Sök finansiering för innovation som gör skillnad

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Dalarna
 • Gävleborg
 • Värmland

Arbetar ni med forskning och innovation och vill vara med att bidra till en hållbar omställning? Nu finns det EU-finansiering att söka för aktörer i Gävleborg, Dalarna och Värmlands län.

Vem kan söka?

Aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet, aktörer inom den idéburna sektorn.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att utveckla och öka innovationskraft för företag.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 50 procent av sin totala budget i EU-stöd. Budget för utlysningen är 40 miljoner kr. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras.

Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

Vad handlar erbjudandet om?

Det övergripande målet för regionalfondsprogrammet Norra Mellansverige är att göra regionen (NMS) till en mer hållbar region. Programmet ska stärka innovationskraft för en hållbar omställning, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap samt bidra till utvecklingen för en cirkulär och hållbar omställning.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt och förstudier som bidrar till att små och medelstora företag i Norra Mellansverige stärker sin innovationsförmåga. Projektinsatserna ska vara kopplade till Norra Mellansveriges tre regionala innovationsstrategier för smart specialisering

Innovationsförmågan ska stärkas genom att stimulera klimatsmarta, hållbara, biobaserade och cirkulära innovationer utifrån inkluderande och icke diskriminerande perspektiv. Företag i Norra Mellansverige ska stärkas och exporten av tekniker och arbetssätt som bidrar till att lösa globala utmaningar ska öka. Som stöd för detta behöver de innovationsstödjande systemen utvecklas så att deras tjänster bidrar till att företagen kan utveckla en ökad innovationskapacitet och jämställd innovationskraft samt förmåga till grön omställning och nyttjande av cirkulära affärsmodeller.

Företag i Norra Mellansverige har svårt att attrahera kapital och innovationskapaciteten är generellt sett låg. Samverkan mellan näringsliv, akademi, offentliga aktörer och idéburna organisationer behöver stärkas. Förmågan att implementera och använda hållbara innovationer inom privat och offentlig sektor måste öka. Innovationsstödsystemet behöver bli mer öppet och tillgängligt för fler. Samverkan med aktörer utanför regionen behöver öka. Det saknas också öppna miljöer för att synliggöra komplexa utmaningar, testa, demonstrera och systematisera för att skapa innovationer som bidrar till hållbar omställning.

I Tillväxtverkets projektbank Länk till annan webbplats. kan ni läsa några exempel på typer av projekt som kan söka finansieringen. Ni är välkommen att kontakta oss och Regionalt utvecklingsansvariga, om ni vill diskutera om er idé kan ha möjlighet att få finansiering.

Läs också i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet, med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

För den här utlysningen ser vi att aktörer inom företags- och innovationsfrämjande systemet som söker stöd.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Specifikt mål 1.1 Stärk forskning och innovation
Projektet ska bidra till att öka förmågor och i och med det även förändrade beteenden.

Projektets aktiviteter ska leda till resultat (förmågor och beteenden) inom det som Tillväxtverket kallar resultatkedjor:

 • direkta insatser till företag
 • utveckling av stödstrukturer
 • uppbyggnad av miljöer och infrastruktur.

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa förändrade förmågor och beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter.

Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

Resultatkedjorna

Projekt med insatser som riktar sig direkt till företag
Projektet arbetar direkt med små och medelstora företag. Projektets inriktning ska vara kopplade till Norra Mellansveriges tre regionala innovationsstrategier för smart specialisering. Aktiviteterna bidrar till att företagen utvecklar sin förmåga och ändrar beteenden.

Insatser inom denna resultatkedja innebär för projektets målgrupp (företagen) att de genom projektet erhåller en tjänst eller liknande, benämns nedan som stöd, med ett ekonomiskt värde. Ni behöver då säkerställa att stödet är förenligt med statsstödsreglerna, i första hand genom att undersöka vilken av våra beskrivna statsstödsboxar som blir tillämpliga. Läs mer om våra statsstödsboxar under avsnittet Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag. I denna resultatkedja tillämpas ofta reglerna om försumbart stöd, men ibland kan även EU:s allmänna gruppundantag för statsstöd (GBER) vara aktuell. Det är viktigt att ni i ansökan för ett resonemang kring hur ert projektupplägg ser ut och ger en utförlig motivering till hur det är förenligt med statsstödsreglerna.

Aktiviteterna kan till exempel innebära:
- Främjande av involvering av små och medelstora företag i partnerskap, program och projekt för kapacitetsuppbyggnad inom innovation
- Främjande av tillämpad forskning och innovation med syfte att ta fram nya hållbara processer, produkter och forskningsresultat
- Främjande av korsbefruktning av olika områden, smart diversifiering, utifrån identifierade samhällsutmaningar
- Stödjande av internationalisering, till exempel genom att underlätta deltagande i europeiska partnerskap via innovationsplattformar, forsknings- och innovationsnätverk

Projekt som utvecklar stödstrukturer runt företagen
Ni arbetar med den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Insatserna ska vara förutsättningsskapande och bidra till att stödstrukturens aktörer utvecklar förändrade beteenden och förmågor. Det leder indirekt till att företagen får bättre förutsättningar. Projektets inriktning ska vara kopplade till Norra Mellansveriges tre regionala innovationsstrategier för smart specialisering.

Insatser inom denna resultatkedja gynnar ofta en eller flera aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet. Det innebär att stödet, för att kunna beviljas, måste vara förenligt med statsstödsreglerna och ni behöver undersöka om någon av våra beskrivna statsstödsboxar kan bli tillämpliga. Läs mer om våra statsstödsboxar i avsnittet Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag. Det är viktigt att ni i ansökan för ett resonemang kring hur ert projektupplägg ser ut och ger en utförlig motivering och koppling till hur det är förenligt med statsstödsreglerna.

Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom:

- Förstärkning av befintliga och utvecklande av nya klusterinitiativ med internationell potential, gärna i samverkan med de större globala företagen i regionen
- Främjande av de regionala innovationssystemens samt aktörerna i dessas förmåga att bidra till små och medelstora företags forskning och innovation samt jämställdhets- mångfalds- och miljöarbete
- Underlättande av användandet av forskningsbaserad kunskap i små och medelstora företag men även samproduktion av ny kunskap som stöd för omställning och hållbar utveckling kopplat till styrkeområdena inom smart specialisering
- Ökad samverkan med innovationsmiljöer inom Norra Mellansverige, med andra regioner i Sverige och med andra regioner i EU för att samla forsknings- och innovationsresurser, till exempel genom medverkan i EU:s innovations- och samverkansplattformar, nätverk och projekt

Projekt som bygger upp miljö eller infrastruktur
Projektet bygger en miljö eller infrastruktur som ska främja teknisk utveckling och bidra till att företag kan kommersialisera lösningar. Projektets inriktning ska vara kopplade till Norra Mellansveriges tre regionala innovationsstrategier för smart specialisering.

Insatser inom denna resultatkedja innebär ofta att stödet till en eller flera av aktörerna anses vara stöd till ekonomisk verksamhet/företag (gynnande). Det innebär att stödet, för att kunna beviljas, måste vara förenligt med statsstödsreglerna och ni behöver undersöka om någon av våra beskrivna statsstödsboxar kan bli tillämpliga. Läs mer om våra statsstödsboxar i avsnittet Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag. Det är viktigt att ni i ansökan för ett resonemang kring hur ert projektupplägg ser ut och ger en utförlig motivering och koppling till hur det är förenligt med statsstödsreglerna.

Investeringarna gäller främst fasta tillgångar men kan också gälla immateriella tillgångar, och kan handla om till exempel:
- Investeringar i innovations-, test- och demonstrationsanläggningar för att utveckla befintliga och skapa nya nationellt och internationellt attraktiva forsknings- och innovationsmiljöer, särskilt investeringar kopplade till smart specialisering och företagens behov som är gemensamma i Norra Mellansverige
-Tillgängliggörande av befintliga forsknings- och innovationsinfrastrukturer för små och medelstora företag i Norra Mellansverige samt för utomregionala företag genom samverkan och utbyte med andra regioner i Sverige och i EU
-Möjliggörande av regionöverskridande investeringar i forskningsinfrastruktur i kombination med instrumentet Interregionala innovationsinvesteringar, till exempel via Vanguardinitiativet

Läs programmet för Norra Mellansverige Länk till annan webbplats. för mer exempel på vilka insatser som är relevanta att söka finansiering för.

 

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 50 procent i medfinansiering från Regionalfonden Norra Mellansverige och Tillväxtverket. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Finansieringen från Tillväxtverket kan preliminärt uppgå till 50 %. Finansieringen består av medel från regionalfondsprogrammet Småland och Öarna med maximalt 40 % och Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med preliminärt 10 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering i budgeten.

Var uppmärksamma på att statsstödsregelverket kan innebära krav på att projektets budget ska innehålla en specifik nivå privat medfinansiering.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 12 augusti 2024 och stänger 13 september 2024. Beslut om prioritering tas av Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige den 12 december 2024. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projekttiden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektets längd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga.

Första möjliga dag att starta projektet är den dag ni skickar in ansökan. Projekten kan som längst pågå till 281231

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De övergripande utmaningarna i Norra Mellansverige är en låg utgifts- och investeringsnivå i forskning och innovation. Innovationskapaciteten är viktig för att få till stånd innovationer som möter sociala och gröna behov Projekt som söker denna utlysning ska bidra till att lösa dessa utmaningar:
-Näringslivet, forskningsinstituten och aktörerna i det innovationsstödjande systemet är inte tillräckligt involverade i akademin idag. Det behövs en högre grad av samverkansforskning och tillämpad forskning. Det behövs också fler testbäddar och demonstrationsmiljöer. Ett ökat samarbete och samverkansforskning mellan universitet, institut och företag är viktig för att öka den kommersiella nyttan av innovation.

- Det saknas kapacitet att kraftsamla kring samhällsutmaningar till exempel i form av öppna mötes- och testarenor dit aktörer kan vända sig för att utveckla, designa och testa nya tvärsektoriella och branschöverskridande innovationer, även på systemnivå.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

De miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiven ska integreras i samtliga projekt och därför måste alla aspekter av hållbarhet inkluderas. Att integrera den ekonomiska dimensionen i det regionala utvecklingsarbetet innebär att beskriva hur projektet påverkar förmågan att hushålla, underhålla och förädla resurser i en hållbar omställning. Att integrera den sociala dimensionen innebär att beskriva hur projektets genomförande och förväntade effekter ska öka förmåga att ta vara på behov och kompetenser och nyttja människors resurser så att omställning sker på likvärdiga villkor och med högsta möjliga kvalitet. Att integrera den miljömässiga dimensionen innebär att beskriva hur projektet påverkar förmågan att vårda, respektera och hushålla med ekosystemen inom ramarna för de planetära gränserna. Det betyder att arbeta för en ökad biologisk mångfald, fasa ut fossil energi till förmån för förnybara energikällor och säkerställa att kretsloppen är i balans.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen. Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige har förutsättningar att bidra till ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030.

Projekt ska visa hur det bidrar till hållbar utveckling och specifikt ange vilka globala mål som bedöms som särskilt relevanta, tex: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (Mål 8); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12). Ni kan gärna särskilja vilja specifika delmål ni avser att arbeta mot när ni beskriver er insats och hur de eventuellt hänger ihop och påverkar varandra.

Varför Agenda 2030?
Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys
 • göra en grundlig utredning kring om stöd helt eller delvis utgör statsstöd och vilka statsstödsregler som i så fall är tillämpliga för respektive stödmottagare och respektive arbetspaket.

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom främst följande boxar: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11,13.

Projektägare/partners kan vara företag

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2.

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel:

 • metodutveckling
 • systemutveckling
 • processutveckling
 • nya modeller

så kan följande boxar vara aktuella: 5, 7, 8, 9, 11,13. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.

Kommer ni att arbeta med att bygga upp miljöer eller infrastruktur så läs mer om box 7.

Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare på Norra Mellansverigeprogrammet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Vill ni komma i kontakt med oss?

Hör av er till: Agneta Johansson, Anneli Norman, Britt-Marie Lindström, Yvonne Larsson, Peter Nergård, Lena Johansson-Skeri

E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Telefon: 08-681 00 00 (växel)

Eller till programmets mejladress: norramellansverige@tillvaxtverket.se

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Norra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Ta också kontakt med Regionalt utvecklingsansvarig. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé Länk till annan webbplats.

Här kan ni ta del av Norra Mellansveriges program


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Människor som sitter i ett möte