Följ EU:s regler för statsstöd

Många av de projekt som genomförs med finansiering från EU kommer att innebära att företag gynnas. Det kan handla om att företag ingår som projektpartner och får direkt stöd för sina kostnader vid genomförandet av ett projekt. Men det kan också vara fråga om att företag gynnas indirekt via ett projekt, då som målgrupp för insatser som tillhandahålls på förmånliga villkor.

EU:s regler om statsstöd tar sin utgångspunkt i ett förbud mot offentligt stöd till företag som kan snedvrida konkurrensen och påverka den gränsöverskridande handeln inom EU. Statsstöd får bara lämnas om det godkänts av Europeiska kommissionen eller har utformats enligt särskilda undantagsregler.

Vad räknas som statsstöd?

Vad som är statsstöd framgår av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Artikel 107.1 kan sammanfattas som att ett antal olika kriterier måste vara uppfyllda för att en åtgärd ska utgöra statsstöd.

 • Statliga/offentliga medel tas i anspråk
  Enligt statsstödsreglerna räknas alla statliga eller offentliga medel som nationella myndigheter förfogar över som statliga medel. Det innebär att EU-medel från Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning omfattas av reglerna. Även medfinansiering från andra offentliga aktörer, exempelvis stat, regioner och kommuner omfattas.
 • Finansieringen gynnar företag
  EU-rättsligt sett är ett ”företag” en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet, oavsett juridisk form. Med ekonomisk verksamhet avses tillhandahållandet av varor eller tjänster på en viss marknad. Det är alltså inte verksamhetens form, vinstsyfte, ägare, ersättningar eller medlemsavgifter som är avgörande. Det betyder att även icke-vinstdrivande organisationer kan klassas som ekonomiska verksamheter om de erbjuder varor eller tjänster på en marknad.
 • Ekonomisk fördel
  Kriteriet om ekonomisk fördel är uppfyllt när statliga/offentliga medel lämnas i form av stöd i pengar, men omfattar även annat stöd som innebär att företag slipper kostnader som de annars skulle ha haft för att uppnå avsedda ändamål.
 • Stödet är selektivt/konkurrenspåverkande
  Kriteriet handlar om att stödet gynnar vissa företag framför andra, dvs vissa får en ekonomisk fördel. Det kan exempelvis vara fråga om stöd som riktar sig till företag i vissa branscher. Det kan också handla om att stöd är särskilt avsett för små och/eller medelstora företag, stora företag, företag i vissa regioner, företag som är nystartade, företag som drivs i viss juridisk form eller där något annat specifikt förhållande begränsar urvalet av mottagare.
 • Handeln mellan EU-medlemsstaterna berörs
  Stödet omfattas av statsstödsreglerna när stödet gynnar företag vars verksamhet äger rum på en marknad där handel förekommer mellan EU:s medlemsstater. Enligt praxis är det låga krav för att kriteriet ska vara uppfyllt. Det är inte avgörande om de berörda företagen själva ägnar sig åt export eller import, utan det räcker med att stödet medför en risk för att konkurrenter inom samma sektor påverkas negativt eller att incitament för utländska investerare att ta sig in på den berörda marknaden märkbart försämras.

Statsstödsregler för att möjliggöra tillåtet stöd till företag

Om kriterierna för statsstöd är uppfyllda krävs det att stöd till företag regleras med hjälp av EU:s statsstödsregelverk för att det ska anses vara tillåtet. Regelverket möjliggör att stöd lämnas till företag för ändamål som anses ligga i EU:s gemensamma intresse.

Inom ramen för Regionalfonden gäller detta exempelvis stöd för att stärka små och medelstora företag på olika sätt och liksom inom Fonden för en rättvis omställning kan stöd lämnas till företag för forskning och utveckling (FoU), grön omställning och utbildning.

Är det fråga om begränsade stödbelopp eller ett gynnande av begränsat ekonomiskt värde finns också möjlighet att tillämpa särskilda bestämmelser om så kallat försumbart stöd/de minimis.

Villkor för statsstöd

Villkoren i Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning som gäller gynnande av företag bygger på att det stöd som lämnas måste vara förenligt med EU:s statsstödsregler och därtill knutna nationella regleringar.

Om ert projekt gynnar företag och ska regleras med statsstödsreglerna sätter Tillväxtverket upp derelevanta villkor som ni måste följa. Villkoren begränsar till exempel vilka kostnader ni kan få stöd för, och kan också innebära att företag som gynnas, själva behöver stå för en del av sina projektkostnader.

Kategorisering av företagsinriktade projekt

Med hjälp av en kategorisering av företagsinriktade projekt genom ett antal olika boxar så är avsikten att underlätta för er som sökande att se möjligheter och att förbereda projektansökningarna så väl som möjligt. Samtliga boxar kan användas inom Regionalfonden. Ska ni söka stöd från Fonden för en rättvis omställning kan ni använda boxarna 1-7 samt 16-17.

De olika boxarna avspeglar det utrymme för stöd till företag som finns till följd av regelverket på EU-nivå och därtill knutna nationella bestämmelser för stöd. Ni har möjlighet att själva bedöma om en eller flera av dessa boxar kan vara aktuella för ert tänkta projekt när Tillväxtverket gör sina utlysningar. Utlysningar kan också vara utformade utifrån någon eller några utpekade boxar. Det är programmen och utlysningen som styr vilka aktiviteter och därigenom boxar som det är möjligt att söka stöd för.

Ett vanligt scenario vid genomförande av projekt i Regionalfonden är att de genomförs i regi av en projektägare där ett antal företag berörs som målgrupp för projektets insatser. Detta kan ha formen som indirekt stöd där företag gynnas i form av subventionerade tjänster, vilket är något som ska hanteras enligt boxen 2, gynnande av företag i form av så kallat försumbart stöd/de minimis. I flertalet av de övriga boxarna där en grupp företag, vid sidan av projektägaren, är en tänkt målgrupp för projektinsatser, och tillämpning av EU:s allmänna gruppundantag (GBER) utnyttjas som rättslig grund, så ska företag istället engageras direkt såsom medverkande projektpartner.

Inom ramen för projekt som tillämpar boxar med statsstöd kan det finnas delaktiviteter som inte betraktas utgöra statsstöd. Det gäller till exempel kostnader för s.k. övergripande projektsamordning. Detta är något som generellt sett uppkommer för att hantera de administrativa krav som är knutna till genomförande av projekt i Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning och där projekt involverar ett flertal parter inom ramen för ett bredare anslag än att endast gynna ett enskilt företag. Vid sidan av övergripande projektsamordning kan också finnas delaktiviteter i ett projekt som på annat sätt inte gynnar företag i statsstödsreglernas bemärkelse. Vid en ansökan om stöd är det därför viktigt att definiera olika förekommande aktiviteter och därtill knutna kostnader som är statsstödsrelevanta och sådana som inte är det.

Box 3 om allmänna främjandeinsatser och box 6 om FoU-samarbete som inte gynnar företag, är specifika boxar som behandlar villkor för projekt där företag berörs men där inslag av statsstöd inte anses uppkomma.

Andra typer av aktiviteter som till sin karaktär inte kan anses utgöra statsstöd till företag kan givetvis också förekomma och får då bedömas från fall till fall. De kommer följaktligen inte kunna omfattas av någon på förhand identifierad box.

Notera att boxarna inte omfattar alla de rättsliga möjligheter som Tillväxtverket har för att lämna stöd till företag. I boxstrukturen finns stödtyper bedömts som vanligt förekommande sett till programmens mål. Det är ett löpande arbete att se över boxarna och komplettera dem, vilket bland annat görs med hänsyn till hur programgenomförandet fortskrider. Hur det bakomliggande regelverket för statsstöd på EU-nivå utvecklas påverkar också.

Exempel på stödtyper som Tillväxtverket kan använda men som inte ingår i boxstrukturen

 • Investeringsstöd för små och medelstora företag (artikel 17 GBER) – Regionalfonden/ej Fonden för en rättvis omställning
 • Investeringsstöd för ökat miljöskydd (artikel 36 GBER)
 • Investeringsstöd för energieffektivitetsåtgärder (artikel 38 GBER) – Regionalfonden/ej Fonden för en rättvis omställning
 • Investeringsstöd för främjande av energi från förnybara energikällor (artikel 41 GBER) - Regionalfonden/ej Fonden för en rättvis omställning
 • Investeringsstöd för energieffektiva fjärrvärme och kylsystem (artikel 46 GBER) – Fonden för en rättvis omställning/ej Regionalfonden
 • Investeringsstöd för återvinning och återanvändning av avfall (artikel 47 GBER) – Regionalfonden/ej Fonden för en rättvis omställning
 • Investeringsstöd för energiinfrastruktur (artikel 48 GBER) – Fonden för en rättvis omställning/ej Regionalfonden
 • Investeringsstöd för kultur och bevarande av kulturarvet (artikel 53 GBER) – Regionalfonden/ej Fonden för en rättvis omställning
 • Investeringsstöd för idrottsinfrastruktur och multifunktionell rekreationsinfrastruktur (artikel 55 GBER) – Regionalfonden/ej Fonden för en rättvis omställning
 • Investeringsstöd för lokal infrastruktur (artikel 56 GBER) – Regionalfonden/ej Fonden för en rättvis omställning
 • Investeringsstöd för hamninfrastruktur (artikel 56 b GBER) – Regionalfonden/ej Fonden för en rättvis omställning

För att vid behov nyttiggöra ovan nämnda stödmöjligheter, vid sidan av boxstrukturen, rekommenderas tidig kontakt med Tillväxtverkets programansvariga för närmare dialog.

Sammanfattning boxar
BoxSammanfattning
Box 1: Stöd till företag genom ramprojektBoxen ger möjlighet att kunna lämna stöd till enskilda företag inom ramen för stödordning som en statlig myndighet eller en region får tillämpa.
Box 2: Försumbart stöd/de minimisStöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stärka företag och där det ekonomiska värdet av det stöd som ges per företag är begränsat.
Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsreglerBoxen 3a ska användas av projekt som har kostnader för att stärka utvecklingen av företag genom information och kunskapsöverföring men där omfattning och inriktning av insatserna är sådana att inget direkt eller indirekt företagsgynnande uppstår. Boxen 3b kan användas för insatser som syftar till systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet.
Box 4: Stöd till genomförbarhetsstudierBoxen ska användas vid projekt som undersöker förutsättningarna för att genomföra FoU-insatser som har relevans för företag.
Box 5: FoU-stöd som gynnar företagBoxen ska användas för projekt som innebär att företag får möjlighet att bearbeta verksamhetsspecifika utmaningar genom kunskapsutveckling, inklusive test-och demonstrationsaktiviteter. Företagen får direkt ekonomiskt stöd för sina FoU-relaterade kostnader och ges förutsättningar att via forskningsarbete adressera för dem relevanta problemställningar.
Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företagStöd inom denna box gäller FoU där forskningsorganisation driver projekt tillsammans med ett eller flera företag. Projektet ska vara utformat så att företag medverkar som projektpartner men utan att själva gynnas. Därmed saknas inslag av statsstöd enligt EU:s regelverk.
Box 7: Stöd till investeringar i FoU-infrastrukturBoxen ska användas av projekt som ska etablera eller uppgradera FoU-infrastruktur som används inom ramen för ekonomisk verksamhet. Syftet med projektet ska vara att underlätta tillgången till anläggningar och resurser som kan utnyttjas av forskarsamhället och näringslivet för att bedriva forskning med näringslivsanknytning.
Box 8: Stöd till innovationsklusterBoxen ska användas av projekt som har kostnader för att etablera eller utveckla innovationskluster. Syftet med projekten ska vara att stärka näringslivsutveckling via det företagsfrämjande aktörssystemet. Det kan exempelvis gälla olika slags innovations- och samverkansplattformar, inklusive digitala hubbar, där resurser för samarbete och företagsutveckling tillhandahålls.
Box 9: Stöd till process- och organisationsinnovationBoxen ska användas av projekt som stödjer innovativa lösningar i främst små och medelstora företag när det gäller tillvägagångssätt och former för att bedriva verksamheten. Projekten ska bidra till kommersialiserbara satsningar där för deltagande företag nya tjänster, processer, metoder och tekniker utvecklas. Inte minst är i den kontexten användning av ny eller innovativ digital teknik exempel på sådant som kan stödjas.
Box 10: Stöd till små och medelstora företag för anställning av FOUI-personalBoxen ska användas av projekt som har kostnader för att stödja små och medelstora företag genom anställning av högkvalificerad personal. Genom tillskott av sådan kompetens är syftet att underlätta innovationsarbete i företagen och att bidra till stärkt konkurrenskraft på både kort och längre sikt.
Box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärderBoxen ska användas av projekt som har kostnader för att stödja utveckling i små och medelstora företag genom tillhandahållande av innovationsstödjande tjänster och innovationsrådgivningstjänster.
Box 12: Stöd till innovation hos små och medelstora företag genom förvärv mm av immateriella rättigheterSka användas av projekt som har kostnader för att stödja innovation hos små och medelstora företag genom att säkerställa tillgång till patent eller andra immateriella rättigheter.
Box 13: Stöd till små och medelstora företag för extern konsulthjälpSka användas av projekt som har kostnader för att stödja utveckling i små och medelstora företag (SMF) genom extern konsultinsats.
Box 14: Stöd till små och medelstora företag för att delta i mässorStöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja utveckling i små och medelstora företag (SMF) genom möjlighet att delta i mässor.
Box 15: Stöd till nystartade små företagStöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja små nystartade företag att utvecklas.
Box 16: Stöd till utbildning av anställdaStöd inom denna box gäller projekt som kan bidra till stärkt konkurrenskraft hos företag genom utbildning av anställda.
Box 17: Stöd till miljöstudierStöd inom denna box gäller projekt som genom miljöstudier, inklusive energibesiktningar, kan lägga en grund för beslut om investeringar för grön omställning inom företag.

Fördjupad information statsstödsboxar

För att det ska vara aktuellt att använda boxen behöver den verksamhet som ni planerar passa in i den utlysning och det program som ni söker stöd från. Formulär som krävs inom vissa boxar kommer finnas tillgängligt via handboken.

Tabellen nedan ger en överblick över vilka boxar som finns i nuläget och följs längre ner på sidan av fördjupad information om var och en av boxarna.

Box 1: Stöd till företag genom ramprojekt

En särskild stödkatergi bland boxarna gäller så kallade ramprojekt. Den är relevant för myndigheter som har möjlighet att tillämpa egna stödbestämmelser enligt EU:s statsstödsregler och anknuten nationell reglering. Ändamålen med sådana projekt och berörda bestämmelser ska sammanfalla med prioriteringar som görs inom Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning.

Inom denna box finns möjlighet att lämna stöd till enskilda företag inom ramen för stödordning som en statlig myndighet eller en region får tillämpa.

Vem kan söka stöd?

Den som söker stöd och utgör stödmottagare hos Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning (ramprojektägare) ska vara en statlig myndighet som har rätt att tillämpa stödordning för företagsstöd och vars syfte sammanfaller med och kan bidra till att målen för ett program uppnås.

På samma sätt kan sökande ramprojektägare även vara en region under förutsättning att finansieringen utnyttjas vid företagsstödjande insatser inom ramen för tillämpning av förordning (2022:1468) om statligt stöd för att regionalt främja företag och/eller förordning (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar.

Stödberättigande kostnader

Regionalfonden och Fonden för en rättvis omställning kan bidra till den offentliga finansieringen för att genomföra stödinsatser i företag (delprojekt).

Administrativa merkostnader som ramprojektägarenhar för att genomföra ramprojektet i enlighet med Tillväxtverkets krav är också stödberättigande. Till merkostnaderna kan också räknas ökade administrativa utgifter för att hantera en större volym företagsstödjande insatser till följd av ramprojektet.

Regionalfondens andel av den offentliga finansieringen kan uppgå till 40 procent, utom när det gäller Norra Mellansverige och det Nationella programmet som kan finansiera 50 procent. Samma nivå gäller vid stöd från Fonden för en rättvis omställning. Fondernas finansiering innebär inte någon ändring av de gängse krav på företagens egen finansiering av insatserna, utan de ska stå för sin del av kostnaderna enligt de villkor som följer av relevanta stödordningar.

Andra krav på genomförande av ramprojekt 

Det ska i ansökan om stöd framgå vilken eller vilka stödordningar som kommer vara aktuella att använda. Det ska också framgå vilka delar av en stödordning, med angivande av berörd(a) paragraf(er), som bedöms vara relevanta för att nå berörda mål i det aktuella Regionalfondsprogrammet.

En motivering ska lämnas till varför finansieringen från Regionalfonden tillför ett mervärde till genomförandet av stödinsatser, jämfört med om dessa endast skulle ha genomförts med nationella medel eller ordinarie budget.

I ett ramprojekt ställs också en rad andra krav på själva genomförandet. Ni kan läsa mer om detta under Särskilda krav på vissa typer av projekt.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad 

De uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd för ramprojekt framgår i Min ansökan.

Box 2: Försumbart stöd/de minimis

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stärka företag och där det ekonomiska värdet av det stöd som ges per företag är begränsat.

Bestämmelsen vilar EU-rättsligt sett på i EU-kommissionens förordning (2023/2831) om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd/de minimis.

Vem som kan söka stöd 

Den som söker stöd för att driva projektet ska vara en juridisk person.

I Regionalfonden söker ofta en aktör (projektägare) medel för att driva ett projekt med en eller flera aktiviteter som på något sätt kommer att innebära att företag gynnas, till exempel i form av rabatterade tjänster. I enlighet med Tillväxtverkets Allmänna villkor gäller då att försumbart stöd/de minimis lämnas som så kallat indirekt stöd. Det är också fallet vid sådant stöd inom ramen för Fonden för en rättvis omställning.

Försumbart stöd/de minimis kan även beviljas som stöd till företag när dessa är direkt engagerade som projektpartner, förutsatt att det är möjligt med hänsyn till aktuella stödbelopp och att det i övrigt bedöms lämpligt i förhållande till andra alternativ att kunna lämna tillåtligt stöd enligt annan box. Stödet beviljas då som direkt försumbart stöd och är bara möjligt att bevilja för aktiviteter för företagsutveckling.

Försumbart stöd/de minimis kan inte beviljas till primärproduktion av jordbruksprodukter eller primärproduktion av fiske- och vattenbruksprodukter.

Allmänna förutsättningar 

När försumbart stöd beviljas som indirekt stöd, har projektägare som tar emot stöd ansvar för att leda och koordinera projektets genomförande.

Projektägaren ska också medverka till att vissa informations- och kontrollförfaranden genomförs. Det handlar framför allt om att säkerställa att inget enskilt företag som deltar i projektets aktiviteter kommer att överskrida EU:s taknivå om 300 000 euro* vid mottagande av försumbart stöd/de minimis under en period av tre år. Varje företag som deltar måste få skriftlig information om att stödet som man får del av utgör ett försumbart stöd enligt EU:s förordning 2023/2831. Värdet av projektets insatser per företag måste bestämmas och kommuniceras i beloppstermer.

Tillväxtverket ska kontrollera att kraven är uppfyllda. Detta ska ske innan några sådana aktiviteter i projekt påbörjas.

Projektägare ska för kontrollförfarandet därför använda särskild blankett för ansökan inklusive intygande av relevanta uppgifter och information om försumbart stöd/de minimis. Blanketten finns under Blanketter och mallar. Denna blankett bör användas även i de fall stödmottagaren är en aktör som i sin ordinarie verksamhet tillämpar bestämmelserna om försumbart stöd/de minimis enligt egna rutiner.

I de fall som det är fråga om direkt försumbart stöd, kommer den eller de organisationer som ansöker om direkt försumbart stöd behöva underteckna särskild blankett för direkt försumbart stöd/deminimis. Den tillhandahålls till er sökande under beredningen av projektet.

Tillväxtverket gör de kontroller som krävs för att därefter kunna bevilja försumbart stöd/de minimis.

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande är projektets kostnader för företagsutveckling och som möjliggör förmågor hos företagen att ta steg för höjd konkurrenskraft och som de annars inte skulle ta. Det kan gälla utveckling av nya varor eller tjänster eller förbättringar av befintliga sådana. Andra exempel kan handla om insatser för att införa nya produktionsmetoder eller för att kunna nå nya kunder. Kostnader hänförliga till företagens normala drift är inte stödberättigande.

Övergripande projektsamordning

Kostnader för övergripande projektsamordning hos projektägaren är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller försumbart stöd/de minimis. Kostnaderna för övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd som kan beviljas till projektet

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma och innebära upp till 100 procent stödnivå. Projekt som på detta vis gynnar företag fullt ut, utan krav på egen finansiering, bör inte ha sådan inriktning att konkurrens uppstår med ordinarie utbud av stöd som lämnas med nationella medel.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

De uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd framgår av Min ansökan.

Om ert projekt innehåller olika delaktiviteter och där endast någon eller några av dem är hänförliga till bestämmelserna om försumbart stöd/de minimis så ska det tydligt framgå.

*Växelkursförhållande bestäms i samband med att stöd till projekt beviljas. Det sker med hjälp av kommissionens månadsvisa redovisning av den officiella växelkursen, se: Växelkurs (Inforeuro) | Europeiska kommissionen (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Box 3: Stöd till allmänna främjandeinsatser som inte omfattas av EU:s statsstödsregler

Allmänna främjandeinsatser som beskrivs i det följande gäller dels aktiviteter som har att göra med information och kunskapsöverföring av allmänt intresse, dels åtgärder för systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet.

Box 3a - Information och kunskapsöverföring av allmänt intresse

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stärka utvecklingen av företag i ett programområde genom information och kunskapsöverföring men där omfattning och inriktning av insatserna är sådana att inget direkt eller indirekt företagsgynnande uppstår som påkallar behov att tillämpa bestämmelser om statsstöd i EU:s regelverk.

Vem som kan söka stöd

De som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En av de sökande ska ha ansvar för att leda och koordinera projektets genomförande.

Allmänna förutsättningar

För att en insats i denna box ska betraktas som allmänt främjande, snarare än som ett selektivt gynnande av företag, så gäller att det handlar om förmedling av existerande information och kunskaper och som är av allmänt intresse. Kostnader för att ta fram helt ny kunskap eller bygga upp särskilda strukturer hos en förmedlande aktör ryms däremot inte inom denna box.

Med information av allmänt intresse avses insatser för att intressera och motivera företag att dra nytta av de möjligheter som Regionalfonden ger, med avseende på ett genomförande i senare fas. Det gäller också insatser som på ett övergripande sätt kan belysa trender inom näringslivsutveckling, till exempel digitalisering, grön omställning eller andra aktuella teman av betydelse för företagande. Information av allmänt intresse kan även handla om att ge orientering om olika typer av offentliga regelverk eller om mera grundläggande förutsättningar för att göra affärer. Det kan gälla paketerad information av det slag som myndigheter, andra offentliga och privata företagsnära aktörer normalt sett tillhandahåller via hemsidor och trycksaker eller som ges rutinmässigt och på ett likartat sätt vid förfrågan. Hit hör till exempel information om registrering av företag, ekonomisk redovisning, skatte- och momsbestämmelser, offentlig upphandling, immaterialrätt, tekniska standarder/produktsäkerhet/ produktmärkning, tull- och handelsbestämmelser, regler för etablering av företag på nya marknader och möjligheten att få tillgång till finansiering och offentligt stöd nationellt och inom EU. Även spridning av resultat från forskning, studier och utvärderingar m.m. som publiceras kan anses ha sådan allmängiltig karaktär.

För informationsaktiviteterna förutsätts att inbjudan till deltagare är öppen och att insatserna genomförs i kollektiv form, exempelvis i form av enstaka konferens- eller seminariearrangemang. Syfte kan vara att samla olika aktörer för att ge inspiration, sprida goda exempel eller ge tillfälle till utbyte av kunskap och erfarenheter. Engagemanget från företagens sida består främst i deras närvaro vid sådana sammankomster. Företagen som deltar ska inte få någon ekonomisk ersättning för den tid som läggs ned och projekten förutsätts inte heller förmedla företagsspecifika utvecklings- eller rådgivningsinsatser.

Stödberättigande kostnader

De kostnader som är stödberättigande för allmänna främjandeinsatser är personalkostnader, extern sakkunskap, resor och logi samt schablonkostnader.

Övergripande projektsamordning

Stödberättigande är också kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare/koordinerande part.

Dessa kostnader räknas tillhöra samlad koordinering vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Utvärdering
 • Resultatspridning

Kostnaderna ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller allmänna främjandeinsatser. Inte heller dessa kostnader betraktas av Tillväxtverket som statsstöd.

Hur mycket stöd som kan beviljas

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från.

Medfinansiering till Regionalfonden kan lämnas med offentliga medel, upp till 100 % total stödnivå i denna box.

Om ert projekt innehåller olika delaktiviteter och där endast någon av dem är hänförliga till villkoren för stöd inom denna box, så ska de olika delarna gå att urskilja från varandra. Skulle andra delar av projektet innehålla aktiviteter som innebär gynnande av företag så ska genomförandet där ske i enlighet med de villkor som gäller för annan box.

Därmed kan också omfattningen av det samlade offentliga stödet bli lägre än 100 procent.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

De uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd framgår av Min ansökan.

Om ert projekt innehåller olika delaktiviteter och där endast någon eller några av dem är hänförliga till informations- och kunskapsöverföring av allmänt främjande karaktär så ska det tydligt framgå.

Box 3b: Systemutvecklande samverkan inom det företags- och innovationsfrämjande systemet

Stöd inom denna box gäller projekt som avser genomförande av samverkansinsatser som bidrar till utveckling av det företags- och innovationsfrämjande systemet. Vad som avses med systemutvecklande samverkan i denna kontext framgår under allmänna förutsättningar och stödberättigande kostnader.

Vem som kan söka stöd

De som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Projektpartner kan vara offentliga myndigheter, forskningsorganisationer såsom universitet/högskolor, FoU-institut samt ideellt verksamma/icke vinstdrivande företags- och innovationsfrämjande organisationer.

En av de sökande ska ha ansvar för att leda och koordinera projektets genomförande.

Allmänna förutsättningar

Med systemutvecklande samverkansinsatser avses aktiviteter som syftar till en stärkt samverkan, förbättrad kvalitet och ökad effektivitet mellan aktörer som arbetar för näringslivsutveckling och hållbar regional utveckling i det allmännas intresse. Detta inkluderar samverkan i det företags- och innovationsfrämjande systemet för att förtydliga roller, ansvar, undvika dubbelarbete, bestämma målgrupper, hitta synergier, erfarenhetsutbyte och lärande. Hit hör också insatser för att utveckla översiktliga kompetenskartor inklusive utveckling av områden för smart specialisering och annan policyutveckling samt därtill knutet erfarenhetsutbyte och lärande. En ytterligare aspekt i förbättrad samverkan är därtill anknuten omvärldsbevakning, kunskapsuppbyggnad, metodutveckling och framtagande av fakta/statistik. En förutsättning är dock att den sprids och publiceras brett för samtliga aktörer i innovationssystemet och andra intressenter.

Viktigt att observera är att när samverkan, kunskapsuppbyggnad, metodutveckling eller liknande däremot handlar om att utveckla nya eller befintliga affärsutvecklingsprogram, rådgivnings- och andra innovationsstödjande insatser hos främjandeaktörer som är avsedda för och anpassade till enskilda företag så är det inte något som kan hänföras till allmänna främjandeinsatser enligt denna box.

Stödberättigande kostnader

De kostnader som är stödberättigande systemutvecklande samverkan är personalkostnader, extern sakkunskap, resor och logi samt schablonkostnader.

Övergripande projektsamordning

Stödberättigande är också kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare/koordinerande part.

Dessa kostnader räknas tillhöra samlad koordinering vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Utvärdering
 • Resultatspridning

Kostnaderna ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller allmänna främjandeinsatser. Inte heller dessa kostnader betraktas av Tillväxtverket som statsstöd.

Hur mycket stöd som kan beviljas

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från.

Medfinansiering till Regionalfonden kan lämnas med offentliga medel, upp till 100 % total stödnivå i denna box.

Om ert projekt innehåller olika delaktiviteter och där endast någon av dem är hänförliga till villkoren för stöd inom denna box, så ska de olika delarna gå att urskilja från varandra. Skulle andra delar av projektet innehålla aktiviteter som innebär gynnande av företag så ska genomförandet där ske i enlighet med de villkor som gäller för annan box.

Därmed kan också omfattningen av det samlade offentliga stödet bli lägre än 100 procent.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

De uppgifter som ska lämnas vid ansökan om stöd framgår av Min ansökan.

Om ert projekt innehåller olika delaktiviteter och där endast någon eller några av dem är hänförliga till insatser för systemutvecklande samverkan inom denna box så ska det tydligt framgå.

Box 4: Stöd till genomförbarhetsstudier

Box 4 om stöd till genomförbarhetsstudier ska användas för att undersöka förutsättningarna för att genomföra FoU-projekt som har relevans för företag i programområdet. Det kan handla om att förbereda för att bedriva sådana företagsanknutna FoU-aktiviteter som beskrivs i box 5. Stöd till genomförbarhetsstudier är dock inte villkorat av att stöd enligt boxen 5 blir aktuellt i ett senare skede. En genomförbarhetsstudie kan ha självständigt värde och ge vägledning för företag att besluta om fortsatt FoU-arbete, med eller utan behov av ytterligare offentligt stöd.

Bestämmelsen vilar EU-rättsligt sett på artikel 25 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare/ koordinator och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägare ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för övergripande projektsamordning vilket bland annat inkluderar att sprida nödvändig information till samtliga projektpartner i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt i projektet och genomförbarhetsstudierna ska ta sikte på att ge underlag för beslut hos dessa om att gå vidare med en verksamhetsrelevant FoU-insats.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Stödberättigande kostnader

Stöd till en genomförbarhetsstudie ska innebära

 • en utvärdering och analys av potentialen för ett projekt som syftar till att stödja beslutsprocessen genom att objektivt och rationellt avslöja projektets starka och svaga sidor, möjligheter och risker samt att identifiera de resurser som krävs för att genomföra det. Genomförbarhetsstudien ger också möjlighet att kunna bedöma utsikterna för att ett FoU-projekt blir en framgång.

Det är kostnaden för att genomföra studien som är stödberättigande. Dessa kostnader kan avse personalkostnader samt, vid behov, extern tjänst som är nödvändig för genomförandet.

Övergripande projektsamordning

Stödberättigande är också kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägaren. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller genomförbarhetsstudierna. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd som kan beviljas

Hur mycket finansiering ert projekt totalt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar. Det gäller även i fråga om stöd som lämnas inom ramen för Fonden för en rättvis omställning.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet för genomförbarhetsstudier till respektive medverkande företag kan aldrig överstiga 50 % för stora företag, 60 % för medelstora företag och 70 % för små företag.

Offentligt stöd per företag får inte överstiga ett belopp om 8,25 miljoner euro per studie.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Vem som får äga och disponera resultaten av projektet

Företag som får stöd för genomförbarhetsstudie eller därefter genomförda FoU-insatser för industriell forskning eller experimentell utveckling har möjlighet att äga och skydda resultat som behövs för fortsatt kunskapsuppbyggnad och för kommersiellt utnyttjande.

Projektägare ansvarar för att allmän information om projektets genomförande och gjorda erfarenheter ges öppen och vid spridning. Resultat av projekt som ska skyddas av hänsyn till medverkande företags kommersiella intressen berörs inte av detta krav. Se också Tillväxtverkets Allmänna villkor, § 6.2.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

Artikel 25 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive projektpartners kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till medverkande företags utgifter för att göra genomförbarhetsstudier.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 25 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär som bifogas ansökan.

Formuläret finns under Blanketter och mallar.

Box 5: FoU-stöd som gynnar företag

Boxen ska användas för projekt som innebär att företag får möjlighet att bearbeta verksamhetsspecifika utmaningar genom kunskapsutveckling, inklusive test-och demonstrationsaktiviteter. Företagen får direkt ekonomiskt stöd för sina FoU-relaterade kostnader och ges förutsättningar att via forskningsarbete adressera för dem relevanta problemställningar. Syftet ska vara att ge företag incitament att ta sig an uppgifter som annars inte hade varit möjliga att behandla eller att få tillfälle bearbeta utmaningar i en större omfattning eller i en mera uppsnabbad process än vad som annars hade varit fallet.

Bestämmelsen vilar EU-rättsligt sett på artikel 25 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare/koordinator och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägare ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för övergripande projektsamordning vilket bland annat inkluderar att sprida nödvändig information till samtliga projektpartner i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader. Det gäller också eventuella projektpartner som inte är att betrakta som företag, till exempel forskningsorganisationer (se box 6 för definition) med vilka samverkan sker. Någon maxgräns för antal projektpartner är inte bestämt, utan lämplig omfattning är beroende av projektets komplexitet och behovet att hålla projektet administrativt hanterbart. Mix av företag av olika storlek och betydande variation när det gäller de forskningskategorier som är föremål för stöd bidrar till projektens komplexitet. En allmän rekomendation med hänsyn till administrativ hanterbarhet är att undvika projekt med fler än tio projektpartner.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket. Se också Tillväxtverkets Allmänna villkor, § 1.8.

Vilken slags FoU som det går att söka stöd för

FoU-projekt i Regionalfonden som gynnar företag kan avse forskningskategorierna som benämns industriell forskning eller experimentell utveckling. (Stöd till grundforskning är inte prioriterat för insatser inom Regionalfonden.)

Forskningskategorierna är definierade i EU:s regler om statsstöd.

 • "Industriell forskning" är planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster, inbegripet digitala produkter, processer eller tjänster, inom något område eller någon teknik, bransch eller sektor (inbegripet men inte begränsat till digitala industrier och digital teknik, såsom superdatorer, kvantteknik, blockkedjeteknik, artificiell intelligens, cybersäkerhet, stordata och molnteknik).

  Detta inbegriper skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system, och kan inbegripa byggande av prototyper i laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerade gränssnitt till befintliga system och till pilotverksamhet, om detta är nödvändigt för den industriella forskningen, särskilt för allmän teknikvalidering.
 • ”Experimentell utveckling” är att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska, näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster, inbegripet digitala produkter, processer eller tjänster, inom något område eller någon teknik, bransch eller sektor (inbegripet, men inte begränsat till digitala industrier och digital teknik, såsom superdatorer, kvantteknik, blockkedjeteknik, artificiell intelligens, cybersäkerhet, stordata och molnteknik eller spetsteknologi). Detta kan också inbegripa t.ex. verksamheter som syftar till konceptuell definition, planering och dokumentation av nya produkter, processer eller tjänster.

  Experimentell utveckling kan inbegripa utformning av prototyper, demonstration, pilotarbete, testning och validering av nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster i miljöer som motsvarar realistiska driftsförhållanden, där det primära syftet är att göra ytterligare tekniska förbättringar på de produkter, processer eller tjänster som ännu inte är fasta.

  Detta kan omfatta utveckling av en kommersiellt användbar prototyp eller ett pilotarbete som med nödvändighet är den slutliga kommersiella produkten och som är alltför dyr att producera för att endast användas för demonstration och utvärdering.

  Experimentell utveckling inbegriper inte rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser, tjänster eller andra pågående verksamheter även om dessa ändringar kan innebära förbättringar.

Inom ett projekt kan förekomma FoU-aktiviteter inom bägge dessa kategorier och som fördelar sig på olika sätt mellan projektets parter. Vid ansökan om stöd ska detta framgå enligt de särskilda formulär som behöver fyllas i, se nedan för närmare information.

För en bedömning av vilken FoU- kategori som berörs av projektets aktiviteter kan hjälp tas av TRL-skalan (Technology Readiness Level). Industriell forskning motsvarar TRL-nivåerna 2-4 medan experimentell utveckling motsvarar nivåerna 5-8.

Tabell TRL-skala

FAS

TRL

Kännetecken uppnådd nivå

Exempel på nivå som ska uppnås

Införande

9

Produkten används med framgång

Produkten har visar sig fungera i verklig användning.

Experimentell utveckling, GBER artikel 2.86

8

Färdigutvecklad produkt är verifierad

Tekniken har nått slutliga form och dess funktion har verifierats i förväntade driftsförhållanden. Test- och demostrationsfas har avslutats.

7

Demostration av prototyp i driftsmiljö

Funktion hos prototyp har verifierats vid test och demonstration i verklig miljö. Redo för överlämning till produktutveckling.

6

Demostration av modell eller prototyp i simulerad miljö

Modell eller prototyp av produkt har testats och demonstrerats under verklighetsliknande förhållanden.

5

Validering av komponent/delsystem i simulerad miljö

Komponenter eller delsystem har testats under verklighetsliknande förhållanden.

Industriell forskning, GBER artikel 2.85


4

Teknisk validering i labbmiljö

Komponenter eller delsystem har testats i labbmiljö. Konceptets relation till andra system har bestämts.

3

Experimentella bevis på konceptets potential finns

Analytiska eller experimentella studier har genomförts. Karaktäristiska drag hos tekniken är kända.

2

Teknikkoncept formulerade

Möjliga applikationer har identifierats. Grundläggande principer har studeras. Förfinad beräkning av prestanda.

Grundforskning, GBER artikel 2.84

1

Grundläggande principer observerade

Vetenskapliga resultat finns som tyder på en möjlig praktisk tillämpning. Prestanda kan uppskattas.

Stödberättigande kostnader

Företagsanknuten FoU

För FoU-insatser så finns flera kostnadsslag som kan komma i fråga. Personalkostnader är stödberättigande när det rör sig om kostnader för i företaget anställda forskare, tekniker och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med det aktuella projektet.

Extern sakkunskap och externa tjänster är stödberättigande då det rör sig om kostnader för kontraktsforskning, tekniskt kunnande och patent som företag köper eller hyr in från utomstående källor på marknadsvillkor samt kostnader för konsulttjänster och motsvarande tjänster som används uteslutande för projektets forskningsverksamhet. Projektets koordinator kan betraktas som en från företagspartnerna utomstående källa när denne har kapacitet och förmåga att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla erforderlig extern sakkunskap.

Investeringar är stödberättigande när det rör sig om kostnader för instrument eller utrustning under den tid som de används för projektet. Även kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter som uppkommer som direkt följd av projektet är på samma sätt stödberättigande.

Resor och logi är stödberättigande vid kostnader för företagets personal som är nödvändiga för att genomföra FoU-projektet. Detta inkluderar också resor och logi i samband med sådant faktiskt samarbete eller omfattande spridning av forskningsresultat som ger grund för högre stöd i enlighet med artikel 25.6 b i GBER.

Stödberättigande är också företagsanknutna allmänna omkostnader och andra driftskostnader, som uppkommer som direkt följd av FoU-projektet.

Övergripande projektsamordning

Stödberättigande är också kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägaren. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller FoU-aktiviteterna. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med samlad ledning och koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd som kan beviljas

Hur mycket finansiering ert projekt totalt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar. Det gäller även i fråga om stöd som lämnas inom ramen för Fonden för en rättvis omställning.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det FoU-stöd till medverkande företag måste bestämmas individuellt.

Beroende på företagens storlek och vilken typ av forskning som ska bedrivas så kan den offentliga sammantagna finansieringen komma att variera mellan 25-80% av respektive företags stödberättigande kostnader. I den mån som det ingår projektpartner som är forskningsorganisationer och som har kostnader för egen del i sin icke-ekonomiska verksamhet, till exempel som ett led i att bedriva faktiskt FoU-samarbete med deltagande företag, så kan sammantagen offentlig finansiering för forskningsorganisationer uppgå till 100 % av dennes kostnader.

Närmare information om vilka maximala stödnivåer för företag som är möjliga framgår här:

Små företag

Små företag (0-49 anställda)

Experimentell utveckling

Industriell forskning45%

70%

Inkl. bonus vid omfattande spridning eller faktiskt FoU-samarbete

60%

80%

Medelstora företag

Medelstora företag (50-249 anställda)

Experimentell utveckling

Industriell forskning


35%

60%

Inkl. bonus vid omfattande spridning eller faktiskt FoU-samarbete

50%

75%

Stora företag

Stora företag (>250 anställda)

Experimentell utveckling

Industriell forskning


25%

50%

Inkl. bonus vid omfattande spridning eller faktiskt FoU-samarbete

40%

60%

Offentligt stöd får inte överstiga vissa belopp per företag per projekt. Är det fråga om industriell forskning så är taknivån 35 miljoner euro, medan det vid experimentell utveckling är 25 miljoner euro.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Vem får äga och disponera resultaten av FoU-projekt?

Företag som får stöd för FoU-aktiviteter har möjlighet att äga och skydda resultat som behövs för fortsatt kunskapsuppbyggnad och för kommersiellt utnyttjande. Se också Tillväxtverkets Allmänna villkor, § 6.2 tredje stycket.

Skulle företag välja att däremot ge resultaten en omfattande spridning så ger det möjlighet till en ökad andel offentlig finansiering av projektkostnaderna (bonus med upp till 15 procentenheter).

Projektägare ansvarar för att allmän information om projektets genomförande och gjorda erfarenheter ges öppen och vid spridning. Resultat av projekt som ska skyddas av hänsyn till medverkande företags kommersiella intressen berörs inte av detta krav.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

Artikel 25 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till medverkande företags utgifter för FoU-aktiviteter.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 25 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 6: Stöd för FoU-samarbete som inte gynnar företag

Stöd inom denna box gäller FoU där forskningsorganisation driver projekt tillsammans med ett eller flera företag. Stöd från Regionalfonden ska vara utformat på ett sådant sätt att företag medverkar som projektpartner men utan att själva gynnas. Därmed saknas inslag av statsstöd enligt EU:s regelverk.

Vem kan söka stöd?

Den som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig och som motsvarar EU:s definition av så kallad forskningsorganisation.

Allmänna förutsättningar

Med ”forskningsorganisation” avses

 • en enhet (exempelvis ett universitet eller forskningsinstitut), oberoende av dess rättsliga status (det vill säga om det omfattas av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning) eller finansieringssätt, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring.

För att inte betraktas som företag ska organisationen antingen inte bedriva någon ekonomisk verksamhet överhuvudtaget eller så ska den ekonomiska verksamheten vara underordnad och ha begränsat omfång¹. Forskningsorganisationen kan också bedriva ekonomisk verksamhet och som inte är underordnad, men stödet från Regionalfonden ska då avse dess icke ekonomiska verksamhet som ska kunna särskiljas genom en separat ekonomisk redovisning.

Stöd från Regionalfonden eller Fonden för en rättvis omställningska gälla den del av projektets kostnader som forskningsorganisationen budgeterar för sin egen del. Forskningsorganisationens motiv är att bedriva oberoende FoU och att sprida resultaten. Någon kommersialisering av resultaten i egen regi hos forskningsorganisationen avses inte ske. Karaktären av oberoende FoU ska framgå genom forskningsorganisationen visar att projektet ryms inom ramen för dess officiellt tillkännagivna akademiska grunduppdrag.

Samarbetet med företag tar sikte på att nå fram till resultat som är av gemensamt intresse och att uppnå en ömsesidig nytta – ej särskilt att gynna medverkande företag. Företag får inte ha ett bestämmande inflytande över den FoU som ska bedrivas. Kontraktsforskning och tillhandahållande av tjänster till företagen betraktas inte som faktiskt samarbete.

För att undgå att samarbetet innebär indirekta fördelar för de företag som medverkar måste formerna för projektgenomförandet regleras i särskilt samarbetsavtal (sådant avtal kan också ha andra benämningar, till exempel projektavtal, konsortialavtal, FoU-avtal eller liknande). Resultat som inte ger upphov till immaterialrättigheter ska få spridas fritt. Immaterialrättigheter ska antingen helt tillfalla forskningsorganisationen eller – tillsammans med villkor kring tillträdesrättigheter – fördelas mellan parterna på ett sätt som korrekt motsvarar deras arbetsblock, bidrag och respektive intressen. Tvistlösningsbestämmelser krävs i det senare fallet. I den mån som resultat tillfallit forskningsorganisationen men skulle överlåtas till företag, så ska detta ske på marknadsmässiga grunder. Överlåtelse får därmed inte ske till rabatterat pris som utgör ett stöd till företaget.

Om samarbetsavtalet ger utrymme för forskningsorganisationen att föra över immaterialrättigheter som ett resultat av egen verksamhet på deltagande företag, ska forskningsorganisationen enligt samarbetsavtalet erhålla marknadsmässig ersättning.

Stödberättigande kostnader

Personalkostnader är stödberättigande när det rör sig om kostnader för forskningsorganisationena anställda och annan stödpersonal i den omfattning som de arbetar med det aktuella projektet. Under denna kostnadstyp inkluderas också allmänna omkostnader och andra driftskostnader, som uppkommer hos forskningsorganisationen som direkt följd av FoU-projektet.

Investeringar är stödberättigande när det rör sig om kostnader för instrument eller utrustning hos forskningsorganisationen under den tid som de används för projektet. Även kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter som uppkommer som direkt följd av projektet är på samma sätt stödberättigande.

Resor och logi är stödberättigande vid kostnader för forskningsorganisationens personal som är nödvändiga för att genomföra FoU-projektet.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos forskningsorganisationen är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller FoU-aktiviteterna.

Dessa kostnader räknas tillhöra samlad koordinering vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar. Det gäller även i fråga om stöd som lämnas inom ramen för Fonden för en rättvis omställning.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, och nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan uppgå till 100 %.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

Kostnaderna för övergripande projektsamordning ska särskiljas från övriga kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till forskningsorganisationens genomförande av FoU-samarbete.

De allmänna uppgifter som behövs för att söka stöd från Regionalfonden framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till FoU-samarbete ska fyllas i enligt kompletterande formulär samt intyg där sökanden bland annat ska intyga sin status som forskningsorganisation. Vid ansökan ska också intygas att nödvändiga samarbetsavtal med berörda företag upprättas. Projektägaren ska på förfrågan från Tillväxtverket kunna delge samarbetsavtalen för granskning.

Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

¹En ekonomisk verksamhet som är underordnad gäller verksamhet som har ett begränsat omfång, är direkt relaterad till och nödvändig för forskningsorganisationens drift eller har ett naturligt samband med dess viktigaste icke-ekonomiska användning. Det är fallet om den ekonomiska verksamheten konsumerar exakt samma insatsvaror (såsom material, utrustning, arbetskraft och anläggningstillgångar) som den icke-ekonomiska verksamheten och om den kapacitet som varje år anslås för sådan ekonomisk verksamhet inte överstiger 20 procent av den berörda enhetens totala årskapacitet.

Box 7: Stöd till investeringar i FoU-infrastruktur

Box 7a: Stöd till investeringar i FoU-infrastruktur

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att etablera eller uppgradera FoU-infrastruktur som används inom ramen för ekonomisk verksamhet i programområdet. Syftet med projekten ska vara att underlätta tillgången till anläggningar och resurser som kan utnyttjas av forskarsamhället och näringslivet för att bedriva forskning med näringslivsanknytning.

Science parks, testbäddar eller laboratorier hos forskningsorganisationer är exempel på miljöer där stöd inom denna box kan nyttiggöras. Anläggningar hos företag kan också vara relevanta för stöd om de kan utnyttjas av externa parter på icke-diskriminerande villkor.

Stöd till FoU-infrastruktur vilar EU-rättsligt sett på artikel 26 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

Den som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Allmänna förutsättningar

Med ”FoU-infrastruktur” avses:

 • anläggningar, resurser och därmed sammanhängande tjänster som forskarsamhället använder för att genomföra forskning inom sina respektive områden; denna definition omfattar vetenskaplig utrustning och forskningsmaterial, kunskapsbaserade resurser såsom samlingar, arkiv eller strukturerad vetenskaplig information, informations- och kommunikationsteknikbaserade infrastrukturer såsom Grid, databehandling, program och kommunikationer samt alla andra unika medel som är nödvändiga för att bedriva forskning. Dessa infrastrukturer kan finnas på en enda plats eller vara utspridda (dvs. utgör ett organiserat resursnät) i enlighet med artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 723/2009 av den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-konsortium). (EUT L 206, 8.8.2009, s. 1)

Den som söker om stöd ska använda infrastrukturen inte bara för eget bruk utan också tillhandahålla den för externa parter. Flera företag och organisationer ska således kunna använda forskningsinfrastrukturen och det ska ske enligt transparenta och icke diskriminerande villkor. Det pris som externa parter erlägger för att använda infrastrukturen ska vara marknadsmässigt.¹ Detta slags utnyttjande utgör ekonomisk verksamhet.

Stöd i denna box kan inte beviljas för infrastruktur som används av forskningsorganisationer som universitet och högskolor endast för att bedriva akademisk forskning och utbildning (icke-ekonomisk verksamhet). Blandad verksamhet kan däremot vara stödberättigad, där både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet förekommer. Vid blandad verksamhet så ska finansiering, kostnader och intäkter för respektive typ av verksamhet omfattas av separat ekonomisk redovisning. Stöd inom denna box kan endast avse den ekonomiska verksamhetsdelen.

Stödberättigande kostnader

Stöd till investeringar i denna box kan avse materiella eller immateriella tillgångar som är nödvändiga för att etablering/byggande av en FoU-infrastruktur eller för uppgradering av en befintlig sådan infrastruktur.

Materiella tillgångar utgörs av tillgångar i form av mark, byggnader eller anläggningar, maskiner och utrustning.

Immateriella tillgångar utgörs av tillgångar som saknar fysisk eller finansiell gestaltning, t.ex. patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägaren är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller FoU-investeringarna.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilket nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar. Det gäller även i fråga om stöd som lämnas inom ramen för Fonden för en rättvis omställning.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan inte överstiga 50 %, såvida inte den offentliga finansieringen skulle komma från ytterligare minst en annan medlemsstat eller om FoU-infrastrukturen utvärderas och väljs ut på unionsnivå. I de sistnämnda fallen är högsta tillåten stödnivå i stället 60 %.

Skulle FoU-infrastrukturen avse blandad verksamhet, där utnyttjande kommer att ske också för icke-ekonomisk verksamhet, ska underlag för bedömning av stödets storlek tillhandahållas. Detta underlag ska ange hur mycket av infrastrukturen som kommer att användas för ekonomisk respektive icke-ekonomisk verksamhet. Ett villkor för stöd som lämnas inom boxen är då att det vid uppföljning av projektet framgår att stödet för den ekonomiska verksamheten inte blivit för stort jämfört med vad som förutsågs vid tidpunkten då stödet beviljades.

Offentligt stöd får inte överstiga 35 miljoner euro per forskningsinfrastruktur.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

Artikel 26 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från övriga kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till investering i FoU-infrastruktur.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 26 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

¹Utrymme för fördelaktigare tillträdesvillkor kan gälla organisation som finansierat minst 10 % av kostnaderna för infrastrukturen. De villkoren ska motsvara lämnat bidrag till investeringskostnaderna, och villkoren ska vara allmänt tillgängliga för insyn.

Box 7b: Stöd till investeringar i testnings- och experimentinfrastruktur

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att etablera eller uppgradera testnings- och experimentinfrastruktur och som ger företag, särskilt små och medelstora företag, möjlighet att få tillgång till sådana faciliteter som ett led i att genomföra experiment, testa och utveckla nya eller förbättrade produkter, processer och tjänster.

Stöd till testnings- och experimentinfrastruktur vilar EU-rättsligt sett på artikel 26a i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

Den som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Allmänna förutsättningar

Med ”testnings- och experimentinfrastruktur” avses:

 • anläggningar, utrustning, kapacitet och resurser, såsom provbänkar, pilotlinjer, demonstratorer, provningsanläggningar eller levande laboratorier, och tillhörande stödtjänster som främst används av företag, särskilt små och medelstora företag, som söker stöd för testning och experiment, i syfte att utveckla nya eller förbättrade produkter, processer och tjänster och för att testa och utöka teknik för att främja industriell forskning och experimentell utveckling.

Testnings- och experimentinfrastrukturen ska vara öppet för tillträde för flera användare och det ska ske enligt transparenta och icke diskriminerande villkor. Det pris som externa parter erlägger för att använda infrastrukturen ska vara marknadsmässigt eller, i avsaknad av ett marknadspris, avspegla kostnaderna för tjänsterna plus en skälig marginal.¹

Stödberättigande kostnader

Stöd till investeringar i denna box kan avse materiella eller immateriella tillgångar som är nödvändiga för etablering/byggande av en testnings- och experimentinfrastruktur eller för uppgradering av en befintlig sådan infrastruktur.

Materiella tillgångar utgörs av tillgångar i form av mark, byggnader eller anläggningar, maskiner och utrustning.

Immateriella tillgångar utgörs av tillgångar som saknar fysisk eller finansiell gestaltning, t.ex. patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägaren är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller investeringarna i test- och experimentinfrastruktur.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar. Det gäller även i fråga om stöd som lämnas inom ramen för Fonden för en rättvis omställning.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan aldrig inte överstiga 25 %, med undantag för den omständigheten att innehavare av infrastrukturen är ett medelstort företag då i stället 35 % stödnivå gäller, eller om innehavare är ett litet företag då 45 % stödnivå gäller. Skulle den offentliga finansieringen komma från ytterligare minst en annan medlemsstat så kan härutöver lämnas samlat offentligt stöd med ytterligare 10%-enheter liksom i det fall testnings- och experimentinfrastrukturen utvärderas och väljs ut på unionsnivå. Ett påslag med ytterligare 5 %-enheter kan vidare ske om minst 80 % av infrastrukturens årliga kapacitet tilldelas små och medelstora företag.

Offentligt stöd får inte överstiga 25 miljoner euro per test- och experimentinfrastruktur.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

Artikel 26a i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från övriga kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till investering i test- och experimentinfrastruktur.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 26a i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

¹Utrymme för fördelaktigare tillträdesvillkor kan gälla organisation som finansierat minst 10 % av kostnaderna för infrastrukturen. De villkoren ska motsvara lämnat bidrag till investeringskostnaderna, och villkoren ska vara allmänt tillgängliga för insyn.

Box 8: Stöd till innovationskluster

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att etablera eller utveckla innovationskluster. Syftet med projekten ska vara att stärka näringslivsutveckling via det företagsfrämjande aktörssystemet. Det kan exempelvis gälla olika slags innovations- och samverkansplattformar, inklusive digitala hubbar, där resurser för samarbete och företagsutveckling tillhandahålls.

Stöd till innovationskluster vilar EU-rättsligt sett på artikel 27 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem som kan söka stöd

Sökande och mottagare av stöd som gäller driftskostnader ska vara den som driver innovationsklustret, klusterorganisationen. Klusterorganisationen kan antingen vara en juridisk person eller, i de fall driften inte sköts av ägaren, av en företagsgrupp som inte är en separat juridisk person. I samtliga fall måste varje företag separat redovisa kostnader och intäkter före respektive verksamhet (ägande, drift och användning av klustret) i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

I den utsträckning som klusterorganisationen består av flera aktörer i ett konsortium i en företagsgrupp ska en av aktörerna ha rollen som projektägare och övriga involveras som projektpartners.

Stöd till investeringskostnader kan däremot endast lämnas till den aktör som står som ägare till och förvaltare av klustrets utrustning och andra materiella tillgångar.

Allmänna förutsättningar

EU:s allmänna gruppundantag anger en definition av begreppet innovationskluster. Med innovationskluster avses:

 • strukturer eller organiserade grupperingar av oberoende parter (t.ex. innovativa nystartade företag, små, medelstora och stora företag, forskningsinstitut, organisationer för kunskapsspridning, forskningsinfrastruktur, test- och experimentinfrastruktur, digitala innovationsknutpunkter, icke vinstdrivande organisationer och andra relaterade ekonomiska aktörer) som är avsedda att stimulera innovativ verksamhet och nya samarbetssätt, t.ex. på digital väg, genom att dela och/eller främja gemensam användning av utrustning och utbyte av kunskap och expertis och genom att bidra effektivt till kunskapsöverföring, nätverksbyggande, informationsspridning och samarbete mellan företagen och andra organisationer i klustret. Digitala innovationsknutpunkter, inklusive europeiska digitala innovationsknutpunkter som finansieras inom ramen för det centralt förvaltade programmet för ett digitalt Europa som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/694, är enheter som har till syfte att främja en bred spridning av digital teknik såsom artificiell intelligens, molntjänster, avancerade datortjänster, högpresterande datorsystem och cybersäkerhet inom industrin (särskilt små och medelstora företag) och inom organisationer inom den offentliga sektorn. Digitala innovationsknutpunkter kan i sig betraktas som ett innovationskluster vid tillämpning av denna box.

Tillträde till klustret ska vara öppet för flera användare och beviljas på ett transparent och icke-diskriminerande sätt.

Avgifter ska tas ut för användningen av klustrets anläggningar och för att delta i dess verksamheter. Avgifterna ska motsvara marknadspriserna eller återspegla kostnaderna för användning eller deltagande¹. Det är ett ansvar för den som driver klustret och tar emot stöd att fastställa avgifternas storlek.

Stödberättigande kostnader

Stöd kan lämnas för klustrets driftskostnader, det vill säga kostnader för personal, administration och drift av teknisk utrustning, marknadsföring, utbildning, seminarier och konferenser.

Stöd kan också lämnas för investeringar i materiella eller immateriella tillgångar som är nödvändiga för uppförande eller uppgradering av en klusterbildning. Det kan till exempel vara lokaler för kompetensöverföring och samverkan eller utrustning för att tillhandahålla tjänster till klustrets intressenter.

Materiella tillgångar utgörs av tillgångar i form av mark, byggnader eller anläggningar, maskiner och utrustning.

Immateriella tillgångar utgörs av tillgångar som saknar fysisk eller finansiell gestaltning, t.ex. patent, licenser, know-how eller andra immateriella rättigheter.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägaren är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller utvecklingen av innovationsklustret.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan inte överstiga 50 %.

Offentligt stöd till ett innovationskluster får inte överstiga 10 miljoner euro.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Hur ansökan om stöd bör vara utformad

Artikel 27 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från övriga kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till klusterutveckling.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 27 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär som bifogas er ansökan.

Blanketten finns under Blanketter och mallar.

¹ Avgifter som tas ut ska motsvara marknadspris eller täcka klustrets kostnader inklusive ett rimligt marginalpåslag. Sådant rimligt påslag ska vara minst 3 %. Tillträde på förmånligare villkor kan beviljas företag som finansierat minst 10 % av klustrets investeringskostnader. För att undvika överkompensation ska sådant tillträde stå i proportion till företagets bidrag och villkoren ska vara allmänt tillgängliga för insyn.

Önskemål att underlätta för företag att i andra fall få tillgång till klustret och dess tjänster kan ske genom stöd till företagen i fråga, vilket dock är något som får hanteras inom ramen för de särskilda villkor som gäller för företagsstöd, se särskilt statsstödsboxarna 2 (försumbart stöd/de minimis) eller 11 (stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder).

Box 9: Stöd till process- och organisationsinnovation

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja innovativa lösningar i främst små och medelstora företag när det gäller tillvägagångssätt och former för att bedriva verksamheten. Projekten ska bidra till kommersialiserbara satsningar där för deltagande företag nya tjänster, processer, metoder och tekniker utvecklas. Inte minst är i den kontexten användning av ny eller innovativ digital teknik exempel på sådant som kan stödjas.

Stöd till process- och organisationsinnovation vilar EU-rättsligt sett på artikel 29 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för övergripande projektsamordning vilket bland annat inkluderar att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Projektpartner ska medverka aktivt, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilken slags process- och organisationsinnovation som det går att söka stöd för

Vad som menas med process- och organisationsinnovation framgår av EU:s allmänna gruppundantagsförordning 651/2014. Centralt är att insatserna har ett för företaget nyskapande inslag och inte utgör anpassningar av rutinmässig karaktär:

 • Processinnovation är genomförande av en ny eller väsentligt förbättrad produktions- eller framtagningsmetod, inbegripet betydande förändringar av teknik, utrustning eller programvara, på företagsnivå (på gruppnivå inom en viss industrisektor inom EES), till exempel genom användning av ny eller innovativ digital teknik eller innovativa digitala lösningar. Denna definition omfattar inte smärre förändringar eller förbättringar, förbättrade produktions- eller tjänstemöjligheter genom att tillverknings- eller logistiksystem införs som i hög grad liknar dem som redan används, upphörande med en process, allmänt utbyte eller utvidgning av kapitalet, förändringar som uteslutande beror på ändrade faktorpriser, anpassning, lokalisering, regelbundna säsongsanpassningar eller andra cykliska anpassningar, samt handel med nya eller väsentligt förbättrade produkter.
 • Organisationsinnovation är genomförande av en ny organisationsmetod på företagsnivå (på gruppnivå inom en viss industrisektor inom EES), arbetsplatsorganisation eller yttre förbindelser, också genom användning av ny eller innovativ digital teknik. Denna definition omfattar inte ändringar som bygger på organisationsmetoder som redan används inom företaget, ändrad ledningsstrategi, sammanslagningar och förvärv, upphörande med en process, allmänt utbyte eller utvidgning av kapitalet, förändringar som uteslutande beror på ändrade faktorpriser, anpassning, regelbundna säsongsanpassningar eller andra cykliska anpassningar samt handel med nya eller väsentligt förbättrade produkter.

Inom ett Regionalfondsprojekt kan förekomma aktiviteter inom bägge dessa kategorier och som fördelar sig på olika sätt mellan projektets parter. Vid ansökan om stöd ska detta framgå enligt de särskilda formulär som behöver fyllas i, se nedan för närmare information.

Stödberättigande kostnader

Personalkostnader är stödberättigande när det rör sig om kostnader för i företaget anställda personer i den omfattning som de arbetar med process- och organisationsinnovation i det aktuella projektet. Under detta kostnadsslag inkluderas också andra företagsanknutna allmänna omkostnader och andra driftskostnader som uppkommer som en direkt följd av dessa aktiviteter.

Extern sakkunskap är stödberättigande då det rör sig om kostnader för kontraktsforskning, kunskap och patent som företag köper eller licensierar från externa källor på marknadsvillkor. Projektägaren kan betraktas som en utomstående källa när denne har kapacitet och förmåga att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla erforderlig extern sakkunskap till projektpartner.

Investeringar är stödberättigande när det rör sig om kostnader för instrument eller utrustning under den tid som de används för projektet. Även kostnader för materiel, förrådsartiklar och liknande produkter som uppkommer som direkt följd av projektet är på samma sätt stödberättigande.

Stöd kan dock inte beviljas till företag som bedriver primär jordbruksproduktion eller företag inom fiske- och vattenbrukssektorn.

Övergripande projektsamordning

Stödberättigande är också kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägaren. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller process- och organisationsinnovation. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan inte överstiga 50 % för små och medelstora företag.

För stora företag får stödnivån inte överskrida 15 %, med det ytterligare villkoret att stora företags medverkan i projektet innebär faktiskt samarbete med små och medelstora företag. Faktiskt samarbete förutsätter att företagen är oberoende från varandra men utbyter kunskaper för att nå mål av gemensamt intresse baserat på arbetsdelning och delning av risker och resultat. De små och medelstora företagen måste vid sådana samarbeten dessutom stå för minst 30 % av de totala stödberättigande kostnaderna i projektet.

Offentligt stöd till process- och organisationsinnovation får inte överstiga 12,5 miljoner euro per företag per projekt.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Vem får äga och disponera resultaten av projekt?

Företag som får stöd för process- och organisationsinnovation har möjlighet att äga och skydda resultat som behövs för fortsatt kunskapsuppbyggnad och för kommersiellt utnyttjande.

Projektägaren ansvarar för att allmän information om projektets genomförande och gjorda erfarenheter ges öppen och vid spridning. Ev. resultat av projekt som skyddas av hänsyn till medverkande företags kommersiella intressen berörs inte av detta krav.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 29 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till medverkande företags utgifter för process- och organisationsinnovation.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 29 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 10: Stöd till små och medelstora företag för anställning av FOUI-personal

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja små och medelstora företag genom tillfällig anställning av högkvalificerad personal. Genom tillskott av sådan kompetens är syftet att underlätta innovationsarbete i företagen och att bidra till stärkt konkurrenskraft på både kort och längre sikt.

Stöd beviljas EU-rättsligt sett på artikel 28 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Projektpartner ska medverka aktivt, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilken slags anställning går det söka stöd för?

Anställning av person hos projektpartner som finansieras med stöd ska avse s.k. högkvalificerad personal. Det handlar då om någon som har examen från eftergymnasial utbildning och minst fem års relevant yrkeserfarenhet, vilket även kan omfatta doktorandstudier.

Anställningen ska vara tillfällig och ta sikte på att genomföra aktiviteter inom forskning och utveckling eller innovation (FOUI). Arbetstagaren ska ha rätt att gå tillbaka till sin tidigare arbetsgivare.

Stödberättigande kostnader

De stödberättigande kostnaderna för små och medelstora företag i egenskap av projektpartner är lönekostnaderna högkvalificerad personal under projektperioden.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller företagens kostnader för anställning av högkvalificerad personal. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan inte överstiga 50 % för medverkande företag.

Stödet för anställningen av högkvalificerad personal kan lämnas som längst under löptiden för projektet. Ett och samma företag kan få stöd för anställning av fler än en person om det kan visas nödvändigt för att nå projektets mål.

Offentligt stöd per företag får inte överstiga ett belopp om 10 miljoner euro per projekt.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 28 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till medverkande företags utgifter för anställning av högkvalificerad personal.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 28 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 11: Stöd till små och medelstora företag för innovationsåtgärder

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja utveckling i små och medelstora företag genom tillhandahållande av innovationsstödjande tjänster och innovationsrådgivningstjänster.

Stöd beviljas EU-rättsligt sett utifrån artikel 28 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt i projektet, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilka innovationsåtgärder går det söka stöd för?

De tjänster som kommer i fråga för stöd till små och medelstora företag gäller

 • innovationsstödjande tjänster: tillhandahållande av kontorslokaler, databaser, molntjänster och datalagringstjänster, bibliotek, marknadsundersökningar, laboratorier, kvalitetsmärkning, testning, experiment och certifiering eller andra närliggande tjänster, inbegripet sådana tjänster som tillhandahålls av forskningsinstitut och organisationer för kunskapsspridning, forskningsinfrastruktur och testnings- och experimentinfrastruktur eller innovationskluster, i syftet att utveckla mer effektiva eller tekniskt avancerade produkter, processer eller tjänster, inbegripet införande av innovativ teknik och innovativa lösningar (inbegripet digital teknik och digitala lösningar).
 • innovationsrådgivningstjänster: rådgivning, bistånd och utbildning på områdena kunskapsöverföring, förvärv, skydd och utnyttjande av immateriella rättigheter samt användning av standarder och föreskrifter i vilka de ingår, samt rådgivning, stöd eller utbildning som gäller införande eller användning av innovativ teknik eller innovativa lösningar (inbegripet digital teknik och digitala lösningar).

Stödberättigande kostnader

Kostnaderna hos små och medelstora företag i egenskap av projektpartner för att ta del av de innovationsstödjande tjänsterna och/eller innovationsrådgivningstjänster är stödberättigande.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägaren är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller företagens kostnader för innovationsstöd. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd som kan beviljas

 Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan inte överstiga 50 procent för medverkande företag. Skulle stödet till ett enskilt företag dock inte överstiga 220 000 euro under en treårsperiod så kan den samlade stödnivån höjas upp till 100 procent.

Offentligt stöd per företag får inte överstiga ett belopp om 10 miljoner euro per projekt.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 28 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till medverkande företags utgifter för innovationsåtgärder.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 28 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 12: Stöd till innovation hos små och medelstora företag genom förvärv m.m. av immateriella tillgångar

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja innovation hos små och medelstora företag genom att säkerställa tillgång till immateriella tillgångar.

Stöd beviljas EU-rättsligt på artikel 28 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt i projektet, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilka åtgärder hos små och medelstora företag går det att söka stöd för?

Innovationsutveckling hos små och medelstora företag kan behöva inbegripa insatser för att anskaffa, försvara eller validera patent eller andra immateriella tillgångar.

Stödberättigande kostnader

Kostnaderna hos små och medelstora företag för immaterialrättsligt skydd som kan stödjas gäller anskaffande av patent eller andra immateriella tillgångar. Sådana köp ska ske från externa källor och till ett marknadsmässigt pris. Stödberättigande kan också vara kostnader för egen personal eller för köp av externa tjänster i samband med försvar eller validering av patent eller andra immateriella tillgångar.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller företagens kostnader för anskaffning m.m. av immateriella tillgångar. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra samlad koordinering vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar.

Yterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan inte överstiga 50 procent för medverkande företag.

Offentligt stöd per företag får inte överstiga ett belopp om 10 miljoner euro per projekt.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 28 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till medverkande företags utgifter för förvärv m.m. av immateriella tillgångar.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 28 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 13: Stöd till små och medelstora företag för extern konsulthjälp

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja utveckling i små och medelstora företag (SMF) genom extern konsultinsats.

Stöd beviljas EU-rättsligt utifrån artikel 18 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag.

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Små och medelstora företag ska ingå i ansökan om stöd till projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt i projektet, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilken slags konsulthjälp går det att söka stöd för?

Konsultinsatserna kan gälla för de berörda små och medelstora företagen relevanta kunskapsbehov och som har koppling till anknutna mål i det aktuella Regionalfondsprogrammet.

Stöd kan däremot inte lämnas för köp av konsulttjänster som i berörda företag görs löpande eller är periodiskt återkommande. Rutinmässig skatterådgivning, regelbunden juridisk rådgivning eller hjälp med annonsering av rutinmässig karaktär är exempel på detta.

Stödberättigande kostnader

Kostnaderna för små och medelstora företagen att anlita en extern konsult är stödberättigande.

Projektägare kan betraktas som en från företagspartnerna utomstående källa när denne har kapacitet och förmåga att på ett kostnadseffektivt sätt tillhandahålla erforderlig extern sakkunskap.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller företagens kostnader för extern konsulthjälp. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan inte överstiga 50 procent för medverkande SMF.

Offentligt stöd per företag får inte överstiga ett belopp om 10 miljoner euro per projekt.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 18 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till medverkande företags utgifter för extern konsulthjälp.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 18 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 14: Stöd till små och medelstora företag för att delta i mässor eller utställningar

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja utveckling i små och medelstora företag (SMF) genom möjlighet att delta i mässor eller utställningar.

Stöd beviljas EU-rättsligt sett utifrån artikel 19 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Flera SMF ska ingå i ansökan om stöd till projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt i projektet, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilka insatser går det att söka stöd för?

Stöd kan sökas för projekt som stärker SMF i arbetet med att komma in på nya marknader eller att förbättra sina möjligheter på befintliga marknader genom mässdeltagande eller deltagande i utställning. Det kan handla om deltagande såväl inrikes som utrikes.

Stöd kan dock inte beviljas till företag som bedriver primär jordbruksproduktion eller företag inom fiske- och vattenbrukssektorn.

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande är kostnader för att hyra, bygga och driva montern när ett SMF deltar i en viss mässa eller utställning. Externa tjänster samt egna personalkostnader kan således komma i fråga liksom utgifter för nödvändiga resor och logi. 

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägaren är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller företagens kostnader för mässdeltagande. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, men nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan inte överstiga 50 procent för medverkande SMF.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 19 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning respektive kostnader hänförliga till medverkande företags utgifter för mässdeltagande eller deltagande i utställning.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 19 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 15: Stöd till nystartade små företag

Stöd inom denna box gäller projekt som har kostnader för att stödja små nystartade företag att utvecklas. Givet att målgruppen handlar om företag i en tidig utvecklingsfas så kan utrymmet för stöd användas flexibelt och inom beloppsramar som överstiger de som gäller för s.k. försumbart stöd/de minimis (jmf box 2). De kostnader som är stödberättigande har också en större spännvidd än vad som är möjligt enligt övriga boxar för företagsstöd.

Stöd beviljas EU-rättsligt sett på artikel 22 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilka slags företag kan erhålla stöd?

För att komma i fråga för stöd inom denna box gäller att det är fråga om nystartade små företag, som är icke börsnoterade och som ännu inte har delat ut vinst. Företagen får inte ha varit verksamma längre än 5 år efter deras registrering¹ och de får inte ha övertagit något annat företags verksamhet, såvida inte omsättningen för det övertagna företaget utgör mindre än 10 % av det stödberättigade företagets omsättning under beskattningsåret före övertagandet. Företagen får heller inte ha bildats genom en företagskoncentration. (Undantag från det sistnämnda villkoret gäller koncentration av företag som är nystartade små företag i upp till 5 år för dagen för registreringen av det äldsta av företagen som deltar i koncentrationen.)

Med små företag avses vidare fristående företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Företagen ska därmed inte vara s.k. anknutna företag eller partnerföretag med sådana förbindelser som avses i EU:s definition av små och medelstora företag (jmf. bilaga 1 till EU:s allmänna gruppundantagsförordning (GBER).

För att, härutöver, kvalificera som nystartat innovativt småföretag gäller att det handlar om ett företag som genom en bedömning utförd av en extern expert kan visa att det inom överskådlig framtid kommer att utveckla produkter, tjänster eller processer som är nyskapande eller väsentligt förbättrade jämfört med den nyaste tekniken i branschen, och som löper risk att misslyckas tekniskt eller industriellt. Alternativt kan sådan status gälla nystartade små företag vars kostnader för forskning och utveckling utgör minst 10 % av dess totala driftskostnader under minst ett av de tre år som föregått beviljande av stöd. Om det skulle vara fråga om ett nystartat företag utan finansiell historik, kan inslaget av kostnader för forskning och utveckling bestyrkas av en extern revisor under revisionen av dess innevarande budgetperiod. Ytterligare möjlighet att klassificeras som innovativt företag gäller nystartade små företag som under de tre åren före beviljande av stöd enligt denna box har tilldelats kvalitetsstämpel av Europeiska Innovationsrådet eller därifrån mottagit investering inom ramen för acceleratorfond så som anges i artikel 2 punkten 80 c) i EU:s allmänna gruppundantagsförordning, alternativt ifråga om nystartade små företag som på det sätt som anges i artikel 2 punkten 80 d), deltagit i eller beviljats medel från EU-kommissionens rymdinitiativ Cassini eller beviljats medel från Europeiska försvarsfonden för FoU-åtgärd eller från det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet.

¹För den händelse det skulle vara fråga om företag som inte behöver registreras så gäller 5-årsperioden för stödberättigande från den tidpunkt då företaget antingen inleder sin ekonomiska verksamhet eller är skyldigt att betala skatt för densamma.

Stödberättigande kostnader

De stödberättigande kostnaderna för nystartade små företag i Regionalfonden kan gälla följande:

 • Köp av externa tjänster (t.ex. konsulthjälp för affärsutveckling av olika slag inkl. FoU-tjänster, tillgång till kluster eller inkubators-, test- och demonstrationsmiljöer o.dyl.)
 • Kostnader för egen personal som avser ett definierat och i tid avgränsat projekt som kan förväntas bidra verksamt till företagets utveckling och stärka dess överlevnadsförmåga på såväl kort som lång sikt.
 • Även inköp av för projektet nödvändig utrustning är stödberättigande samt kostnader för resor och logi i samband med genomförandet.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare/koordinerande projektpart är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller företagens kostnader. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, och nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan uppgå till 100 % för medverkande företag.

Offentligt stöd får inte överstiga ett belopp om 500 000 euro för små nystartade företag. Är företaget dessutom att betrakta som innovativt företag är gränsen 1 miljon euro.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 22 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning hos projektägaren respektive kostnader hänförliga till medverkande företag.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 22 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 16: Stöd till utbildning av anställda

Stöd inom denna box gäller projekt som kan bidra till stärkt konkurrenskraft hos företag genom utbildning av anställda. Behov av att investera i en breddning och/eller fördjupning av företagens kunskapsbas kan gälla en mängd olika områden, exempelvis i fråga om digital och grön omställning eller kring tema som knyter an till en smart specialiseringsstrategi.

Stöd beviljas EU-rättsligt sett på artikel 31 i EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag (GBER).

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilka slags företag kan erhålla stöd?

Stöd kan lämnas till små och medelstora företag. Även stora företag kan få stöd om det bedöms ligga i linje med genomförandet av insatser som anges i Regionalfondsprogrammen respektive Fonden för rättvis omställning.

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är:

 • Personalkostnader för deltagare och allmänna indirekta kostnader (administrativa kostnader, hyra, allmänna omkostnader) för de timmar då personalen deltar i utbildningen
 • Personalkostnader för lärare, för de timmar då dessa deltar i projektet
 • Driftskostnader för lärare och deltagare som har direkt samband med projektet, t.ex. resekostnader, logikostnader, material och utrustning
 • Avskrivning på hjälpmedel och utrustning i den utsträckning de används uteslutande för projektet
 • Kostnader för rådgivning i samband med projektets genomförande.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare/koordinerande projektpart är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller företagens kostnader. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar. Det gäller även i fråga om stöd som lämnas inom ramen för Fonden för en rättvis omställning.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, och nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan för medverkande företag uppgå högst till 70 % för små företag, 60 % för medelstora företag och 50 % för stora företag.

Offentligt stöd till projektpartner får inte överstiga 3 miljoner euro per företag per projekt.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 procent av kostnaderna.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 31 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning hos projektägaren respektive kostnader hänförliga till medverkande företag.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 31 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Box 17: Stöd till miljöstudier

Stöd inom denna box gäller projekt som genom miljöstudier, inklusive energibesiktningar¹, kan lägga en grund för beslut om investeringar för grön omställning inom företag.

Investeringar som studierna kan vara föremål för, är sådana som finns angivna EU-kommissionens förordning (651/2014) om allmänt gruppundantag och däri närmare bestämt sådana som finns angivna i förordningens avsnitt 7 om stöd till miljöskydd. Det kan inom Regionalfonden handla om stöd för energieffektivisering, stöd för ökad nivå på miljöskyddet, stöd för främjande av energi från förnybara energikällor eller för återvinning och återanvändning av avfall. Inom Fonden för en rättvis omställning kan dessutom beröras stöd för investeringar i energieffektiva fjärrvärme- och kylsystem eller i energiinfrastruktur.

¹ Stöd får inte beviljas stora företag för energibesiktningar som genomförs enligt artikel 8.4 i direktiv 2012/27/EU, om inte energibesiktningen genomförs utöver den obligatoriska energibesiktning som föreskrivs i det direktivet.

Vem kan söka stöd?

De som söker stöd ska vara en juridisk person.

I projekten ska en aktör ha rollen som projektägare och fungera som huvudsökande av medel. Ett eller flera företag ska delta i projektet såsom projektpartner.

Allmänna förutsättningar

Projektägaren ska ha genomförandekapacitet för att hålla samman projektet verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt. Denne ansvarar för att sprida nödvändig information till samtliga parter i projektet och att fördela stödmedlen i enlighet med de villkor som beslutas av Tillväxtverket.

Företag i egenskap av projektpartner ska medverka aktivt, ha genomförandekapacitet för sin del i projektet och upparbeta sina egna stödberättigande kostnader.

Projektpartner ska under projektets gång redovisa sina kostnader till projektägaren som sedan sammanställer ansökningarna om utbetalning och skickar in dessa till Tillväxtverket.

Vilka slags företag kan erhålla stöd?

Stöd kan lämnas till små och medelstora företag. Även stora företag kan få stöd om det bedöms ligga i linje med genomförandet av insatser som anges i Regionalfondsprogrammen respektive Fonden för en rättvis omställning.

Stödberättigande kostnader

Stödberättigande för miljöstudier är kostnader för köp av externa tjänster, vilket även gäller i fråga om energibesiktningar.

Företags personalkostnader kan vara stödberättigande vid genomförande av miljöstudier när dessa, helt eller delvis, genomförs i egen regi. Kostnader för resor och logi är då också stödberättigande om de är nödvändiga för studiens genomförande.

Övergripande projektsamordning

Kostnader som är hänförliga till övergripande projektsamordning hos projektägare/koordinerande projektpart är stödberättigande. Dessa kostnader ska redovisas separat från kostnader i budgeten som gäller företagens kostnader. Det stöd som gäller övergripande projektsamordning betraktas av Tillväxtverket inte som statsstöd.

Dessa kostnader räknas tillhöra övergripande projektsamordning vid projektets genomförande:

 • Arbete med ledning och samlad koordinering av projektet
 • Redovisning och löpande uppföljning av genomförandet
 • Sammanställning och vidareförmedling av underlag för ansökan om utbetalning av stöd
 • Vidareförmedling i berörda fall av sådant stöd som utbetalas till förmån för projektpartner
 • Utvärdering
 • Resultatspridning.

Hur mycket stöd kan beviljas?

Hur mycket finansiering ert projekt kan få från Regionalfonden beror på medfinansieringsgraden i det program ni söker stöd från. Information om vilken nivå på fondens medfinansiering som gäller framgår av Tillväxtverkets utlysningar. Det gäller även i fråga om stöd som lämnas inom ramen för Fonden för en rättvis omställning. Det maximala belopp som kan beviljas per företag och projekt är 30 miljoner euro.

Ytterligare offentlig medfinansiering kan tillkomma, och nivån på det samlade offentliga stödet inom boxen kan för medverkande företag uppgå högst till 70 % för små företag, 60 % för medelstora företag och 50 % för stora företag.

Övergripande projektsamordning

För kostnader som avser övergripande projektsamordning kan, tillsammans med medlen från Regionalfonden, offentlig finansiering lämnas med upp till 100 % av kostnaderna.

Hur bör ansökan om stöd vara utformad?

Artikel 49 i EU:s gruppundantagsförordning innehåller särskilda bestämmelser och begränsningar för att stödet ska vara tillåtet för företag.

Kostnaderna för övergripande projektsamordning måste särskiljas från respektive företags kostnader i projektet. Budgeten som bifogas ansökan ska därför i detta fall delas upp på kostnader för övergripande projektsamordning hos projektägaren respektive kostnader hänförliga till medverkande företag.

De allmänna uppgifter som ska lämnas för projektets genomförande framgår av Min ansökan. Särskilda upplysningar som behövs gällande stöd till företag enligt artikel 49 i EU:s gruppundantagsförordning ska fyllas i enligt ett kompletterande formulär. Kontakta vid behov gärna Tillväxtverkets programkontor för att få råd och anvisningar kring de uppgifter som ska fyllas i.

Kontakt

Har ni frågor? Kontakta våra EU-program under Regionalfonden.

Följ EU:s regler för statsstöd