Stärk kulturella och kreativa branscher och samiska näringar i Övre Norrland

 • Stängd 19 mars 2024
 • Norrbotten
 • Västerbotten

I den här utlysningen kan ni ansöka om medel för insatser som stärker och främjar entreprenörskap och samverkan inom kulturella och kreativa näringar samt inom samiska näringar. Finansieringen går att söka för aktörer som är verksamma i Västerbotten och Norrbotten.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället.

Vad kan ni söka för?

Projekt med syfte att främja tillväxt och entreprenörskap inom kulturella och kreativa branscher samt inom samiska företag i Övre Norrland.

Hur mycket kan ni få i stöd?

​​​​​​​Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i stöd. Budget för utlysningen är 15 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att höjas.​​​​​​​

Vad handlar erbjudandet om?

1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Den kulturella och kreativa sektorn spelar en stor roll i utvecklingen av hållbara, attraktiva och levande samhällen. Genom att stärka de kulturella och kreativa näringarna skapas en breddad arbetsmarknad och mer jämställda, attraktiva och välmående städer och landsbygder.

Kultur utvecklar och formar samhället och individerna. Ett aktivt kulturliv där medborgare möts kan bidra till ett demokratiskt, öppet och ett mer jämlikt samhälle. Ett rikt kulturliv bidrar till att skapa en livskraftig region där människor vill bo och leva.

Samernas gemensamma kulturarv är en av norra Sveriges styrkor. Det finns tillväxtpotential för samiska företag, men det förutsätter en utvecklande miljö. Den samiska kulturen har stor potential både för att verka som lokal utvecklingsfaktor och att bidra till att regionen blir mer attraktiv både för boende och besökare. Allt fler samer startar turistföretag som bedriver verksamhet med den samiska kulturen som kännetecken. Möjligheten att hitta kompletterande verksamheter till de befintliga näringarna är ofta av högre prioritet än att hitta helt nya verksamheter. Besöksnäringen är i många fall en förutsättning för försäljning av renkött samt samisk slöjd, konst och design.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för insatser som stärker och utvecklar företagande och entreprenörskap inom kulturella och kreativa branscher och inom samiskt företagande.

Vi ser gärna samverkan mellan länen och vi vill att ni tar hänsyn till de geografiska förutsättningarna i ert projekt.

Läs i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet utifrån de regler som finns för statsstöd som gynnar företag. Statsstödsreglerna kan exempelvis ställa krav på en större del privat medfinansiering.

 

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken

Mer information

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället söka stödet.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Endast juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga, kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Krav på er som ansöker.


Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier som kan leda till kommande genomförandeprojekt.

Exempel på åtgärder som ni kan söka finansiering för är insatser med syfte:

 • Att stärka och utveckla företagande baserat på hållbara, nya och utvecklade produkter.
 • Att stimulera och stärka mikro, små och medelstora företags vilja och förmåga att bredda sin verksamhet till nya internationella marknader.
 • Att genomföra insatser som stärker entreprenörskap och företagande utifrån den samiska kulturen och stimulerar näringslivsutveckling i det samiska samhället.

Insatser inom ramen för denna utlysning ska vara kopplade till kulturella och kreativa branscher. Vi ser gärna projekt som riktar sig till samiska företag.

Ett stärkt entreprenörskap är viktigt för Västerbotten och Norrbottens förmåga att utvecklas och fortsätta stärka sin konkurrenskraft. En förutsättning för detta är att företagens affärsmodeller integrerar unga, jämställdhet, mångfald och miljöaspekter.

Vi vill att projekten ska vara väl förankrade och ha förmåga att bidra med tydlig nytta för målgruppen.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 13 februari och stänger den 19 mars.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 11 juni, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar i Övre Norrland?

Ett stärkt entreprenörskap är viktigt för Övre Norrlands förmåga att utvecklas och fortsätta att stärka sin konkurrenskraft. En förutsättning för detta är att företagens affärsmodeller integrerar unga, jämställdhet, mångfald och miljöaspekter.

Den kulturella och kreativa sektorn spelar en stor roll i utvecklingen av hållbara, attraktiva och levande samhällen. Genom att stärka de kulturella och kreativa näringarna skapas en breddad arbetsmarknad och mer jämställda, attraktiva och välmående städer och landsbygder.

Samernas gemensamma kulturarv är en av norra Sveriges styrkor. Det finns tillväxtpotential för samiska företag men det förutsätter en utvecklande miljö. Den samiska kulturen har stor potential både för att verka som lokal utvecklingsfaktor och att bidra till att regionen blir mer attraktiv både för boende och besökare.

Fördjupad samverkan mellan olika aktörer och sektorer kommer att vara viktigt för att på bästa sätt nyttja de möjligheter som skapas. För att tillvarata kreativitet, innovationskraft och tillväxtpotential är det viktigt att jämställdhet och mångfald stärks i näringslivet. Stödstrukturerna behöver i högre utsträckning anpassas efter lokala och regionala behov samt vara tillgängliga i hela regionen.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5) och minskad ojämlikhet (Mål 10).

Tillväxtverket ställer krav på att hållbarhet integreras i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Att projektet arbetar med hållbarhet är med andra ord en förutsättning för att kunna beviljas stöd från regionalfonden. I Regionalfonden används hållbarhet som ett paraply för de övergripande principerna jämställdhet, likabehandling, icke-diskriminering och miljö. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets EU-handbok Länk till annan webbplats..


Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende). När ni söker ert projekt ska ni utgå från en huvudsaklig resultatkedja, även om projekten kopplar an till fler. Val av huvudsaklig resultatkedja är styrande för de utfallsindikatorer som ni ska rapportera in utfall för.

Exempel på insatser inom de olika resultatkedjorna:

Direkta insatser till företag

 • Stimulera företags förmåga att bredda sin verksamhet till nya internationella marknader.
 • Utveckla företags förmåga att attrahera riskkapital och riskvilligt kapital.
 • Stärka och utveckla företagande baserat på hållbara, nya och utvecklade produkter.
 • Insatser som stärker entreprenörskap och företagande utifrån den samiska kulturen och stimulerar näringslivet i det samiska samhället.

Utveckling av stödstrukturer

 • Utveckla regionala och lokala inkubatorer där behov och förutsättningar finns.
 • Utveckla metoder, arbetssätt och rådgivning för att utveckla affärsmodeller och företagskoncept.
 • Förändra attityder och synsätt för ett breddat och diversifierat regionalt näringsliv och arbetsmarknad. Exempelvis tillvarata utvecklingspotentialen i företag som verkar i glesbygd.
 • Skapa innovativa mötesplatser, nätverk och samverkansarenor över sektorsgränser där samarbete mellan olika kompetenser och branscher med koppling till kulturella och kreativa branscher främjas.

Uppbyggnad av miljöer/infrastruktur

 • Materiella och immateriella investeringar.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Om Förändringsteori i projektet

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Bidra till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats.

Att tänka på

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

 

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga boxar.

EU:s regelverk tillåter stöd som lämnas till organisationer/företag ur ett statsstödsperspektiv som egentligen anses som ett gynnande av företaget/organisationen (statsstöd enligt gruppundantagsförordningen). Exempel är stöd till Investeringar, FoU hos företag, innovationskluster (vilket inkluderar digitala innovationshubbar), testbäddar, stöd till infrastruktur för FoU och annan infrastruktur såsom bredband, hamnar eller multifunktionell rekreationsinfrastruktur.

Är det fråga om begränsade stödbelopp eller ett gynnande av begränsat ekonomiskt värde finns också möjlighet att tillämpa särskilda bestämmelser om så kallat försumbart stöd/de minimis.

Ett vanligt scenario vid genomförande av projekt i Regionalfonden är att de genomförs i regi av en projektägare där ett antal företag berörs som målgrupp för projektets insatser. Detta kan ha formen indirekt stöd där företag gynnas i form av subventionerade tjänster. Men även projektägaren kan betraktas som mottagare av stöd som faller under detta regelverk. Tex vid plattformsbyggande, metodutveckling, investeringar och liknande. Detta kan ställa specifika krav på bland annat medfinansieringens sammansättning då det ofta behövs en viss andel privat medfinansiering.

Vid en ansökan om stöd är det därför viktigt att definiera aktiviteter och därtill knutna kostnader som är statsstödsrelevanta. Det är viktigt att ni för ett tydligt resonemang och bifogar beräkningar för aktiviteter som omfattas av reglerna för statsstöd.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget. Då flertalet av gruppundantagen innebär att ni behöver använda er av redovisningsalternativet ”faktiska kostnader” så ser vi gärna att ni redan i ansökan skickar in en tydligt specificerad kostnads- och aktivitetsbudget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Namn på kontaktperson

Programansvarig Övre Norrland

Malin Ylinenpää, telefon: 08-681 66 54

 

Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland 2021–2027 hittar ni här.

Två personer odlar grönsaker