Stärk kompetensen i Västsveriges näringsliv

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Halland
 • Västra Götaland

Fler små och medelstora företag behöver ny kompetens och ökad förmåga att arbeta mer strategiskt med sin kompetensförsörjning. Olika samhällsaktörer behöver också arbeta tillsammans med kompetensutveckling, livslångt lärande, utbildning och entreprenöriellt lärande för att bättre kunna möta efterfrågan på ny kompetens och arbetskraft. Syftet med utlysningen är att lösa regionala utmaningar inom kompetensförsörjning och alla insatser ska riktas mot något eller några av områdena för smart specialisering i Västsverige.

Vem kan söka?

Stödaktörer inom innovation och entreprenörskap, branschorganisationer, kommuner, regioner, myndigheter, utbildningsaktörer, forskningsinstitut, universitet och högskolor, med flera

Vad kan ni söka för?

Projektet och förstudier med syftet att främja och utveckla kompetensutvecklingsinsatser, möta kompetensförsörjningsbehov och bygga strukturer för kompetensutveckling inom Västsveriges områden för smart specialisering

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan beviljas högst 40 procent av sin totala budget i stöd

Vad handlar erbjudandet om?

Vi söker projekt med målet att små och medelstora företag ska bli mer hållbara, innovativa och konkurrenskraftiga, inom de prioriterade områdena för smart specialisering i Västsverige.

Inom det specifika målet 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering ska insatserna bidra till stärkt kompetensförsörjning inom utpekade områden för smart specialisering.

Syftet är att

 • främja strategisk kompetensförsörjning i små och medelstora företag
 • möta behov av kompetens och
 • bygga strukturer för kompetensutveckling för smart specialisering

Projekt ska exempelvis främja nya strukturer för livslångt lärande, för kompetensutveckling och för karriärväxling genom samverkan och initiativ mellan aktörer och organisationer.

Det är i denna utlysning möjligt att söka finansiering för insatser som:

 • Utvecklar strukturer för strategisk kompetensförsörjning i näringslivet samt ger små och medelstora företags förutsättningar att arbeta med strategisk kompetensförsörjning, utbildning och behovskartläggningar.
 • Utvecklar strukturer som bättre möter näringslivets behov av livslångt lärande, genom samverkan och gemensam kunskapsbildning mellan utbildningsaktörer, offentlig sektor, näringsliv och samhälle.
 • Ökar små och medelstora företags förmåga att ta tillvara på mångfalden av arbetskraft och kompetens som redan finns i Västsverige. Det kan handla om exempelvis nya arbetssätt, nya strukturer eller validering.
 • Genom kompetenshöjande insatser skapar fler utmanings-, miljödrivna, resilienta och innovativa små och medelstora företag samt fler entreprenörer.
 • Främjar entreprenörskap för individer i befintliga och nya företag.

Utlysningen ligger inom mål 1.4, utveckla färdigheter för smart specialisering. Läs mer om regionalfondsprogrammet på våra programsidor:

Krav på koppling till Västsveriges områden för Smart Specialisering

Samtliga projekt ska ligga inom ramen för ett eller flera områden för smart specialisering. De områden som är prioriterade i Västsverige är följande:

 • Intelligent och hållbar industri
 • Life science och informationsdriven vård
 • Hållbara material och energisystem
 • Framtidens transporter och mobilitet
 • Kreativ affärs- och produktionsutveckling
 • Food tech och maritim utveckling

Detta specifika mål har beröringspunkter med Europeiska Socialfonden. Programmen skiljer sig dock åt genom att regionalfonden adresserar kompetensförsörjningsfrågorna utifrån perspektivet att företagens konkurrenskraft ska stärkas med koppling till smart specialisering, medan utgångspunkten i Socialfonden är att stärka individernas kompetens och ställning på arbetsmarknaden.

Social hållbarhet som drivkraft

Samtliga projekt inom utlysningen ska använda social hållbarhet som drivkraft för hållbar utveckling. Detta genom att sätta fokus på inkluderande och hållbara lösningar som kan öka innovationsförmågan, maximera nyttjandet av kompetens, humankapital och främja entreprenörskap. Ambitionen är att få fler små- och medelstora företag att i större utsträckning ta sig an sociala utmaningar, vilket ger värdefulla erfarenheter och samtidigt bidrar till ökad social hållbarhet.

Letar du inspiration?

Vill du se vilken typ av satsningar vi finansierat innan? Besök våra resultatsidor, där ni kan läsa om finansierade projekt!

 

4. God utbildning för alla. Mörkröd kvadrat, text och symbol i vitt. En uppslagen bok med en penna bredvid.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken

Mer information

Vem kan söka?

Intermediär så som universitet och högskolor, andra utbildningsaktörer, branschorganisationer, utvecklingsbolag, forskningsinstitut, samverkans-/klusterorganisationer, offentlig verksamhet, och övriga näringslivsfrämjande organisationer.

Det är viktigt att ni som projektsökande har nätverk och kunskap för att nå ut till er målgrupp.

Syftet med finansieringen är inte att enskilda aktörer eller företag ska söka endast för egen utveckling.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.


Vad kan ni söka för?

Visionen för regionalfondsprogrammet Västsverige är ”ett hållbart och mer konkurrenskraftigt Västsverige”. Den syftar till att bidra till innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

Målgruppen för insatserna är små och medelstora företag som drivs och bemannas av personer med olika kön, könsidentiteter, åldrar, förmågor och bakgrund.

Regionalfonden i Västsverige är en viktig finansiering för att uppnå målsättningarna i de regionala utvecklingsstrategierna. Det är viktigt att ni visar vilken roll er satsning har i ett regionalt sammanhang. Tillväxtverket uppmuntrar till större samlade satsningar för att skapa långsiktighet och större effekter.

Vi kan inte finansiera ordinarie verksamhet.

Resultatkedjor – de ger exempel på vad ni kan genomföra

För att nå målen behövs en blandning av olika insatser. Vi vill stärka företagens förmågor direkt men också indirekt, genom att stärka förmågorna hos de aktörer, organisationer och miljöer som på olika sätt stödjer näringslivet och den regionala utvecklingen.

Tillväxtverket använder begreppet resultatkedjor för att beskriva olika typer av projekt, beroende på om projektet riktar sig direkt till företag eller indirekt. De utgår från var förändringen ska ske. Här är exempel på aktiviteter som utlysningen kan finansiera inom de två aktuella resultatkedjorna:

I företag

 • Coachning, analyser och företagsrådgivning inom strategisk kompetensförsörjning
 • Kompetenshöjande insatser, såsom utbildningar och workshops
 • Aktiviteter för ökat entreprenörskap

I företagsfrämjande och andra organisationer (ej företag)

 • Gemensam kunskapsbildning mellan universitet och högskolor, näringsliv och samhälle, kopplat till smart specialisering
 • Samverkan mellan olika utbildningsaktörer och näringslivet
 • Arbetssätt för att rekrytera talanger och attrahera kompetens och etableringar till
  regionen
 • Arbetssätt och strukturer för att validera kunskap och kompetens
 • Bättre förutsättningar för entreprenörer och för ett utökat entreprenöriellt lärande för alla

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Utlysningen är öppen för ansökningar om finansiering för förstudier

Mer om förutsättningarna för förstudier hittar ni i vår handbok.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 60 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 40 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten för samtliga utlysningar inom politiskt mål 1 i Västsverige omfattar preliminärt 35 mkr. Det innebär denna utlysning, utlysningen Stärk forskningsdriven och smart omställning i Västsverige och utlysningen som riktar sig mot ekosystemet för halvledare.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 12 augusti och stänger 13 september 2024. Strukturfondspartnerskapet i Västsverige fattar beslut om prioritering den 6 december 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.
En förstudie kan som längst pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Västsverige behöver ställa om sin kompetens

I Västsverige behöver vi möta bristen på arbetskraft och att förbättra matchningen mellan arbetskraftens kompetens och den rådande efterfrågan. Tillgång till rätt kompetens är en central fråga för att utveckla konkurrenskraftiga företag i linje med regionens specialiseringar, både på kort och lång sikt. För att företagens ska kunna möta dagens och framtida kompetensbehov behövs fler, nya och mer flexibla utbildningsmöjligheter. Företag behöver även stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning, utbildning och livslångt lärande. Brister på kompetens finns inom flera områden, exempelvis medför automatisering att vissa kompetenser blir mer eftersökta, samtidigt som andra kompetenser kan behöva ställas om. Västsveriges företag behöver därmed bli snabbare och mer effektivt inom kompetensomställning.

Det behövs vidare bättre underlag och kunskap för att tydliggöra vilka kompetensbehov företagen har.

Vi behöver samverkan för bättre matchning

I Västsverige råder sedan länge brist på matchning mellan befintlig arbetskraft och den kompetens som efterfrågas. Det finns behov av kontinuerlig samverkan mellan olika utbildningsaktörer och näringslivet för bättre matchning mellan utbud och efterfrågan. Åtgärder krävs för att öka kunskapen för att bättre kunna implementera och nyttja digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Insatser krävs för att små och medelstora företag ska bli bättre på att ta tillvara mångfalden av arbetskraft som finns i Västsverige.

Utmaningar för miljö och klimat

För att hindra klimatförändringarna krävs en grön omställning i Västsverige till ett fossiloberoende, och på sikt klimatpositivt, samhälle. Företag och organisationer behöver utveckla cirkulära affärsmodeller, nya varor och tjänster för en sådan omställning och som motverkar klimatförändringarna och främjar den biologiska mångfalden. Västsverige behöver därmed främja övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det kräver förändring av hela värdekedjor där vi utvecklar innovativa, hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och hållbara affärsmodeller.

Vi har demografiska och sociala utmaningar

I Västsverige är det färre kvinnor än män som startar företag och utbildnings- och yrkesvalen är fortfarande i hög utsträckning traditionsbundna. Socioekonomisk bakgrund och födelseland är faktorer som påverkar individers livschanser, vilket får negativa konsekvenser för samhällsutvecklingen i stort. Det finns även stora inomregionala skillnader, vilket bland annat kan ses i den stora variationen vad gäller arbetslöshet, utbildningsnivåer, entreprenörskap och branschstruktur. Det har bevisats att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling och det är därmed en viktig fråga inom alla insatser.


Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Krav på hållbar förändring

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna i programmet, det vill säga, jämställdhetsintegrering är ett krav. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Att leva ett liv fritt från diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Jämställdhetsintegrering

Projekten ska innehålla särskilda insatser för jämställdhet även om huvudsyftet är ett annat. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling. Förväntade resultat kopplat till jämställdhet ska tydligt beskrivas i ansökningar. Vid ansökningsförfarandet genomförs en jämställdhetsanalys som synkroniseras med övriga hållbarhetsaspekter att ta hänsyn till. Analysen ska visa hur framtagandet av insatser påverkar jämställdheten och det ska finnas minst ett mål som adresserar området. Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gjorts gentemot en ökad jämställdhet

Hållbarhetspåverkan i linje med Agenda 2030

Regionalfondsprogrammet för Västsverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030. Utifrån kraven på jämställdhetsintegrering ska samtliga projekt bidra till ett eller till båda av följande mål:

 • Jämställdhet (Mål 5)
 • Minskad ojämlikhet (Mål 10)

Insatser inom specifikt mål 1.4 ska bidra till en hållbar kompetensförsörjning, vilket exempelvis kan bidra till:

 • Hållbar energi för alla (Mål 7)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8)
 • Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
 • Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
 • Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13)

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena Framtidens transporter och mobilitet och Intelligent och hållbar industri kan bidra till minskad energiförbrukning inom industriell produktion (mål 7), ökad hållbarhet inom industri och infrastruktur (mål 9) och hållbar konsumtion och produktion (mål 12), genom exempelvis utveckling av kretsloppsprocesser för industriella produkter. Insatser inom Life science och informationsdriven vård kan bidra till att minska antalet dödsfall, främja mental hälsa och en tillgänglig sjukvård för alla (mål 3)

Potentiella målkonflikter

Det är viktigt att ni tar hänsyn till och hanterar potentiella negativa konsekvenser som insatserna kan få för vissa globala mål. Ni ska i er ansökan beskriva eventuella målkonflikter och hur ni tänkt hantera dessa. Mål och delmål som riskerar påverkas negativt av insatserna. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Ni har möjlighet att kontakta oss för frågor och vi uppmuntrar till en tidig dialog. Vi kan exempelvis utgå från en tidig projektidé. Vi vill också påminna om vikten av att vara noga med att Tillväxtverket inte kan ge några förhandsbesked och inte heller bestämma hur riggningen av projekten ska se ut.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

 • Box 2: Försumbart stöd/de minimis
 • Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler
 • Box 4: Stöd till genomförbarhetsstudier
 • Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag
 • Box 9: Stöd till process- och organisationsinnovation
 • Box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder

Det är viktigt att ni planerar era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet. Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt. Om det är motiverat kan även andra boxar än de ovan nämnda användas.

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpa. Därför är det viktigt att ni gör aktiva val och bedömningar i frågan om statsstöd.

Kommer ni att arbeta med direkta stöd till företag i en begränsad omfattning, till exempel: coachning och affärsrådgivning? Ni kan bland annat titta närmare på box 2: Försumbart stöd/de minimis.

Kommer ni att ha kostnader för att stärka utvecklingen av företag genom information och kunskapsöverföring. Samtidigt som sådana insatser inte leder till direkt eller indirekt företagsgynnande. Då kan ni i ett sånt fall tillämpa box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler.

Har ni kostnader för att stödja utveckling i enskilda små och medelstora företag genom tillhandahållande av innovationsstödjande tjänster eller genom extern konsultinsats. Ni kan bland annat titta på box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder eller box 13: Stöd till små och medelstora företag för extern konsulthjälp.

Tänk gärna på att beroende på upplägget för era insatser/aktiviteter/delaktiviteter så kan den tillåtna stödnivån för den offentliga sammantagna finansieringen i ert projekt variera.

Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Linnea Hagblom
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Enklast når ni oss via programmets mejladress:

vastsverige@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

persom som mäter på ett bord

Välkomna på seminarium!

Den 30 maj kl 10-11.30 bjuder vi på Tillväxtverket in till ett digitalt seminarium om kompetensförsörjning. Vi lyfter regionala utmaningar och möjligheter inom fonderna. Det sker i samverkan med Svenska ESF-rådet och regionalt utvecklingsanasvariga.

Anmälan och mer information finns här: