Följ EU:s regler för statsstöd

Många av de projekt som genomförs med finansiering från EU kommer att innebära att företag gynnas. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

Om ert projekt har en inriktning mot företag som innebär sådant direkt eller indirekt gynnande sätter Tillväxtverket upp särskilda villkor som ni måste följa.

Villkoren begränsar till exempel vilka kostnader man kan få stöd för, och kan också innebära att företag som gynnas, själva behöver stå för en del av sina projektkostnader.

De särskilda villkoren i Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning som gäller gynnande av företag hänger samman med att det stöd som lämnas måste vara förenligt med EU:s statsstödsregler. Syftet med statsstödsreglerna är att undvika snedvridningar av konkurrensen inom den gemensamma marknaden. Det finns också bestämmelser om företagsstöd som följer av nationella regleringar vilka kompletterar EU-reglerna.

Vad räknas som statsstöd?

Vad som är statsstöd framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 107.1 kan sammanfattas som att ett antal olika kriterier måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska utgöra statsstöd.

 • Statliga/offentliga medel tas i anspråk
  Enligt statsstödsreglerna räknas alla statliga eller offentliga medel som nationella myndigheter förfogar över som statliga medel. Det innebär att EU-medel från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning omfattas av reglerna. Även medfinansiering från andra offentliga aktörer, exempelvis stat, regioner och kommuner omfattas.
 • Finansieringen gynnar företag
  EU-rättsligt sett är ett ”företag” en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett juridisk form. Med ekonomisk verksamhet avses tillhandahållandet av varor eller tjänster på en viss marknad. Det är alltså inte verksamhetens form, vinstsyfte, ägare, ersättningar eller medlemsavgifter som är avgörande. Det betyder att även icke-vinstdrivande organisationer kan klassas som ekonomiska verksamheter om de erbjuder varor eller tjänster på en marknad.
 • Ekonomisk fördel
  Kriteriet om ekonomisk fördel är uppfyllt när statliga/offentliga medel lämnas i form av stöd i pengar, men omfattar även annat stöd som innebär att företag slipper kostnader som de annars skulle ha haft för att uppnå avsedda ändamål.
 • Stödet är selektivt/konkurrenspåverkande
  Kriteriet handlar om att stödet gynnar vissa företag framför andra, dvs vissa får en ekonomisk fördel. Det kan exempelvis vara fråga om stöd som riktar sig till företag i vissa branscher. Det kan också handla om att stöd är särskilt avsett för små och/eller medelstora företag, stora företag, företag i vissa regioner, företag som är nystartade, företag som drivs i viss juridisk form eller där något annat specifikt förhållande begränsar urvalet av mottagare.
 • Handeln mellan EU-medlemsstaterna berörs
  Stödet omfattas av statsstödsreglerna när stödet gynnar företag vars verksamhet äger rum på en marknad där handel förekommer mellan EU:s medlemsstater. Enligt praxis är det låga krav för att kriteriet ska vara uppfyllt. Det är inte avgörande om de berörda företagen själva ägnar sig åt export eller import, utan det räcker med att stödet medför en risk för att konkurrenter inom samma sektor påverkas negativt eller att incitament för utländska investerare att ta sig in på den berörda marknaden märkbart försämras.

Läs mer om hantering av projekt som stödjer företag på sidan Vägledning för statsstöd.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program under Regionalfonden.

Krav på projektet