Insatser för förbättrad infrastruktur

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Norrbotten
 • Västerbotten

Nu är det möjligt att söka finansiering för insatser som främjar hållbara och effektiva gods- och persontransporter i Norrbotten och Västerbotten.

Vem kan söka?

Aktörer med ansvar för, och god kunskap inom, transportinfrastruktur.

Vad kan ni söka för?

Projekt med syfte att förbättra och utveckla en hållbar och effektiv infrastruktur i Övre Norrland.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i stöd. Budget för specifikt mål 3.1 är 40 miljoner kronor. Budget för specifikt mål 3.2 är 30 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att höjas.

Vad handlar erbjudandet om?

För att Norrbotten och Västerbotten ska kunna fortsätta att bidra till Sveriges och Europas hållbara utveckling så är näringslivet beroende av ett robust och kapacitetsstarkt transportsystem. Det krävs konkurrenskraftiga transportlösningar för gods- och persontransporter som bygger på långsiktig hållbarhet.

Idag finns brister och flaskhalsar i järnvägssystemen. Regionens vägar är högt belastade och regionens hamnar har inte nog hög kapacitet för att leva upp till de behov som finns hos näringslivet. Det finns också brister i övergången mellan olika transportsätt samt behov av att utveckla nya former av kollektivtrafik för att utveckla större funktionella regioner.

Nyindustrialiseringen som sker i Norrbotten och Västerbotten innebär att behovet av ett förbättrat transportnät och möjligheten till hållbara multimodala transporter ökar i snabb takt. Utmaningarna förstärks av stora geografiska ytor och gles befolkningsstruktur.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering inom det politiska målet 3 – Ett mer sammanlänkat Europa. Ni kan söka inom ett av följande specifika mål:

3.1 Utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, säkert, hållbart och intermodelat TEN-T

Ansök inom det här specifika målet om infrastrukturen som byggs kommer att ha TEN-T klassning när byggnationen är slutförd.

Inom specifikt mål 3.1 kan ni ansöka om:

 • förstudier, framtagande av underlag för nödvändiga plan- och miljöbeslut samt kunskapsuppbyggande projekt
 • utveckling av klimatsmarta transporter genom att stimulera överflyttning av transport från väg till järnväg och sjöfart
 • underlag och analyser för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen
 • förbättringar av den fysiska infrastrukturen, metodutveckling samt riskavlastning i syfte att utveckla och främja multimodala transporter

Vi ser gärna samverkan inom Östersjöstrategins policyområde transporter.

Vi efterfrågar särskilt satsningar som leder till nya eller moderniserade intermodala förbindelser eller ökad godstransport på järnväg.


3.2 Utveckla och förbättra hållbar, klimatresilient, smart och intermodal mobilitet på nationell, regional och lokal nivå, inbegripet förbättrad tillgång till TEN-T och mobilitet över gränserna

Projekt inom ramen för denna utlysning förväntas bidra till utveckling och förbättring av hållbara transporter.

Inom specifikt mål 3.2 kan ni ansöka om:

 • förstudier, framtagande av underlag för nödvändiga plan- och miljöbeslut samt kunskapsuppbyggande projekt
 • åtgärder som ökar tillgänglighet och ökad intermodalitet eller multimodalitet (såsom terminaler och resecentrum)
 • underlag och analyser för utbyggnad och förbättring av transportinfrastrukturen
 • förbättringar av den fysiska infrastrukturen, metodutveckling samt riskavlastning i syfte att utveckla och främja multimodala transporter
 • insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet

Vi efterfrågar särskilt satsningar som leder till ökad längd av ombyggd eller moderniserad järnväg, alternativ bränsleinfrastruktur (påfyllnings eller laddningspunkter som får stöd), tidsbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur eller nationella/regionala/lokala strategier.

Läs i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet utifrån de regler som finns för statsstöd som gynnar företag. Statsstödsreglerna kan exempelvis ställa krav på en större del privat medfinansiering.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

I denna utlysning kan aktörer med ansvar för, och god kunskap inom, transportinfrastruktur söka medel.

Endast juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga, kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och
  ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor,
  regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier som kan leda till kommande genomförandeprojekt.

Exempel på åtgärder som ni kan söka stöd för är:

 • Planeringsunderlag/strategier och handlingsplaner för glesbefolkade områden. Satsningarna mäts genom aktivitetsindikatorn ”nya eller uppgraderade intermodala förbindelser” och bör bidra till resultatindikatorn ”nationella/regionala och lokala strategier”.
 • Ombyggd eller förbättrad järnväg. Elektrifiering av järnvägssträckor, signal- och säkerhetslösningar, mötesstationer och utvecklade omlastningsfunktioner mellan väg, järnväg och sjöfart. Satsningar mäts genom utfallsindikatorn ”längd på ombyggd eller uppgraderad järnväg” och bör bidra till resultatindikatorn ”Tidsbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur”.
 • Infrastruktur för hållbara förnybara bränslen. Genom en utvecklad och förbättrad transportinfrastruktur kan programområdets näringsliv erhålla bättre möjligheter att transportera gods, samtidigt som medborgarna kan komma närmare näringslivet och marknaden generellt. Utbyggnaden av infrastruktur för hållbara förnybara bränslen och incitament till klimatsmart samhällsplanering som bidrar till en transporteffektiv planering är av stor betydelse. Satsningar mäts via utfallsindikatorn alternativ bränsleinfrastruktur, påfyllnings och laddningspunkter som får stöd.
 • Hamnar och TENT-klassad infrastruktur. Insatser avseende utvecklad samverkan kring godshantering mellan Västerbottens och Norrbottens kusthamnar. För att klara den stora näringslivsexpansionen i norr på ett hållbart sätt behöver hamnarna kunna samverka och specialisera sig i högre grad mot en viss typ av gods. Det kräver investeringar i intermodala lösningar vid och i anslutning till hamnarna för att kunna frakta på järnväg i stället för på lastbil. Järnvägsförbindelserna finns, men det krävs investeringar i logistiklösningar samt mindre justeringar av spår för att möjliggöra en överflyttning. Satsningar mäts via utfallsindikatorn ”nya eller moderniserade intermodala förbindelser”.
 • Multimodala transporter. Resecentrum, tåggodsterminaler och bussgodsterminaler som kan byggas eller moderniseras. Satsningar mäts genom utfallsindikatorn nya eller moderniserade intermodala förbindelser.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Var uppmärksamma på att statsstödsregelverket kan innebära krav på att projektets budget ska innehålla en specifik nivå privat medfinansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Tillväxtverket kan komma att inom programperioden erbjuda beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod om det finns EU-medel kvar inom programmets budget i enlighet med gällande regelverk. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.


När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 12 augusti och stänger den 13 september.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 12 december, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Övre Norrlands geografiska läge och långa avstånd gör att transporter ofta kräver flera olika trafikslag och transportsätt. Då blir noder eller bytespunkter som hamnar och terminaler viktiga för att transporten i sin helhet ska fungera väl.

Näringslivets efterfrågan av järnvägstransporter ökar. Det gör det viktigt att kunna byta mellan olika trafikslag såsom från väg till järnväg och sjöfart, samt mellan sjöfart och järnväg. Åtgärderna kan vara i form av infrastruktur för att hamnar och/eller terminalverksamhet, stationslägen/plattformar och resecentrum ska utvecklas, antingen i funktion eller volym. Spårviddsskillnaden mellan Sverige och Finland utgör också ett hinder, det finns därför ett behov av att stimulera gränsöverskridande överflyttning inom samma trafikslag. Överflyttningarna avser såväl gods- som persontransporter.

Åtgärder kan också avse tillfartsförbindelser i form av vägar, järnvägar eller farleder. Genom åtgärder som stärker och knyter samman transportslag skapas en helhet med ett mer långsiktigt hållbart transportsystem som är tillgängligt och effektivt.

Insatser för persontrafik ska bidra till multimodala och klimatsmarta transportmöjligheter för att utveckla större funktionella regioner såsom större arbetsmarknadsregioner. Åtgärderna kan avse miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till statliga och kommunala vägar samt åtgärder som skapar bättre tillgänglighet till kollektivtrafik. Exempelvis goda anslutningar till hållplatser och bytespunkter för såväl oskyddade trafikanter som andra trafikanter. Effekten av insatserna är ökad attraktivitet för boende i regionen som genom ökad tillgänglighet för fler individer bidrar till näringslivets utveckling.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.


Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete ökar innovationsförmågan, resurseffektiviteten och sektorers samt branschers förmåga att attrahera och bibehålla kompetens. Med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt samverkansformer som tillför nya perspektiv, skapas goda förutsättningar att utveckla hållbara lösningar på samhällsutmaningar så väl regionalt som globalt.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Det innebär att statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov till önskat sluttillstånd. Hela interventionslogiken ska koppla an till den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män i branscher och sektorer och inventioner ska bidra till att utjämna skillnaderna. Till prioritering av beslut om projekt utgör ett bidrag till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen ett grundläggande krav.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17). Samtliga projekt ska vid rapportering påvisa hur resultatet bidragit till att framsteg gentemot en ökad jämställdhet och en minskad ojämlikhet gjorts.

Utöver baskravet förväntas projekten också bidra till något eller några av målen: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål för respektive särskilt mål man avser arbeta mot.

När ni gör er ansökan kommer ni att få besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021 -2027.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Exempel på insatser inom de särskilda målens resultatkedjor:

3.1 Utveckla hållbara europeiska transportnät (TEN-T)

Uppbyggnad av miljöer/infrastruktur

 • underlag och analyser för utbyggnad och utveckling av transportinfrastrukturen
 • utveckla klimatsmarta transporter genom att stimulera överflyttning av transport från väg till järnväg och sjöfart
 • förbättra den fysiska infrastrukturen, metodutveckling samt riskavlastning i syfte att utveckla och främja multimodala transporter
 • insatser som motverkar flaskhalsarna i transportsystemet
 • åtgärder för omställning av fordonsflottan
 • utveckla och förbättra tillgänglighet till kollektivtrafik

3.2 Utveckla hållbara regionala och lokala transportnät

Uppbyggnad av miljöer/infrastruktur

 • underlag och analyser samt kunskapsuppbyggande insatser för utbyggnad och utveckling av transportinfrastrukturen
 • åtgärder för att öka tillgänglighet och intermodalitet eller multimodalitet ( så som terminaler, resecentrum och andra anläggningar)
 • förbättra den fysiska infrastrukturen, metodutveckling samt riskavlastning i syfte att utveckla och främja multimodala transporter
 • insatser som motverkar flaskhalsar i transportsystemet

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Bidra till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Projekt som innehåller investeringar i infrastruktur eller produktiv investering

I projekt som innehåller investeringar i infrastruktur eller produktiv investering, har stödmottagaren ansvar för att investeringen består även efter projektavslut. Om investeringen säljs, avyttras, upphör, flyttas eller det sker någon annan väsentlig förändring kan Tillväxtverket komma kräva tillbaka utbetalat stöd i upp till fem år efter slututbetalningen. Om projektet innehåller stora investeringar finns även följande krav för att uppnå godkänd operativ förmåga: Projekteringen ska vara genomförd Tillstånd ska vara klara eller förhandsbesked avseende bygglov, miljötillstånd och liknande ska kunna visas. Upphandlingsresurser ska finnas i projektet.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga statsstödsboxar.

EU:s regelverk tillåter stöd som lämnas till organisationer/företag ur ett statsstödsperspektiv som egentligen anses som ett gynnande av företaget/organisationen (statsstöd enligt gruppundantagsförordningen). Exempel är stöd till Investeringar, FoU hos företag, innovationskluster (vilket inkluderar digitala innovationshubbar), testbäddar, stöd till infrastruktur för FoU och annan infrastruktur såsom bredband, hamnar eller multifunktionell rekreationsinfrastruktur.

Är det fråga om begränsade stödbelopp eller ett gynnande av begränsat ekonomiskt värde finns också möjlighet att tillämpa särskilda bestämmelser om så kallat försumbart stöd/de minimis.

Ett vanligt scenario vid genomförande av projekt i Regionalfonden är att de genomförs i regi av en projektägare där ett antal företag berörs som målgrupp för projektets insatser. Detta kan ha formen indirekt stöd där företag gynnas i form av subventionerade tjänster. Men även projektägaren kan betraktas som mottagare av stöd som faller under detta regelverk. Tex vid plattformsbyggande, metodutveckling, investeringar och liknande. Detta kan ställa specifika krav på bland annat medfinansieringens sammansättning då det ofta behövs en viss andel privat medfinansiering.

Projekt som söker statligt stöd enligt artikel 107.1 i EU-fördraget ska redovisa faktiska kostnader. Det beror på att vissa kostnader måste framgå separat om projektet omfattas av regler som har sin grund i EU:s allmänna gruppundantagsförordning. Den här typen av projekt behöver också kompletteras med en gapanalys för att stödbeloppet ska kunna fastställas.

Vid en ansökan om stöd är det därför viktigt att definiera aktiviteter och därtill knutna kostnader som är statsstödsrelevanta. Det är viktigt att ni för ett tydligt resonemang och bifogar beräkningar för aktiviteter som omfattas av reglerna för statsstöd. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas. Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget. Då flertalet av gruppundantagen innebär att ni behöver använda er av redovisningsalternativet ”faktiska kostnader” så ser vi gärna att ni redan i ansökan skickar in en tydligt specificerad kostnads- och aktivitetsbudget.

För projekt som tillämpar under Artikel 56b: Stöd till kusthamnar; i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER) finns ett stödtak på 80 % vid stödbelopp upp till 5 miljoner euro. Vid högre stödbelopp gäller kalkyl/funding gap inkl. varierande stödtak beroende på projektkostnadens storlek och ändamål. Artikeln är ej tillämplig vid stödberättigande kostnader över 130 miljoner euro. Ett villkor för artikel 56b är att stödbeloppet inte får överstiga skillnaden mellan de stödberättigande kostnaderna och rörelseresultatet för investeringen eller muddringen. Rörelseresultatet ska dras av från de stödberättigande kostnaderna på förhand, på grundval av rimliga beräkningar, eller genom en återvinningsmekanism.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
Programansvarig Övre Norrland, Malin Ylinenpää, 08 - 681 66 54


Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Tidiga projektidémöten

I juni kommer vi att anordna tidiga projektidémöten. Då har ni chansen att diskutera Er projektidé och Er kommande ansökan med Tillväxtverket, Region Norrbotten och Region Västerbotten. Den 4–5 juni kan ni träffa oss i Umeå och den 13–14 juni kan ni träffa oss i Luleå.

Anmälan till tidiga projektidémöten görs via:

Anmälan tidiga projektidémöten Umeå 4-5 juni Länk till annan webbplats.

Anmälan tidiga projektidémöten Luleå 13-14 juni Länk till annan webbplats.

Använd den mall för tidig projektidé som finns i handboken Testa er projektidé.

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland 2021–2027 hittar ni här: Regionalfonden Övre Norrland.

Tåg i trafik