Var med och bidra till den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen

 • Stängd
 • Stockholm

Vill ni främja den cirkulära och resurseffektiva ekonomin i Stockholmsregionen? Nu finns det möjlighet att söka EU-finansiering för projekt som syftar till att öka cirkulariteten, främja energieffektivisering, minska mängden avfall eller främja cirkulära produktionsprocesser.

Vem kan söka?

Akademi, samverkansplattformar, offentliga aktörer samt företagsnoder med flera

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier som syftar till att främja en cirkulär och resurseffektiv ekonomi

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen omfattar specifikt mål 2.6: Främja cirkulär ekonomi.

I denna utlysning efterfrågas projekt som syftar till att främja den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen. Det finns två parallella utlysningar som båda är inriktade mot främjandet av cirkulär ekonomi men utifrån olika perspektiv. Den parallella utlysningen presenteras kort längre ned i detta avsnitt. Erbjudandet i denna utlysning gäller: :

Specifikt mål 2.6 som handlar om främjandet av cirkulär ekonomi där utlysningens specifika inriktning kommer att vara mot insatser för:

 • miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag samt,
 • stöd till enheter som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och till klimatresiliens, inklusive åtgärder för ökad medvetenhet

Vi välkomnar en bredd av projekt, men ser gärna projekt som:

• gör testmiljöer tillgängliga för små och medelstora företag där produkter som bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi kan utvecklas och demonstreras
• bidrar till cirkularitet i byggsektorn
• bidrar till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små- och medelstora företag inom fordonsindustrin.
• bidrar till cirkularitet i restaurangsektorn och inom livsmedelskonsumtion

Vi ser också gärna att det skapas ytor för hållbar och cirkulär produktion. Aktörer såsom samverkansplattformar, offentliga aktörer, akademi eller företagsnoder som kan spela en roll i näringslivets omställning till miljövänliga cirkulära produktionsprocesser, resurseffektivitet och energieffektivitet uppmanas att söka för projekt som stödjer små och medelstora företag i form av strukturer eller stödjande insatser. Insatserna kan handla om exempelvis strategi-, affärs- eller processutveckling, piloter eller annan kunskapsutveckling. Med fördel kan samverkan mellan aktörer ske i syfte att tillgängliggöra en bred palett av verktyg och kompetens. Vi uppmuntrar även till samverkan med forskare och forskningsinstitut.

Den parallella utlysningen är inriktad mot:

Specifikt mål 1.1 som handlar om forskning och innovation där utlysningen kommer att vara inriktad mot Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag som är inriktade på cirkulär ekonomi. Vi ser gärna att akademin är med och driver projektet och att satsningarna innefattar samarbeten mellan forskare och företag.

I Tillväxtverkets projektbank kan ni läsa några exempel på typer av projekt som kan söka finansieringen. Ni är välkommen att kontakta oss om ni vill diskutera om er idé kan ha möjlighet att få finansiering.

Läs också i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet, med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver en ökad klimatmedvetenhet och insatser från många aktörer, såväl privata företag, sociala entreprenörer som forskningsaktörer och utbildningsaktörer. Vi ser därför gärna sökanden från samverkansplattformar, företagsnoder men också kommuner och akademi med flera. Eftersom cirkulär ekonomi berör samtliga samhällssektorer ser vi gärna samverkansprojekt över sektorsgränser mellan aktörer från offentliga sektor, akademi, näringslivet eller civilsamhälle.

Bygg- och transportsektorn är de två sektorer som står för störst klimatpåverkan i regionen. Vi ser därmed gärna sökanden inom dessa områden. Alla sektorer där den cirkulära ekonomin kan utvecklas är dock aktuella för denna utlysning.

Vi ser det som positivt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida kraven som ett ägarskap innebär. Det är inte möjligt för företag att söka regionalfondsmedel för att utveckla sina egna tjänster eller produkter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan söka finansiering för insatser som bidrar till att möta Stockholmsregionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling med fokus på stöd till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag.

 • Insatserna ska bidra till att möta Stockholmsregionens utmaningar för långsiktig hållbar utveckling, exempelvis genom att:

  * främja utveckling och implementering av mer effektiva, hållbara processer, innovativa lösningar och ny miljöteknik. Till exempel genom att öka produkters effektivitet, livslängd och reparerbarhet,
  * öka resurs- och energieffektivitet samt främja cirkulär omställning i små och medelstora företag, inklusive stödja små och innovationsbaserade företags process från innovation till implementering. Det handlar även om att utveckla alternativa material och främja användandet av återvunnet material i produkter, inklusive en hållbar utveckling av plastens livscykel,
  * identifiera resurs- och klimateffektiva synergiåtgärder och systematiskt främja övergången till en mer cirkulär ekonomi, till exempel genom industriell symbios och samverkan,
  * främja omställningen i regionens markanvändning och fysisk miljö så att förutsättningarna ökar för en cirkulär koldioxidsnål ekonomi,
  * främja en ökad klimatmedvetenhet, som stödjer hållbara konsumtionsmönster och ett hållbart beteende.

Med stöd från Regionalfonden kan även viktigt arbete göras inom exempelvis:

 • kravställande i upphandlingar gällande tekniska lösningar, affärsmodeller och beteendeförändringar
 • främja företagens innovationsförmåga, kunskap och teknikanvändning inom ramen för den gröna omställningen. Detta kan bland annat handla om
  - design av produkter,
  - förädlade metoder för produktion,
  - intelligent resursanvändning, affärsmodeller för ökad resurs- och energieffektivitet samt klimatfrämjande åtgärder.

Vi ser också gärna att det skapas ytor för hållbar och cirkulär produktion. Aktörer såsom samverkansplattformar, offentliga aktörer, akademi eller företagsnoder som kan spela en roll i näringslivets omställning till miljövänliga cirkulära produktionsprocesser, resurseffektivitet och energieffektivitet uppmanas att söka för projekt som stödjer små och medelstora företag i form av strukturer eller stödjande insatser. Insatserna kan handla om exempelvis strategi-, affärs- eller processutveckling, piloter eller annan kunskapsutveckling. Med fördel kan samverkan mellan aktörer ske i syfte att tillgängliggöra en bred palett av verktyg och kompetens. Vi uppmuntrar även till samverkan med forskare och forskningsinstitut.

Ni kan söka stöd för insatser som riktar sig direkt till företag samt insatser som handlar om att utveckla stödstrukturerna i Stockholmsregionen och att på organisationsnivå skapa förutsättningar för små- och medelstora företag i regionen. Det är alltså möjligt att sökan inom två så kallade resultatkedjor:

Projekt som erbjuder stöd direkt till företag, samt

Projekt som utvecklar stödstrukturer runt företagen
Ni arbetar med den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Insatserna ska vara förutsättningsskapande och bidra till att stödstrukturens aktörer utvecklar förändrade beteenden och förmågor. Det leder indirekt till att företagen får bättre förutsättningar.

Insatser inom denna resultatkedja gynnar ofta en eller flera aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet. Det innebär att stödet, för att kunna beviljas, måste vara förenligt med statsstödsreglerna och ni behöver undersöka om någon av våra beskrivna statsstödsboxar kan bli tillämpliga. Läs mer om våra statsstödsboxar i avsnittet Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag. Det är viktigt att ni i ansökan för ett resonemang kring hur ert projektupplägg ser ut och ger en utförlig motivering och koppling till hur det är förenligt med statsstödsreglerna.

Att implementera cirkulär ekonomi i sin verksamhet kan även medföra behov till kompetensutveckling i sin organisation. Europeiska Socialfonden kan ge stöd till projekt för kompetensutveckling av anställda. Svenska ESF-rådet har öppnat utlysningar för Stockholmsregionen med fokus på att möta nya behov av kompetens på grund av teknikutveckling, digitalisering, cirkulär ekonomi, hållbar produktion eller klimatomställning. Läs mer på Svenska ESF-rådets hemsida Länk till annan webbplats..

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Indikativ budget för utlysningen uppgår till 7 miljoner kronor men kan komma att ändras.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 13 februari och stänger 19 mars. Prioritering av ansökningar sker i juni 2024 av Strukturfondspartnerskapet i Stockholm. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De regionala utmaningar som pekas ut i regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen är tydligt kopplade till behovet av att energi- och resurseffektivisera. Det finns behov av att skapa cirkulära strukturer som ger låg klimatpåverkan. Stockholmsregionens växthusgasutsläpp kommer främst från transport, bebyggelse och konsumtion men alla aktörer i länet, såväl offentliga som privata, behöver bidra. Mer om Stockholmsregionens klimatutmaningar hittar du i Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen (https://www.regionstockholm.se/globalassets/6.-om-landstinget/styrande-dokument/2-verksamhetsstod/regional-utveckling/klimatfardplan_2019_webb.pdf)

Stockholmsregionen har en stor utmaning med utfasning av fossil energi och att öka förnybar elförsörjning för att minska klimatavtrycket. Det behövs insatser för bättre hantera såväl mängden produkter som produceras och konsumeras som det avfall som därmed genereras. Ur detta perspektiv behövs smartare design, produktion samt mer hållbara konsumtionsmönster. Därför behövs insatser för att främja hållbara flöden av material och energi.

För att möta dessa utmaningar behövs förändringar i det nuvarande systemet mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att utveckla, testa och implementera innovativa teknologier och projekt kan vi minska avfall, förbättra återvinning och stärka regionens förmåga att skapa en hållbar framtid. En ambition för Stockholmsregionen är att främja cirkulär ekonomi och minska mängden avfall, med digitala lösningar / it / och processinnovation. Digitalisering är nödvändig för en smart, hållbar och tillgänglig stadsutveckling, en mer cirkulär ekonomi och för att understödja en industriell omställning, inte minst för länets små och medelstora företag.

Övergången till cirkulär ekonomi innebär intensifiering av en omställningsprocess som kräver en ökad kunskapsnivå hos både företag och en bred allmänhet. Det ska bidra till såväl en förstärkt klimatmedvetenhet som hållbara konsumtionsmönster.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål, och delmål, för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen (länka till: https://www.globalamalen.se/). Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Insatser för cirkulär ekonomi förväntas ha en positiv påverkan på mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta framför allt genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4). Insatser inom cirkulär ekonomi förväntas också ha en bred positiv påverkan på mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel, kan insatserna bidra till delmål 12.1 Hållbara konsumtions- och produktionsmönster, delmål 12.2 Hållbar användning av naturresurser, delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall, delmål 12.5 som avser minskning av mängden avfall, och delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Insatser för cirkulär ekonomi ligger också väl i linje med mål 17 Partnerskap, då allting bygger på samverkan mellan en bred grupp av aktörer. I synnerhet är det delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap (offentlig-privata samt med det civila samhället) som insatserna förväntas bidra till.

Insatser för att främja övergången till en cirkulär ekonomi har potential att bidra till hållbar utveckling i Stockholmsregionen på bred front. Detta genom att, beroende på hur insatserna riktas tematiskt, stödja utvecklingen av en eller fler av följande framsteg som i sin tur har bäring på de globala målen: Industriell omställning genom hållbar produktion, Grönare transporter, Hållbart byggande och stadsutveckling samt Cirkulär ekonomi.

Genom insatsernas resultat och effekter med koppling till ovan nämnda framsteg kan de framförallt bidra till följande globala mål:
7: Hållbar energi för alla
8:Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12: Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
17: Genomförande av globalt partnerskap

En beskrivning av hur projektet förväntas bidra till globala mål, samt exempel på målkonflikter ska ingå i er ansökan.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom främst följande boxar; 2,5,8,9,11,13,

Projektägare/partners kan vara företag

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2 eller box 3.

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel:

 • metodutveckling
 • systemutveckling
 • processutveckling
 • nya modeller

så kan följande boxar vara aktuella: 5, 8, 9, 11,13. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.

Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare inom Stockholmsprogrammet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Det ska även i ansökan framgå hur projektet kopplar an till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker.

De ansökningar som bedöms som godkända av Tillväxtverket lämnas över till Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län. Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera projekt som har sökt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Partnerskapet består av förtroendevalda region- och kommunpolitiker från Stockholms län samt representanter för organisationer från offentlig, privat och ideell sektor. För mer information om strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder: maila stockholm@tillvaxtverket.se.. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte hålls i juni 2024. Därefter får stödsökande besked om projektet beviljas stöd eller inte.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

stockholm@tillvaxtverket.se

 

Ta kontakt med oss på Tillväxtverket redan tidigt i idéstadiet

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Fördjupa er också i den regionala utvecklingsstrategin (RUFS 2050). Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.