Insatser för anpassning till nya förutsättningar i klimat­­förändringarnas spår

 • Stängd 19 mars 2024
 • Norrbotten
 • Västerbotten

Nu kan ni söka finansiering för insatser som hjälper samhället att rusta sig för att klara de utmaningar som klimatförändringarna innebär. Pengarna går att söka om ni är verksamma inom Norrbotten och Västerbotten.

Vem kan söka?

Offentliga aktörer, universitet/högskolor, forskningsinstitut och företagsfrämjande aktörer.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att bistå med anpassning till nya förutsättningar beroende på klimatförändringar.

Hur mycket kan ni få i stöd?

​​​​Ett projekt kan maximalt beviljas 40 procent av sin totala budget i stöd. Budget för utlysningen är 20 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att höjas​​.

Vad handlar erbjudandet om?

Övre Norrlands geografiska placering i Arktis medför stor påverkan och omfattande konsekvenser av de pågående klimatförändringarna. Samhället och olika verksamheter behöver rustas för att klara de utmaningar som ett föränderligt klimat ger.

De senaste årens ökning av skogs- och gräsbränder och översvämningar är tydliga exempel på effekter av klimatförändringana. Problemen förväntas öka, både i antal och i utbredning, i takt med att klimatet blir varmare.

Den ökade risken för översvämningar, ras och skred och erosion bidrar till en ökad föreoreningsrisk. Klimatrelaterade risker kring miljöfarlig verksamhet och förorenade områden behöver därför kartläggas. Även dricksvattenförsörjningen kan komma att påverkas av klimatförändringar.

Anpassning till de nya förhållandena gör att sårbarheten för klimatrelaterade händelser så som bränder och översvämningar kan minskas. Exempel på insatser som behöver förstärkas i programområdet är utveckling av kunskapen om klimateffekter på de gröna, blå och samiska näringarna i norra Sverige, likväl som kunskapen om vilka anpassningsåtgärder som är lämpliga. Det finns behov till att utarbeta klimat- och sårbarhetsanalyser samt att ta fram handlingsplaner. Det finns också behov av att utforma klimatanpassningsvägledningar och klarlägga risker avseende klimateffekter.

Delar av Övre Norrlands våtmarker är starkt påverkade av historiska dräneringar kopplat till exempelvis skogsbruket. Älvar och vattendrag har nyttjats för flottning, vilket har påverkat och förändrat deras flöden. Det finns stora behov av att återställa vattendrag, myrar och våtmarker.

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för insatser som utvecklar kunskapen om vilka klimateffekter och anpassningsåtgärder som är lämpliga för olika näringar.

Det samiska samhället med dess kultur och näringar där rennäringen är en bärande del påverkas redan i dag av klimatförändringarna och det behövs ökad förståelse för den totala påverkan. Vi ser gärna ansökningar som kopplar an till samiska näringar.

Ni kan också söka finansiering för insatser som rustar samhället och olika verksamheter för att klara de utmaningar som ett föränderligt klimat innebär. Samt för åtgärder för anpassning, utveckling och begränsning av skador till följd av ett förändrat klimat.

Läs i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet utifrån de regler som finns för statsstöd som gynnar företag. Statsstödsreglerna kan exempelvis ställa krav på en större del privat medfinansiering.

 

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

I den här utlysningen kan offentliga aktörer, universitet och högskolor, forskningsinstitut och övriga forsknings- och utbildningsaktörer, aktörer inom det företagsfrämjande systemet, ekonomiska föreningar och civilsamhället söka stödet.

Särskilt fokus bör läggas på att säkerställa att insatserna bidrar till att inkludera underrepresenterade grupper samt att nå en bredd av organisationer och företag. Vid utformandet av insatser är det viktigt att använda ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida krav som ett ägarskap innebär.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet. Läs mer om vem som kan söka i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027 under rubriken Krav på er som ansöker.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och förstudier som kan leda till kommande genomförandeprojekt.

 

Exempel på åtgärder som ni kan söka finansiering för är insatser med syfte:

 • Att utveckla kunskapen om klimateffekter på skogsbruket i norra Sverige, likväl som kunskapen om vilka anpassningsåtgärder som är lämpliga.
 • Att utarbeta klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner.
 • Att utarbeta metoder för insamling, bearbetning och analys av statistik rörande nyttjande av ekosystemtjänster.
 • Att utforma klimatanpassningsvägledningar för hela kedjan av aktörer.
 • Att klarlägga risker avseende klimateffekter och upprätta klimatanpassningsstrategier för riskminimering av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.
 • Att utbilda och stöda kommuner i långsiktig panering av dricksvattenförsörjning för att säkerställa skyddet av vattenresurser i ett flergenerationsperspektiv.
 • Att utveckla metoder för klimat- och sårbarhetsanalyser.
 • Att genomföra insatser för återställande av vattendrag och våtmarker.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ett projekt kan ni få maximalt 40 procent av projektets totala budget i EU-stöd. Övrig finansiering (60 procent) behöver utgöras av andra nationella medel eller av egen finansiering.

Om ni tänker söka medfinansiering från andra aktörer så var medvetna om att dessa kan ha andra datum för inlämnande att förhålla sig till.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 13 februari och stänger den 19 mars.

Prioritering av projekt görs av Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland den 11 juni, därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett genomförandeprojekt kan pågå i upp till 40 månader, inklusive slutredovisning och utvärderingsaktiviteter.

En förstudie kan pågå i 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar i Övre Norrland?

Övre Norrlands geografiska placering i Arktis medför stor påverkan och konsekvenser av de pågående klimatförändringarna. Enligt Skogsstyrelsen flyttar klimatzonerna i Sverige norrut med mellan 5 och 10 kilometer om året. Det gör att den skog som planteras och brukas idag även ska kunna producera och vara lönsam i en framtida klimatzon. Skogen ska utöver att producera virke också bevara biologisk mångfald och ge möjligheter till naturvistelse även för kommande generationer.

De förväntande framtida klimatförändringarna kommer med stor sannolikhet att ha effekter på naturmiljö, arter, ekosystem och biologisk mångfald i övre Norrland. Det innebär att naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster kommer att påverkas. Övre Norrland, liksom andra områden i Sverige, har sett ökade problem med skogs- och gräsbränder på grund av det förändrade klimatet. Problemen väntas öka, både i antal och utbredning, i takt med att klimatet blir varmare. Åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat behöver integreras med åtgärder för utveckling och begränsning av skador. Kunskapen om klimateffekter på skogsbruket i norra Sverige behöver öka, likväl som kunskapen om vilka anpassningsåtgärder som är lämpliga.

Delar av Övre Norrlands våtmarker är starkt påverkade av historiska dräneringar för naturresursutnyttjande. Älvar och vattendrag har nyttjats för flottning, vilket har påverkat och förändrat deras flöden. Återställande av vattendrag, myrar och våtmarker är viktiga insatser för att anpassa regionen till de klimatförändringar som sker. Genom att rusta våtmarker kan klimatrelaterade utsläpp och skogsbränder minska. Återställande minskar också risken för att torka påverkar grundvattennivån så att dricksvattenresurser blir förorenade eller uttömda.

En ökad risk för ras, skred och erosion bidrar också till en ökad föroreningsrisk framöver. Det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas till framtida klimateffekter för att minska risken för spridning av miljöfarliga ämnen. Det är också viktigt att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden.

Det samiska samhället med dess kultur och näringar, där rennäringen är en bärande del, påverkas redan i dag av klimatförändringarna. De samiska näringarna och dess förutsättningar för klimatanpassning måste förstås i ett sammanhang och med hänsyn till de sammanlagda effekterna från olika påverkansfaktorer. För att öka förståelse för den total påverkan på det samiska samhället och därefter kunna formulera tydliga insatser för klimatanpassning behöver risk- och sårbarhetsanalyser tas fram.


Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Forskning och innovation, näringsliv och konkurrenskraft, investeringar i energi, infrastruktur och möjliggörande teknologier såsom digital teknik är nyckelmekanismer för en hållbar omställning i linje med Agenda 2030. I näringslivet finns stor potential till nya lösningar på viktiga samhällsutmaningar, samtidigt som hållbarhet också blir en allt viktigare affärsstrategisk fråga för företagen. Genom ett strategiskt arbete i linje med Agenda 2030 kan företag exempelvis stärka sitt varumärke och sina möjligheter att attrahera kompetens, kunder och investerare.

För att insatser ska få önskade effekter i genomförandet av Agenda 2030 krävs att regionens aktörer strävar efter ett kunskapsstyrt förändringsarbete där jämställdhet och inkludering används som hävstång för utveckling i planering, genomförande och uppföljning. Statistik över fördelningen mellan kvinnor och män ska integreras i projektens interventionslogik, från utmaningar och behov, interventioner till önskat sluttillstånd. Ingen får diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet ska genomsyra insatserna inom programmet.

Ett baskrav för prioritering av projekt inom ramen för denna utlysning är att projekten bidrar till de globala målen: Jämställdhet (Mål 5); minskad ojämlikhet (Mål 10); Genomförande och globalt partnerskap (Mål 17).

Utöver baskravet bör projekten bidra till minst tre globala mål inklusive delmål som bedömts särskilt relevant för respektive specifikt mål i denna utlysning. De gemensamma målen är: Hållbar energi för alla (Mål 7); Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9); Hållbara städer och samhällen (Mål 11); Hållbar konsumtion och produktion Mål (12); Bekämpa klimatförändringarna (Mål 13).

Insatsbeskrivningen kan även särskilja vilka specifika delmål för respektive särskilt mål man avser arbeta mot. Exempelvis genom:

Delmål 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer
Delmål 13.1 Stärkt motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer Delmål 13.2 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar.

När ni gör er ansökan kommer ni att få besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet. Att göra en hållbarhetsanalys innan ni gör er ansökan är en förutsättning för att kunna ge svar på de frågor som ställs. Läs mer om hållbarhetsanalys i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer och uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Exempel på insatser inom målets resultatkedja:

Utveckling av stödstrukturer

 • öka kunskapen om klimateffekter på skogsbruket i norra Sverige samt lämpliga anpassningsåtgärder
 • utarbeta och skapa metoder för klimat och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner
 • metoder för insamling, bearbetning och analys av statistik rörande nyttjande av ekosystemtjänster
 • utforma klimatanpassningsvägledningar för hela kedjan av aktörer
 • klimatanpassningsstrategier för riskminimering av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
 • utbilda och stödja kommuner i långsiktig planering av dricksvattenförsörjning för att säkerställa skyddet av vattenresurser i ett flergenerationsperspektiv
 • genomföra insatser för återställande av vattendrag och våtmarker

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Om Förändringsteori i projektet

Kopplingen mellan Övre Norrlands program och Agenda 2030

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Bidra till Östersjöstrategin Länk till annan webbplats.

Att tänka på

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.


Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom samtliga boxar.

EU:s regelverk tillåter stöd som lämnas till organisationer/företag ur ett statsstödsperspektiv som egentligen anses som ett gynnande av företaget/organisationen (statsstöd enligt gruppundantagsförordningen). Exempel är stöd till Investeringar, FoU hos företag, innovationskluster (vilket inkluderar digitala innovationshubbar), testbäddar, stöd till infrastruktur för FoU och annan infrastruktur såsom bredband, hamnar eller multifunktionell rekreationsinfrastruktur.

Är det fråga om begränsade stödbelopp eller ett gynnande av begränsat ekonomiskt värde finns också möjlighet att tillämpa särskilda bestämmelser om så kallat försumbart stöd/de minimis.

Ett vanligt scenario vid genomförande av projekt i Regionalfonden är att de genomförs i regi av en projektägare där ett antal företag berörs som målgrupp för projektets insatser. Detta kan ha formen indirekt stöd där företag gynnas i form av subventionerade tjänster. Men även projektägaren kan betraktas som mottagare av stöd som faller under detta regelverk. Tex vid plattformsbyggande, metodutveckling, investeringar och liknande. Detta kan ställa specifika krav på bland annat medfinansieringens sammansättning då det ofta behövs en viss andel privat medfinansiering.

Vid en ansökan om stöd är det därför viktigt att definiera aktiviteter och därtill knutna kostnader som är statsstödsrelevanta. Det är viktigt att ni för ett tydligt resonemang och bifogar beräkningar för aktiviteter som omfattas av reglerna för statsstöd.

Ta gärna en tidig kontakt med handläggare på Tillväxtverkets kontor i Luleå för hjälp med val av statsstödbox. Val av statsstödsbox är styrande för era planerade aktiviteter och budget. Då flertalet av gruppundantagen innebär att ni behöver använda er av redovisningsalternativet ”faktiska kostnader” så ser vi gärna att ni redan i ansökan skickar in en tydligt specificerad kostnads- och aktivitetsbudget.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Kontakt

Namn på kontaktperson
Programansvarig Övre Norrland

Malin Ylinenpää, telefon: 08-681 66 54


Eller till programmets mejladress:

ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Regionalfondsprogrammet för Övre Norrland 2021–2027 hittar ni här.