Främja forsknings- och innovationsprocesser med koppling till cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen

 • Stängd 19 mars 2024
 • Stockholm

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi, där mängden avfall minskar och användningen av återvunna material och resurser ökar, är innovation längs hela värdekedjan likväl som framgångsrika samverkansmöjligheter för att möjliggöra forskning och innovation. Nu är det möjligt för aktörer i Stockhomsregionen att söka finansiering för insatser som främjar ökad cirkularitet.

Vem kan söka?

Aktörer i det företagsfrämjande systemet samt regioner, kommuner, civilsamhälle och lärosäten

Vad kan ni söka för?

Projekt som stärker grön omställning och ett hållbart näringsliv genom cirkulär ekonomi. Det är även möjligt att söka för förstudier

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd

Vad handlar erbjudandet om?

Nu finns möjlighet för er som har idéer om hur forskning och innovation i samarbete med företag kan främja den cirkulära ekonomin i Stockholmsregionen. Akademin är särskilt efterfrågad som projektägare eller projektpart. Insatserna ska bidra till en mer utvecklad cirkulär ekonomi i Stockholmsregionen. För att stärka innovationskapaciteten behöver både forsknings- och innovationsprocesser inom och mellan små och medelstora företag samt länets innovations- och forskningsmiljöer stärkas. Det kan också handla om stöd för att öka små och medelstora företags tillgång till olika labb- och testmiljöer såsom testbäddar. Större företag i regionen har ofta tillgång till sina egna testmiljöer, men dessa är inte alltid öppna för andra företag. Därför är det viktigt att existerande testmiljöer öppnas för fler små och medelstora företag t ex genom förbättrad kunskap, utvecklad samverkan och nya samarbetsprocesser. Det är också önskvärt med exempelvis insatser för att utveckla det innovationsfrämjande systemet, förbättra samverkan och tekniköverföring genom utvecklade samverkansplattformar.

I Tillväxtverkets projektbank kan ni läsa några exempel på typer av projekt som kan söka finansieringen. Ni är välkommen att kontakta oss och Regionalt utvecklingsansvariga, om ni vill diskutera om er idé kan ha möjlighet att få finansiering.

Läs också i handboken och i Min ansökan för att förbereda er ansökan. Det finns flera skillnader från förra programperioden. Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet, med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag.

3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
7. Hållbar energi för alla. Gul kvadrat, text och symbol i vitt. En sol med en powersymbol i mitten. Solen har tolv strålar.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.
13. Bekämpa klimatförändringarna. Mörkgrön kvadrat, text och symbol i vitt. Ett öga, där irisen är ett jordklot.
17. Genomförande och globalt partnerskap. Marinblå kvadrat, text och symbol i vitt. Fem ringar överlappar varandra i en cirkel.

Mer information

Vem kan söka?

Övergången till en cirkulär ekonomi kräver en ökad klimatmedvetenhet och insatser från många aktörer, såväl privata företag, sociala entreprenörer som forskningsaktörer och utbildningsaktörer. Vi ser därför gärna sökanden från samverkansplattformar, företagsnoder men också kommuner och akademi med flera. Eftersom cirkulär ekonomi berör samtliga samhällssektorer ser vi gärna samverkansprojekt över sektorsgränser mellan aktörer från offentliga sektor, akademi, näringslivet eller civilsamhälle.

Bygg- och transportsektorn är de två sektorer som står för störst klimatpåverkan i regionen. Vi ser därmed gärna sökanden inom dessa områden. Alla sektorer där den cirkulära ekonomin kan utvecklas är dock aktuella för denna utlysning, som exempelvis livsmedelssektorn.

Vi ser det som positivt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom att medfinansiera, och inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att ansvara för att äga projektet, med de administrativa och likvida kraven som ett ägarskap innebär. Det är inte möjligt för företag att söka regionalfondsmedel för att utveckla sina egna tjänster eller produkter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Samverkan är en viktig utgångspunkt och ett centralt verktyg för att möta utmaningarna som pekas ut i programmet. Inte minst när det gäller forskning och utveckling. Utlysningen är öppen för insatser med koppling till cirkulär ekonomi. Det kan till exempel innefatta:

 • Tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum och sektorn för högre utbildning
 • Samverkan och utveckling av nätverk, kluster, hubbar, innovations-, test- och demonstrationsmiljöer.
 • Kapacitetsuppbyggnad för forskning och innovation kopplat till utvecklingen av små och medelstora företag.
 • Forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag med inriktning på den cirkulära ekonomin.
 • utveckla nya och befintliga samverkansmodeller och metoder för att ge stöd, råd och genomföra kompetenshöjande insatser gentemot näringslivet

Vi ser gärna projekt som har fokus på att stärka företag när det gäller att ta vidare forskning och innovation till affärer med inriktning på den cirkulära ekonomin. Detta kan handla om att förmedla företagsstödjande insatser till innovatörer och små och medelstora företag (SMF) med fokus på till exempel processer, organisation, test, marknadsföring, medskapande och användar- samt efterfrågestyrd innovation, men också övriga stödjande strukturer som stärker Stockholmsregionens ekosystem inom aktuellt inriktningsområde. Det kan exempelvis handla om att ge stöd för att forskning och ny kunskap omhändertas hos kunskapsintensiva innovationsföretag till stöd för innovationers implementering och kommersialisering. Detta kan omfatta forsknings- och innovationsprocesser, tekniköverföring och samarbete mellan företag, forskningscentrum samt sektorn för högre utbildning med inriktning mot den cirkulära ekonomin. Vilket även kan riktas mot redan identifierade SMF med innovativa lösningar fokuserade på att skapa positiva klimatförändringar som kan realisera utvecklandet av klimatstödjande innovationer till framgångsrika tillväxtföretag. I detta sammanhang kan samarbeten mellan olika innovations- och företagsstödjande aktörer i Stockholmsregionens ekosystem vara särskilt viktiga att betona. Allt för att accelerera redan pågående stödinsatser riktade mot växande företag inom till exempel avancerad teknik med fokus på cirkulär ekonomi och prioriterade områden för smart specialisering i Stockholmsregionen. Här kan även kopplingen till offentlig sektor med dess flora av aktörer och därtill kopplad innovationspotential vara av stort intresse.

Utlysningen är även öppen för projekt som arbetar med stödstrukturer och kapacitetsbyggande arbete för att underlätta för innovationer och företag att utvecklas. Insatserna ska därför utgöras av:

Projekt som utvecklar stödstrukturer runt företagen
Ni arbetar med den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Insatserna ska vara förutsättningsskapande och bidra till att stödstrukturens aktörer utvecklar förändrade beteenden och förmågor. Det leder indirekt till att företagen får bättre förutsättningar.

Insatser inom denna resultatkedja gynnar ofta en eller flera aktörer som bedriver ekonomisk verksamhet. Det innebär att stödet, för att kunna beviljas, måste vara förenligt med statsstödsreglerna och ni behöver undersöka om någon av våra beskrivna statsstödsboxar kan bli tillämpliga. Läs mer om våra statsstödsboxar i avsnittet Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag. Det är viktigt att ni i ansökan för ett resonemang kring hur ert projektupplägg ser ut och ger en utförlig motivering och koppling till hur det är förenligt med statsstödsreglerna.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Indikativ budget för utlysningen uppgår till 22 miljoner kronor men kan komma att ändras.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 13 februari och stänger 19 mars. Prioritering av ansökningar sker i juni 2024 av Strukturfondspartnerskapet i Stockholm. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och förstudier nio månader. Det finns möjlighet till dialog kring projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga. Läs mer om de olika projekttyperna i Tillväxtverkets Handbok för EU-projekt 2021-2027.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De regionala utmaningar som pekas ut i regionalfondsprogrammet för Stockholmsregionen är tydligt kopplade till behovet av att energi- och resurseffektivisera. Det finns behov av att skapa cirkulära strukturer som ger låg klimatpåverkan. Stockholmsregionens växthusgasutsläpp kommer främst från transport, bebyggelse och konsumtion men alla aktörer i länet, såväl offentliga som privata, behöver bidra. Mer om Stockholmsregionens klimatutmaningar hittar du i Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen (https://www.regionstockholm.se/globalassets/6.-om-landstinget/styrande-dokument/2-verksamhetsstod/regional-utveckling/klimatfardplan_2019_webb.pdf)

Stockholmsregionen har en stor utmaning med utfasning av fossil energi och att öka förnybar elförsörjning för att minska klimatavtrycket. Det behövs insatser för bättre hantera såväl mängden produkter som produceras och konsumeras som det avfall som därmed genereras. Ur detta perspektiv behövs smartare design, produktion samt mer hållbara konsumtionsmönster. Därför behövs insatser för att främja hållbara flöden av material och energi.

För att möta dessa utmaningar behövs förändringar i det nuvarande systemet mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. Genom att utveckla, testa och implementera innovativa teknologier och projekt kan vi minska avfall, förbättra återvinning och stärka regionens förmåga att skapa en hållbar framtid. En ambition för Stockholmsregionen är att främja cirkulär ekonomi och minska mängden avfall, med digitala lösningar/ it / och processinnovation. Digitalisering är nödvändig för en smart, hållbar och tillgänglig stadsutveckling, en mer cirkulär ekonomi och för att understödja en industriell omställning, inte minst för länets små och medelstora företag.

Övergången till cirkulär ekonomi innebär intensifiering av en omställningsprocess som kräver en ökad kunskapsnivå hos både företag och en bred allmänhet. Det ska bidra till såväl en förstärkt klimatmedvetenhet som hållbara konsumtionsmönster.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I samband med er ansökan ska ni beskriva vilket eller vilka globala mål, och delmål, för Agenda 2030 som ert projekt bidrar till att uppfylla. Utgå från projektets insatser och förväntade resultat, och ta del av beskrivningen av de globala målen (länka till: https://www.globalamalen.se/). Beskriv också eventuella målkonflikter. Med det menas de negativa konsekvenserna projektets insatser kan ha på Agenda 2030-målen.

Insatser för cirkulär ekonomi förväntas ha en positiv påverkan på mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Detta framför allt genom att kretsloppstänk och affärsmodeller bidrar till att förbättra resurseffektiviteten inom konsumtion och produktion (delmål 8.4). Insatser inom cirkulär ekonomi förväntas också ha en bred positiv påverkan på mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel, kan insatserna bidra till delmål 12.1 Hållbara konsumtions- och produktionsmönster, delmål 12.2 Hållbar användning av naturresurser, delmål 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall, delmål 12.5 som avser minskning av mängden avfall, och delmål 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar. Insatser för cirkulär ekonomi ligger också väl i linje med mål 17 Partnerskap, då allting bygger på samverkan mellan en bred grupp av aktörer. I synnerhet är det delmål 17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap (offentlig-privata samt med det civila samhället) som insatserna förväntas bidra till.

Insatser för att främja övergången till en cirkulär ekonomi har potential att bidra till hållbar utveckling i Stockholmsregionen på bred front. Detta genom att, beroende på hur insatserna riktas tematiskt, stödja utvecklingen av en eller fler av följande framsteg som i sin tur har bäring på de globala målen: Industriell omställning genom hållbar produktion, Grönare transporter, Hållbart byggande och stadsutveckling samt Cirkulär ekonomi.

Genom insatsernas resultat och effekter med koppling till ovan nämnda framsteg kan de framförallt bidra till följande globala mål:
7: Hållbar energi för alla
8:Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12: Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringarna
17: Genomförande av globalt partnerskap

En beskrivning av hur projektet förväntas bidra till globala mål, samt exempel på målkonflikter ska ingå i er ansökan.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom främst följande boxar; 2,5,8,9,11,13,

Projektägare/partners kan vara företag

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2 eller box 3

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel:

 • metodutveckling
 • systemutveckling
 • processutveckling
 • nya modeller

så kan följande boxar vara aktuella: 5, 8, 9, 11,13. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.

Ta en tidig kontakt med Tillväxtverkets handläggare inom Stockholmsprogrammet om ni vill diskutera möjligheterna att söka finansiering för ett projekt som innebär tillämpning av statsstödsboxar.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Det är viktigt att ansökningarna har en tydlig koppling till regionala behov och aktuella satsningar. Det ska även i ansökan framgå hur projektet kopplar an till den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Regional förankring, behovsanalys och involvering av målgruppen ska därför göras innan ni ansöker.

De ansökningar som bedöms som godkända av Tillväxtverket lämnas över till Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län. Strukturfondspartnerskapet har till uppgift att prioritera projekt som har sökt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Partnerskapet består av förtroendevalda region- och kommunpolitiker från Stockholms län samt representanter för organisationer från offentlig, privat och ideell sektor. Strukturfondspartnerskapets prioriteringsmöte hålls i juni 2024. Därefter får stödsökande besked om projektet beviljas stöd eller inte. Mer om Strukturfondspartnerskapet (www.sfpstockholm.se Länk till annan webbplats.). För mer information om strukturfondspartnerskapets prioriteringsgrunder: maila stockholm@tillvaxtverket.se.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Namn på kontaktperson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se


Eller till programmets mejladress:

stockholm@tillvaxtverket.se

 

Ta kontakt med oss på Tillväxtverket redan tidigt i idéstadiet

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar Regionalfondsprogrammet för Stockholm innan ni skickar in en ansökan. Fördjupa er också i den regionala utvecklingsstrategin (RUFS 2050). Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för Tidig projektidé


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.