Bidra till tillväxt och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag

 • Öppnar 12 augusti 2024
 • Blekinge
 • Skåne

Nu söker vi er som vill arbeta för att stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt. Detta kan ske genom satsningar på digitalisering, export, internationalisering eller affärsutveckling. Finansiering går att söka för EU-projekt som ska skapa nytta i Skåne och Blekinge.

Vem kan söka?

Aktörer som främjar innovation och företagande, samt regioner, universitet, kommuner, utbildningsaktörer, idéburen sektor med flera

Vad kan ni söka för?

Projekt och förstudier med syfte att stärka företags konkurrenskraft. Projekten ska skapa nytta i Skåne och Blekinge.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Max 40 % av ett projekts kostnader. Förstudier kan få max 40 % och 744 000 kr i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

Sök finansiering inom följande specifikt mål:

 • 1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

I den här utlysningen kan ni söka finansiering för projekt som ska leda till att små och medelstora företag bygger kapacitet inom särskilt utpekade områden. Områden som digitalisering, export, internationalisering eller ny teknik och omställning (inom teknik, kunskap och affärsmodeller). Detta ska leda till stärkt konkurrenskraft och produktivitet. Insatserna i projekt ska rikta sig till innovativa företag och/eller verkar för fler innovativa företag i Skåne-Blekinge.

Nedan kan du läsa några exempel på typer av projekt som kan söka finansieringen. För att få en heltäckande bild rekommenderar vi er att läsa programmet för Skåne-Blekinge. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för att diskutera era idéer.

Ett viktigt steg är att ni planerar ert projekt så att ni har rätt att ta emot stödet, med hänsyn till de regler som finns för statsstöd som gynnar företag

Stärk företags förmåga att växa hållbart
Projekt kan arbeta med att förmedla kunskap, rådgivning, coachning, nätverk, nya kontaktytor till små och medelstora företag. Här välkomnas särskilt projekt som fokuserar på jämlikt och inkluderande företagande som stärker företagande för unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Företag ska få en ökad förmåga som leder till utvecklade produkter, processer och tjänster eller innovationer. Projekt kan även fokusera på att bygga upp exempelvis nya metoder, samverkansvägar och arbetssätt hos organisationer som är en del av det innovations- och företagsfrämjande systemet. Strukturerna som sedan används och ger nytta för företag som ska leda till ökad tillväxt, konkurrenskraft och hållbar omställningsförmåga.

Exempel på insatser som kan genomföras i projekt:

 • stöd till exportmognaden och stärka internationaliseringsgraden.
 • stärka förmågan till digital omställning och öka digitaliseringsgraden. Exempelvis hur AI kan tillämpas och stärka upp delar i verksamhet eller produkt.
 • stärka förmågan för innovations- och tillväxtprocesser för hållbar affärsutveckling.
 • stärka finansiella kunnande och investeringsfärdigheter.
 • utveckling av metoder, samverkan, och/eller arbetssätt inom något av ovanstående punkter hos organisationer inom innovations- och företagsfrämjande systemet.

Ni kan fokusera på behov inom en eller flera branscher
Insatser inom dessa specifika mål kan vara branschinriktade om de sammanfaller med områdena i smart specialisering för respektive region. Det innebär att projekten måste på ett tydligt sätt beskriva hur de kopplar an och bidrar till regionens strategi för smart specialisering. Det går även att söka finansiering för breda projekt, som inte riktar sig mot särskilda branscher eller nischer.

Läs mer om regionernas arbete med smart specialisering på deras hemsidor. Där hittar ni också kontaktuppgifter så ni kan stämma av den regionala relevansen.

2. Ingen hunger. Senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rund matskål som det ångar ur.
3. God hälsa och välbefinnande. Grön kvadrat, text och symbol i vitt. En EKG-kurva som avslutas med ett hjärta.
5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vinröd kvadrat, text och symbol i vitt. Tre stående staplar med en stigande kurva överst.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Orange kvadrat, text och symbol i vitt. Fyra kuber, tre är i botten och bildar ett hörn, den fjärde är staplad på hörnkuben.
10. Minskad ojämlikhet. Cerise kvadrat, text och symbol i vitt. Ett likhetstecken omgivet av fyra trianglar pekande i de fyra väderstrecken
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.
12. Hållbar konsumtion och produktion. Mörk senapsgul kvadrat, text och symbol i vitt. En liggande åtta med en pil i slutet av linjen. En variant av oändlighetssymbolen.

Mer information

Vem kan söka?

Huvudsaklig målgrupp för att söka denna finansiering är aktörer som arbetar med att främja företagande och innovation exempelvis klusterorganisationer, inkubatorer, idéburen sektor, myndigheter, universitet, högskolor, andra utbildningsaktörer, kommuner och regioner.

Ett enskilt företag kan inte söka investeringsstöd för att utveckla exempelvis sin egna affärsidé eller produkt.

Organisationer kan inte söka finansiering från Skåne-Blekingeprogrammet till sin ordinarie verksamhet eller driftsstöd.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stöd genom utlysningen. Däremot kan indirekt stöd i vissa fall beviljas inom ramen för ett projekt. I beslutet om stöd framgår det om enskilda näringsidkare eller privatpersoner är målgrupp för det indirekta stödet.

Vad kan ni söka för?

Alla projekt och förstudier ska ha som mål att bidra till ökade förmågor och i och med det skapa förändrade beteenden hos sin målgrupp. Det är möjligt att söka finansiering för insatser inom två områden som Tillväxtverket kallar resultatkedjor. Resultatkedjorna är:

 1. Direkta insatser till företag
 2. Utveckling av stödstrukturer (i företagsfrämjande och andra organisationer)

Resultatkedjorna visar vart resultaten ska synas. I er ansökan ska ni beskriva hur era projektmål och aktiviteter ska skapa stärkta förmågor och förändrade beteenden (resultat) som sedan leder till långsiktiga effekter. Ni kan även ansöka om finansiering till en förstudie för att skapa förutsättningar för att senare kunna ansöka om finansiering för ett projekt.

1) Projekt med direkta insatser till företag
Ni arbetar direkt med små och medelstora företag och bidrar till att de stärker sina förmågor och utvecklar förändrade beteenden. Ni kan exempelvis bedriva sådana insatser inom följande:

 • stöd till satsningar som stärker internationaliseringsgraden
 • stöd till exportinsatser som ökar mognad hos företag
 • stöd till investeringsfrämjande
 • stöd till digitalisering, AI, digital omställningsförmåga, utnyttjande av digital teknik.
 • stöd till innovations och tillväxtprocesser för en hållbar affärsutveckling inom omställning och ny teknik.
 • stöd till att utveckla nya affärsmodeller inom exempelvis ny digital teknik
 • stärka finansiellt kunnande och investeringsfärdigheter

2) Projekt som utvecklar stödstrukturen runt företag
Inom denna resultatkedja arbetar ni med den stödstruktur som finns runt små och medelstora företag och företagande. Med stödstruktur avses aktörer såsom offentliga organisationer, företags- och innovationsfrämjande aktörer vars syfte är att stötta företag. Projekt kan här fokusera på att utveckla och testa metoder, samverkan och/eller arbetssätt hos dessa organisationer i syfte att bättre stärka små och medelstora företag. Ni kan exempelvis genomföra insatser inom följande:

 • stärka företags finansiella kunnande och investeringsfärdigheter
 • stärka företags internationaliseringsförmåga, exportkompetens, nya investeringar och utländska direktinvesteringar (FDI)
 • stärka företags digitalisering och digitala omställning
 • främja innovations- och tillväxtprocesser för hållbar affärsutveckling i företag
 • främja ett jämlikt och inkluderande företagande, med fokus på att stärka företagande för unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

För specifikt mål 1.3 är jämställdhetsintegrering ett krav. Projekt som har ett särskilt fokus på ett jämställt entreprenörskap och affärsutveckling i små och medelstora företag välkomnas i synnerhet. I programmet är 10 procent av det specifika målets budget avsatt för dessa typer av projekt.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden/Fonden för en rättvis omställning. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

Inom respektive mål avsätts maximalt ett EU-stöd på 1 500 000 kronor till förstudier. Totalt omfattar utlysningsomgången cirka 45 miljoner kronor. Observera att budgeten för utlysningen är preliminär och kan komma att ändras.

Utökad finansiering
Om det inom programperioden finns EU-medel kvar inom programmets budget kan Tillväxtverket i enlighet med gällande regelverk erbjuda redan beviljade projekt möjlighet att ansöka om utökad finansiering och förlängd projektperiod. En förutsättning är att projektägaren då kan visa att det finns tillräcklig nationell medfinansiering.

När kan ni söka?

Tillväxtverkets ansökningsportal Min Ansökan öppnar den 12 augusti och stänger 13 september. Prioritering av ansökningar sker 6 december 2024 av Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge. Därefter fattar Tillväxtverket beslut.

Hur länge kan projektet pågå?

Den rekommenderade projektlängden är tre år och fyra månader och förstudier nio månader. Kontakta oss gärna och diskutera om ni behöver ha en längre projektlängd. För mer information kontakta Tillväxtverket, Region Skåne eller Region Blekinge, se mer under Kontakt.

Ni kan starta ert projekt eller förstudie tidigast samma dag som ansökan har skickats in till Tillväxtverket.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

De övergripande utmaningarna i Skåne-Blekinge är låg sysselsättningsgrad och låg produktivitet. Projekt som söker finansiering i denna utlysning ska bidra till att lösa dessa utmaningar. Inom specifikt mål 1.3 Små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft karaktäriseras utmaningarna på följande sätt:

 • I detta program möts både utmaningen i sysselsättning och produktivitet genom satsningar som i första hand syftar till ett mer produktivt och konkurrenskraftigt näringsliv. Det är genom ett konkurrenskraftigt näringsliv som Skåne-Blekinge kan säkra både framtidens arbetstillfällen och välfärd. Parallellt med de ekonomiska och sociala utmaningarna står vi inför både globala och regionala miljöproblem kopplade till ohållbara levnadsvanor. Det är därför avgörande att en ökning i produktivitet och tillväxt inte åtföljs av en ökad belastning på våra ekosystem.
 • Skåne måste öka sitt relativt låga exportvärde och Blekinge har en stark export per capita men antalet exporterande företag minskar, vilket utgör en utmaning och sårbarhet.
 • Den pågående digitaliseringen innebär att företag och andra organisationer utmanar och konkurrerar med varandra genom nya affärsmodeller på en större spelplan och på ett mer intensivt sätt. Digitalisering är en utmaning som företag måste möta för att fortsätta vara konkurrenskraftiga, men också en möjlighet för de som hittar rätt i omställningen. Digitaliseringen förändrar bland annat företags affärsmodeller, värdekedjor, produktion, försäljning och distribution.
 • Globala utmaningar och teknologiska förändringar ökar kraven på små och medelstora företags förmåga att driva innovativa processer och att ställa om sin verksamhet. Företagens omställnings och innovationsförmåga skiljer sig kraftigt åt i Skåne-Blekinge. Det finns behov av insatser som kan rusta företag exempelvis genom vidareutveckling av affärsmodeller, produktportföljer eller andra insatser för att kunna hantera en skiftande omvärld. Inte minst hållbarhetsutmaningen.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

I er ansökan ska ni redogöra för vilka av de globala målen som projektet förväntas bidra till och motivera hur. Ni ska beskriva de förändringar som ska skapas i projektets målgrupp. Förändringarna hos målgruppen ska skapa förändringar på samhällsnivå i linje med de globala målen. Ni ska även redogöra för eventuella målkonflikter som kan uppstå i ert projekt och hur ni ska hantera dem – till exempel om era aktiviteter kan medföra negativa konsekvenser för ett globalt mål.

Alla projekt ska bidra till
Mål 5, jämställdhet
Mål 10, minskad ojämlikhet

Projektet ska dessutom bidra till minst ett av följande:

Mål 2. Ingen hunger.
Mål 3. God hälsa och välbefinnande .
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 11. Hållbara städer och samhällen.
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion.

Specificera gärna vilka specifika delmål ni avser att arbeta mot.
För projekt som ligger i linje med smart specialisering finns goda möjligheter bidra positivt till ovanstående globala mål.

Insatser inom de smarta specialiseringsområdena tech, smart industri, avancerade material och tillverkningsindustri samt ESS, MAX IV och innovationssystemet Science Village bidra till industriell omställning genom hållbar produktion genom ökade forskningsinsatser och teknisk kapacitet inom industrisektorn (mål 9). Insatser inom området Smarta hållbara städer genom grön-blå infrastruktur är centralt för att skapa städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara (mål 11).

Insatser för att främja området livsmedel kan bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster genom exempelvis implementering av kretsloppsprocesser för industriella produkter och livsmedel (mål 12). Insatser inom området life Science och hälsa kan bidra till förbättrad hälsa och minska antalet dödsfall till följd av icke-smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa samt öka sjukvårdens tillgänglighet (mål 3).

Det smarta specialiseringsområdet Missions har förutsättningar att bidra horisontellt till ovan beskrivna och andra mål i Agenda 2030

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

 • ha en tydlig förändringsteori
 • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vi rekommenderar starkt att ni testar er projektidé med projektrådgivarna som arbetar med regionalfonden för Skåne-Blekinge. Under Kontakt hittar ni mer information. Läs mer om hur ni gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé på vår hemsida.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
 • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på jämställdhet

Alla projekt ska omfattas av jämställdhetsintegrering. Det innebär att jämställdhet måste tas hänsyn till i projektet och att alla projekt har gjort en jämställdhetsanalys. Analysen har påverkat projektets design och i aktiviteterna/någon av aktiviteterna finns en tydlig koppling till jämställdhet. Ni ska utifrån er förändringsteori beskriva varför aktiviteten genomförs och vad den förväntas leda till

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

Det är viktigt att du som sökande, och dina projektpartners vet om ni definieras som företag eller inte. Enligt EU:s statsstödsregelverk är ett företag en enhet som, oberoende av juridisk form, bedriver ekonomisk verksamhet med eller utan vinstsyfte. Med ekonomisk verksamhet avses all verksamhet som erbjuder varor/tjänster på en marknad.

Om ni eller en projektpartner är ett företag så påverkar det hur ert projektupplägg kan vara. Därför är det viktigt att ni läser på om statsstödsregelverket. Ert projekts verksamhet påverkar vilka statsstödsregler som kommer tillämpas.

I denna utlysning kan ni söka stöd inom följande boxar:

Olika statsstödsboxar beroende på ert projekts fokus
Kommer ni i ert projekt arbeta med att ge direkta stöd till företag, till exempel: coachning, affärsrådgivning, utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana så läs mer om box 2 eller box 3.

Kommer ni arbeta med att utveckla stödstrukturer, till exempel:
• metodutveckling
• systemutveckling
• processutveckling
• nya modeller
så kan följande boxar vara aktuella: 3, 5, 7, 8, 9, 11,13. Kontakta Tillväxtverket för att diskutera vidare era möjligheter.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet kommer fatta beslut om prioritering av ansökningar 6 december 2024. Tillväxtverket kommer därefter att skriva beslut.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Mejla er tidiga projektidé till skaneblekinge@tillvaxtverket.se För att stämma av den regionala relevansen kontakta regionalt utvecklingsansvariga Region Skåne eller Region Blekinge.

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Samverkan