, digitalisering och kompetens inom områdets gemensamma styrkeområden.

Hur mycket kan ni få i stöd?

40 procent av era projektkostnader. Hur mycket pengar som totalt kommer avsättas per utlysning presenteras under våren/sommaren.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök inom följande specifikt mål:

 • 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering

Ansökningar i den här utlysningen ska resultera i stärkt: hållbarhet, digitalisering och kompetens hos små och medelstora företag inom utpekade gemensamma, tematiska styrkeområden.

Tematiska styrkeområden

Ni som vill genomföra projekt inom denna utlysning ska adressera minst ett av de gemensamma styrkeområdena för smart specialisering i Småland och Öarna:

 • Skog och trä
 • Livsmedel
 • Digital tjänsteutveckling
 • Industriell utveckling
 • Besöksnäring

Exempel på insatser som kan stödjas inom respektive styrkeområde kan ni läsa mer om under Vad kan ni söka för?

Jämställdhet

För att möta ett eller flera av de globala målen i Agenda 2030 och för att adressera en eller flera av de gemensamma utmaningarna behövs förändring. Det behövs därför insatser som leder till ett konkurrenskraftigare och smartare Europa. Vi ser gärna att utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund för varför projektet behövs och att projektmålet tar fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet/minskad könssegregering/förstärkning av kvinnors eller mäns ställning.

4. God utbildning för alla. Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. En uppslagen bok med en penna bredvid.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Organisationer som är välkomna att söka är offentliga, ideella och privata organisationer, inom det regionala företagsfrämjandesystemet, som huvudsakligen har små och medelstora företag som målgrupp för de insatser som man ansöker om. Exempel på organisationer är branschorganisationer, ägare av klustermiljöer och innovationsinfrastrukturer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och organisationer som arbetar med att stödja sociala innovationer.

Även offentlig sektor, såsom kommuner, regioner och statliga myndigheter kan vara sökande. Organisationer med säte utanför området är också varmt välkomna att söka för insatser som stärker små och medelstora företag inom Småland och Öarna.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka genom utlysningen. Enskilda näringsidkare kan få indirekt stöd genom projektet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt ska bidra till att målgruppen får ökade förmågor och i och med det även förändrade beteenden.
Projektets aktiviteter ska leda till resultat inom det som Tillväxtverket kallar resultatkedjor:

 1. Direkta insatser till företag
 2. Utveckling av stödstrukturer

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa förändrade förmågor och beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

Använd resultatkedjorna i ert arbete med projektaktiviteter och mål för att tydliggöra vad ni ska göra och vad ni vill uppnå. Det behöver tydligt framgå hur planerade aktiviteter bidrar till en omställning i näringslivet vad gäller jämställdhet och mångfald.

Typ av insats

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som handlar om att utveckla färdigheter för smart specialisering, exempelvis industriell omvandling, entreprenörskap, företags anpassningsförmåga eller insatser som omfattar investeringar i kunskapsinriktad vidareutbildning. Insatserna ska fokusera på etablering av grundläggande samverkansstrukturer mellan näringsliv, stödsystem och akademi som resulterar i kommande prioriterade utvecklingsaktiviteter.

Ansökningar ska adressera minst ett av de gemensamma styrkeområdena för smart specialisering och andra exempel på insatser som kan stödjas inom respektive tema är:

 • Skog och trä
  - Aktiviteter som förstärker kompetenskedjan i hela industrin från grundläggande till akademisk nivå.
  - Att stödja företagens utveckling mot helt cirkulära affärsmodeller.
 • Digital tjänsteutveckling
  - Aktiviteter som tillvaratar samhällets behov av digitalisering som utgångspunkt för tjänsteutveckling.
  - Insatser som ökar ungas intresse för att utveckla nya digitala tjänster.
 • Industriell utveckling
  - Aktiviteter som förbättrar förutsättningarna för mindre industriföretag att investera i digitalisering och automatisering.
  - Insatser som stödjer företagens utveckling mot cirkulära affärsmodeller och ökad spårbarhet i leverantörskedjan.
 • Besöksnäring
  - Aktiviteter som utvecklar länen från att huvudsakligen vara sommardestinationer till att bli helårsdestinationer och aktiviteter som bidrar till en hållbar destinationsutveckling.
 • Livsmedel
  - Aktiviteter som inkluderar livsmedelssystemet i det generella stödsystemet för näringslivsfrågor.
  - Insatser som utvecklar den lokala/regionala matidentiteten och måltidsupplevelsen.
  - Insatser som ökar livsmedelssystemets förmåga att attrahera och behålla kompetens och kapital.

Insatserna ovan ska resultera i stärkt: hållbarhet, digitalisering och kompetens hos små och medelstora företag.

I arbetet med att ta fram och genomföra smarta specialiseringsstrategier har det i alla fyra län konstaterats att potentialen för utveckling ökar vid samverkan över länsgränserna. Detta ökar möjligheten att utveckla effektiva genomförandeinsatser och för att leda och följa upp. Antalet företag och tillgänglig forskning ökar i en större geografi vilket ökar effekten av smart specialisering.

Statsstöd

Observera att insatserna kan påverkas av statsstödsreglerna. Läs mer om statsstöd och våra statsstödsboxar under avsnittet Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Utökad finansiering
Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Min ansökan öppnar den 12 augusti 2024 och stänger den 13 september 2024.

Prioritering av ansökningar sker av Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna i december 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Ett projekt rekommenderas att pågå i maximalt 40 månader.
 • En förstudie rekommenderas att pågå i maximalt 9 månader.

Första möjliga datum för projektstart är samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De fyra regionerna inom Småland och Öarna har enats om att gemensamt arbeta för att möta sex gemensamma utmaningar.

Långsam klimatomställning
Det går för långsamt med klimatomställningen. För att nå målen i klimat och energiplanen behöver utsläppen minska, samtidigt som åtgärderna inte får försämra konkurrenskraften.

Icke jämställd arbetsmarknad
Småland och Öarna behöver skapa förutsättningar för en mer jämställd regional utveckling. För att stärka attraktionskraft, tillväxtpotential och sysselsättning ska allas potential tas tillvara. Kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att vara delaktiga i utvecklingsarbete och ta del av resurser på lika villkor. Normer behöver vidgas, och attityder förändras, för att bryta ett rådande traditionellt sätt att se på företagande, ledarskap och innovation.

Svag kompetensförsörjning
Det är bristande matchning på arbetsmarknaden. Arbetskraftens utbildningsnivå är låg samtidigt som många människor med hög kompetens flyttar från Småland och Öarna. Samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut är avgörande för smart specialisering, men hindras av att utbildningsnivån är låg i många små och medelstora företag, vilket kan göra det svårt att ta till sig akademisk kunskap.

Svag konkurrenskraft
Småland och öarna har en svag konkurrenskraft, bland annat i form av lågt nyföretagande, lågt kunskapsinnehåll och låg internationalisering. Tillväxten är svag och lönsamheten låg inom små och medelstora företag. Näringslivet behöver breddas med bland annat fler tjänsteföretag och kunskapsintensiva företag.

Låg innovationsgrad
Vi har en låg grad av innovation, jämfört med andra regioner. För att vi ska ha en god konkurrenskraft behövs bättre förutsättningar för innovation, till exempel mer investeringar i avancerad teknik och i stödfunktioner till befintliga kluster.

Svårt att få ut effekter av digitalisering
Småland och öarna har en stark industriförädling, men en för låg grad av automatisering, robotisering och användning av artificiell intelligens (AI). Det behövs ett digitaliseringslyft för att säkra nyttan av tjänster till invånare, företag och organisationer.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Globala mål

Ni som söker finansiering från Regionalfonden ska beskriva vilka av de globala målen som ert projekt bidrar till på lång sikt och på vilket sätt det bidrar. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat och ta del av beskrivningen av de globala målen i länken ovan.

Beskriv också eventuella målkonflikter och hur dessa ska hanteras i projektet. Med målkonflikter menas de negativa konsekvenser projektets insatser kan ha på de globala målen.

Alla projekt ska bidra till mål 5 Jämställdhet och 10 minskad ojämlikhet.

Projektet ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet och mångfald även om huvudsyftet är ett annat. Det ska tydligt beskrivas förväntade resultat kopplat till jämställdhet och mångfald. Verktyg kommer finnas i ansökningsprocessen för att säkerställa jämställdhetsintegrering. Även om huvudfokuset för era planerade insatser inte alltid ryms inom hållbarhet är resultat inom jämställdhet och mångfald två sekundära men viktiga bieffekter.
Insatserna förväntas exempelvis arbeta för motverka diskriminering, delmål 5.1 och 10.3, och att öka inkluderingen i näringslivet och i beslutsprocesser, delmål 5.5 och 10.2.

I övrigt ska ansökan ligga i linje med ett eller fler av de globala målen som är mest aktuella för utlysningens innehåll.
Insatser som stärker den smarta specialiseringen kan exempelvis bidra till något av följande globala övriga mål:
4 God utbildning
5 Jämställdhet
8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10 Minskad ojämlikhet
12 Hållbar konsumtion och produktion

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Er ansökan ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna
För att säkerställa att ansökningar svarar mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras i god tid hos den regionalt utvecklingsansvariga organisationen i berört eller berörda län.

Vi rekommenderar därför att ni tidigt fyller i mallen "Testa er projektidé” och får återkoppling på denna innan ni ansöker. Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Skicka er ifyllda mall till Tillväxtverket och den av Tillväxtverkets kontaktpersoner nedan där idén är tänkt att genomföras:

Tillväxtverket:
smalandochoarna@tillvaxtverket.se
Tel: 08-681 91 00

Region Kalmar län: Maria Stegefors
maria.stegefors@regionkalmar.se
Tel: 0480-44 83 99

Region Kronoberg: Josefine Wilhelmsson
josefine.wilhelmsson@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköpings län: Johanna Stejdahl
johanna.stejdahl@rjl.se
Tel: 072-204 94 48

Region Gotland: William Cöster
william.coster@gotland.se
Tel: 070-447 67 31

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Projektägare/partners kan vara företag

Det är viktigt att ni som sökande, och era projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket.

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas. Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, informationsaktiviteter, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2 eller box 3.

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel: metod, system- eller processutveckling eller nya modeller så kan följande boxar vara aktuella: 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13.

Ta en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Jönköping för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Som komplement till Tillväxtverkets krav och kriterier har Strukturfondsparterskapet beslutat om kompletterande regionala prioriteringsgrunder för Småland och Öarna.

Så ansöker ni

Min ansökan öppnar den 12 augusti 2024 och stänger den 13 september 2024.

Den 3 maj klockan 10.00-11.00 ges tillfälle att delta i digitalt informationsmöte kopplat till innehållet i publicerade utlysningar. Vill ni delta, hör av er till oss.

Kontakt

Vi som jobbar med programmet Småland och Öarna är Erik Wennerhag, Emma Wixe, Eric Andersson och Henrik Blomberg.

Kontakta oss via mail: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Eller till programmets mejladress: smalandochoarna@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Informationsträff

Den 3 maj klockan 10.00-11.00 ges tillfälle att delta i digitalt informationsmöte kopplat till innehållet i publicerade utlysningar för Småland och Öarna. Hör av er till kontoret i Jönköping om ni vill delta. Se kontaktuppgifter under avsnitt Kontakt.

Dialog vid bord