Insatser för att främja cirkulär ekonomi inom Övre Norrland

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Norrbotten
 • Västerbotten

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan och framgångsrika cirkulära affärsmodeller som baseras på utbud och efterfrågan. Nu är det möjligt för aktörer i Västerbotten och Norrbotten att söka finansiering för insatser som främjar ökad cirkularitet.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet/högskolor, forskningsinstitut, företagsfrämjande aktörer ekonomiska föreningar och civilsamhället.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att verka för en omställning till en cirkulär ekonomi i Övre Norrland.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan maximalt beviljas 50 procent av sin totala budget i stöd. Budget för utlysningen är 30 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att höjas.

Vad handlar erbjudandet om?

2.6 Främja cirkulär ekonomi

Omställningen till en cirkulär ekonomi innebär en omvandling av samhället och är nödvändig för att Övre Norrland ska uppnå sina klimatmål och bibehålla näringslivets globala konkurrenskraft. Att gynna användning av återvunna material och resurser, stimulera utvecklingen av energieffektiva produktionsprocesser och skapa förutsättningar för ett större utbud, och en ökad efterfrågan, av tjänster för återanvändning och delning är nödvändigt för att nå de globala målen.

För många små och medelstora företag är det särskilt utmanande att hitta en fungerande cirkulär affärsmodell som är lönsam, samtidigt som företagen behöver genomföra stora förändringar i verksamheten. Ofta behövs kompetenshöjande insatser, nya arbetssätt och investeringar i nödvändig teknik.

Design- och planeringsstadiet är viktigt för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Vi behöver utveckla och testa metoder och verktyg för att öka cirkulariteten i affärsmodeller och olika materialflöden. Biprodukter från befintlig industri och existerande företag behöver användas i högre utsträckning i stället för nyproducerat material.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för insatser som bidrar till att främja övergången till en cirkulär ekonomi inom Övre Norrland. Genom att främja övergången till en cirkulär ekonomi kan vi bidra till att begränsa klimatförändringarna och underlätta omställningen till ett mer hållbart samhälle. För att insatser som genomförs ska ha förutsättningar att bidra till de mål vi önskar uppnå, så är det viktigt att satsningarna hänger samman med andra initiativ och har förmåga att vara en del av en större helhet.

Projekt inom den här utlysningen kan fokusera på behov i en eller flera branscher. De får gärna stimulera lärande och samverkan mellan olika branscher, exempelvis genom industriell symbios. Insatser kan också fokusera på ett visst flöde i en verksamhet.

Läs i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet utifrån de regler som finns för statsstöd som gynnar företag. Statsstödsreglerna kan exempelvis ställa krav på en större del privat medfinansiering.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället söka stödet. Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper, samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Endast juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga, kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier som kan leda till kommande genomförandeprojekt.

Exempel på åtgärder som ni kan söka finansiering för är insatser med syfte:

 • att informera och öka kunskapen om hur produkter utformas för en lång livslängd, bland annat genom att underlätta reparation, öka återanvändningen samt att möjliggöra materialåtervinning vid livslängdens slut
 • att främja ökad användning av återvunna material och resurser i nya produkter och processer
 • att stimulera utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva produktionsprocesser
 • att skapa förutsättningen för ett större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster
 • att främja testning, innovation och teknikutveckling för att underlätta för cirkulära affärsmodeller och ett mer effektivt och cirkulärt nyttjande av samhällets resurser
 • att stärka innovation och näringslivsklimatet så att fler företag med cirkulära affärsmodeller kan växa och erbjuda sina produkter för såväl hemmamarknad och export
 • att skapa förutsättningar för civilsamhällets organisationer att främja en cirkulär ekonomi
 • att bygga kapacitet i regionen för en cirkulär omställning, med fokus på design och planeringsstadiet
 • att insatser för cirkulär omställning används som en metod för samhällsutveckling

Vi efterfrågar särskilt insatser som arbetar med utveckling av stödstrukturer och samhällssystem och kan bidra till en ökad kapacitet för avfallsåtervinning samt direkta insatser till företag som kan leda till att små och medelstora företag inför produkt eller processinnovationer.

Vi vill att projekten ska vara väl förankrade och ha förmåga att bidra med tydlig nytta för målgruppen.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 50 procent av projektets totala budget i stöd. Övrig finansiering (50 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Finansieringen består av EU-finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden med högst 40 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med preliminärt 10 procent. Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som projektets medfinansiering. Projekten kan beviljas stöd för maximalt 50 procent av total budget. Resterande 50 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Var uppmärksamma på att statsstödsregelverket kan innebära krav på att projektets budget ska innehålla en specifik nivå privat medfinansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Tillväxtverket kan komma att inom programperioden erbjuda beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod om det finns EU-medel kvar inom programmets budget i enlighet med gällande regelverk. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 12 augusti och stänger den 13 september.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 12 december, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Design- och planeringsstadiet är viktigt för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Hos företag och startupbolag är kunskapen om cirkulära affärsmodeller och cirkulära affärsflöden avgörande. Genom att hantera material och design mer cirkulärt kan värdeläckage från olika materialflöden minska. Genom att främja övergången till en cirkulär ekonomi bidrar programmet till att begränsa klimatförändringarna och till ett mer hållbart samhälle. En cirkulär ekonomi bidrar till att minska mängden avfall samt till att öka användningen av återvunna material och resurser.

På kort sikt väntas övergången till en cirkulär ekonomi bidra till att nya näringar växer fram, exempelvis skapas förutsättningar för ett större utbud och en ökad efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster i hela regionen.

Vi behöver utveckla och testa metoder och verktyg för att öka cirkulariteten i affärsmodeller och olika materialflöden. Vi behöver också se över och utveckla möjligheten att använda biprodukter från befintlig industri och existerande företag istället för att använda nyproducerat material, där det är lämpligt, för att på så vis bidra ytterligare till cirkulär ekonomi. Genom att hantera material och produktdesign mer cirkulärt kan mängden avfall minskas och regionens globala konkurrenskraft öka.

Cirkulära samhällen behöver utvecklas. Där varor och tjänster, människor och miljöer verkar i symbios och skapar förutsättningar för en hållbar lokal och regional utveckling i Norrbotten och Västerbotten.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov, interventioner till önskat sluttillstånd. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Utöver baskravet bör projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevant för respektive specifikt mål i denna utlysning. De gemensamma målen är: Hållbar energi för alla (Mål 7); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål för respektive särskilt mål man avser arbeta mot. Exempelvis genom:

Delmål 8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion

Delmål 12.5 minska mängden avfall markant

När ni gör er ansökan kommer ni att få besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021 -2027.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende). När ni söker ert projekt ska ni utgå från en huvudsaklig resultatkedja, även om projekten kopplar an till fler. Val av huvudsaklig resultatkedja är styrande för de utfallsindikatorer som ni ska rapportera in utfall för.

Exempel på insatser inom de olika resultatkedjorna:

Direkta insatser till företag:

 • stimulera mer resurs och energieffektiva produktionsprocesser
 • testning innovation och teknikutveckling för att underlätta för cirkulära affärsmodeller och ett mer effektivt och cirkulärt nyttjande av samhällets resurser
 • skapa större utbud och efterfrågan av tjänster för återanvändning, reparation och delningstjänster

Utveckla stödstrukturer:

 • främja ökad användning av återvunna material och resurser i nya produkter och processer
 • cirkulär omställning som metod för samhällsutveckling
 • skapa förutsättningar för civilsamhällets organisationer att främja en cirkulär ekonomi
 • öka kunskapen om hur produkter utformas för en lång livslängd

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen .

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Bidra till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats.

 

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga statsstödsboxar.

EU:s regelverk tillåter stöd som lämnas till organisationer/företag ur ett statsstödsperspektiv som egentligen anses som ett gynnande av företaget/organisationen (statsstöd enligt gruppundantagsförordningen). Exempel är stöd till Investeringar, FoU hos företag, innovationskluster (vilket inkluderar digitala innovationshubbar), testbäddar, stöd till infrastruktur för FoU och annan infrastruktur såsom bredband, hamnar eller multifunktionell rekreationsinfrastruktur.

Är det fråga om begränsade stödbelopp eller ett gynnande av begränsat ekonomiskt värde finns också möjlighet att tillämpa särskilda bestämmelser om så kallat försumbart stöd/de minimis.

Ett vanligt scenario vid genomförande av projekt i Regionalfonden är att de genomförs i regi av en projektägare där ett antal företag berörs som målgrupp för projektets insatser. Detta kan ha formen indirekt stöd där företag gynnas i form av subventionerade tjänster. Men även projektägaren kan betraktas som mottagare av stöd som faller under detta regelverk. Tex vid plattformsbyggande, metodutveckling, investeringar och liknande. Detta kan ställa specifika krav på bland annat medfinansieringens sammansättning då det ofta behövs en viss andel privat medfinansiering.

Vid en ansökan om stöd är det därför viktigt att definiera aktiviteter och därtill knutna kostnader som är statsstödsrelevanta. Det är viktigt att ni för ett tydligt resonemang och bifogar beräkningar för aktiviteter som omfattas av reglerna för statsstöd. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas. Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget. Då flertalet av gruppundantagen innebär att ni behöver använda er av redovisningsalternativet ”faktiska kostnader” så ser vi gärna att ni redan i ansökan skickar in en tydligt specificerad kostnads- och aktivitetsbudget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
Programansvarig Övre Norrland, Malin Ylinenpää, 08 - 681 66 54


Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Tidiga projektidémöten

I juni kommer vi att anordna tidiga projektidémöten. Då har ni chansen att diskutera Er projektidé och Er kommande ansökan med Tillväxtverket, Region Norrbotten och Region Västerbotten. Den 4–5 juni kan ni träffa oss i Umeå och den 13–14 juni kan ni träffa oss i Luleå.

Anmälan till tidiga projektidémöten görs via:

Anmälan tidiga projektidémöten Umeå 4-5 juni Länk till annan webbplats.

Anmälan tidiga projektidémöten Luleå 13-14 juni Länk till annan webbplats.

Använd den mall för tidig projektidé som finns i handboken Testa er projektidé.

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland 2021–2027 hittar ni här: Regionalfonden Övre Norrland.

Butik som återvinner kläder