Finansiering för insatser till mer cirkulär ekonomi i Mellersta Norrland (2024.1)

 • Stängd
 • Jämtland
 • Västernorrland

Har du idéer på satsningar som bidrar till ökad cirkulär ekonomi? Nu finns möjlighet att söka EU-finansiering för insatser som ska stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära kretslopp kopplade till den egna produktionen. Vi välkomnar särskilt projekt som innebär fysiska investeringar för cirkulär materialanvändning, t.ex. miljöer/infrastruktur för återbruk och återvinning och/eller cirkulär produktion.

Vem kan söka?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer och akademi samt statliga myndigheter. Vid ramprojekt kan endast Regionerna i Jämtland/Härjedalen och Västernorrland söka projekt.

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med insatser för att stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära kretslopp.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 procent av ett projekts kostnader. Totalt finns cirka 135 miljoner kronor att söka.

Vad handlar erbjudandet om?

I denna utlysning efterfrågas projekt som bidrar till att möta utmaningarna med att:

 • minska resursuttaget och användningen av naturresurser
 • stötta näringslivets förmåga att styra mot cirkulära kretslopp kopplade till den egna produktionen inklusive utveckling av affärsmodeller, tekniker, processer och produkter.

Det önskade sluttillståndet är ökad konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan i Mellersta Norrland genom en utvecklad cirkulär ekonomi.

Önskade effekter på lång sikt är:

 • fler företag som ingår i cirkulära flöden
 • fler cirkulära affärsmodeller
 • minimerat restavfall
 • lägre CO2 utsläpp
 • effektivare användning av ny råvara.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Näringsliv, offentlig sektor, organisationer och akademi samt statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Ni kan bedriva projekt som innebär:

Direkta stöd till företag
Mellersta Norrlands företag och andra organisationer ges ekonomiskt och icke-ekonomiskt stöd för insatser fokuserade på kunskapsuppbyggnad, produktion och processer som leder till implementering och utveckling av cirkulära produkter och cirkulära processer. Det omfattar även utveckling av tjänster, affärsmodeller och produktdesign som styr mot cirkularitet. Programmet stödjer även insatser som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter för att skapa helt nya affärsmodeller och tjänster samtidigt som de bidrar till cirkularitet och resurseffektivitet.

Även forsknings- och innovationsprojekt som stödjer företagens övergång till cirkulära produkter och processer, inklusive nya affärsmodeller och kartläggningar av materialflöden, etc. stödjs.

Projekten kan innefatta hårda investeringar såsom exempelvis teknisk utrustning som utgör en liten men avgörande del för att nå projektets mål.
Viktiga resultat är att fler företag får förutsättningar att producera och erbjuda cirkulära produkter samt att nya innovationer och forskningsresultat som främjar cirkularitet genereras.

Även ramprojekt är tillämpliga.

Utveckling av stödstrukturer
Det operativa programmet stödjer etablering av nya, och vidareutveckling av befintliga stödstrukturer, för företag som arbetar med att utveckla cirkulära produkter, processer, tjänster eller affärsmodeller. Stödet kan innefatta kompetensutveckling, affärs- och internationaliseringsinsatser samt tillkomst av kluster och hubbar som främjar övergången till cirkulär ekonomi. Programmet stödjer även strukturer för samarbete med forskningsinstitut på regional, nationell och internationell nivå. Insatser anpassade för den glesa geografin efterfrågas särskilt.

Programmet kan ge stöd till strukturer som bidrar till ökad kunskap om hur produkter bör utformas för längre livslängd och hur hållbart producerade produkter kan synliggöras på marknaden. Insatser som bidrar till resurseffektivitet, återvinning och cirkulära affärsmodeller genom offentlig upphandling kan också stödjas.

Viktiga resultat är att fler företag ges förutsättningar att producera cirkulärt och kan erbjuda sina produkter och tjänster för såväl hemmamarknad som export. Ett annat viktigt resultat är att organisationer och företag får ökade förutsättningar att upphandla varor och tjänster som produceras i cirkulära flöden.

Uppbyggnad av miljöer och infrastruktur
Investeringar för uppbyggnad av miljöer för teknisk utveckling, testmiljöer och miljöer som möjliggör kommersiell produktion av cirkulära lösningar, inklusive säkerställande att återbruk och återvinning av material sker i en hållbar och giftfri kedja kan stödjas. Det omfattar även testmiljöer för innovationer som leder till utveckling av nya biobaserade produkter som ersätter fossilbaserade produkter. Hårda investeringar kan vara aktuellt i samband med att olika test- och innovationsmiljöer behöver skapas.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Utlysningen öppnar för ansökningar 13 februari och stänger 19 mars 2024.

Prioritering av Strukturfondspartnerskapet i Mellersta Norrland sker i mitten på juni 2023. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Ett projekt kan pågå maximalt 3 år och 4 månader. Större strukturella satsningar som omfattar många olika parter kan i undantagsfall beviljas längre projekttid.

En förstudie kan pågå maximalt 12 månader.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Förändringarna i klimatet kräver en omställning som minimerar de klimatpåverkande utsläppen och miljöpåverkan. Produktionen av varor, produkter, processer och tjänster behöver därför ställas om för att bidra till en hållbar framtid. Utvecklingen av en cirkulär ekonomi innebär en omvandling av samhället som bidrar till att nå miljö- och klimatmålen, samt Agenda 2030, samtidigt som det är en potential för att öka programområdets konkurrenskraft.

Genom att skapa ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle i våra regioner kan vi bättre ta ansvar för de negativa konsekvenser som produktionen av varor och tjänster innebär. Detta genom små och medelstora företag som utvecklar och arbetar med utmaningsdriven innovation, nya affärsmöjligheter och modeller som främjar resurseffektiv användning och vidareförädling av produkter nära råvarukällan.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Projektet förväntas särskilt bidra till globalt mål 12.

Programmet för Mellersta Norrland betonar att de globala målen i Agenda 2030 är odelbara. Det är därför av stor vikt att varje projekt och initiativ beskriver hur ni arbetar med målen utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. Utgångpunkten är att hållbarhet bara kan uppnås när ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet samverkar och när målkonflikter hanteras.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre Resultatkedjor. Direkta insatser till företag, utveckling av stödstrukturer samt uppbyggnad av miljöer och infrastruktur. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer – det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende). När ni söker ert projekt ska ni utgå från en huvudsaklig resultatkedja, även om projekten kopplar an till fler. Val av huvudsaklig resultatkedja är styrande för de utfallsindikatorer som ni ska rapportera in utfall för.

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Företag och statsstöd

Det är viktigt att ni som sökande, och era projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket.

Verkamheter och statsstöd

Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas. Ni kan ha en eller flera boxar i ert projekt. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet.

Ta gärna kontakt med Tillväxtverkets handläggare i god tid innan inskickad ansökan, för mer information om statsstödsboxarna som kan var aktuella för er projektansökan!

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.