Driv kluster för samverkan och effektivare nyttjande av digitala lösningar i alla branscher

 • Stängd 20 mars 2024
 • Hela Sverige

Har ni idéer på hur samverkan mellan regionala innovationsmiljöer kan stärkas och främja att små och medelstora företag nyttjar digital teknik mer effektivt? Nu kan ni söka finansiering för insatser som får svenska innovationsmiljöer att samarbeta mer med varandra och bidrar till att bygga internationella relationer.

Vem kan söka?

Befintliga och välfungerade noder, innovationsmiljöer och kluster som verkar inom områden prioriterade i regionala strategier för smart specialisering.

Vad kan ni söka för?

Stöd kan lämnas för klustrets driftskostnader samt för investeringar i materiella och immateriella tillgångar som är nödvändiga för uppförande eller uppgradering av klusterbildning.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Vi kan maximalt bevilja 50 procent av projektens totala budget i stöd. Inom ramen för denna utlysning finns totalt 40 miljoner kronor att ansöka om.

Vad handlar erbjudandet om?

Ett mer samordnat och effektivt system för innovation och digitalisering

Ett mer effektivt system för innovation och digitalisering är avgörande för att Sverige ska fortsätta att ligga i framkant och som internationellt ledande innovationsnation. I Sverige finns en rad olika innovationsmiljöer, kluster och initiativ som är beroende av digital teknik, till exempel automatisering, artificiell intelligens (AI), högpresterande datorsystem och cybersäkerhet.

För att ta vara på digitaliseringens möjligheter krävs det att dessa miljöer kopplas ihop över de regionala gränserna och även skapar förutsättningar för samarbeten med andra innovationsmiljöer inom EU.

I denna utlysning eftersöker Tillväxtverket insatser som kopplar ihop mer utvecklade och mogna regionala noder och innovationsmiljöer med andra kompletterande och kompetensmässigt förstärkande regionala hubbar, miljöer eller nationella insatser. Detta ska leda till förnyelseinriktade nationella plattformar som arbetar med företag som, oavsett bransch eller sektor, har en affärsmodell där digital teknik har en central roll.

1.1 Stärk forskning och innovation

Insatser inom detta område ska syfta till att:

 • Stötta samverkan mellan befintliga ”hubbar” och innovationsmiljöer i olika delar av landet som, oavsett sektor eller bransch, arbetar med områden som automation, digitalisering, högpresterande datorsystem och artificiell intelligens (AI).
 • Bidra till insatser som bygger internationella relationer bland annat inom EU-programmen Horisont Europa och DIGITAL.
 • Bidra till att effektivare nyttja kompetens och resurser i hela landet genom samverkan mellan nationell och regional nivå, och mellan olika delar av landet.

I denna utlysning eftersöker Tillväxtverket projekt som kan bidra till att knyta ihop befintliga regionala innovationsmiljöer som arbetar med varandra över de regionala gränserna. Fokus ska ligga på samverkan kring digital teknik och leda till att små och medelstora företag på ett bättre sätt kan nyttja den kompetens och de resurser inom området som innovationsmiljöerna tillhandahåller.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.

Mer information

Vem kan söka?

I denna utlysning eftersöker Tillväxtverket insatser som kopplar ihop mer utvecklade och mogna regionala noder och innovationsmiljöer med andra kompletterande och kompetensmässigt förstärkande regionala hubbar, miljöer eller nationella insatser och att det leder till förnyelseinriktade nationella plattformar med fokus på digital teknik.

Konstellationen kan bestå av både privata och offentliga juridiska personer och behöver utgöra ett kluster utifrån definitionen i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER):

”Strukturer eller organiserade grupperingar av oberoende parter (till exempel innovativa nystartade företag, små, medelstora och stora företag, forskningsinstitut, organisationer för kunskapsspridning, forskningsinfrastrukturer, test- och experimentinfrastrukturer, digitala innovationsknutpunkter, icke vinstdrivande organisationer och andra relaterade ekonomiska aktörer) som är avsedda att stimulera innovativ verksamhet och nya samarbetssätt, till exempel på digital väg, genom att främja intensiv samverkan, gemensam användning av utrustning och utbyte av kunskap och expertis genom att bidra effektivt till kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan företagen och andra organisationer i klustret.”

Projekten ska involvera flera (minst tre) regionalt prioriterade innovationsmiljöer i minst två programområden / Nuts 2 regioner. Projektet behöver vara i linje med de strategier för smart specialisering som gäller för de regioner där projektet har sina parter. Kopplingen till berörda regioners strategier för smart specialisering ska tydliggöras i ansökan.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt och ska bidra till de insatser som framgår av avsnittet ”Vad handlar erbjudandet om?”. Utlysningen riktar sig mot innovationskluster och stödet beviljas i enlighet med artikel 27 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER). Tillväxtverket har designat statsstödsboxar för att ge en mer överskådlig bild av villkoren som behöver uppfyllas för att stöd ska kunna lämnas enligt förordningen. I denna utlysning är Box 8: Stöd till innovationskluster, aktuell.

De stödberättigade kostnader ett innovationskluster kan ha framgår av Box 8. Det handlar om:

 • Klustrets driftskostnader, det vill säga kostnader för personal, administration och drift av teknisk utrustning, marknadsföring, utbildning, seminarier och konferenser.
 • Investeringar i materiella eller immateriella tillgångar som är nödvändiga för uppförande eller uppgradering av en klusterbildning. Till exempel lokaler för kompetensöverföring och samverkan eller utrustning för att tillhandahålla tjänster till klustrets intressenter.
 • Materiella tillgångar i forma av mark, byggnader eller anläggningar, maskiner och utrustning.
 • Immateriella tillgångar som till exempel patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter.

Driftstöd till ett kluster får beviljas för max 10 år.

Tillträde till klustret ska vara öppet för flera användare och beviljas på ett transparent och icke-diskriminerande sätt. Avgifter ska tas ut för användningen av klustrets anläggningar och för att delta i dess verksamheter. Avgifterna ska motsvara marknadspriserna eller återspegla kostnaderna för användning eller deltagande. Det är ett ansvar för den som driver klustret och tar emot stöd att fastställa avgifternas storlek.

Kostnader för övergripande projektsamordning måste särskiljas från övriga kostnader i projektet. I övergripande projektsamordning ingår:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet.
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet.
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning.
 • Utvärdering.
 • Arbete med hållbarhetskriterier.

För övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

Inför ansökan är det väldigt viktigt att ni som söker beaktar den utökade informationen som framgår av Box 8: Stöd till innovationskluster när ni designar projekten. Tillväxtverkets vägledning för statsstöd finns i EU-handboken 2021-2027.

Önskemål att underlätta för företag att få tillgång till klustret och dess tjänster kan ske genom stöd till företagen i fråga, vilket dock är något som får hanteras inom ramen för de särskilda villkor som gäller för företagsstöd. Se särskilt statsstödsboxarna 2 (försumbart stöd/de minimis) eller 11 (stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder).

Hur mycket kan ni få i stöd?

Utlysningen omfattar 40 miljoner kronor. Finansieringen består av EU-finansiering från det Nationella regionalfondsprogrammet med högst 40 procent och finansiering från Tillväxtverkets nationella projektmedel från anslag 1:1 med högst 10 procent. ​Ni ansöker om EU-finansieringen och anger Tillväxtverkets nationella projektmedel som en del av projektets medfinansiering i budgeten.

Det offentliga stödet får inte överstiga 50 procent av innovationsklustrets totala budget och inte heller mer än 7,5 miljoner euro. Resterade 50 procent behöver utgöras av privat medfinansiering. Den privata medfinansieringen kan utgöras av både kontanta medel och bidrag i annat än pengar, exempelvis arbetstid.

Kostnader för övergripande projektsamordning måste särskiljas från övriga kostnader i projektet. Budgeten som bifogas i ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till klusterutveckling. För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medel från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna. Läs mer om vad som avses som kostnader för övergripande projektsamordning i handboken.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar den 13 februari och stänger 19 mars 2024.

Hur länge kan projektet pågå?

Projekten kan som längst pågå till 30 juni 2030.

Tillväxtverket kan komma att inom programperioden erbjuda beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod om det finns EU-medel kvar inom programmets budget i enlighet med gällande regelverk. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Sverige placerar sig med sina 10,5 miljoner invånare på andra plats i Global Innovation Index. Sverige rankas även som starkaste innovationsland i EU enligt European innovation Scoreboard. Dock finns det fortfarande regionala skillnader inom Sverige när det gäller forsknings- och innovationsresultat. Spridningen av innovationer och användningen av banbrytande tekniker, är inte optimal. Nya metoder och nya sätt att tänka, däribland nya/ökade kontakter mellan regioner, krävs för att lösa framtidens samhällsutmaningar.

Svagheter och brister i digital infrastruktur kan få negativ inverkan på innovation utifrån en rad olika perspektiv. För att fortsätta utvecklingen mot ett hållbart samhälle behöver kännedomen om digitaliseringens möjligheter att öka och data behöver nyttjas som strategisk resurs. Till exempel kan forskning bli lidande på grund av bristande tillgång till data. Användningen av digital teknik är också viktig för offentlig sektor i utvecklingen av samhällstjänster och samordning av resurser, enligt OECD.

För att små och medelstora företag i Sverige ska bli internationellt konkurrenskraftiga inom regionalt prioriterade områden är samverkan mellan kommuner, regioner, statliga myndigheter och privata aktörer viktig, inte minst för att stärka tillgång till kompetens inom forskning och innovation. Exempelvis kan flera regioner ha helt eller delvis överlappande prioriterade områden. För att kraftsamla och förstärka prioriterade områden i Sverige är samverkan mellan olika delar av landet genom effektivare nyttjande av avancerad teknik, digitalisering och AI en viktig faktor.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Genom stöd till att koppla ihop regionala noder och innovationsmiljöer med nationella insatser till nyskapande och innovativa nationella plattformar, förväntas insatserna bidra till flera av de globala målen. Bland annat mål 9, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Genom insatser för att stärka flernivåsamverkan förväntas flera projekt också innehålla särskilda insatser för jämställdhet. Särskilda insatser innebär att projektets huvudsakliga mål är att förbättra jämställdhet mellan kvinnor och män. Analysen ska därmed visa hur utmaningar och problem inom jämställdhetsområdet ligger till grund varför projektet behövs och målen tar tydligt fasta på en förflyttning mot ökad jämställdhet. Projekten bidrar därmed direkt till det globala målet 5.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Använd förändringsteori

Det är ett krav att ni använder förändringsteori för att beskriva ert projekt. Förändringsteorin är en systematisk beskrivning av vad och varför något ska förändras, vad som är möjligt att påverka och vilka förväntade effekter som behöver inträffa för att uppfylla målen.

Om Förändringsteori i projektet

Resultatkedjor

Regionalfonden 2021-2027 investerar genom tre resultatkedjor. I denna utlysning är det resultatkedja 2. Utveckling av stödstrukturer som är aktuell. En resultatkedja anger aktiviteter som ska genomföras hos projektets målgrupp, prestationer - det vill säga direkta resultat av de aktiviteter som genomförs, effekter på kort sikt (utökad kunskap om ett område) och effekter på medellång sikt (förändrat beteende).

Aktiviteter utanför programområdet

En intervention får helt eller delvis genomföras i ett annat land, även utanför EU, under förutsättning att insatsen bidrar till det specifika målet. Samarbete med aktörer i ett eller flera andra länder kan vara integrerat i ett projekt för att stärka arbetet mot projektmålet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Box 8: Stöd till innovationskluster

Det är er uppgift som sökande av projektstöd att designa projektet utifrån statsstödsbox 8. Ett tips är att försöka planera era projektaktiviteter på så sätt att ni inte blandar flera boxar i en aktivitet och att det tydligt framgår vilka boxar som är aktuella i era aktivitetsbeskrivningar. Tillväxtverket gör sedan en prövning om projektet är förenligt med regelverket.

Önskemål att underlätta för företag att få tillgång till klustret och dess tjänster kan ske genom stöd till företagen i fråga, vilket dock är något som får hanteras inom ramen för de särskilda villkor som gäller för företagsstöd. Se särskilt statsstödsboxarna 2 (försumbart stöd/de minimis) eller 11 (stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder).

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Programmets mejl: nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se


Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.