Bidra till smartare urban utveckling

  • Stänger 12 december 2023
  • Hela Sverige

Nu är det möjligt för utvalda strategier för hållbar urban utveckling att söka stöd för genomförandet. I den här utlysningen är fokus på ett smartare Europa.

Vem kan söka?

För att kunna söka krävs att aktören finns omnämnd i den strategi för hållbar urban utveckling som projektet avser att implementera.

Vad kan ni söka för?

Projekt eller förstudier som bidrar till genomförandet av en utpekad strategi för hållbar urban utveckling.

Hur mycket kan ni få i stöd?

Ett projekt kan max beviljas 40 procent av sin totala budget i EU-stöd.

Vad handlar erbjudandet om?

De tre specifika målen för ett smartare Europa aktuella för denna utlysning är:
1.1 Stärk forskning och innovation.
1.2 Säkra nyttan av digitaliseringen.
1.3 Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft.

Stärk forskning och innovation handlar om att utveckla stödstrukturer där kunskaper och innovationer utbyts mellan det offentliga, forskningscentrum och företag och optimerar lösningar i demonstrationsmiljöer.

Insatserna för att säkra nyttan av digitaliseringen kan skapa förutsättningar för att digitaliseringens möjligheter och relaterad teknik implementeras i städerna i en snabbare takt och att svenska städer nyttjar den potential som digitaliseringen skapar för både ekonomisk utveckling och innovativ urban utveckling. Digitaliseringen har potential att stärka, komplettera och överbrygga brister i den byggda miljön, bland annat genom nya kommunikationsmedel och nya sätt att stärka tillgången till service och mötesplatser, men också genom att underlätta en mer effektiv och hållbar resursanvändning. Digitaliseringen kan även bidra till nya lösningar inom social innovation och socialt företagande.

Insatserna kan förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen genom att stärka offentlig sektors förmåga att agera kund och efterfråga hållbara lösningar genom exempelvis offentlig upphandling. Flera företag ser offentliga myndigheter som potentiella nyckelkunder för utveckling av innovationer och värdeerbjudanden till välfärdens gagn. Företagare kan se sina första potentiella kunder i offentliga aktörer som vågar satsa på nya lösningar. Sociala företag och företag inom kulturella och kreativa näringar är exempel där offentlig sektor är en potentiellt viktig partner och finansiär för att kunna genomföra social innovation.

5. Jämställdhet. Röd-orange kvadrat, text och symbol i vitt. 
En cirkel, en kombinerad mans- och kvinnosymbol, med en pil och ett plustecken utvändigt, i mitten av cirkeln finns ett likhetstecken.
11. Hållbara städer och samhällen. Guldgul kvadrat, text och symbol i vitt. En rad av fyra olika hustyper.

Mer information

Vem kan söka?

Utlysningen syftar till implementeringen av följande strategier för hållbar urban utveckling som tagits fram via det Nationella regionalfondsprogrammet:

  • Malmö stad Lokal strategi för hållbar urban utveckling (Malmö stad).
  • Skaraborg - Hållbar tillväxt i ett flerkärnigt stadslandskap (Skaraborgs kommunalförbund).
  • Hållbar urban utveckling i Göteborgsregionen (Göteborgsregionens kommunalförbund).
  • Strategi för hållbar urban utveckling i Jakobsberg (Järfälla kommun).
  • Thriving Northern Cities - Nordliga städer leder klimatomställningen (Umeå kommun, Luleå kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds kommun och Sundsvalls kommun).

För att kunna söka krävs att aktören finns omnämnd i den strategi som projektet avser att implementera. Vänligen kontakta ansvarig för respektive strategi för att diskutera er huruvida er projektidé stämmer överens med strategin.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Vad kan ni söka för?

Stärk forskning och innovation

Insatserna inom specifikt mål stärk forskning och innovation handlar om att utveckla stödstrukturer där kunskaper och innovationer utbyts och lösningar optimeras. Insatserna handlar bland annat om:

  • Nätverksarbete.
  • Processutveckling.
  • Genomförbarhetsstudie.
  • Test-och demonstrationer i virtuella- eller fysiska miljöer.

Säkra nyttan av digitaliseringen

Insatserna inom specifikt mål säkra nyttan av digitaliseringen handlar om att utveckla stödstrukturer och miljöer och infrastruktur där nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter kan testas, utvecklas och experimenteras med. Det kan exempelvis handla om:

  • Strukturer för att samla in, sortera, visualisera och analysera information.
  • Insatser för bland annat nätverkande, processutveckling samt test och demonstration.

Stärk små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft

Insatserna inom specifikt mål stärka små och medelstora företags tillväxt och konkurrenskraft handlar om att utveckla stödstrukturer för att skapa praxis och utveckla kravställning som en nyckel till att öka efterfrågan på nya hållbara lösningar och innovationer. Insatserna kan även bidra till att cirkulära affärsmodeller utvecklas och nyttjas inte bara vid nyproduktion utan även vid investeringar och i förvaltning av befintligt byggnadsbestånd. För att utveckla stödstrukturer kan det till exempel handla om:

  • Insatser för bland annat nätverkande.
  • Processutveckling.
  • Utbildning samt test och demonstration.

För direkta insatser till företagen kan det handla t.ex. om:

  • Vägledning.
  • Utbildning.
  • Innovation.

Hur mycket kan ni få i stöd?

För att genomföra ert projekt kan ni få högst 40 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande 60 procent av er budget ska vara offentliga och/eller privata medel.

Budgeten ska vara kostnadseffektiv. Tillväxtverkets handläggare gör en bedömning av budgeten, därför är det viktigt att ni kan förklara hur ni har tänkt när ni har planerat era kostnader.

Tillväxtverket använder sig av flera förenklade redovisningsalternativ. Läs mer om vilket alternativ som kan vara aktuellt för er ansökan i Tillväxtverkets handbok för EU-projekt 2021-2027.

När kan ni söka?

Ansökan öppnar 21 november och stänger 12 december.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå till 30 juni 2030.

Hur ska finansieringen bidra till regionens övergripande utmaningar?

Jämlika städer
Befolkningen koncentreras allt mer till urbana områden. Städer har stor påverkan på klimat och miljö som ett resultat av konsumtion av varor och tjänster. Det är även stora skillnader både mellan och inom grannskap, stadsdelar och städer i en region men även mellan landsbygder och städer. Det finns segregation i svenska städer och det är en utmaning att skapa rättvisa och jämlika livsvillkor för alla.

Gröna städer
Förtätning behöver ske varsamt med hänsyn till klimatpåverkan, sociala aspekter, ekonomi, natur- och kulturmiljövärden. Utsläppen av kväveoxider från vägtransporter motsvarade 2017 cirka 40 procent av de totala utsläppen (Nationellt luftvårdsprogram 2019).

Produktiva städer
I städerna krävs anpassning av infrastruktur och offentliga tjänster med till exempel växande behov inom hälsa- och sjukvård. För att uppnå produktiva städer behövs kombination av tekniklösningar, beteendeförändringar, policyutveckling och omsorgsfull gestaltning och utformning av den fysiska miljö. Efterfrågan på hållbara lösningar behöver stärkas, cirkulära affärsmodeller och värdekedjor utvecklas. Effektivt nyttjande av resurser genom delandetjänster kopplat till exempelvis transporter och bostäder testas och implementeras.

Digitalisering och smarta städer
Digital teknik, digitala tjänster och datadriven verksamhetsutveckling är viktiga verktyg för städer att förbättra offentliga tjänster, bättre interagera med medborgarna, öka produktiviteten och hantera miljö- och hållbarhetsutmaningar. Potentialen i digitalisering inkluderar exempelvis delningsplattformar för mobilitet eller styrning för systemoptimeringar.

Hur ska finansieringen bidra till de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för nationell handling och globalt samarbete för hållbar utveckling. Agendan består av 17 globala mål. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Insatserna som utlysningen syftar till bidrar främst till Mål 11 Hållbara städer och samhällen. Mer specifikt bidrar utlysningen särskilt till:

  • Mål 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering: Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
  • Mål 11.A Främja nationell och regional utvecklingsplanering: Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.
  • Mål 11.B Implementera strategier för inkludering, resurseffektivitet och katastrofriskreducering: Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.

Alla projekt inom Regionalfonden ska också bidra till ökad jämställdhet (Mål 5). Mer specifikt bidrar utlysningen särskilt till:

  • Mål 5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och flickor: Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt
  • Mål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande: Tillförsäkra kvinnor fullt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet

Projekt som riktar sig mot specifikt mål 1.3 får gärna innehålla insatser riktade mot:

  • Mål 5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik: Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.
  • Mål 5.C Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet: Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla nivåer.

Urbaniseringen sker i allt snabbare takt vilket innebär att städer bör ligga i framkant vad gäller att adressera utmaningarna i Agenda 2030.

Hur ska ni förbereda er inför ansökan?

Innan ni ansöker ska ni:

  • ha en tydlig förändringsteori
  • genomföra en hållbarhetsanalys

Skicka in ansökan i god tid. Om er ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Tillväxtverket kommer att avvisa ansökningar från aktörer som inte är utpekade för att implementera de framtagna strategierna för hållbar urban utveckling.

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt stöd kommer ni att få ert stöd utbetalt i samband med att ni rapporterar era genomförda insatser. En förutsättning för att ni ska få pengarna utbetalade är att ni följer villkoren för stödet.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut er ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att ni är tydliga om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Information om vad som gäller för stödet hittar ni i avsnittet "Planera" i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Vilka krav, villkor och regler gäller?

Om Tillväxtverket beviljar ert projekt kan ni få stöd för kostnader ni haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Ni kan inte få ersättning för kostnader ni haft innan projektperiodens start.

Er ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets politiska och specifika mål. Ansökan ska vara skriven på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande förordningar:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1058
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1060
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1056
  • Förordning (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder

De styrande förordningarna kompletteras av Tillväxtverkets allmänna och särskilda villkor. För att projektet ska få stöd krävs det att projektet följer villkoren. Information om vilka krav och villkor som gäller för stödet finns samlat i handboken för EU-projekt 2021-2027.

Krav på projektutvärdering

Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets allmänna villkor och framgår av Tillväxtverkets beslut om stöd. Utvärdering av projekt ska ske i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för projektutvärdering.

Utbetalning av stöd

Ni som ansöker om finansiering behöver ha en god likviditet för att kunna genomföra projektet. Utbetalning av stöd sker i efterskott för de kostnader som är betalda och uppfyller övriga krav för stödberättigande kostnader. Därför är det viktigt att ni planerar för likviditeten i projektet. Under vissa förutsättningar kan ni få förskottsutbetalning.

Hållbarhetsanalys

Att projektet arbetar med hållbarhet är en förutsättning för att Tillväxtverket ska bevilja stöd från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning. I Min ansökan ska ni besvara frågor om hur ert projekt förhåller sig till och integrerar hållbarhet.

EU-stadgan och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-stadgan reglerar grundläggande rättigheter inom Europeiska unionen. FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar vad som krävs för att personer med funktionsnedsättning fullt ut ska få sina rättigheter uppfyllda som alla andra. Projekt som finansieras av Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställning får inte bryta mot dessa regler.

Vilka villkor gäller för EU-finansierade projekt som kan gynna företag?

Stöd till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet omfattas av regler om statligt stöd. Reglerna styr bland annat vilka typer av kostnader och hur stor andel av dem som får täckas genom stöd.

Statligt stöd till företag (ekonomisk verksamhet).

Regler för vilka kostnader som är stödberättigande.

Tillväxtverket har kategoriserat företagsinriktade projekt i Regionalfonden genom ett antal olika boxar. Avsikten är att underlätta för er som söker att se olika alternativ och att förbereda projektansökningarna i enlighet med regelverket. De olika boxarna avspeglar de möjliga stödinsatser som gäller för den här utlysningen. Tillväxtverkets handläggare gör en slutgiltig bedömning av vilka statsstödsregler som är aktuella för er ansökan.

I denna utlysning kan samtliga statsstödsboxar vara aktuella. Ta en tidig kontakt med Tillväxtverket för att stämma av projektets insatser kopplade till statsstödsreglerna.

Hur handläggs och beslutas er ansökan?

Tillväxtverket bedömer er ansökan utifrån beskrivna krav och kriterier. Vi bedömer ansökan i två steg. I det första steget säkerställer vi att ansökan uppfyller grundläggande krav, villkor och obligatoriska urvalskriterier. Vi bedömer om ansökan passar in i aktuellt program och aktuell utlysning.

I det andra steget bedömer vi kvaliteten i ert projekt utifrån fyra kvalitetskriterier.

En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Så ansöker ni

Skicka in er ansökan via e-tjänsten Min ansökan. Om utlysningen omfattar flera specifika mål kommer ni behöva välja ett av dessa. Läs mer om detta under rubriken "Vad handlar erbjudandet om".

Ni hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i er ansökan i handboken för EU-projekt 2021-2027. Här finns även information om e-tjänsten och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet "Så fyller ni i ansökan".

Kontakt

Programmets mejladress:

Nationella.regionalfondsprogrammet@tillvaxtverket.se

Hjälp att söka

Följande handbok gäller som vägledning för att söka detta stöd.

Kvinna som håller presentation för kollegor